ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методичні вказівки до виконання рефератів

Метою методичних вказівок щодо виконання рефератів, які є невід’ємною частиною навчального процесу є конкретизація самостійної роботи студента з метою удосконалення процесів освоєння дисципліни, поєднання вивчення теоретичних основ і відпрацювання наукових і практичних навичок, виконання і захисту самостійної роботи, єдності навчання та науково-дослідної роботи.

Підготовка реферату – один з етапів вивчення дисципліни «Макроекономіка», що дозволяє поглибити теоретичні знання та практичні навички аналітичної роботи з окремих тем на основі самостійного опрацювання і узагальнення матеріалів, нормативних і літературних джерел.

При написанні реферату студент повинен показати вміння користуватися нормативними документами, джерелами літератури, узагальнювати матеріали, формулювати обґрунтовані висновки й пропозиції.

Написання реферату включає такі етапи: вибір теми; визначення завдань дослідження та складання плану реферату; підбір джерел літератури і фактичного матеріалу; власне написання і оформлення реферату.

Тема реферату обирається студентом з наданого переліку тем самостійно або за допомогою викладача.

Обравши тему реферату, необхідно визначити мету і об’єкт дослідження, що в свою чергу, допоможе вирішити визначені студентом завдання при підготовці реферату.

Мета реферату – закріплення теоретичних знань модулю, поглиблене вивчення і розробка окремих проблемних питань, узагальнення і підготовка пропозицій з використання аналітичних методів економічного аналізу в підприємницькій діяльності.

Після визначення мети і завдань дослідження студент разом з викладачем складає план реферату і визначає термін його написання та захисту.

Реферат виконується студентом з використанням одержаних знань при вивченні математики, філософії та інших дисциплін.

Реферат складається зі вступу, кількох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. План реферату повинен передбачати послідовний виклад матеріалу і відображати його зміст.

Загальний обсяг реферату – до 10 сторінок (без додатків та списку літератури).

Підготовлений реферат може мати приблизно таку структуру:

1. Вступ (1-2 стор.).

2. Загальнотеоретичний розділ (1-2 стор.).

3. Розділ з оцінки аналітичних методів (3-4 стор.).

4. Висновки (1-2 стор.).

5. Список використаної літератури.

6. Додатки.

У розділі з оцінки аналітичних методів і їхнього практичного використання відповідно до теми реферату критично оцінюють існуючі аналітичні методи, методики, літературні джерела.

У висновках слід викласти самостійні узагальнення і пропозиції, які послідовно відображають результати дослідження студентом даної теми.

Після використання цитати позначають квадратними дужками, в яких проставляється номер літературного джерела.

Список використаної літератури мстять тільки ті джерела, які були безпосередньо використані при написанні реферату.

У переліку джерел літератури законодавчі і нормативні матеріали розміщують у хронологічному порядку, монографії, статті, та ін. у хронологічному порядку за прізвищем автора. Наприкінці списку літератури подають перелік використаних інтернет-ресурсів.

У додатках до реферату вміщують використані студентом при розробці даної теми первинні документи, звітні форми, графіки та інші матеріали, що роблять результати дослідження більш наочними.

Для написання реферату й прикладного розкриття вибраної теми слід використовувати фактичний матеріал базового підприємства. Характер і обсяг такої інформації залежить від теми і рівня деталізація дослідження. Тому до початку збирання фактичного матеріалу доцільно визначити перелік необхідних показників, джерела інформації, послідовність збирання даних. Зібраний практичний матеріал слід систематизувати з використанням статистичних та економіко-математичних методів (середні величини, індекси, ряди динаміки, групування та ін.)

Таблиці розміщують одразу після посилання на них у тексті. Вони повинні бути простими і зрозумілими. Нумерують таблиці послідовно в межах розділу, причому номер розміщують ліворуч над заголовком разом зі словом «Таблиця», наприклад табл. 2.3. Одиниці виміру в таблицях наводять згідно із стандартом.

При використанні в тексті формул обов’язково вказують значення символів. Формули нумерують послідовно в межах розділу, наприклад (1.1). Перша цифра вказує розділ, друга – порядковий номер формули.

 

Теми рефератів

Змістовий модуль 1. Макроекономічні категорії та їх взаємозв’язок

Тема 1.Макроекономіка як наука

Теми рефератів

1. Макроекономіка та економічна політика.

2. Позитивна та нормативна функції макроекономіки.

3. Макроекономічні моделі.

4. Макроекономічна політика та її види.

5. Розвиток макроекономічної теорії.

Тема 2.Вимірювання результатів макроекономічної діяльності

Теми рефератів

1. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва.

2. Вплив тіньової економіки на обсяги ВНП в Україні.

3. Міжнародні розбіжності у підрахунку ВНП.

4. Основні макроекономічні тотожності.

Тема 3.Макроекономічна нестабільність

Теми рефератів

1. Теорії економічних циклів.

2. Особливості безробіття у трансформаційній економіці.

3. Історичні приклади гіперінфляції та її економічні наслідки.

4. Дефляція: сутність, причини та вплив на економіку.

5. Антиінфляційна політика.

Тема 4.Сукупний попит та сукупна пропозиція

Теми рефератів

1. Класична модель макроекономічної рівноваги.

2. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги.

3. Зрушення сукупного попиту та сукупної пропозиції і механізм відновлення рівноваги.

4. Сукупна пропозиція у довгостроковому періоді та крива виробничих можливостей.

Тема 5.Споживання, заощадження та інвестиції

Теми рефератів

1. Теорії споживання: міжчасовий вибір споживача, гіпотеза життєвого циклу, гіпотеза постійного доходу.

2. Особливості споживання в Україні в умовах ринкової трансформації.

3. Внутрішні та зовнішні джерела інвестицій.

4. Інвестиційне середовище в Україні на сучасному етапі.

5. Індукційні інвестиції та ефект акселератора.

 

Тема 6.Рівновага на товарному ринку

Теми рефератів

1. Взаємозв’язок моделей “кейнсіанський хрест” і AD – AS.

2. Ринок позичкового капіталу та його роль в забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями.

3. Наслідки дефіциту і надлишку сукупних видатків та їх графічна та математична інтерпретація.

 

Тема 7.Державне регулювання економіки

Теми рефератів

1. Місце і роль держави в трансформаційній економіці.

2. Моделі державного регулювання економіки (американська, японська, шведська, китайська, англійська).

3. Прямі та непрямі методи державного регулювання економічних процесів.

 

Змістовий модуль 2. Макроекономічна політика

Тема 8.Фіскальна політика

Теми рефератів

1. Податкова система України.

2. Бюджетний процес в Україні.

3. Концепції бюджетної політики.

 

Тема 9.Грошовий ринок

Теми рефератів

1. Національний банк України та його функції.

2. Банківська система України.

3. Операції комерційних банків.

 

Тема 10.Монетарна політика

Теми рефератів

1. Дилема цілей грошово-кредитної політики.

2. Макроекономічні наслідки монетарної політики. «Ліквідна пастка».

3. Зв’язок монетарної та фіскальної політики.

 

Тема 11.Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках. МодельIS – LM

Теми рефератів

1. Взаємозв'язок моделей АD – AS та IS – LМ.

2. Відносна ефективність бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики.

 

Тема 12.Вибір моделей макроекономічної політики

Теми рефератів

1. Можливі «тверді курси» фіскальної та монетарної політики та їх соціально-економічні наслідки.

2. Політичний діловий цикл.

3. Проблеми здійснення стабілізаційної політики.

 

Тема 13.Ринок праці та соціальна політика

Теми рефератів

1. Модель конкурентного ринку праці. Асиметрія на ринку праці.

2. Державна політика зайнятості.

3. Економічна нерівність та проблеми соціального захисту населення.

 

Тема 14.Механізм зовнішньоекономічної діяльності

Теми рефератів

1. Роль зовнішньої торгівля в економічному розвитку.

2. Фактор, що визначають динаміку валютного курсу.

3. Структура платіжного балансу.

Тема 15.Бюджетний дефіцит та державний борг

Теми рефератів

1. Концепції бюджетної політики та їх використання у сучасних умовах.

2. Соціально-економічні наслідки державного боргу.

3. Стратегія управляння державним боргом.

 

Тема 16. Економічне зростання

Теми рефератів

1. Людський розвиток як мета і критерій економічного зростання.

2. Постіндустріальний тип економічного зростання.

3. Моделі економічного зростання.

ТЕСТОВІ ТА САМОСТІЙНІ ЗАВДАННЯ ДО ВИВЧЕННЯ МОДУЛЮ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти