ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 1. Макроекономічні категорії та їх взаємозв’язок

Тема 1.Макроекономіка як наука

Тестові завдання

Виберіть одну правильну відповідь

1. До основних макроекономічних цілей суспільства не можна віднести:

а) економічне зростання — виробництво більшої кількості товарів і якісних послуг;

б) повну зайнятість — забезпечення робочими місцями усіх, хто бажає і здатний працювати;

в) стабільний рівень цін — усунення значного їх зростання;

г) рівновагу в зовнішньоекономічних зв’язках — стабільний курс валюти, розумний баланс зовнішньої торгівлі та міжнародних фінансових операцій;

д) рентабельність підприємства — перевищення виручки від продажу товару чи послуги над витратами на їхнє виробництво.

2. Макроекономічні моделі будуються для:

а) точного відображення процесів, що відбуваються в національній економіці;

б) виявлення принципових економічних зв’язків;

в) економічного прогнозування;

г) правильні твердження — а, б;

д) усі твердження неправильні.

3. Яка змінна є потоковою:

а) залишок на рахунку в банку;

б) державний борг країни;

в) робоча сила;

г) заробітна плата особи;

д) майно особи.

4. Макроекономіка є частиною аналітичної економії, яка вивчає:

а) виробничі відносини економічних суб’єктів;

б) ефективність функціонування національної економіки як цілого;

в) поведінку економічних суб’єктів на ринках ресурсів;

г) глобальні тенденції економічного розвитку людства;

д) окремі елементи економіки (поведінку фірми, ринки окремих товарів тощо).

5. Стабілізаційна політика — це:

а) сукупність правил поведінки економічних суб’єктів;

б) здатність приймати ефективні господарські рішення;

в) конкуренція різних економічних ідей;

г) здатність управляти економічним процесом;

д) заходи уряду, спрямовані на розв’язання макроекономічних проблем.

6. На ринку ресурсів:

а) домашні господарства продають, а фірми купують продукти;

б) домашні господарства продають, а фірми купують ресурси;

в) фірми продають ресурси, а домашні господарства – продукти;

г) фірми продають, а домашні господарства купують ресурси;

д) усі відповіді неправильні.

7. Що з переліченого визначається на ринку продуктів:

а) ціна устаткування, використовуваного на плитковому заводі;

б) заробітна плата менеджера;

в) ціна нової сукні;

г) ціна гектару фермерської землі;

д) усі відповіді неправильні.

8. На схемі кругообігу:

а) домашні господарства витрачають доход на ринку продуктів;

б) домашні господарства отримують доход за допомогою ринку продуктів;

в) фірми пропонують ресурси домашнім господарствам;

г) домашні господарства виробляють продукти;

д) усі відповіді неправильні.

9. Усе перелічене належить до категорії "запасу", крім:

а) нагромадженого багатства споживачів;

б) дефіциту державного бюджету;

в) кількості безробітних;

г) обсягу капіталу в економіці;

д) усі відповіді неправильні.

10. Домашні господарства і фірми взаємодіють між собою за допомогою ринків:

а) ресурсів і фінансів;

б) товарів і грошей;

в) ресурсів і товарів;

г) праці і товарів;

д) усі відповіді неправильні.

11. В процесі економічного кругообігу держава виконує таку функцію:

а) сплачує податки;

б) постачає ресурси;

в) виробляє соціальні блага;

г) надає трансферти;

д) усі відповіді неправильні.

12. Що з переліченого входить до поняття "ін’єкції”?

а) інвестиції;

б) імпорт;

в) податки;

г) заощадження;

д) усі відповіді неправильні.

13. Що з переліченого входить до поняття "вилучення"?

а) експорт;

б) заощадження;

в) трансферти;

г) податки;

д) усі відповіді неправильні.

14. Якщо економічні суб’єкти думають, що наступного року інфляція буде дорівнювати поточній, то їхні очікування формуються за схемою:

а) раціональних очікувань;

б) адаптивних очікувань;

в) статичних очікувань;

г) правильні відповіді а) і б);

д) усі відповіді неправильні.

15. 29.06.2001 р. ставка рефінансування, встановлена Центральним банком Росії, становила 25%. Дане твердження належить:

а) до позитивного аналізу;

б) до нормативного аналізу;

в) до аналізу ex ante;

г) до аналізу ex post;

д) усі відповіді неправильні.

16. Який з наведених нижче методів є основним специфічним методом у макроекономіці:

а) системно-функціональний аналіз;

б) економіко-математичне моделювання;

в) наукове абстрагування;

г) статистичний аналіз;

д) агрегування.

Тест на макроекономічне мислення (правильно/неправильно):

1. Якби Україна могла підтримувати високі темпи економічного зростання, ми, зрештою, змогли б задовольнити потреби кожного в товарах та послугах.

2. Якби усі держави світу роззброїлися, світова економіка опинилася б у тривалій депресії, а безробіття збільшилося б.

3. Гроші – це важливий економічний ресурс.

4. Чим більший ВВП, тим кращий добробут усіх громадян країни.

5. Повна зайнятість означає нульове безробіття.

6. Від інфляції страждає майже кожен.

7. Гроші складаються переважно з банкнот та монет виготовлених державними монетними дворами.

8. Вартість гривні визначається тим фактом, що вона забезпечується золотом.

9. Більшість економістів переконані, що єдиною метою оподаткування є забезпечення надходження грошей для держави.

10. Головне завдання Національного банку України полягає в страхуванні депозитів клієнтів комерційних банків.

11. Митні тарифи потрібні для захисту нашого рівня життя від конкуренції з дешевою іноземною робочою силою.

Тема 2.Вимірювання результатів макроекономічної діяльності

Тестові завдання

Виберіть одну правильну відповідь

1. Особистий доход— це:

а) вартість зроблених за рік товарів і послуг;

б) доход, отриманий домогосподарствами протягом даного року;

в) весь доход, призначений для особистихвитрат, після сплати податків;

г) сума заощаджень з приватних джерел, що знаходяться в цій країні;

д) ВВП мінус амортизація.

2. Що з наведеного нижче включається до складу ВВП?

а) послуги домашньої господарки;

б) покупка в сусіда старого автомобіля;

в) покупка нових акцій у брокера;

г) вартість нового підручника в місцевій книгарні;

д) покупка облігацій у корпорації.

3. Відрахування на споживання капіталу — це:

а) чисті інвестиції;

б) чисті іноземні інвестиції;

в) амортизація;

г) фонди, що не можуть бути використані для закупівлі споживчих товарів;

д) правильна відповідь відсутня.

4. Якщо з національного доходу виключити податки на прибуток корпорацій, нерозподілений прибуток і внески на соціальне страхування, а потім приплюсувати чисті трансферні платежі, то отримана сума це:

а) особистий доход;

б) амортизація;

в) валовий національний продукт;

г) чистий національний продукт;

д) наявний доход.

5. Трансферні платежі— це:

а) виплати домашнім господарствам, не обумовлені наданням з їх боку товарів і послуг;

б) виплати урядом окремим індивідам;

в) компонент доходу, що не включається в національний доход;

г) усе переліченек в пунктах а), б), в);

д) усі попередні відповіді невірні.

6. Наявний доход — це:

а) особистий доход мінус індивідуальні податки і неподаткові платежі;

б) сума, що включає заробітну плату, ренту і доход у формі відсотка на капітал;

в) заробітна плата, доход у формі відсотка на капітал мінус податок на особистий доход;

г) усе перелічене в пунктах а), б), в);

д) усі попередні відповіді невірні.

7. Які з наступних агрегатних величин не використовуються при визначенні обсягу національного доходу?

а) прибуток корпорації;

б) державні трансферні платежі;

в) відсотки, виплачувані підприємцями за капітал, отриманий у кредит;

г) рентний доход;

д) заробітна плата.

8. Для визначення внеску державного сектора у виробництво ВВП необхідно:

а) розрахувати обсяг державних витрат на покупку товарів і послуг;

б) визначити суму витрат держави на товари, що не відносяться до категорії послуг;

в) врахувати державні витрати, пов'язані з покупкою тільки кінцевого продукту, виключив в такий спосіб витрати держави на проміжні товари;

г) врахувати витрати держави тільки на споживчі товари;

д) усі наведені відповіді неправильні.

9. Поняття “інвестиції” у національних рахунках ВВП і ЧВП включає:

а) будь-який продукт, виготовлений на державному підприємстві;

б) покупку будь-якої акції;

в) збільшення запасів на кінець року;

г) будь-який товар, куплений споживачем, але не цілком спожитий під кінець року;

д) усі відповіді неправильні.

10. Індекс цін може використовуватися для того, щоб:

а) оцінити розходження між структурою виробництва в даному і попередньому році;

б) оцінити розходження в ринковій вартості «товарного кошика» двох різних тимчасових періодів;

в) оцінити розходження в рівнях цін двох різних країн;

г) оцінити різницю між рівнем оптових і роздрібних цін;

д) усі попередні відповіді неправильні.

11. Якщо обсяг реального ВВП знизився на 6%, а кількість населення в тому ж році зменшилася на 3%, то:

а) реальний ВНП на душу населення знизився;

б) реальний ВНП на душу населення збільшився;

в) реальний ВНП збільшився, а номінальний знизився;

г) номінальний ВНП не змінився;

д) ціни знизилися на 3%.

12. Національний доход — це:

а) споживання + інвестиції + державні витрати - трансферні платежі + непрямі податки;

б) інвестиції мінус заощадження;

в) вартість предметів тривалого користування і послуг;

г) особистий доход плюс індивідуальні податки мінус чисті субсидії державним підприємствам;

д) рента, зарплата, відсоток на капітал, доходи від власності і прибуток корпорацій.

13. Яка з цих агрегатних величин не включається у ВВП, розрахований за витратами:

а) валові інвестиції;

б) споживчі витрати + інвестиції + державні витрати;

в) чистий експорт товарів і послуг;

г) державні закупівлі товарів і послуг;

д) заробітна плата.

14. Валові приватні інвестиції враховуються при розрахунку:

а) ВНП за методом потоку доходів;

б) ВНП за методом потоку витрат;

в) ЧНП за методом потоку витрат;

г) наявного доходу;

д) особистого доходу.

15. Зарплата враховується при розрахунку:

а) ВНП за методом потоку доходів;

б) ВНП за методом потоку витрат;

в) чистого експорту;

г) чистих субсидій державним підприємствам;

д) усі попередні відповіді неправильні.

16. Припустимо, що ВНП збільшився з 500 млрд грн. до 600 млрд грн., а дефлятор ВНП із 1,25 до 1,50. За таких умов величина реального ВНП:

а) не зміниться.

б) збільшиться.

в) зменшиться.

г) не може бути розрахована на основі наявних даних.

д) усі попередні відповіді неправильні.

17. Якщо обсяг номінального ВВП і рівень цін збільшилися, то:

а) реальний ВВП не змінився;

б) реальний ВВП збільшився, але в меншому розмірі, ніж ціни;

в) реальний ВВП зменшився;

г) ця інформація не дозволяє визначити динаміку реального ВВП;

д) усі попередні відповіді неправильні.

18. Громадянин України тимчасово працює в США в американській приватній фірмі. Його доходи включаються до складу:

а) ВНП України і ВВП США;

б) ВВП України і ВНП США;

в) ВНП України і ВНП США;

г) ВНП США і ВВП США;

д) всі відповіді неправильні.

19. Американська фірма знаходиться в Японії. Її доход:

а) включається у ВВП США;

б) не включається у ВНП США;

в) включається у ВНП Японії;

г) включається у ВВП Японії;

г) Правильна відповідь відсутня.

20. Припустимо, що сталелітейний завод продав сталь автомобільній фірмі за 3 тис. дол. і ця сталь була використана у виробництві автомобілю, який був проданий дилеру за 12 тис. дол. Дилер продав автомобіль сім’ї за 14 тис. дол. У цьому випадку ВНП зріс на:

а) 29 тис. дол.;

б) 26 тис. дол.;

в) 14 тис. дол.;

г) 12 тис. дол.;

д) 13 тис. дол.

21. Компанія продала 20 одиниць продукції за ціною 1 тис. дол., а її витрати склали: на заробітну плату – 1,5 тис. дол., на амортизацію – 2 тис. дол., на покупку сировини та матеріалів – 3 тис. дол. Величина доданої вартості дорівнює:

а) 18 тис. дол.;

б) 17 тис. дол.;

в) 18,5 тис. дол.;

г) 13,5 тис. дол.;

д) 17,5 тис. дол.

22. В системі національних рахунків до складу інвестицій не включаються:

а) покупка фірмами нового устаткування;

б) покупка акцій на фондовій біржі;

в) покупка людиною нового будинку;

г) збільшення запасів фірми;

д) правильна відповідь відсутня.

23. За інших рівних умов ВВП збільшиться, коли:

а) запаси на кінець року зменшаться;

б) імпорт товарів збільшиться;

в) експорт товарів зменшиться;

г) споживання товарів поточного вжитку збільшиться;

д) державні трансферні платежі збільшаться.

24. Якщо упродовж року фізичний обсяг національного продукту не змінився, а ціни за цей період подвоїлися, тоді:

а) реальний ВВП подвоївся, а номінальний ВВП не змінився;

б) реальний ВВП не змінився, а номінальний ВВП подвоївся;

в) і реальний, і номінальний ВВП подвоїлись;

г) реальний ВВП зменшився наполовину, а номінальний ВВП подвоївся;

д) усі відповіді неправильні.

25. До чистих інвестицій належить:

а) купівля домогосподарством легкового автомобіля;

б) заміна зношеного верстата новим;

в) купівля фірмою земельної ділянки;

г) будівництво складу готової продукції;

д) купівля акцій новоствореного акціонерного товариства.

26. При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає тоді, коли підсумовують:

а) додану вартість, створену на всіх стадіях виробництва товарів та послуг;

б) вартість кінцевих і проміжних товарів та послуг;

в) вартість лише кінцевих товарів і послуг;

г) вартість приросту запасів у даному році;

д) державні закупівлі товарів і послуг.

27. Яке твердження щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) та дефлятора ВВП правильне:

а) ІСЦ показує зміни рівня цін у базовому році, а дефлятор ВВП — у поточному;

б) дефлятор ВВП ураховує ціни імпортних товарів і послуг, а ІСЦ ніколи їх не враховує;

в) ІСЦ вимірює загальний рівень цін, а дефлятор ВВП — обсяг національного виробництва;

г) ІСЦ обчислюють на підставі постійних ваг, а дефлятор ВВП — змінних;

д) усі відповіді неправильні.

28. За інших рівних умов, якщо ціни на імпортний одяг різко зросли, то:

а) номінальний ВВП та ІСЦ зростуть на однакову величину;

б) номінальний ВВП зросте, а ІСЦ не зміниться;

в) номінальний ВВП не зміниться, а ІСЦ зросте;

г) номінальний ВВП та ІСЦ зростуть на різну величину;

д) усі відповіді неправильні.

29. ВВП як показник занижує обсяг національного виробництва, бо не враховує:

а) результатів економічної діяльності в тіньовому секторі економіки;

б) тієї частини продукції, яка вироблена з допомогою ресурсів, що належать іноземцям;

в) державних закупівель товарів і послуг;

г) збільшення запасів на кінець року;

д) усі відповіді неправильні.

30. Для з’ясування внеску фірми у ВВП, обчисленого як сума доданої вартості, необхідно із суми продажу фірми вирахувати:

а) амортизацію;

б) обсяг продажу іншим фірмам;

в) податок на додану вартість;

г) заробітну плату, виплачену її працівникам;

д) усі відповіді неправильні.

31. Які з наведених нижче доходів включаються до складу ВВП?

а) доход (заробітна плата) медичної сестри;

б) доход від продажу старого велосипеда;

в) покупка заміського будинку, побудованого в 1984 р.;

г) покупка облігації державної позики;

д) грошовий переказ від родичів.

32. Французька фірма працює в Україні й надає послуги всім зацікавленим учасникам українського ринку. Вартість створених нею послуг увійде:

а) у ВНП Франції й ВВП України;

б) тільки у ВНП Франції;

в) тільки у ВВП України;

г) у ВВП Франції й ВНП України;

д) усі відповіді неправильні.

33. Який з наведених нижче елементів включається при визначенні ВВП (ВНП) по видатках?

а) відсоток за кредит;

б) валові приватні інвестиції;

в) чистий експорт товарів і послуг;

г) державні закупівлі товарів і послуг;

д) споживчі видатки.

34. Державні трансферні платежі — це:

а) виплати уряду домогосподарствам, не обумовлені їхньою участю у процесі виробництва;

б) частина національного доходу;

в) видатки уряду на наймання працівників у державний сектор;

г) правильні відповіді — а, в;

д) усі відповіді неправильні.

 

ВІРНО/НЕВІРНО

1. Валовий внутрішній продукт – це сума вартостей усіх кінцевих товарів та послуг, що були виготовлені в економіці за рік.

2. Витрати домогосподарств на будівництво нового будинку включаються у споживчі витрати.

3. Національний дохід відрізняється від чистого національного продукту на величину непрямих податків.

4. Валові інвестиції можуть бути меншими за чисті.

5. Державні інвестиції не включаються до інвестиційних витрат.

6. Національний дохід включає чисті інвестиції.

7. Номінальний ВВП завжди більше ніж реальний ВВП.

8. Реальний валовий внутрішній продукт — це вартість товарів і послуг, вироблених за рік, обмірювана за поточними цінами.

9. Індекс споживчих цін обчислюється на основі цін товарів, що включаються до «ринкового кошика».

10. Обсяги номінального і реального ВВП можуть бути обмірювані тільки в грошовому вираженні.

11. Величини доданої вартості і вартості кінцевого продукту дорівнюють одна одній.

12. Величина чистого експорту дорівнює сумі експорту товарів і послуг мінус обсяг імпорту певної країни.

13. Додана вартість включає заробітну плату, але не враховує обсяг прибутку.

14. Якщо протягом даного періоду ціни і грошовий дохід зросли в однаковій пропорції, реальний дохід залишається незмінним.

15. Обсяг ВВП точно відображає чистий економічний добробут суспільства.

16. ВВП, обчислений за доходами, дорівнює ВВП, обчисленому за витратами.

17. При обчисленні доданої вартості необхідно із суми продажів фірми відрахувати вартість придбаних матеріалів, але не слід відраховувати витрати на заробітну плату, що була виплачена її працівникам.

18. Чистий національний продукт перевищує національний дохід на величину амортизації.

19. Послуги домогосподарки, пов'язані з обслуговуванням родини, враховуються при розрахунку ЧНП.

20. Одержувач трансферних виплат повинний що-небудь віддавати за них державі.

21. Якщо ціни в період з 1999 по 2003 рр. постійно зростали, то при порівнянні обсягів ЧНП, вироблених у 2003 і 1999 рр., необхідно інфліювати номінальну величину ЧНП, створеного у 2003 році.

22. За відсутності амортизації величина чистих інвестицій позитивна (або дорівнює нулю).

23. Реалізація товарних запасів призводить до скорочення валових і чистих інвестицій.

24. І номінальний, і реальний ВВП можна виміряти тільки в грошах.

25. Якщо в національній економіці вироблено меншу кількість товарів і послуг у поточному році порівняно з попереднім, то номінальний ВВП обов'язково зменшується.

26. Валовий внутрішній продукт дещо занижує реальний обсяг продукту, виробленого в країні.

27. Вартість кінцевих і вартість проміжних товарів і послуг дорівнюють одна одній.

28. Порівняльний аналіз динаміки обсягу національного виробництва передбачає використання постійних цін.

29. У чистому внутрішньому продукті враховують чисті інвестиції.

30. Валовий національний про­дукт завжди більший за валовий внутрішній продукт.

31. Природний ВВП збігається з межею виробничих можливостей національної економіки.

32. У валовому внутрішньому продукті вартість послуг працівників державного сектора оцінюють на підставі їхньої заробітної плати.

33. До резидентів країни відносять усіх фізичних осіб, які проживають на її території більше за рік, незалежно від громадянства.

34. Індекс споживчих цін дещо занижує темпи зростання цін.

35. Для років, що йдуть після базового, дефлятор ВВП більший за одиницю.

36. При обчисленні дефлятора ВВП ураховуються також імпортні товари.

37. Видатки домогосподарств на спорудження нового будинку враховують у споживчих видатках.

Задачі

Задача 1. Лісник спиляв дерево, вирізав із нього дошку і продав її столяру за 2 долари США. Столяр розпиляв дошку на частини і продав мебельнику за 3 долари США. Мебельник зробив з куплених частин книжкову полицю і продав її професору за 6 доларів США. Визначте величину ВВП методом доданої вартості.

Задача 2. Інвестиції дорівнюють 180 млн грн, бюджетний надлишок дорівнює 30 млн грн, експорт склав 185 млн. грн, а імпорт 195 млн грн. Які приватні заощадження?

Задача 3. Закрита економіка описується наступними показниками (в умовних одиницях):

споживчі витрати (С) =1200;

валові інвестиції (І)=600;

державні витрати (G)=300;

державні трансферти (TR)=250;

відсотки за державним боргом (N)=100;

податки (T)=400;

чистий експорт (Hn)= -100.

Чому дорівнюють:

а) приватні заощадження;

б) державні заощадження;

в) заощадження зовнішнього світу?

Задача 4. Економіка описана наступними показниками (в умовних одиницях):

споживчі витрати (С)=2300;

інвестиції (І)=800;

державні витрати (G)=900;

державні трансферти (TR)= 300;

виплати відсотків за державним боргом (N)=200;

податки (Т)=800.

Розрахуйте:

а) приватні заощадження;

б) державні заощадження;

в) вартість державних облігацій і додаткової кількості грошей, випущених для покриття дефіциту держбюджету, якщо відомо, що дефіцит на 80% фінансується випуском облігацій.

Задача 5. У табл. 2.1 наведено дані, які характеризують величину номінального ВВП за три роки.

Таблиця 2.1.

Рік Номінальний ВВП Індекс рівня цін (%) Реальний ВВП  
 
 
 

а) Який рік є базовим?

б) Як змінився рівень цін за період з 1998 по 2001 р.?

в) Як змінився рівень цін за період з 2001 по 2003 р.?

г) Розрахуйте реальний ВВП для кожного року і вкажіть, у якому разі ви використовували дефлятор та інфлятор ВВП.

Тема 3.Макроекономічна нестабільність

Тестові завдання

Виберіть одну правильну відповідь

 

1. Кількісне значення якого з наведених показників зменшується після настання фази піднесення і зростає після настання фази спаду?

а) обсяг товарних запасів в обробній промисловості;

б) обсяг ВВП;

в) середня тривалість робочого тижня;

г) курси цінних паперів;

д) обсяг промислового виробництва.

2. У період пожвавлення найбільше скорочуються:

а) витрати споживачів на купівлю лік;

б) рівень заробітної плати;

в) величина підприємницького прибутку;

г) державні закупівлі товарів і послуг;

д) усі попередні відповіді неправильні.

3. Коли йдеться про економічний цикл, чи завжди справедливі такі твердження:

а) найвища точка активності — це період пожвавлення;

б) спад — це період депресії;

в) споживчі витрати — найнестабільніший компонент сукупних витрат;

г) усі попередні твердження неправильні;

д) усі попередні твердження правильні.

4. Тенденція до падіння обсягу валових інвестицій з’являється в період, коли:

а) підвищуються темпи зростання продажів;

б) рівень зростання продажів залишається постійним;

в) темпи зростання продажів падають;

г) усі попередні відповіді правильні;

д) усі попередні відповіді неправильні.

5. Економічний цикл пов’язаний із:

а) дією тільки зовнішніх чинників;

б) дією тільки внутрішніх чинників;

в) чинниками, що переважно впливають на динаміку сукупного попиту;

г) чинниками, що переважно впливають на динаміку пропозиції;

д) винятково випадковими політичними чинниками.

6. Яке з наведених явищ не відповідає періоду економічного спаду?

а) зниження інвестицій в устаткування з тривалим терміном служби;

б) падіння курсу акцій, нижчий попит на працю;

в) скорочення податкових надходжень;

г) зниження прибутків корпорацій;

д) зменшення обсягу допомоги по безробітним.

7. Теорія, відповідно до якої розвиток економічного циклу викликаний дією політичних чинників, виходить з того, що:

а) антиінфляційні заходи вживаються на урядовому рівні;

б) рік, наступний після виборів вищих органів державної влади, пов’язаний із вживанням жорстких економічних заходів;

в) у рік проведення виборів нерідко спостерігається високе економічне зростання;

г) періодичність виборів може впливати на періодичність економічних циклів;

д) усі попередні відповіді правильні.

8. Найбільше на хід економічного циклу впливає динаміка:

а) чистих інвестицій, спрямованих на приріст товарно-матеріальних запасів;

б) чистих інвестицій, що спрямовуються у виробництво товарів тривалого використання;

в) споживчих витрат;

г) державних витрат;

д) усі попередні відповіді неправильні.

9. Яке з цих понять не належить до фаз ділового циклу?

а) інфляція;

б) рецесія;

в) спад;

г) піднесення;

д) пожвавлення.

10. Тривалість економічного циклу складає:

а) один рік;

б) п’ять років;

в) десять років;

г) не можна дати однозначної відповіді;

д) усі відповіді неправильні.

11. В процесі циклічного розвитку:

а) рівень зайнятості змінюється у тому ж напрямку, що і реальний обсяг ВВП;

б) рівень зайнятості постійно знижується;

в) рівень зайнятості змінюється у тому ж напрямку, що і номінальний обсяг ВНП;

г) не можна дати однозначної відповіді.

12. На рис. 3.1 графічно зображений розвиток національної економіки на протязі кількох років. Перехід економіки з точки В1 в точку С1 називається:

а) циклом;

б) депресією;

в) спадом;

г) пожвавленням;

д) усі відповіді неправильні.

Рис. 3.1

13. Людина, що сподівається незабаром знову отримати роботу:

а) належить до категорії зайнятих;

б) належить до безробітних;

в) не враховується у складі робочої сили;

г) розглядається як не повністю зайнята;

д) розглядається як така, що утратила надію знайти роботу.

14. Яка з відповідей тесту 13 є правильною, якщо людина хвора і не може працювати?

15. Особа, що втратила роботу через спад в економіці, потрапляє до категорії безробітних, охоплених:

а) фрикційною формою безробіття;

б) структурною формою безробіття;

в) циклічною формою безробіття;

г) перманентним безробіттям;

д) усі попередні відповіді неправильні.

16. Яка з відповідей тесту 15 є правильною, якщо працівник, що звільнився, добровільно входить до складу робочої сили, але поки що не знайшов роботи?

17. Дж. М. Кейнс вважав, що:

а) уряд має використовувати державні закупівлі і податки, щоб сприяти зниженню безробіття;

б) у ринковій системі є механізми, здатні самостійно в короткий термін забезпечувати високий рівень зайнятості;

в) економіка має розвиватися на основі централізованого планування;

г) необхідно знищити приватну власність;

д) усі попередні відповіді неправильні.

18. В умовах повної зайнятості рівень фрикційного безробіття повинний:

а) дорівнювати 0;

б) бути меншим за 1%;

в) бути меншим рівня циклічної форми безробіття;

г) усі попередні відповіді правильні;

д) усі попередні відповіді неправильні.

19. Недостатній сукупний попит призводить:

а) до зростання фрикційної форми безробіття;

б) до зростання структурної форми безробіття;

в) до зростання циклічної форми безробіття;

г) до зростання прихованої форми безробіття;

д) усі попередні відповіді неправильні.

20. Відповідно до закону Оукена, двовідсоткове перевищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем (b=2,5) означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального складає:

а) 2%;

б) 3%;

в) 4%;

г) 5%;

д) понад 5%.

21. Якщо номінальний доход підвищився на 8%, а рівень цін збільшився на 10%, то реальний доход:

а) збільшився на 2%;

б) збільшився на 18%;

в) знизився на 2%;

г) знизився на 18%;

д) залишився без змін.

22. Менше за все від непередбаченої інфляції постраждають:

а) ті, хто отримують фіксований номінальний доход;

б) ті, у кого номінальний доход зростає, але повільніше, ніж підвищується рівень цін;

в) ті, хто має грошові заощадження;

г) ті хто став боржником, коли ціни були нижче;

д) правильними є тільки відповіді б і г.

23. Що з наведеного не стосується інфляції, зумовленої зростанням витрат виробництва:

а) зростання зайнятості і виробництва;

б) зростання вартості витрат на одиницю продукції;

в) зростання зарплати відповідно до темпів інфляції;

г) шоки пропозиції;

д) зростання ставки відсотка.

24. Зростання сукупних витрат призводить до інфляції якщо:

а) економіка розвивається за умов повної зайнятості;

б) фактичний і потенційний обсяги ВНП однакові;

в) чисельність робочої сили не зростає;

г) правильні тільки відповіді а і б;

д) усі попередні відповіді правильні.

25. У період інфляції, що збільшується, відсоткова ставка:

а) зменшується, бо знижується ціна грошей;

б) зменшується, бо знижується рівень зайнятості;

в) зростає, бо ціна грошей знижується;

г) зростає, бо зменшується рівень зайнятості;

д) не змінюється.

26. Інфляція може бути пов’язана:

а) тільки зі зростанням ВВП;

б) зі зростанням чи падінням ВВП залежно від джерела її розвитку;

в) тільки з падінням ВВП;

г) зі зростанням ВВП, якщо економіка розвивається за умов повної зайнятості;

д) усі попередні відповіді неправильні.

27. Реакцією на ризик непередбаченої інфляції є:

а) призначення банками премії за ризик на надані ними позички;

б) спроби уряду здійснити індексацію трансферних платежів особам із фіксованим доходом;

в) прагнення банків продавати покупцям нерухомості заставні зі змінною ставкою;

г) прагнення людей вкладати гроші в активи, що не знецінюються в період інфляції;

д) усі попередні відповіді правильні.

28. Непередбачена інфляція звичайно супроводжується:

а) відсутністю економічного збитку;

б) зниженням ефективності економіки;

в) перерозподілом багатства і доходу;

г) правильними є тільки відповіді б і в;

д) усі попередні відповіді неправильні.

29. Один з ефектів несподіваної інфляції полягає в тому, що багатство перерозподіляється:

а) від позичальників до кредиторів;

б) від кредиторів до позичальників;

в) від молодих людей до старих;

г) від держави до фірм;

д) усі відповіді неправильні.

30. Крива Філліпса у короткостроковому періоді відображає зв’язок між безробіттям та:

а) випуском продукції;

б) рівнем інфляції;

в) рівнем споживчих витрат;

г) обсягом державних витрат;

д) правильна відповідь відсутня.

31. Крива Філліпса у довгостроковому періоді відображає:

а) пряму залежність між безробіттям та інфляцією;

б) обернену залежність між безробіттям та інфляцією;

в) незалежність безробіття від інфляції;

г) пряму залежність між безробіттям і зарплатою;

д) правильна відповідь відсутня.

32. Який з наведених нижче параметрів належить до фази спаду?

а) різке скорочення обсягів виробництва;

б) різке скорочення розмірів доходів;

в) падіння цін;

г) затоварення;

д) усі відповіді правильні.

33. Який з наведених нижче параметрів належить до фази підйому?

а) скорочення безробіття;

б) масове оновлення основного капіталу;

в) підвищення заробітної плати;

г) зростання процентних ставок;

д) усі відповіді правильні.

34. Які, на ваш погляд, фактори обумовили зниження рівня інфляції?

а) стійка динаміка обмінного курсу гривні до долара США;

б) порівняно невисокі інфляційні очікування;

в) помірні темпи зростання цін виробників промислової продукції;

г) правильні відповіді б) і в);

д) усі відповіді неправильні.

35. Інфляція попиту може виникнути в результаті:

а) зростання цін на сировину;

б) зростання державних видатків;

в) структурних зрушень у сукупному попиті;

г) покриття дефіциту державного бюджету за допомогою позики в центрального банку;

д) усі відповіді неправильні.

36. Інфляція пропозиції може виникнути в результаті:

а) підвищення заробітної плати, що випереджає зростання продуктивності праці;

б) різкого підвищення цін на енергію;

в) зміни поведінки економічних суб'єктів;

г) «цінової накидки»;

д) усі відповіді правильні.

37. Основними джерелами коливань у моделі реальний бізнес-циклу є:

а) технологічний прогрес;

б) збільшення державних закупівель товарів і послуг;

в) зміна процентної ставки;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

38. Закон Оукена виражає кількісну залежність між:

а) зміною обсягу національного виробництва та зміною рівня безробіття;

б) рівнем безробіття і темпами інфляції;

в) зміною обсягу національного виробництва та процентною ставкою;

г) фактичним і природним обсягами національного виробництва;

д) усі відповіді неправильні.

39. Екстернальні теорії шукають основні причини економічних коливань у:

а) кількості грошей в обігу;

б) важливих технічних нововведеннях;

в) обсягах сукупних видатків;

г) сподіваннях економічних суб’єктів;

д) усі відповіді неправильні.

40. Недостатній сукупний попит спричиняє зростання якого виду безробіття:

а) структурного;

б) циклічного;

в) фрикційного;

г) фрикційного і структурного;

д) фрикційного, структурного і циклічного.

41. Який з економічних параметрів не є проциклічним:

а) завантаження виробничих потужностей;

б) пропозиція грошей;

в) прибуток ділових підприємств;

г) рівень безробіття;

д) усі параметри є проциклічними.

42. Який чинник економічних коливань не належить до зовнішніх:

а) технологічні інновації;

б) наукові відкриття;

в) сподівання економічних суб’єктів;

г) політичний процес;

д) міграція робочої сили.

 

ВІРНО/НЕВІРНО

1. Обсяг інвестицій у машини й устаткування звичайно не збільшується перед наступним спадом і після його завершення.

2. Інвестиції — самий нестабільний компонент сукупних витрат у рамках економічного циклу.

3. Валові інвестиції зростають, якщо темпи приросту обсягу продажів падають.

4. Державні витрати впливають на економіку тільки під час війни.

5. Чистий експорт певної країни скорочується, якщо знижується рівень ЧНП її торгового партнера.

6. Економічні прогнози звичайно не дуже точні і тому не дуже корисні.

7. Спад— це така фаза циклу, за якої економіка наближається до найнижчого рівня в порівнянні з рівнем ВВП повної зайнятості.

8. Фаза підйому економічного циклу завжди збігається з періодом пожвавлення.

9. Експорт певної країни зростає, якщо збільшується ВВП інших країн.

10. Зміна в обсязі продажів може проявитися в значній зміні величини інвестицій.

11. Економічний цикл, викликаний політичними факторами, пов'язаний з виборами вищих органів влади.

12. Макроекономічні моделі не можуть б

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти