ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Предмет макроекономіки. Основні проблеми макроекономіки.

Місце макроекономіки в системі економічних наук. Взаємозв’язок макроекономіки та мікроекономіки. Об’єкт та предмет макроекономіки.

Модель взаємодії основних суб’єктів макроекономіки.

Економічна система як об’єкт макроекономіки. Механізм функціонування економіки в цілому як предмет макроекономіки. Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу. “Ін’єкції” та “вилучення”.

Сутність макроекономічної політики і її види.

Основні проблеми, які вивчає макроекономіка. Макроекономіка та економічна політика. Позитивна та нормативна функції макроекономіки.

Основні макроекономічні показники.

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Сутність ВВП та підходи до його вимірювання. Обчислення ВВП за доходами, видатками та доданою вартістю. ВВП та ВНП. Чистий національний продукт. Національний доход. Особистий доход. Особистий наявний доход.

Валовий внутрішній продукт. Номінальний і реальний ВВП.

Сутність ВВП та підходи до його вимірювання. Обчислення ВВП за доходами, видатками та доданою вартістю. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.

Індекси цін.

Індекс Ласпейреса. Індекс Пааше. Індекс Фішера.

Сутність і структура економічного циклу.

Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність та структура економічного циклу. Фази кризи, депресії, пожвавлення та зростання. Тренд. Види економічних циклів. Причини циклічних коливань (зовнішні та внутрішні фактори). Індикатори циклічних коливань: проциклічні, антициклічні, ациклічні.

Причини та види безробіття.

Безробіття. Зайняті, безробітні та робоча сила. Рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Природний рівень безробіття.

Інфляція, її темпи і види.

Поняття інфляції. Темп інфляції та його розрахунок. Види інфляції. Інфляційна спіраль.

Соціально– економічні наслідки інфляції.

Передбачувана та непередбачувана інфляція. Основні соціально-економічні наслідки передбачуваної інфляції. Основні соціально-економічні наслідки непередбачуваної інфляції.

Економічна політика в умовах інфляції та антиінфляційні заходи.

Антиінфляційна фіскальна політика. Антиінфляційна грошово-кредитна політика.

Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива Філліпса в короткостроковому і довгостроковому періодах.

Рівняння Філліпса. Крива Філліпса в короткостроковому та довгостроковому періодах (графіки та пояснення).

Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена.

Економічні та соціальні наслідки безробіття. Закон Оукена.

Сукупний попит. Крива сукупного попиту.

Сукупний попит. Компоненти сукупного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупного попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект імпортних закупок. Нецінові фактори сукупного попиту та їхній вплив на криву сукупного попиту.

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції.

Сукупна пропозиція. Короткострокова крива сукупної пропозиції. Зміна цін і реального ВВП на різних відрізках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Нецінові фактори кривої сукупної пропозиції та їхній вплив на криву.

Механізм досягнення рівноваги в економіці на окремих відрізках кривої сукупної пропозиції.

Механізм досягнення рівноваги в економіці на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції. Механізм досягнення рівноваги в економіці на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції. Механізм досягнення рівноваги в економіці на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції.

Класична модель сукупної пропозиції.

Крива сукупної пропозиції в класичній моделі. Довгостроковий період функціонування економіки. Гнучкість цін та заробітної плати.

Кейнсіанська модель сукупної пропозиції.

Крива сукупної пропозиції в кейнсіанській моделі. Короткостроковий період функціонування економіки. Негнучкість цін та заробітної плати.

Модель макроекономічної рівноваги AD-AS.

Короткострокова та довгострокова макроекономічна рівновага в моделі AD-AS.

Ефект “храповика”.

Сутність ефекту “храповика”. Графічне зображення.

Споживання і заощадження як функції доходу.

Функції споживання та заощадження згідно Кейнсу. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження. Графіки споживання та заощадження.

Інвестиції та фактори, що на них впливають.

Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Графік інвестицій. Процентна ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна процентна ставка (формула Фішера). Фактори, що впливають на інвестиції та їх мінливість.

Мультиплікатор інвестицій.

Сутність мультиплікатора. Мультиплікатор інвестицій. Графічне зображення мультиплікатора інвестицій.

Модель “кейнсіанський хрест”.

Графічне зображення моделі “кейнсіанський хрест”. Механізм досягнення рівноважного обсягу виробництва. Роль запасів фірм у встановленні макроекономічної рівноваги.

Рецесійний та інфляційний розриви.

Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Графічне зображення рецесійного розриву. Математична інтерпретація рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних видатків. Графічне зображення інфляційного розриву. Математична інтерпретація інфляційного розриву.

Парадокс ощадливості.

Сутність парадокса ощадливості. Графічне зображення парадокса ощадливості.

Функції держави у змішаній економіці.

Назвати та пояснити основні функції держави в змішаній економіці.

Основні напрямки державного регулювання ринку.

Сутність та необхідність державного регулювання економіки. “Суспільні блага”. Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика кейнсіанської теорії з боку монетаризму.

Суб’єкт, об’єкт, цілі та інструменти фіскальної політики.

Суб’єкти та об’єкти фіскальної політики. Цілі фіскальної політики. Інструменти фіскальної політики. Види фіскальної політики. Мультиплікатор податків. Мультиплікатор державних видатків. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Види фіскальної політики.

Дискреційна та автоматична фіскальна політика. “Вбудовані” стабілізатори. Стимулююча та стримуюча фіскальна політика.

Податки: сутність, функції і види. Крива Лафера.

Поняття податків. Функції податків. Ставка оподаткування. Види ставок. Види податків. Графічне зображення кривої Лафера. Сутність кривої Лафера.

Ефект витіснення.

Цілі та інструменти фіскальної політики. Ефект витіснення як результат бюджетно-податкової експансії.

Попит на гроші: класична і кейнсіанська теорії.

Класична теорія попиту на гроші. Рівняння обміну І.Фішера. Грошове правило монетаристів. Кейнсіанська теорія попиту на гроші. Попит на гроші для угод, попит на гроші як активи та їх графічна інтерпретація.

Політика “дорогих” і “дешевих” грошей.

Інструменти грошово-кредитної політики. Політика “дорогих” грошей. Політика “дешевих” грошей. Умови застосування політики “дорогих” та “дешевих” грошей.

Центральний банк і його роль в економіці.

Поняття банку. Функції центрального банку.

Цілі та інструменти грошово-кредитної політики.

Проміжні та кінцеві цілі грошово-кредитної політики. Прямі інструменти грошово-кредитної політики. Непрямі інструменти грошово-кредитної політики. Норма обов’язкових резервів. Надлишкові резерви. Облікова ставка. Операції на відкритому ринку.

Передатний механізм грошово- кредитної політики.

Етапи дії передатного механізму грошово-кредитної політики. Графічна інтерпретація передатного механізму грошово-кредитної політики. Порушення в дії передатного механізму та їх наслідки.

Функції комерційних банків. Банківський мультиплікатор.

Поняття банку. Функції комерційних банків. Активні і пасивні операції комерційних банків. Прибуток комерційного банку. Банківський мультиплікатор.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти