ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Після аналізу підібраної літератури і фактичного матеріалу можна починати написання тексту курсової роботи. При цьому слід пам’ятати, що загальна оцінка роботи залежить не тільки від її змісту, але й від оформлення.

Текст пояснювальної записки повинен бути написаний грамотно, чітко, без повторень. Не слід наводити довгих цитат з підручників та спеціальної літератури.

Курсова робота має бути написана українською мовою та правильно оформлена.

Обсяг курсової роботи повинен складати 30 - 35 друкованих аркушів або 45-50 сторінок рукописного тексту формату А-4, включати таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо.

Курсова робота повинна містити:

- титульну сторінку;

- завдання на курсову роботу;

- календарний план;

- зміст;

- вступ;

- виклад матеріалу згідно плану;

- висновки;

- бібліографічний список;

- додатки.

6.1. Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Зразок титульної сторінки подається у додатку А.

6.2. Зміст.Зміст включає найменування всіх розділів і підрозділів курсової роботи із зазначенням сторінок, на яких розміщується початок матеріалу розділів (підрозділів).

6.3. Текстова частина. Текст курсової роботи може бути написаний або надрукований з інтервалом півтора рядкових інтервали та висотою літер і цифр не менш, ніж 1,8 мм. Шрифт тексту – Times New Roman, розміру 14.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці. У головному тексті не дозволяється скорочувати слова та використовувати абревіатури (крім загальноприйнятих).

Текст повинен мати поля з 4-х боків аркуша: верхнє, ліве і нижнє не менше 20 мм, а праве - не менше 10 мм.

Сторінки нумерують арабськими цифрами з титульною сторінкою, бланком індивідуального завдання та змістом включно, але на них номер не ставлять. Нумерація починається з 4-го аркуша. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці на відстані 10 мм від верхнього краю аркуша.

6.3.1. Рубрикація. Текст роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ (та назва розділу), ВИСНОВКИ, БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК. Розділи повинні мати порядкові номери в межах всього видання, які позначаються арабськими цифрами.

Заголовки підрозділів пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номерів розділу та порядкового номера підрозділу, які розділяються крапкою. Наприкінці номера підзаголовка ставиться крапка.

Наприклад:

Розділ 1

Прибуток виробництва

 

1.1. Економічна сутність категорії “прибуток”

Формування заголовків розділів відповідними стилями обов’язкове.

Відстань між заголовками і подальшим чи попереднім текстом має бути не менш ніж 12 пт.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї вміщено тільки один рядок тексту.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 1,27 см або п’ять друкарських знаків.

Перенесення слів у тексті не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути:

- при машинописному способі - не менше, ніж три інтервали;

- при рукописному - не менше, ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше двох рядків тексту.

Кожний розділ слід починати з нового аркуша.

Усі цитати і статистичні дані, які наводилися в роботі, повинні мати посилання на їх джерела. Рекомендується здійснювати їх за допомогою квадратних дужок, в яких проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад:[8, 12].

6.3.2. Ілюстрації. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати у курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі.

Ілюстрація позначається словом "Рис. …", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, "Рис. 1.1. Типова загальна структура промислового підприємства". Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад "Рис. 1.2." (другий рисунок першого розділу).

6.3.3. Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Таблиця ____________

номер

__________________________________

назва таблиці

Головка {       } Заголовки граф
        } Підзаголовки граф
      }Горизонтальні рядки
     
     
  Боковик (графа для заголовків рядків)   Графи (колонки)  
             

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку допускається заміна її заголовків відповідними номерами арабськими цифрами (як у першій частині таблиці). Слово "Таблиця ___" вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці ___" із зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. Одиниці виміру в окрему графу не виносяться. Вихідні дані та результати розрахунків слід наводити в таблиці з однаковим ступенем точності.

6.3.4. Формули.Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули треба залишити не менше одного вільного рядка.

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу.

Номер формули зазначають на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під нею у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Приклад.

“Відомо, що

, (1.1)

де p/ -норма прибутку;

Р - прибуток;

Ка - авансований капітал”.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

6.3.5. Додатки.Додатки є важливим засобом збагачення змісту курсової роботи. У вигляді додатків оформлюються ілюстраційний матеріал, таблиці, роздрукування з ПК або текст допоміжного характеру. Додатки за своїм характером та змістом повинні стосуватися теми курсової роботи або її окремих часткових питань.

Додатки розміщуються після основного тексту навчальної книги на наступних її сторінках, у порядку появи посилань у тексті роботи.

Кожен додаток починається з нової сторінки з вказанням зверху посередині слова “Додаток __”.

Додатки слід позначати великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, (наприклад: Додаток А; Додаток Б).

Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Він розташовується під словом “Додаток”.

Додатки мають спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти