ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Полтавський національний педагогічний університет

Імені В.Г.Короленка

 

Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова вченої ради історичного факультету ___________________________________ (П. А. Кравченко) «30» _серпня_2011 р. УХВАЛЕНО на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2011 року, протокол № 1 Завідувач кафедри ________________ (Л. М. Булава)

Робоча програма з навчальної дисципліни

ГЕОЛОГІЯ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

 

Галузь знань:0401 Природничі науки

Напрям підготовки:6.040104 Географія

Курс(и) навчання: І-й. Семестр(и): 1-2-й

Укладач:

старший викладач

Кубарєва Любов Дмитрівна

 

Полтава − 2011

 

Робоча навчальна програма розроблена на основі:

 

 

Програми педагогічних інститутів. Геологія: Для студентів географічних спеціальностей. Рекомендовано комісією з географічних наук Науково-методичної ради Міністерства освіти України. Протокол №4 від 03.07.92.

 

Надзаголовок: Міністерство освіти України. Республіканський навчально-методичний кабінет загальної середньої і педагогічної освіти.

Загальні положення.

1.1. Мета курсу «Геологія» − формування системи знань про об’єкт і предмет вивчення сучасної геологічної науки, її структуру й найважливіші наукові засади,основні етапи її розвитку; місце в формуванні наукової картини світу

1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Геологія»

Цикл дисциплін:математичної і природничо-наукової підготовки

Частина циклу:нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів) − підкреслити

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр Кредити ECTS Загальна кількість годин Аудиторних годин на тиждень Лекції (год.) Лабораторні (практичні) семінарські Самостійна робота (год.) Індивідуа-льна робота (год.) Кількість змістових модулів Вид підсумкового контролю
І   екзамен
ІІ   екзамен
Разом    

 

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ І ]Х СТРУКТУРА

НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ, № теми Кількість годин за видами занять
Разом годин (кредитів) У тому числі
Лекції Лаборатор. роботи Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовий модуль 1. Планета Земля
1.Предмет і об’кт вивчення геології. Основні етапи розвитку геології.  
2. Загальні відомості про Землю.
3. Загальні відомості про мінели і гірські породи.
4. Гірські породи.
Всього ЗА МОДУЛЬ
             

 

Змістовий модуль 2. Процеси внутрішньої динаміки Землі.
5. Процеси внутрішньої динаміки Землі.Магматизм.
6. Метаморфізм.  
7. Тектонічні рухи.
8. Землетруси.  
Всього ЗА МОДУЛЬ
Змістовий модуль 3. Процеси зовнішньої динаміки Землі.
9.Вивытрювання  
10. Геологічна діяльність вітру
11. Поверхневий стік, його ерозійна та акумулятивна діяльність  
12. Геологічна діяльність річкових потоків.
13. Геологічна діяльність підземних вод.
Всього ЗА МОДУЛЬ

 

Змістовий модуль 4. Процеси зовнішньої динаміки Землі.
14. Геологічна діяльність льодовиків.
15. Геологічна діяльність морів та океанів.
16. Перетворення осадку в породу. Поняття про фації та формації гірських порід.  
Всього ЗА МОДУЛЬ

 

Змістовий модуль 5 Результати проявлення геодинамічних процесів. Методи історико-геологічних реконструкцій. Стратиграфія та геохронологія. Основи фаціального аналізу. Вивчення тектонічних рухів.
17. Основні структурні елементи земної кори.
18. Основні уявлення про розвиток земної кори.  
19. Стратиграфія і геохронологія.
20. Вивчення тектонічних рухів.
Всього ЗА МОДУЛЬ
Змістовий модуль 6.Геологічна історія Землі.
21. Геологічна історія Землі в докембрії ( архейська і протерозойська еонотеми).
22. Геологічна історія Землі в палеозойську еру.
Всього ЗА МОДУЛЬ
Змістовий модуль 7. .Геологічна історія Землі.
23. Геологічна історія Землі в мезозойську еру.
24. Геологічна історія Землі в кайнозойську еру.
Всього ЗА МОДУЛЬ

 

1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів з дисципліни «Геологія»:

Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, тестування з теми.

Модульний контроль: контрольна роботадля перевірки самостійних завдань і знань, отриманих під час лекцій, а також перевірка індивідуальних завдань (у формі анотацій, текстів доповідей, приладь для узагальнення, систематизації і класифікації матеріалу).

Підсумковий контроль – екзамен у формі усної перевірки знань – відповідей на питання, що додаються у кінці робочої програми (згруповані по 2 питання в кожному білеті), та експрес-тестування.

1.4.Оцінювання навчальної діяльності студентів. Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:

Оцінка за шкалою ECTS За 100-бальною шкалою закладу Екзамен – підсумковий контроль (за національною шкалою)
A 90 - 100 відмінно
B 83 - 89 добре
C 75 - 82
D 68 - 74 задовільно
E 60 - 67
FX 35 - 59 незадовільно(з можливістю повторного складання екзамену)
F 0 - 34 незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)

 

5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж Ι семестру

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 20 балів (Упродовж вивчення дисципліни виконується один навчальний проект – розробка презентації мінералів та гірських порід Землі), або два реферати – по одному з модуля 40 балів   (два теоретичні питання по 10 балів за кожне = 20; + 20 балів за тести) 100 балів
40 балів

 

Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж ΙΙ семестру

Змістовий Модуль5 Змістовий модуль 6 Змістовий модуль 7 20 балів (Упродовж вивчення дисципліни виконується один навчальний проект – розробка презентації еволюція Землі), або два реферати – по одному з модуля 40 балів   (два теоретичні питання по 10 балів за кожне = 20; + 20 балів за тести) 100 балів
40 балів

* Кожний із видів навчальної діяльності студента (усні відповіді, лабораторні завдання, самостійні роботи ми оцінюємо за 12-бальною шкалою). За зразок розробки критеріїв поточного оцінювання взятий Наказ МОН України №371 від 5.05.2008 р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». (Додаток 9. Критерії оцінювання навчальних досягнень з географії).

Наприкінці вивчення кожного модуля нами виводиться середня оцінка за виконання усіх видів навчальної діяльності (від 0 до 12 балів), а також проводиться тестування студентів із тем змістовного модуля (оцінка від 0 до 12 балів).

Оцінка за кожний модуль виводиться як середня оцінка за виконання усіх видів навчальної діяльності і тестування за модуль (теж – від 0 до 12 балів).

Така система оцінювання близька до практики оцінювання в загальноосвітніх школах. Вона не потребує обов’язкового оцінювання видів діяльності студентів за кожне заняття.

Як експериментальний варіант, у 2009-10 навчальному році пропонується така система оцінювання: 60 балів – за поточну успішність, 20 балів – за індивідуальну роботу, 20 балів – за підсумкове тестування.

Пропонований варіант оцінювання: виведення середньої оцінки за результатами поточного і модульного оцінювання за 12-бальною системою та його переведення в 60-бальну систему (шляхом множення на 5). Наприклад, середня оцінка студента за всі види навчальної діяльності становить 10,62 бали Ð 5 = 53 бали.

Підсумкове експрес тестування проводиться після останнього заняття (20 балів).

Сума балів (максимум – 100) і є результатом роботи студента.

Якщо студента отриманий результат не влаштовує, то він здає екзамен (див. перелік питань у кінці програми), а всі набрані бали за поточну успішність анулюються. За результатами оцінювання на екзамені (за 100-бальною системою – 50 балів одне питання) і виставляється підсумкова оцінка.

Примітка: правила експерименту обговорені й ухвалені на засіданні кафедри (протокол №2 від 15.09.2009 року).

Змістовий модуль 1. Предмет і об’єкт вивчення геології. Основні відомості про Землю

 

Тема 1. Предмет і об’єкт вивчення геології.

Основний зміст лекції: Ознайомлення з предметом та його значенням, основними етапами розвитку геології та геологічними дослідженнями в Україні.

Тематика і зміст лекцій Го-ди-ни Література: А) основна; Б) додаткова Обладнання і ресурси
Об’єкт і предмет вивчення геології. Структура геологічної науки. Етапи розвитку геології. Геологічні дослідження в Україні. А)1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.5-14с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 7-11с. Б)3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-8-10с. 4. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.   Таблиця “Структура геологічної науки „

Самостійна робота (7 годин). Питання для самопідготовки й співбесіди: 1).Які задачі стоять перед геологією в нашій країні? 2)Розкажіть про склад науки геології. 3) Перерахуйте основні етапи становлення геологічної науки. 4) Назвіть зарубіжних та російських геологів, які внесли вклад у розвиток геології. 5)Яке значення має наука про Землю для сучасної економіки?

Форма контролю –Письмова перевірка знань з теми (по варіантах).

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

1)Геологія і географія.2)Роль геології у вивченні еволюції географічної оболонки.3)Значення геологічних дослідженьдля розвитку мінерально-сировинної бази.4)Геологічні теми у шкільних і вузівських географічних курсах. 5)Система геологічних наук.6)Зв’язок геології з іншими науками.7)Місце і взаємозв’язок геології та географії в системі наук про Землю.8)Значення геологічних знань для підготовки вчителя географії.9)Нагромадження емпіричних знань про гірські породи, мінерали і руди в історії розвитку суспільства10).Початок формування геології як науки в епоху Відродження.11)Перелом у розвитку природознавства в середині XVIII ст. 12)Розвиток космогонічних гіпотез у XVIII-XIX ст.13)Розвиток геології у XIX ст. 14)Еволюційне вчення і його значення для розвитку геології.15)Глибинне вивчення земної кори.16) Нова глобальна тектоніка.

Тема 2. Відомості про Землю і Всесвіт. Планети Сонячної системи.

Основний зміст лекції: Всесвіт, Галактика.Будова Сонячної системи.Метеорити, астероїди, комети. .Характеристика гіпотез походження Землі і планет Сонячної системи.Сучасні теорії планетарного утворення Землі та інших планет Сонячної системи. Форма,розміри,маса,щільність Землі.Внутрішня будова Землі та земної кори.

Тематика і зміст лекцій Годи- ни Література: А) основна; Б) додаткова Обладнання, ресурси
Відомості про Землю і Всесвіт. Планети Сонячної системи. Походження Землі і планет Сонячної системи. Форма,розміри,маса,щільність Землі.Внутрішня будова Землі та земної кори.     А) 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.16- 36с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 15-49с. Б)3. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.   Таблиці “Будова Сонячної системи “Утворення планет за гіпотезою О.Ю.Шмідта   “Схема будови внутрішніх частин Землі„

Лабораторне заняття

Тематика і зміст Години Література: Обладнання, ресурси
.   Загальні відомості про Землю. Будова і склад Землі.           А) 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.16- 36с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 15-49с. Б)3. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.         плакати, таблиці.    

Самостійна робота (7 годин). Форма контролю – усне опитування (див. зміст теми вище) Питання для самопідготовки й співбесіди: 1).Приведіть основні параметри Землі:назву форми Землі, радіус,зжимання, об’єм, поверхня ( площа ),маса, найбільша висота суші і найбільша глибина океану.

2). З яких видів складається тепловий режим Землі?3).Яку кількість тепла втрачає Земля в рік?4).Яка роль внутрішнього і зовнішнього тепла для життя на Землі?5).Що таке пояс постійних температур?6).Яка глибина залягання поясу постійних температур в різних районах земної кулі?7).Що таке геотермічний градієнт і геотермічна ступінь та як вони змінюються в різних районах земної кулі, від чого це залежить?8).Які фактори дозволяють судити про температуру глибин Землі?9).Яка природа земного магнетизму? 10).Яка будова земної кори та які оболонки в ній виділяють11).За допомогою яких досліджень зроблене припущення про будову Землі і земної кори.12).Наведіть склад і потужність осадового, гранітного і базальтового шарів.13)Що таке поверхня Конрада і поверхня Мохоровичича?14).Як відрізняється будова земної кори в області материків і океанів?15).Що таке астеносфера?16).які питання розглядає наука гнохімія?17).Що таке кларк та назвіть кларки 8 головних хімічних елементів?18).Які закономірності розповсюдження хімічних елементів в земній корі?19).Яка будова і склад атмосфери, які межі її розповсюдження?20).Які головні складові частини атмосфери?21)Яку кількість сонячної радіації поглинає атмосфера?22).З яких складових частин складається гідросфера?23).Що таке біосфера та які її параметри: верхня і нижня межі, маса, найголовніші хімічні елементи, які її складають?24).Роль та взаємозв’язок атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери і ноосфери.

Індивідуальна робота.1)Характеристика форм і розмірів Землі. 2) Як змінюється щільність,температура і гравітаційний режим від поверхні до центру Землі. 3).Побудувати схему еволюції уявлення про форму Землі і поверхні рельєфу. 4) Еволюція хімічного складу земної кори.5) Характеристика зовнішніх оболонок Землі.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти