ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

(презентації, реферату)

1.Геологія і географія.

2.Роль геології у вивченні еволюції географічної оболонки.

3. Значення геологічних дослідженьдля розвитку мінерально-сировинної бази.

4.Геологічні теми у шкільних і вузівських географічних курсах.

5.Система геологічних наук.

6.Зв’язок геології з іншими науками.

7.Місце і взаємозв’язок геології та географії в системі наук про Землю.

8.Значення геологічних знань для підготовки вчителя географії.

9.Нагромадження емпіричних знань про гірські породи, мінерали і руди в історії розвитку суспільства

10.Початок формування геології як науки в епоху Відродження.

11.Перелом у розвитку природознавства в середині XVIII ст.

12.Розвиток космогонічних гіпотез у XVIII-XIX ст.

13.Розвиток геології у XIX ст.

14.Еволюційне вчення і його значення для розвитку геології.

15.Глибинне вивчення земної кори.

16. Нова глобальна тектоніка.

17.Характеристика форм і розмірів Землі.

18.Як змінюється щільність,температура і гравітаційний режим від поверхні до центру Землі.

19.Побудувати схему еволюції уявлення про форму Землі і поверхні рельєфу.

20 Еволюція хімічного складу земної кори.

21. Характеристика зовнішніх оболонок Земі. .Замалювати таблицю найбільш поширених форм кристалів.

23 .Накреслити тетрагональну призму, тетрагональну піраміду, тетрагональну біпіраміду та визначити їх елементи симетрії.

24 За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями: а) закон постійності кутів;б)проста форма, відкрита і закрита.

25.Форми залягання мінералів у природі: зернисті і землисті агрегати, друзи, жеоди, конкреції, ооліти, натічні форми, дендрити.

26. Замалювати форми залягання мінералів у природі.

27. Форми мінералів та агрегатів

28.Підготуйте електронну презентацію одного з класів .

29.Підготуйте електронну презентацію магматичних порід.

30.Підготуйте електронну презентацію найголовніших метаморфічних гірських порід.

31. Підготуйте електронну презентацію найголовніших осадових порід.

32. За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомитись з географічним поширенням вулканів та нанести ці райони на контурну карту.

33. Диференціація магми.

34.Географія делювію.

35.Географія селей і пролювію.

36.Географія алювію.

37. Нанести на контурну карту розсипні родовща.

38. Водоспади і пороги.

39.Корисні копалини, пов’язані з алювіальними відкладами.

40. Мінеральні води України.

41.Нанести на контурну карту України місця поширення мінеральних вод.

42.Карст на Україні.

43.Найбільші карстові печери України.

44.Зсуви на Україні (на прикладі м. Полтава).

45.Плейстоценові зледеніння і відклади покривних материкових льодовиків.

46.Геологічні процеси в мерзлій зоні літосфери.

47. Багатолітня мерзлота. Причини зледеніння.

48.На контурній карті накреслити південний кордон розповсюдження багатолітньої мерзлоти.

49. Поняття про мерзлу зону літосфери.

50.Підземні льоди криолітозони.

51.Підземні води криолітозони.

52.Геологічні процеси в криолітозоні.

53. Рельєф дна океанів і морів.

54. Фізикохімічні особливості води океанів і морів.

55. Органічний світ океанів і морів.

56. Геологічна робота донних течій.

57.Фаціальний аналіз та методика побудови літологічних розрізів, їх кореляція та оформлення фаціальних карт

58. Найважливіші ознаки палеогеографічних умов утворення осадових порід.

59. Нанести на контурну карту:а).літосферні плити землі. б) типи континентальних окраїн.

60. Глитбинні розломи та кільцеві структури.

61. Навести приклади кільцевих структур.

62. На контурну карту з нанесеними літосферними плитами нанести можливий напрямок руху плит в уявленні прибічників гіпотези „Глобальної тектоніки плит”.

63. Радіоміграційна гіпотеза.

64. Геофізичний, структурно-тектонічний та тектонічний метод визначення віку гірських порід.

65. Визначення відносного віку магматичних та метаморфічних порід.

66.Класифікація тектонічних рухів.

67.Палеотектонічний профіль.

68.Подайте схему формаційних рядів Східно-Європейської, Сибірської та Північно-Американської платформ.

69. Корисні копалини докембрію.

70.Виникнення життя.

71.Етапи неорганічної еволюції.

72. Корисні копалини палеозою.

73.Характеристика основних представників тваринного світу в палеозої.

74. Скласти геохронологічну таблицю раннього палеозою.

75..Палеозойське зледеніння на Землі.

76. Корисні копалини мезозою.

77. Причина загибелі динозаврів.

78. Траповий вулканізм в мезозої.

79.Корисні копалини кайнозою.

80.Причина антропогенних зледенінь.

81.Еволюція людини.

82.Характер метаморфічних перетворень.

83.Сучасні, молоді, неотектонічні рухи та приклади їх проявлення.

84.Географічне поширення землетрусів та зона найінтенсивнішого прояву землетрусів

85.Утворення родовищ корисних копалин при вивітрюванні.

86.Будова кори вивітрювання в залежності від клімату (за Н. М. Страховим).

87.Покажіть на контурній карті південний кордон розповсюдження областей розповсюдження лесів та лесовидних відкладів на території Східно-Європейської рівнини.

Орієнтовний план презентації: 1-ша сторінка – назва презентації (за переліком), прізвище й ініціали виконавця; 2 магматичні породи.; 3) підбір ілюстрацій у цифровому форматі (із Інтернет, сканування рисунків і т.д., або їх цифрове фото); 4) виконання презентацій (20-25 кадрів) у логічній послідовності.

Презентація оцінюється за 20-бальною шкалою. При оцінюванні презентації основна увага звертається на її науковість та якість оформлення.

Реферат оцінюється за 10-бальною шкалою. Він містить такі елементи: титульну сторінку (назва вузу, кафедри, тема роботи, прізвище, ім’я та по батькові виконавця, курс і група, навчальний рік), зміст роботи, основну частину (6-12 сторінок через 1 інтервал, розмір шрифту – 14), додатки (фото, рисунки, схеми), список використаних джерел і літератури (в тому числі – точна адреса в Інтернет)

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОЇ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ПРЕДМЕТУ«ГЕОЛОГІЯ», 1 СЕМЕСТР.

1. Нведіть основні параметри Землі:назву форми Землі, радіус,зжимання, об’єм, поверхня (площа ),маса, найбільша висота суші і найбільша глибина океану.

2. Що таке пояс постійних температур?

3. Що таке геотермічний градієнт і геотермічна ступінь та як вони змінюються в різних районах земної кулі, від чого це залежить?

4. Яка природа земного магнетизму?

5. .Яка будова земної кори та які оболонки в ній виділяють?

6. За допомогою яких досліджень зроблене припущення про будову Землі і земної кори.

7. Наведіть склад і потужність осадового, гранітного і базальтового шарів.

8. Що таке поверхня Конрада і поверхня Мохоровичича?

9. .Як відрізняється будова земної кори в області материків і океанів?

10. Що таке астеносфера?

11. Що таке кларк та назвіть кларки 8 головних хімічних елементів?

12. .Які закономірності розповсюдження хімічних елементів в земній корі?

13.З яких складових частин складається гідросфера?

14. Що таке симетрія та як вона проявляється в природі?

15. Назвіть елементи симетрії та розгляньте можливості їх комбінування.

16. Що таке сингонія ? Які сингонії існують? Їх характеристика та групування.

17. Що таке проста форма, відкрита і закрита? Назвіть прості форми нижчих сингоній.

18. Дайте визначення ізоморфізму іполіморфізму.

19. Які форми мінералів і агрегатів зустрічаються в природі?

20. Назвіть три основних групи на які умовно ділять форми мінералів.

21. Що вивчає наука мінералогія?

22. Відмінність кристалічних форм мінералів від агрегатів.

23. Розкажіть про фізичні властивості мінералів.

24. Дайте характеристику процесів утворення мінералів.

25. Що таке ізоморфізм, поліморфізм, псевдоморфізм та парагенезис.

26.Класифікація мінералів

27. Які мінерали називаються самородними елементами і сульфідами?

28. .Яке практичне значення мають самородні елементи і сульфіди?

29. Які мінерали називають галоїдами і оксидами і гідроксидами?

30. 6Які мінерали з галоїдів і окислів можна назвати породоутворюючими?

31. Карбонати, їх загальні характерні властивості та використання.

32. Склад фосфатів та їх використання.

33. Як утворюються сульфати та де їх використовують?

34. Силікати та органогенні сполуки.

35. Що називається гірською породою?

36. Як класифікуються гірські породи?

37. Що таке структура і текстура, чим вони відрізняються?

38. Які породи називають інтрузивними і які ефузивними?Яка між ними різниця?

39. Які породи називаються осадовими і як вони класифікуються ?

40. Які породи називаються метаморфічними ?

41. Які з метаморфічних порід найбільш поширені

42. Що таке магматизм, магма, які види магматизму проявлені на Землі?

43. Назвіть основні форми залягання магматичних інтрузивних гірських порід.

44. Що таке вулканізм?

45. Назвіть найкрупніші вулкани земної кулі і назвіть підрозділи вулканів в залежності

46. від способу виливу лави, її складу та характеру виверження.

47. Назвіть продукти виверження вулкану та приведіть характеристику твердих, рідких та

48. газоподібних продуктів виверження.

49. Найновіші і сучасні тектонічні рухи,що їх відрізняє?

50. Перерахуйте прикмети підняття та опускання місцевості.

51. Розкажіть про методи вивчення сучасних тектонічних рухів.

52. На яких картах і як відображені результати тектонічних рухів ?

53.Перерахуйте найбільш розповсюджені види структур, які виникають при деформації в гірських породах та вкажіть на причини їх виникнення.

54. У чому полягає геологічна діяльність вітру?

55. Що таке дефляція і коразія?

56. У чому виявляється транспортна робота вітру?

57. Які форми еолової акумуляції ви знаєте?

58. Що таке еолова трансгресія?

59. Що таке леси та як вони формуються?

60. Назвіть основні типи пустель.

61. Дайте характеристику геологічної діяльності річок.

62. Розкажіть про процеси які приводять до омолодження річок. Що таке дельта та дельтові відклади?

63. Як утворюються розсипні родовища корисних копалин?

64. У чому полягає суть малого і великого гідрогеологічного кругообігу?

65. Які види води виділяють у гірських породах?

66. Як утворюються підземні води?

67. Як поділяють підземні води за умовами залягання?

68. Які води називають артезіанськими?

69. Як поділяють підземні води за загальною мінералізацією?

70. Які води називають мінеральними?

71. Які типи мінеральних вод виявлено в Україні і де вони поширені?

72. Охарактеризуйте умови утворення льодовиків.

73. Як відбувається рух льодовиків?

74. Назвіть характерні особливості різних типів льодовиків.

75. У чому полягає руйнівна дія льодовиків?

76. Що таке морена? Які різновиди морен ви знаєте?

77. Які форми рельєфу утворюються внаслідок геологічної діяльності льодовиків?

78. Чим відрізняються власне льодовикові від водно-льодовикових відкладів?

79. Проаналізуйте гіпотези материкових зледенінь.

80. Які планетарні елементи рельєфу виділяються на дні світового океану?

81. Які солі входять до складу морських вод?

82. На які групи поділяються морські організми за умовами життя?

83. Назвіть форми руху морської води.

84. Що називається абразією?

85. За рахунок чого утворюються морські відклади?

86. Які є генетичні типи морських відкладів і як вони утворюються?

87. Які мінеральні ресурси пов’язані з морськими осадками?

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОЇ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ПРЕДМЕТУ«ГЕОЛОГІЯ», 2 СЕМЕСТР.

,

1. Найновіші і сучасні тектонічні рухи, що їх відрізняє?

2. Перерахуйте прикмети підняття та опускання місцевості.

3. Розкажіть про методи вивчення сучасних тектонічних рухів.

4. На яких картах і як відображені результати тектонічних рухів ?

5. Перерахуйте найбільш розповсюджені види структур, які виникають при деформації в гірських породах та вкажіть на причини їх виникнення.

6. Розкажіть про класифікації тектонічних рухів.

7. Які ви знаєте основні структурні елементи земної кори і літосфери?

8. Що таке серединно-океанічні хребти і чим вони відрізняються від гірських систем материків?

9. Як побудовані океанічні плити?

10. Охарактеризуйте активні та пасивні окраїни континентів.

11. Що таке рухомі геосинклінальні пояси?

12. Проаналізуйте розвиток геосинклінальних поясів.

13. Що таке континентальні платформи?

14. Назвіть найбільші структурні елементи платформ.

15. Що таке епіплатформенні орогени? Наведіть їх приклади.

16. Поясніть механізм формування континентальних рифтів.

17. Що таке глибинний розлом? Як класифікують глибинні розломи?

18. Назвіть основні завдання, які вирішує історична геологія.

19. Охарактеризуйте методи визначення відносного віку гірських порід.

20. Назвіть основні підрозділи геохронологічної та стратиграфічної шкал, запам’ятайте початок і кінець геологічних ер.

20. У чому суть ізотопних методів визначення абсолютного віку гірських порід?

21. Що таке керівні форми?

22. Наведіть схему класифікації тварин.

23. Дайте загальну характеристику типів тварин.

24. Розкажіть про класифікацію рослин.

25. Що таке палеотектонічний профіль і палеогеографічна карта?

26. У чому різниця методу потужностей і методу фацій?

27. Які питання вирішують за допомогою палеогеографічних карт?

28. Які методи використовують для вивчення горизонтальних тетонічних рухів?

29. За якими даними будують геологічні карти та які методи побудови використовують?

30. Як будують геологічний профіль? Стратиграфічну колонку?

31. Яку інформацію несуть тектонічні карти?

32. Розкажіть про стратиграфічні підрозділи докембрію та епохи складчастості.

33. Дайте характеристику основних особливостей докембрію.

34. Причини виникнення гідросфери та атмосфери?

35. Розкажіть про проблеми виникнення життя.

36. Дайте характеристику органічного світу докембрію.

37. Дайте характеристику архейського і протерозойського етапів розвитку Землі.

38. Дайте характеристику будови докембрію на Каспийському і Українському щитах.

39. Який клімат характерний для докембрію?

40. Розкажіть про основні види корисних копалин докембрію.

41. Дайте загальну характеристику еволюції земної кори в ранньому палеозої.

42. Розкажіть про кліматичні умови в ранньому палеозої.

43. Назвіть найголовніші події в еволюції біосфери раннього палеозою.

44. Як розвивалась земна кора в пізньому палеозої.

45. Назвіть особливості клімату в пізньому палеозої.

46. Яке відбулося оновлення органічного світу в пізньому палеозої?

47. Дайте характеристику корисним копалинам палеозою.

48. Розкажіть, у чому особливості органічного світу мезозою?

49. У чому причина загибелі динозаврів?

50. Як розвивались платформи і рухомі пояси Землі в мезозої?

51. На яких платформах в мезозої активно проявлявся траповий вулканізм?

52. Які основні стратиграфічні підрозділи мезозою? Які відмінності в розвитку Середземноморського рухомого поясу від Тихоокеанського в мезозої?

53. Які корисні копалини найбільш характерні для платформ і складчастих областей мезозойської ери?

54. Які основні стратиграфічні підрозділи кайнозою?

55. Розкажіть, як відбулась еволюція біосфери в кайнозої ?

56. Як розвивалась у кайнозої Альпійсько-Гімалайська область Середземноморського поясу?

57. Чим зумовлювалось складко- та гороутворення в межах Альпійсько-Гімалайської області?

58. Опишіть еволюцію океану Тетіс у кайнозої.

59. Як ви розумієте процеси епіплатформенного орогенезу?

60. Які причини зміни кліматичних умов у кайнозої?

61. Що ви знаєте про наземні зледеніння антропогену?

62. Які родовища корисних копалин кайнозойського віку вам відомі?

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий. Геологія.- К.: „ Либідь”,2003. – 474 с.

2.И.А..Карлович. Геология.М.: Академический Проект,2004.- 685 с.

3.В.В.Добровольский. Геология.М.:Владос,2004. – 294 с.

4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987.

5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.

6.О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин. Практикум по геологии.М.: Просвещение”,

1985. – 109 с.

7.Г.И.Немков,М.В.Муратов,И.А.Гречишникова и др. Историческая геоло-

гия.М.: „ Недра”, 1974. - 320 с.

8.М.М.Клюшников,О.М.Онищенко. Історична геологія. К.: „ Вища школа”,

1975.- 295 с.

9.А.А.Хижняк. Лабораторно-практичні заняття з геології.К.: „ Радянська шко-

ла”, 1965. – 122 с.

10.М.Ф.Иванова.Общая геология с основами исторической геологии.М.:

Высшая школа, 1980

11.В.Г.Чирка.Мінерали і породи земної кори.К.,2003.-70.

.

Додаткова література:

12.В.П.Бондарев.Основи минералогии и кристалографии.М.:,1978.

13.Б.Н.Гурский.Историческая геология с элементами палеонтологии.

Минск,1979.

14.Б.Н.Гурский,Д.М.Корулин. Геология общая и историческая.Минск.1982.

15.В.М.Славин,Н.А.Ясаманов.Методы палеогеографических реконструкций.М.,1982.

16.М.С.Зиновьев.Возраст Земли и развитие жизни на Земле.Харьков:Из-во

«Знание»,1970.

 

 

Науково-пізнавальна література:

1.В.В.Добровольский.Химия Земли.М.:Просвещение,1988.

2.М.М.Максимов.Истоки учения о рудных месторождениях.М.:Недра,1973.

3.А.А.Малахов.Каменная радуга.Свердловск:Сред.-Уральск.книж.издательство,1977.

4.К.Н.Рудич.Каменные факелы Камчатки.Новосибирск:Наука,1973.

5.А.Е.Ферсман.Воспоминание о камне.М.:Молодая гвардия,1974.

 

 

.Розподіл часу на опрацювання навчальних модулів :

Назва модуля, № теми Кількість годин за видами занять
У тому числі Разом
Лекції Лабораторні роботи Індивідуальна робота студентів Самостійна робота студентів
 
Модуль Ι Предмет і об’єкт вивчення геології.Основні відомості про Землю Предмет і об’кт вивчення геології. Основні етапи розвитку геології. Загальні відомості про Землю.
Модуль ΙΙ Поняття про мінерали і гірські породи.Кристалічні речовини та їх будова. Загальні відомості про мінера- ли і гірські породи.
Модуль ΙΙΙ Гірські породи.Процеси внутрішньої динаміки Землі. Магматизм . Гірські породи.   Процеси внутрішньої динаміки Землі.Магматизм.  
Модуль ІV Процеси зовнішньої динаміки Землі. Вивітрювання. Геологічна діяльність вітру. Поверхневий стік, йогоерозійна таакумулятивна діяльність. Геологічна діяльність річкових потоків. Геологічна діяльність підземних вод.  
Модуль V. Процеси зовнішньої динаміки Землі. Геологічна діяльність льодовиків. Геологічна діяльність морів та океанів (абразія). Перетворення осадку в породу. Поняття про фації та формації гірських порід.  
Модуль VI. Результати проявлення геодинамічних процесів. Методи історико-геологічних реконструкцій. Стратиграфія та геохронологія. Основи фаціального аналізу. Вивчення тектонічних рухів. Основні структурні елементи земної кори. Основні уявлення про розвиток земної кори. Стратиграфія і геохронологія. Основи фаціального аналізу. Вивчення тектонічних рухів. Загальні закономірності розвитку Землі і формування корисних копалин.  
Модуль VIΙ. Геологічна історія Землі. Геологічна історія Землі в докембрії ( архейська і протерозойська еонотеми) Геологічна історія Землі в палеозойську еру.
Модуль VIΙI. Геологічна історія Землі. Геологічна історія Землі в мезозойську еру. Геологічна історія Землі в кайнозойську еру.    

Усього: 90 70 73 73 306

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти