ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Схема розподілу балів за формами роботи

Змістовний модуль 1 Предмет і об’єкт вивчення геології.Основні відомості про Землю Кількість балів за видами занять
Разом на тему У тому числі
Поточний контроль Модул. контроль
Лаборат. робота Самост. робота Індивід. робота
Предмет і об’кт вивчення геології.Основні етапи розвитку геології. Загальні відомості про Землю.
Всього за модуль
Змістовний модуль 2 Поняття про мінерали і гірські породи. Кристалічні речовини та їх будова. Кількість балів за видами занять
Разом на тему У тому числі
Поточний контроль Модул. контроль
Лаборат. робота Самост. робота Індивід. робота
Загальні відомості про мінера- ли і гірські породи.
Всього за модуль
Змістовний модуль 3. Гірські породи.Процеси внутрішньої динаміки Землі. Магматизм Кількість балів за видами занять
Разом на тему У тому числі
Поточний контроль Модул. контроль
Лаборат. робота Самост. робота Індивід. робота
Гірські породи. Процеси внутрішньої динаміки Землі.Магматизм.
Всього за модуль
Змістовний модуль 4. Процеси зовнішньої динаміки Землі. Кількість балів за видами занять
Разом на тему У тому числі
Поточний контроль Модул. контроль
Лаборат. робота Самост. робота Індивід. робота
Вивітрювання. Геологічна діяльність вітру. Поверхневий стік, йогоерозійна таакумулятивна діяльність. Геологічна діяльність річкових потоків. Геологічна діяльність підземних вод. 2.5 1.5 0.5 0.5
Всього за модуль
Змістовний модуль 5. Процеси зовнішньої динаміки Землі. Кількість балів за видами занять
Разом на тему У тому числі
Поточний контроль Модул. контроль
Лаборат. робота Самост. робота Індивід. робота
Геологічна діяльність льодовиків. Геологічна діяльність морів та океанів (абразія). Перетворення осадку в породу. Поняття про фації та формації гірських порід.
Всього за модуль

Разом за 1 семестр 100 32 19 23 38

Семестр

Змістовний модуль 6. Результати проявлення геодинамічних процесів. Методи історико-геологічних реконструкцій. Стратиграфія та геохронологія. Основи фаціального аналізу. Вивчення тектонічних рухів. Кількість балів за видами занять
Разом на тему У тому числі
Поточний контроль Модул. контроль
Лаборат. робота Самост. робота Індивід. робота
Основні структурні елементи земної кори. Основні уявлення про розвиток земної кори. Стратиграфія і геохронологія. Основи фаціального аналізу. Вивчення тектонічних рухів. Загальні закономірності розвитку Землі і формування корисних копалин.  
Всього за модуль
Змістовний модуль 7. Геологічна історія Землі. Кількість балів за видами занять
Разом на тему У тому числі
Поточний контроль Модул. контроль
Лаборат. робота Самост. робота Індивід. робота
Геологічна історія Землі в докембрії ( архейська і протерозойська еонотеми) Геологічна історія Землі в палеозойську еру.
Всього за модуль
Змістовний модуль 8. Геологічна історія Землі. Кількість балів за видами занять
Разом на тему У тому числі
Поточний контроль Модул. контроль
Лаборат. робота Самост. робота Індивід. робота
Геологічна історія Землі в мезозойську еру. Геологічна історія Землі в кайнозойську еру.
Всього за модуль

Разом за 2 семестр 100 24 21 25 30

Перелік видів навчальної діяльності студентів та методичні рекомендації щодо їх виконання:

Лекція -основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. На ній лектором викладається основний зміст програмного навчального матеріалу, переважно в діалоговій формі. Студент у цей час конспектує той матеріал, на якому акцентує головну увагу лектор.

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, на якому студент набуває практичних умінь та навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, методикою експериментальних досліджень у певній галузі. Ця форма роботи має на меті також закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння. Вона включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється відповідно до планів лабораторних робіт, де вказані теми лабораторних робіт, питання для обговорення, практичні завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.

Підготовка до лабораторної роботи містить:

· ознайомлення з питаннями, які виносяться на обговорення;

· вивчення і конспектування рекомендованої літератури;

· складання тез чи розгорнутого виступу з кожного питання, розрахованого на 3-5 хвилин.

Особливу увагу студенти повинні приділяти опрацюванню підручників, нормативних документів, монографій, збірникам наукових праць; правильно оформляти конспекти, тези тощо.

· відповіді повинні мати логічну послідовність ( починаючи від обгрунтування проблеми і закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення );

· доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання;

· зауваження – конструктивними, конкретними, та аргументованими;

практичні завдання виконуються у письмовій формі.

Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення конспектів лекцій, підручників, наукової літератури, написання коротких відповідей на питання, які винесені на самостійне вивчення., написання доповідей, рефератів. Вона є основним способом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі викладача. Самостійна робота виконується після прослуховування лекції, перед практичними заняттями чи модульним контролем – вдома, у бібліотеках, комп’ютерних класах тощо; завдання до неї й методичні рекомендації щодо їх виконання подаються в робочій програмі та розробках до лабораторних занять. Методичним забезпеченням самостійної роботи студентів є: списки рекомендованих джерел, питання для самоконтролю, пакети контрольних завдань, електронні версії лекцій тощо.

При вивченні матеріалу за конспектами лекцій, підручниками, науково-методичною літературою особливу увагу слід приділити основним термінам та поняттям.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Перелік індивідуальних завдань, література до їх виконання та шкала оцінювання подаються в робочій програмі та в методичних рекомендаціях до лабораторних занять. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою і затвердженим деканом факультету. Виконуючи завдання індивідуальної роботи слід пам’ятати, що:

· конспективно-довідкова таблиця (КДТ) – це одне із видів приладдя для систематизації і класифікації. Основна її ціль – узагальнення і систематизація матеріалу, тобто представлення його в короткій формі, зручній для запам’ятовування і довідок. Форма побудови таблиці – цікава, бо свідчення для її заповнення можуть змінюватися залежно від об’єму матеріалу, від ступеня деталізації, котрий потрібен для певної теми. КДТ особливо корисні у тому випадку, коли необхідно закріпити чітко в пам’яті певні причинно-наслідкові зв’язки;

· структурно-логічний конспект(СЛК) - це відображення основного матеріалу по мірі викладання. СЛК сприяє усвідомленому сприйманню матеріалу, запам’ятовуванню, розвитку пізнавальної діяльності. У цьому конспекті необхідно зазначити головні поняття, їх ознаки, причинно-наслідкові зв’язки. Підготовка такого конспекту полягає в конструюванні схеми, що висвітлює зміст теми;

· опорно – інформаційна схема (ОІС) - різновид схематичної наочності. Під нею розуміють сукупність наукових понять, їхніх властивостей, ознак, відповідних фактів. ОІС – це своєрідний графічний конспект, у якому структурно подається найістотніша інформація з конкретної теми або розділу;

· структурно-логічна схема (СЛС) – це своєрідний план – конспект, що глибоко розкриває причинно-наслідкові зв’язки між явищами, що вивчаються. Вони не потребують спеціальних умовних знаків. Інформація записується словами, які можна скорочувати. Знаки і малюнки, що при цьому застосовуються, є легкозрозумілими, загальноприйнятими. У СЛС обов’язкова наявність стрілок, які показують причинно-наслідкові зв’язки між предметами та явищами, що вивчаються.

Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів:

Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях.

Модульний контроль: контрольна роботадля перевірки самостійних завдань і знань, отриманих під час лекцій, а також перевірка індивідуальних завдань (у формі анотацій, текстів доповідей, приладь для узагальнення, систематизації і класифікації матеріалу).

Підсумковий контроль для студентів, які набрали більше 60% від максимальної кількості балів – це остаточна оцінка, яка складається з усіх балів, отриманих під час поточного й модульного видів контролю. Для студентів, які набрали менше 60% максимальної кількості балів за цими видами контролю передбачається додаткове – усне – опитування за переліком завдань.

 

Шкала оцінювання

Шкала закладу Національна шкала Шкала ЕСТЅ
90-100 5 -відмінно А – відмінно - відмінно виконана робота з незначною кількістю помилок
75-89 4 - добре В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками. С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
60-74 3 - задовільно D –задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків Е – достатньо –виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
1-59 2 - незадовільно FX – незадовільно – для отримання кредиту потрібне певне доопрацювання F- незадовільно –необхідна серйозна подальша робота

 

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів:

Протягом вивчення дисципліни студент накопичує бали в ході поточного й підсумкового (модульного) оцінювання.

· для усних відповідей:

0-2б –за відповідь на тематичне питання лабораторної роботи;

0-1б - за змістовне доповнення до відповіді;

0-1б - за формулювання змістовних запитань до доповідача або інший вид активної діяльності на занятті;

0-1б – усна відповідь на конкретне запитання на занятті в ході фронтального опитування;

· для письмових робіт:

0-6б – за виконання індивідуального завдання;

0-12 – модульна контрольна робота

 

 

Зміст навчальних модулів

Модуль №1 Предмет і об’єкт вивчення геології. Основні відомості про Землю

Лекція №1

Тема : Предмет і об’єкт вивчення геології.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
1. Об’єкт і предмет вивчення геології.   Структура геологічної науки.   Етапи розвитку геології.   Геологічні дослідження в Україні. Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.5-14с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 7-11с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-8-10с. 4. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.   Таблиця “Структура геологічної науки „

Лекція №2

Тема : Відомості про Землю і Всесвіт. Планети Сонячної системи.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
2. Відомості про Землю і Всесвіт.   Планети Сонячної системи.     Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.16- 19с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 15-21с. Додаткова література: 3. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.   Таблиця “Будова Сонячної системи

Лекція №3

Тема : Походження Землі і планет Сонячної системи.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
3. Походження Землі і планет Сонячної системи.     Основна література: 1. 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.19-24с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 22-35с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 5.Г.В.Войткевич.Основы теории происхождения Земли.М.,1988. 6.О.Г.Сорохтин,С.А.Ушаков.Глобальная эволюция Земли.М.,1993. Таблиця “Утворення планет за гіпотезою О.Ю.Шмідта

Лекція №4,5

Тема : Земля і земна кора.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
4. Форма,розміри,маса,щільність Землі.Внутрішня будова Землі та земної кори.         Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.24-36с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.29-49с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 5.М.ДЖ.Бредшоу.Современная геология.М.,1977. 6.О.Г.Сорохтин,С.А.Ушаков.Глобальная эволюция Земли.М.,1993. 7.К.А.Куликов,Н.С.Сидоренко.Планета Земля.М.,1977. Таблиця “Схема будови внутрішніх частин Землі„

Модуль II.Загальні відомості про мінерали і гірські породи

Лекція №6

Тема : Діагностичні властивості та морфологія мінералів

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
6. Поняття про мінерали і гірські породи.Кристалічні речовини та їх будова.           Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.24-36с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.29-49с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 12.В.П.Бондарев.Основи минералогии и кристало- графии.М.:,1978. Таблиці: “Симетрія кристалів„ „Кристалографічні сингонії”, кристалографічні форми, мінерали, гірські породи

Лекція №7

Тема : Поняття про мінерали і гірські породи. Кристалічні речовини та їх будова.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
7.   Найважливіші фізичні властивості мінералів.Морфологія мінералів.   .           Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.24-36с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.29-49с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 12.В.П.Бондарев.Основи минералогии и кристало- графии.М.:,1978. Таблиці: „ Форми мінералів і агрегатів” “Шкала твердості„ мінерали, гірські породи

Лекція №8

Тема : Класифікація мінералів.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
8.   . Класифікація і опис мінералів         Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.24-36с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.29-49с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 5.В.П.Бондарев.Основи минералогии и кристало- графии.М.:,1978. 7.В.Г.Музафаров.Определитель минералов и горных пород.М.:Учпедгиз,1958. Таблиці: “Шкала твердості„ мінерали

Модуль III. Гірські породи.Процеси внутрішньої динаміки Землі. Магматизм .

Лекція №9

Тема :. Гірські породи.Хімічний склад,структура і текстура та короткий опис магматичних порід

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Гірські породи. Хімічний склад, Структура і текстура та короткий опис магматичних порід.         Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.24-36с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.29-49с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 5.В.Г.Чирка.Мінерали і породи земної кори.К.,2003.-70. 6.В.Г.Музафаров.Определитель минералов и горных пород.М.:Учпедгиз,1958. .. Таблиця: “Класифікація магматичних порід „   гірські породи

Лекція №10

Тема : Гірські породи. Хімічний склад,структура і текстура та короткий опис осадових порід.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Осадові породи.         Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.24-36с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.29-49с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 5.В.Г.Чирка.Мінерали і породи земної кори.К.,2003.-70. 6.В.Г.Музафаров.Определитель минералов и горных пород.М.:Учпедгиз,1958. . Таблиця: “Класифікація осадових порід „   гірські породи

Лекція №11

Тема : Метаморфічні породи.Хімічний склад,структура і текстура.Класифікація та короткий опис метаморфічних порід.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Осадові породи.         Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.24-36с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.29-49с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 5.В.Г.Чирка.Мінерали і породи земної кори.К.,2003.-70. 6.В.Г.Музафаров.Определитель минералов и горных пород.М.:Учпедгиз,1958. . . Таблиця: “Класифікація метаморфіч-них порід „   гірські пород

Лекція №12

Тема : Процеси внутрішньої динаміки Землі. Магматизм.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Процеси внутрішньої динаміки Землі. Магматизм.   .           Основна література: 1..Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003.24-36с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.29-49с. Додаткова література: 3..Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 4.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с. 5.В.Г.Чирка.Мінерали і породи земної кори.К.,2003.-70.   . . Таблиця: “Кристалізаційно-граві-таційна диференціація„  

Лекція №13

Тема : Метаморфізм та його фактори.Типи метаморфізму.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Фактор метаморфізму. Типи метаморфізму. Характер,зони та фації метаморфічних перетворень.       Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 16-220с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.481-484. Додаткова література: 3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-270-282с. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988..   . .   Таблиця „Зони контактового метаморфізму „

Лекція №14

Тема : Тектонічні рухи.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Тектоніка та об’єкти її вивчення. Типи тектонічних рухів. Сучасні і найновіші тектонічні рухи       Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 195-207с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.160-180с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.. Таблиці: „Типи тектонічних рухів”, „ Елементи складки”  

Лекція №15

Тема : Землетруси.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
  Землетруси, енергія землетрусів, гіпоцентр і епіцентр. Типи землетрусів та їх попередження       Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 208-215с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 181-190с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988. Таблиця   „Шкала вимірювання сили землетрусів ”

Модуль IV. Процеси зовнішньої динаміки Землі.

Лекція №16

Тема : Вивітрювання.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Фізичне і хімічне вивітрюівання, продукти вивітрювання, кори вивітрювання       Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 96-106с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 191-207с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988. Таблиця: „Схема утворення кори вивітрювання на тектонічно неактивних площах (за М. М. Страховим)”

Лекція №17

Тема : Геологіна діяльність вітру.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Геологічна діяльність вітру. Дефляція, коразія, еолові утворення. Роль вітру в формуванні лесу та пустель       Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 106-116с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 208-217с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988. Таблиці: „Схема утворення бархана”, „Параболічні дюни”.

Лекція №18

Тема : Поверхневий стік, його ерозійна та акумулятивна діяльність.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Площинний без русловий схиловий стік. Стік тимчасових руслових потоків.       Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 116-120с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 218-223с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988. Таблиця: „Схема утворення делювію”.

Лекція №19

Тема : Геологічна діяльність річкових потоків.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Геологічна діяльність річкових потоків. Річкова ерозія. Перенос й акумуляція осадків. Цикли ерозії і надзаплавні тераси.       Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 120-128с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 224-241с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988. Таблиці: „Схема будови заплави”, „Типи річкових терас”

Лекція №20

Тема : Геологічна діяльність підземних вод.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Підземні води і їх геологічна діяльність. Види води в породах. Походження підземних вод. Класифікація підземних вод.. Мінеральні води. Карстові процеси і зсувні процеси.       Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 129-142с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 242-263с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988. Таблиці: „Грунтові й міжпластові безнапірні води”, „Схема будови зсуву”.

Модуль V.Процеси зовнішньої динаміки Землі.

Лекція №21

Тема : Геологічна діяльність льодовиків.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Лід на землі і види льоду. Утворення і типи льодовиків. Геологічна робота льодовиків. Причини зледенінь.       Основна література: 1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 142-155с. 2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 265-279с. Додаткова література: 3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987. 5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988. Таблиці: „Схема розташування морен”, „Типи льодовиків”.

Лекція №22

Тема : Геологічна діяльність морів та океанів (абразія)

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Руйнівна й акумулятивна робота морів та океанів. Типи морських відкладів.       Основна література: 1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 167-183 с. 2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 301-320 с. Додаткова література: 3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004. 4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987. 5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988. Таблиці: „Схема рельєфу морс кого дна та відповідні біономічні зони”, „Схема нагромадження осадків у морі біля плоских берегів”.

Лекція №23

Тема : Перетворення осадку в породу. Поняття про фації та формації гірських порід.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Принципами утворення осадових гірських порід. Поняття про фації та формації гірських порід.       Основна література: 1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 184-186, 272-274 с. 2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 321-335 с. Додаткова література: 3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004. 4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987. 5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.

ІІ семестр

Модуль VI. Результати проявлення геодинамічних процесів. Методи історико-геологічних реконструкцій. Стратиграфія та геохронологія. Основи фаціального аналізу. Вивчення тектонічних рухів.

Лекція №24

Тема : Основні структурні елементи земної кори.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Будова рельєфу дна Світового океану. Літосферні плити. Геосинклінальні пояси та їх розвиток. Платформи.       Основна література: 1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 228-252 с. 2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 336-350 с. Додаткова література: 3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004. 4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987. 5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.   Таблиці: „Схема розвитку геосинкліналей”, „Структурні поверхи платформи”.

Лекція №25

Тема : Основні уявлення про розвиток земної кори.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Геотектонічні гіпотези еволюції земної кори.       Основна література: 1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 253-262 с. 2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 351-361 с. Додаткова література: 3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004. 4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987. 5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.   Таблиці: „Схема субдукції океанічного дна”, „Схема спредингу”.

Лекція №26

Тема : Стратиграфія і геохронологія.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Методи відносної геохронології, геохронологічна шкала, методи абсолютної геохронології.       Основна література: 1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 262-272 с. 2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 435-453 с. Додаткова література: 3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004. 4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987. 5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.   Геохронологічна таблиця.

Лекція №27

Тема : Основи фаціального аналізу.

№ п/п Тематика і зміст лекції Години Література Обладнання, ресурси
Основи фаціального аналізу.   Основна література: 1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти