ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кристалів та види просторових граток.

 

Питання для самопідготовки:

1.Що таке симетрія та як вона проявляється в природі?

2.Назвіть елементи симетрії та розгляньте можливості їх комбінування.

3.Що таке сингонія ? Які сингонії існують? Їх характеристика та групування.

4.Що таке проста форма, відкрита і закрита? Назвіть прості форми нижчих сингоній.

5.Дайте визначення ізоморфізму і поліморфізму.

6.Які форми мінералів і агрегатів зустрічаються в природі?

7.Назвіть три основних групи на які умовно ділять форми мінералів.

 

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій, кристалографічні форми

 

Індивідуальна робота:

 

1.Користуючись підручником і текстом лекцій розглянути симетрію кристалів

на моделях фігур.

2.Замалювати таблицю найбільш поширених форм кристалів.

3.Накреслити тетрагональну призму, тетрагональну піраміду, тетрагональну

біпіраміду та визначити їх елементи симетрії.

 

Категорія Сингонія Мінімум елементів симетрії
Вища    
Середня    
Нижча    

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· Постійності кутів.

· Проста форма, відкрита і закрита.

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

Основна література:

1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003. 24-36с..

2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.

29-49с.

3.А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття геології. 4.О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологиї.

. Додаткова література:

5..В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-8-10с.

6.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987.

7.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.

8.В.П.Бондарев.Геология.М.: ФОРУМ-ИНТРА-М,2004

Лабораторна робота №4 (2години).

 

Тема: Поняття про мінералогію. Фізичні та хімічні властивості мінералів.

Питання для самопідготовки:

1.Що вивчає наука мінералогія?

2.Відмінність кристалічних форм мінералів від агрегатів.

3.Розкажіть про фізичні властивості мінералів.

4.Дайте характеристику процесів утворення мінералів.

5.Що таке ізоморфізм, поліморфізм, псевдоморфізм та парагенезис.

 

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій, колекція мінералів.

Індивідуальна робота:

1.Користуючись колекцією вивчити наступні форми залягання мінералів у природі: зернисті і землисті агрегати, друзи, жеоди, конкреції, ооліти, натічні форми, дендрити. Замалювати форми залягання мінералів у природі.

2.Користуючмсь колекцією вивчити наступні фізичні властивості інералів: колір, блиск, спайність, колір риски, злам, твердість.

3. Форми мінералів та агрегатів.

4.Описати фізичні властивості 10 мінералів за формою:

 

Назва мінералу Хімічний склад Колір Блиск Риска Спайність Злам Твердість
Графіт С сталево-сірий металевий сірувато-чорна цілком досконала нерівний 1-2

 

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· За рекомендованою додатковою літературою ознайомитись з особливістю мінерального складу земної кори.

· За рекомендованою додатковою літературою ознайомитись з особливістю мінерального складу земної кори.

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

Основна література:

1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003. 24-36с..

2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.

29-49с.

3.А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття геології. 4.О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологиї.

. Додаткова література:

5.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-8-10с.

6..В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987.

7.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.

8..В.П.Бондарев.Геология.М.: ФОРУМ-ИНТРА-М,2004.

9.В.Г.Музафаров.Определитель минералов и горных пород.М.:Учпедгиз,1958.

Лабораторна робота №5-9(10годин).

 

 

Тема: Класифікація та характеристика найголовніших мінералів.

Питання для самопідготовки:

1. Які мінерали називаються самородними елементами і сульфідами?

2. .Які фізичні властивості найхарактерніші для самородних елементів і сульфідів?

3. .Як утворюються самородні елементи і сульфіди?

4. .Яке практичне значення мають самородні елементи і сульфіди?

5. .Де поширені ці мінерали?

6. .Які з вивчених мінералів є металевими рудами?

7. Які мінерали називають галоїдами і оксидами ігідроксидами?

8. Які фізичні властивості найхарактерніші для галоїдів і окислів?

9. Яке походження галоїдів?

10. Як утворюються окисли?

11. .Яке практичне значення окислів металів

12. .Які мінерали з галоїдів і окислів можна назвати породоутворюючими?

13. .Де найбільше поширені мінерали класу галоїдних сполук та окислів?

14. Що таке карбонати і які їх загальні характерні властивості?

15. Які фізичні властивості та хімічний склад мають безводні і водні карбонати?

16. Яке походження карбонатів і де їх використовують?

17. Що таке сульфати?

18. Як утворюються сульфати та де їх використовують?

19. Склад фосфатів та їх використання.

20. Де найбільше поширені мінерали класу сульфатів та фосфатів?

21. Перерахуйте основні риси і прикмети польових шпатів?

22. Назвіть поширені мінерали – представників групи слюд ?

23. Наведіть приклад ізоморфного ряду в групі слюд Яка ознака в найбільшій мірі

24. відображає ізоморфну зміну складу біотитів?

25. Назвіть характерні діагностичні ознаки мінералів групи амфіболів.

26. .Як називається самий поширений амфібол?

27. В чому проявляється відмінність амфіболів і піроксенів?

28. Які представники групи гранатів вам відомі?Які їх діагностичні ознаки і які причини впливають на їх колір?

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій, колекція мінералів ,шкала твердості.

Індивідуальна робота:

1.Розглянути і вивчити наступні мінерали класу самородних елементів: графіт,алмаз, самородну сірку, самородне золото; з класу сульфідів – пірит, марказит, халькопірит, галеніт, сфалерит, кіновар.

2.Відшукати ці мінерали в роздатковій колекції. Послідовно вивчаючи властивості заповнити таблицю характеристики мінералів.

3.Розглянути і вивчити наступні мінерали класу галоїдів: галіт, сильвін, флюорит; з класу оксиди і гідроксиди: кварц, халцедон,опал, гематит,магнетит, лімоніт, піролюзит.

4.Відшукати ці мінерали в роздатковій колекції. Послідовно вивчаючи фізичні властивості заповнити таблицю характеристики мінералів.

5.Розглянути і вивчити наступні мінерали класу карбонатів: кальцит, сидерит,доломіт, магнезит,малахіт ; з класу сульфати: гіпс,ангідрит, барит,мірабіліт; з класу фосфати: апатит, фосфорит.

6.Відшукати ці мінерали в роздатковій колекції. Послідовно вивчаючи фізичні властивості заповнити таблицю характеристики мінералів.

7.Розглянути і вивчити наступні мінерали класу силікатів:ортоклаз,лабрадор,олівін,рогова обманка,мусковіт,біотит, тальк,нефелін топаз, каолініт,берил,гранати ; з класу органогенних сполук: янтар.

8.Відшукати ці мінерали в роздатковій колекції. Послідовно вивчаючи фізичні властивості заповнити таблицю характеристики мінералів.

 

назва мінералу Хімічний склад Колір Блиск Твердість Походження Родовища Використання

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· За рекомендованою додатковою літературою ознайомитись з групуванням мінералів за використанням.

:

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

Основна література:

1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003. 24-36с..

2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.

29-49с.

3.А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття геології. 4.О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологиї.

. Додаткова література:

5.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-8-10с.

6. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987.

7.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.

8..В.П.Бондарев.Геология.М.: ФОРУМ-ИНТРА-М,2004.

9.В.Г.Музафаров.Определитель минералов и горных пород.М.:Учпедгиз,1958.

Модуль III. Гірські породи.Процеси внутрішньої динаміки Землі. Магматизм .

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти