ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лабораторна робота 10(2години).

Тема: Магматичні гірські породи.

 

Питання для самопідготовки:

1. Що називається гірською породою?

2. Як класифікуються гірські породи?

4. Що таке структура і текстура, чим вони відрізняються?

5. які бувають структури магматичних порід?

6.Які бувають текстури магматичних порід і як вон утворюються?

7.Які магматичні породи найбільше поширені в земній корі?

8.Які породи називають інтрузивними і які ефузивними?Яка між ними різниця?

7. Які характерні особливості кислих порід ?

8.Що характерне для основних порід і які це породи?

9.Яке практичне значенн магматичних порід та де вони поширені?

 

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій, колекція гірських порід.

Індивідуальна робота:

1. Розглянути класифікацію гірських порід за їх походженням; ознайомитися із структурними і текстурними ознаками гірських порід та формами їх залягання в земній корі; вияснити закономірності поширення гірських порід.

2. Розглянути магматичні гірські породи поріди за такою схемою: умови утворення , хімічний і мінералогічний склад, структура і текстура, колір, практичне значення. 3.Заповнити таблицю характеристики магматичних порід використовуючи колекцію та користуючись таблицею для визначення гірських порід.

 

№ зразка Структу-ра Тексту-ра Мінералогіч-ний склад Забарвлення Хіміч-ний склад Група за поход- женням Назва поро-ди

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомитись з магматичними родовищами корисних копалин.

· Причини магматизму та умови утворення магматичних гірських порід

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

Основна література:

1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003. 24-36с..

2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.

29-49с.

3.А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття геології. 4.О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологиї.

. Додаткова література:

5.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-8-10с.

6. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987.

7.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.

8..В.П.Бондарев.Геология.М.: ФОРУМ-ИНТРА-М,2004.

9.В.Г.Музафаров.Определитель минералов и горных пород.М.:Учпедгиз,1958.

Лабораторна робота №11(2години)

.

Тема: Осадові породи.

Питання для самопідготовки:

1. Які породи називаються осадовими і як вони класифікуються ?

2. Які характерні властивості уламкових порід?

4. Що характерне для глинистих порід ?

5. Що є спільне і відмінне між породами хімічними і біохімічними?

6.Яке практичне значення осадових порід?

 

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій, колекція гірських порід.

Індивідуальна робота:

1.Вивчити осадові гірські породи,виділивши з них для засвоєння уламкові,глинисті, хімічні і органогенні породи: псефіти, псаміти, алеврити – з першої групи, пеліти – з другої, карбонатні, кремнисті,залізисті і каутобіоліти - з третьої групи.

2.Ознайомитися з цими породами за роздатковою колекцією.Описати кожну з оданих груп порід.

Уламкові породи

№ зразка Розмір уламків Форма уламків Мінеральний склад ( для пісчаних порід) Забарвлення ( для пісчаних порід) Цемент ( для зцементованих порід) Назва породи

 

Породи біохімічного і хімічного походження

№ зразка Структура Забарвлення   Реакція НСl Речовинний склад Назва породи

 

Глинисті породи

№ зразка Забарвлення   Фізичні властивості ( здатність поглинати воду,пластичність, реакція з НСl ) Мінеральний склад Назва породи

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомитись з рудними родовищами осадового походження.

· Родовища каустобіолітів

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

Основна література:

1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003. 24-36с..

2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.

29-49с.

3.А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття геології. 4.О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологиї.

. Додаткова література:

5.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-8-10с.

6.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987.

7.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.

8..В.П.Бондарев.Геология.М.: ФОРУМ-ИНТРА-М,2004.

9.В.Г.Музафаров.Определитель минералов и горных пород.М.:Учпедгиз,1958.

Лабораторна робота №12(2години).

Тема: Метаморфічні породи.

Питання для самопідготовки:

1. Які породи називаються метаморфічними ?

2. Як утворюються метаморфічні породи та яких структур і текстур вони набувають?

4. Які з метаморфічних порід найбільш поширені?

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій, колекція гірських порід.

Індивідуальна робота:

1.Вивчити метаморфічні гірські породи відповідно до їх класифікації.

2.Ознайомитися з цими породами за роздатковою колекцією. Описати кожну з поданих груп порід.

 

№ зразка Структу ра Тексту- ра Мінералогіч – ний склад Назва породи При якому типі метаморфізму утворені Материнська порода

 

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомитись з поширенням метаморфічних гірських порід.

· Зони і фації метаморфізму

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

Основна література:

1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003. 24-36с..

2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 29-49с.

3.А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття геології.

4.О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологиї.

. Додаткова література:

5.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-8-10с.

6. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987.

7.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.

8..В.П.Бондарев.Геология.М.: ФОРУМ-ИНТРА-М,2004.

9.В.Г.Музафаров.Определитель минералов и горных пород.М.:Учпедгиз,1958.

Розділ „ Геодинамічні процеси ”.

.

Лабораторна робота №13(2години).

Тема: Інтрузивний та ефузивний магматизм.

Питання для самопідготовки:

1. Що таке магматизм, магма, які види магматизму проявлені на Землі?

2. Що таке магматична диференціація і як вона проявляється?

4. Що таке ліквація та асиміляція магми ?

5.Що таке ксеноліти?

6.Що таке кристалізаційна диференціація?

7.Назвіть основні форми залягання магматичних інтрузивних гірських порід.

8.Що таке вулканізм?

9.Скільки вулканів на Землі, як вони підрозділяються, яка будова вулкану?

10. Як розподіляються вулкани на земній кулі, до яких областей вониприурочені?

11.Назвіть найкрупніші вулкани земної кулі і назвіть підрозділи вулканів в залежності

від способу виливу лави, її складу та характеру виверження.

12Назвіть продукти виверження вулкану та приведіть характеристику твердих, рідких та

газоподібних продуктів виверження.

 

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій,плакати.

 

Індивідуальна робота:

1.Використовуючи підручник та текст лекцій ознайомитися з вулканізмом та нтрузивним магматизмом.

2.Замалювати різні форми залягання магматичних порід, будову вулканічних апаратів, типи будови вулканів.

 

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· :За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомитись з географічним поширенням вулканів та нанести ці райони на контурну карту.

· Диференціація магми

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

 

Основна література:

1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003. 24-36с..

2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.

29-49с.

3.А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття геології.

4.О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологиї.

. Додаткова література:

5.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.-8-10с.

6. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987.

7.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.

8.В.П.Бондарев.Геология.М.: ФОРУМ-ИНТРА-М,2004.

.

 

Лабораторна робота №14(4години).

Тема: Тектонічні рухи та їх типи.Залягання пластів гірських порід.Елементи складок,типи розривних порушень. Гірський компас.

Питання для самопідготовки:

1. Найновіші і сучасні тектонічні рухи,що їх відрізняє?

2. Перерахуйте прикмети підняття та опускання місцевості.

3. Розкажіть про методи вивчення сучасних тектонічних рухів.

4. На яких картах і як відображені результати тектонічних рухів ?

5. Перерахуйте найбільш розповсюджені види структур, які виникають при деформації в гірських породах та вкажіть на причини їх виникнення.

6. Розкажіть про класифікації тектонічних рухів.

 

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій,плакати.

 

Індивідуальна робота:

1.Використовуючи підручник , текст лекцій ознайомитися з тектонічними рухами земної кори та їх типами.

2. Вивчити взаємодію коливальних та складкоутворюючих рухів земної

кори та їх наслідки.

3. Користуючись роздатковим матеріалом розглянути та вивчити типи складок та елементи складки.

4. Розглянути диз’юнктивні дислокації та їх типи.

5.На запропонованих розрізах розглянути залягання пластів гірських порід та визначити згідне чи незгідне залягання верств гірських порід на запропонованій території.

6. Користуючись гірським компасом визначити елементи залягання шару у просторі.

 

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· Прикмети опускання і підняття земної кори.

· Сучасні, молоді, неотектонічні рухи та приклади їх проявлення.

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

 

Основна література:

1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2003. 195-207с..

2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004.160-180с.

3.А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття геології.

4.О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологиї.

. Додаткова література:

5.В.В.Белоусов.Структурная геология.М.,1986.

6. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987.

7.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.-446 с.

8.Н.И.Николаев.Новейшая тектоника и геодинамика литосферы .М.,1988.

9.А.А.Никонов. Современные движения земной коры.М.,1979.

 

 

Модуль IV. Процеси зовнішньої динаміки Землі.

 

Лабораторна робота №15(2години).

 

Тема: Геологічна діяльність вітру. Дефляція, коразія, еолові утворення.

Питання для самопідготовки:

1. Де і при якому кліматі проявляється вітер, як важливий геологічний фактор?

2. У чому полягає геологічна діяльність вітру?

3. Які типи бур ви знаєте?

4. Що таке дефляція і коразія?

5. Які форми рельєфу

6. створюються цими процесами?

7. У чому виявляється транспортна робота вітру?

8. Які форми еолової акумуляції ви знаєте?

9. Поясніть механізм формування барханів, дюн.

10. Що таке еолова трансгресія?

11. Що таке леси та як вони формуються?

12. Назвіть основні типи пустель.

 

 

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій,плакати.

 

Індивідуальна робота:

1.Використовуючи підручник , текст лекцій ознайомитися з геологічною діяльністю вітру:дефляцією, коразією, еоловими утвореннями.

2. Замалювати характерні форми еолових відкладів: дюни і бархани.

3.Розглянути континентальні утворення – леси.

 

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· Яке походження мають лесові покрови Євразії

· Покажіть на контурній карті південний кордон розповсюдження областей розповсюдження лесів та лесовидних відкладів на території Східно-Європейської рівнини.

 

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

 

Основна література:

1.Й.М.Свинко,М.Я.Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 106-116с.

2.И.А.Карлович.Геология.М.:Академический Проект,2004. 208-217с.

Додаткова література:

3.В.В.Добровольскмй.Геология.М.:Владос,2004.

4. 4.В.В.Добровольский,А.Ф.Якушева. Геология.М.: „Недра”,1987.

5.А.Ф.Якушева. Общая геология.Изд-во Московского ун-та.1988.

 

 

Лабораторна робота №16(2години).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти