ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема : Основні структурні елементи земної кори.

Питання для самопідготовки:

1. Які ви знаєте основні структурні елементи земної кори і літосфери?

2. Що таке серединно-океанічні хребти і чим вони відрізняються від гірських систем материків?

3. Як побудовані океанічні плити?

4. Охарактеризуйте активні та пасивні окраїни континентів.

5. Що таке рухомі геосинклінальні пояси?

6. Проаналізуйте розвиток геосинклінальних поясів.

7. Як ви розумієте зони ВЗБ?

8. Що таке континентальні платформи?

9. Назвіть найбільші структурні елементи платформ.

10. Що таке епіплатформенні орогени? Наведіть їх приклади.

11. Поясніть механізм формування континентальних рифтів.

12. Що таке глибинний розлом? Як класифікують глибинні розломи?

 

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій,плакати.

 

Індивідуальна робота:

1.Нанести на контурну карту сучасні структурні елементи, основні елементи будови рельєфу дна Світового океану.

2. Нанести на контурну карту:

· літосферні плити землі.

· типи континентальних окраїн.

 

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· Глибинні розломи та кільцеві структури.

· Навести приклади кільцевих структур.

 

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

 

Основна література:

1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 228-252 с.

2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 336-350 с.

Додаткова література:

3. В. В. Добровольский. Геология. М.: Владос, 2004.

4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987.

5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.

 

Лабораторна робота №21(2години).

.

Тема: Стратиграфія і геохронологія.

Питання для самопідготовки:

1. Назвіть основні завдання, які вирішує історична геологія.

2. Охарактеризуйте методи визначення відносного віку гірських порід.

3. Вивчіть напам’ять основні підрозділи геохронологічної та страктеграфічної шкал, запам’ятайте початок і кінець геологічних ер.

4. У чому суть ізотопних методів визначення абсолютного віку гірських порід?

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій,плакати. Геохронологічна таблиця.

 

Індивідуальна робота:

 

1.Накреслити геохронологічну та стратиграфічну шкалу.

2.Розглянути як показується вік порід різних систем кольорами та буквами на геологічні карті та розрізі.

3.Визначення відносного віку магматичних та метаморфічних порід.

 

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· Геофізичний, структурно-тектонічний та тектонічний метод визначення віку гірських порід.

· Соляний метод.

· Седиментаційний метод.

· Метод стрічкових глин.

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

Основна література:

1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 262-272 с.

2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 435-453 с.

Додаткова література:

3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004.

4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987.

5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.

 

.

 

 

Лабораторна робота №22(2години)

Тема: Основи палеонтології.

 

Питання для самопідготовки:

1. Що таке керівні форми?

2. Наведіть схему класифікації тварин.

3. Дайте загальну характеристику типів тварин.

4. Розкажіть про класифікацію рослин.

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій,плакати. Геохронологічна таблиця. Викопні рештки.

 

Індивідуальна робота:

 

1.Накреслити таблицю класифікації тварин та рослин.

2.Замалювати та вивчити найважливіших представників викопних тварин і рослин.

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· Принцип систематики і номенклатури викопних організмів.

· Бінарна номенклатура Ліннея.

· Основні закони еволюції.

 

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

Основна література:

1. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 385-431 с.

Додаткова література:

2. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004.

3. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987.

4. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.

 

 

Лабораторна робота №23-27(10годин)

Тема: Геологічні побудови.

Питання для самопідготовки:

1. Що таке палеотектонічний профіль і палеогеографічна карта?

2. У чому різниця методу потужностей і методу фацій?

3. Які питання вирішують за допомогою палеогеографічних карт?

4. Які методи використовують для вивчення горизонтальних тектонічних рухів?

5. За якими даними будують геологічні карти та які методи побудови використовують?

6. Як будують геологічний профіль? Стратиграфічну колонку?

7. Яку інформацію несуть тектонічні карти?

 

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій,плакати. Геохронологічна таблиця.

 

Індивідуальна робота:

1. За запропонованими геологічними картами побудувати геологічний розріз.

2. Побудувати карту ізопахіт.

3. Побудувати стратиграфічну колонку.

4. Побудувати фаціальну криву.

5. Побудувати епейрогенічну криву.

 

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· палеотектонічний профіль і палеогеографічна карта та методи їх побудови.

· Методи побудови геологічних розрізів.

 

Форма контролю: доповідь на лабораторній роботі, питання на контрольній роботі, усне опитування (до 2б).

Основна література:

1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 283-284 с.

2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 484-493 с.

Додаткова література:

3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004.

4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987.

5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.

6. О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологии.М.1979

7. А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: „ Радянська школа”,1965.

Модуль VIΙ. Геологічна історія Землі.

Лабораторна робота №28(2години).

Тема: Геологічна історія Землі в докембрії ( архейська і протерозойська еонотеми).

Питання для самопідготовки:

1. Розкажіть про стратиграфічні підрозділи докембрію та епохи складчастості.

2. Дайте характеристику основних особливостей докембрію.

3. Причини виникнення гідросфери та атмосфери?

4. Розкажіть про проблеми виникнення життя.

5. Дайте характеристику органічного світу докембрію.

6. Дайте характеристику архейського і протерозойського етапів розвитку Землі.

7. Дайте характеристику будови докембрію на Каспійському і Українському щитах.

8. Який клімат характерний для докембрію?

9. Розкажіть про основні види корисних копалин докембрію.

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій,плакати. Геохронологічна таблиця. Геологічна карта.

 

Індивідуальна робота:

1 Замалювати реконструкцію архейського суперконтиненту Землі (мікроконтиненти ) та материків пізньопротерозойського суперконтиненту за палеомагнітними даними.

2 Нанести на контурну карту ядра древніх платформ по В.Хаіну ).

3.Розглянути палеогеографію та тектоніку.

 

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· Корисні копалини докембрію.

· Етапи неорганічної еволюції.

 

. Основна література:

1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 283-284 с.

2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 484-493 с.

Додаткова література:

3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004.

4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987.

5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.

6. О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологии.М.1979

7. А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: „ Радянська школа”,1965.

Лабораторна робота №29-30(4години).

Тема: Геологічна історія Землі в палеозойську еру.

Питання для самопідготовки:

1. Дайте загальну характеристику еволюції земної кори в ранньому палеозої.

2. Розкажіть про кліматичні умови в ранньому палеозої.

3. Назвіть найголовніші події в еволюції біосфери раннього палеозою.

4. Як розвивалась земна кора в пізньому палеозої.

5. Назвіть особливості клімату в пізньому палеозої.

6. Яке відбулося оновлення органічного світу в пізньому палеозої?

7. Дайте характеристику корисним копалинам палеозою.

 

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій,плакати. Геохронологічна таблиця. Геологічна карта.

 

Індивідуальна робота:

 

1. Нанести на контурну карту схему розташування материків в кінці нижнього палеозою.

2. Нанести на контурну карту схему єдиного суперконтиненту Пангея.

3. На контурній карті відмітьте території розповсюдження каледонід.

 

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· Корисні копалини палеозою.

· Основні особливості палеогеографічних умов у ранньому палеозої.

· Основні особливості палеогеографічних умов у пізньому палеозої.

· Основні корисні копалини епігерцинських платформ та складчастих областей

Основна література:

1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 299-330с.

2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 564-617 с.

Додаткова література:

3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004.

4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987.

5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.

6. О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологии.М.1979

7. А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: „ Радянська школа”,1965.

Модуль VIΙI. Геологічна історія Землі.

Лабораторна робота №31-32(4години).

Тема: Геологічна історія Землі в мезозойську еру.

Питання для самопідготовки:

1. Розкажіть, у чому особливості органічного світу мезозою?

2. У чому причина загибелі динозаврів?

3. Як розвивались платформи і рухомі пояси Землі в мезозої?

4. На яких платформах в мезозої активно проявлявся траповий вулканізм?

5. Які основні стратиграфічні підрозділи мезозою?Які відмінності в розвитку Середземноморського рухомого поясу від Тихоокеанського в мезозої?

6. Які корисні копалини найбільш характерні для платформ і складчастих областей мезозойської ери?

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій,плакати. Геохронологічна таблиця. Геологічна карта.

 

Індивідуальна робота:

1. Нанести на контурну карту розташування областей мезозойської складчастості.

2. Замалювати положення материків в кінці крейди.

3. На контурну карту нанести корисні копалини мезозойської епохи рудоутворення.

 

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· Корисні копалини мезозою.

· Причина загибелі динозаврів.

Основна література:

1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 331-350 с.

2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 618-647 с.

Додаткова література:

3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004.

4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987.

5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.

6. О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологии.М.1979

7. А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: „ Радянська школа”,1965.

Лабораторна робота №33-35(6годин).

Тема: Геологічна історія Землі в кайнозойську еру.

1.Які основні стратиграфічні підрозділи кайнозою?

2.Розкажіть, як відбулась еволюція біосфери в кайнозої ?

3.Як розвивалась у кайнозої Альпійсько-Гімалайська область Середземноморського поясу?

4.Чим зумовлювалось складко- та гороутворення в межах Альпійсько-Гімалайської області?

5.Опишіть еволюцію океану Тетіс у кайнозої.

6.Як ви розумієте процеси епіплатформенного орогенезу?

7.Які причини зміни кліматичних умов у кайнозої?

8.Що ви знаєте про наземні зледеніння антропогену?

9.Які родовища корисних копалин кайнозойського віку вам відомі?

 

Форма контролю: усна відповідь (до 2 б)

 

Обладнання: зразки підручників та посібників, тексти лекцій,плакати. Геохронологічна таблиця. Геологічна карта.

 

Індивідуальна робота:

 

1. Нанести на контурну карту розташування областей кайнозойської складчастості.

2. На контурну карту нанести корисні копалини кайнозойської епохи рудоутворення.-

Самостійна робота:

За рекомендованою основною та додатковою літературою ознайомтесь із наступними питаннями:

· Корисні копалини кайнозою.

· Еволюція людини.

· Причина антропогенних зледенінь

Основна література:

1. Й. М. Свинко, М. Я. Сивий.Геологія.-К.:”Либідь”,2002. 351-370с.

2. И. А. Карлович. Геология. М.: Академический Проект, 2004. 648-68 с.

Додаткова література:

3. В. В. Добровольскмй. Геология. М.: Владос, 2004.

4. В. В. Добровольский, А. Ф. Якушева. Геология. М.: „Недра”,1987.

5. А. Ф. Якушева. Общая геология. Изд-во Московского ун-та.1988.

6. О.П.Фисуненко,Б.В.Пичугин.Практикум по геологии.М.1979

7. А.А.Хижняк.Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: „ Радянська школа”,1965.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

Модуль I.

1. Нведіть основні параметри Землі:назву форми Землі, радіус,зжимання, об’єм, поверхня (площа ),маса, найбільша висота суші і найбільша глибина океану.

2. Що таке пояс постійних температур?

3. Що таке геотермічний градієнт і геотермічна ступінь та як вони змінюються в різних районах земної кулі, від чого це залежить?

4. Яка природа земного магнетизму?

5. .Яка будова земної кори та які оболонки в ній виділяють?

6. За допомогою яких досліджень зроблене припущення про будову Землі і земної кори.

7. Наведіть склад і потужність осадового, гранітного і базальтового шарів.

8. Що таке поверхня Конрада і поверхня Мохоровичича?

9. .Як відрізняється будова земної кори в області материків і океанів?

10. Що таке астеносфера?

11. Що таке кларк та назвіть кларки 8 головних хімічних елементів?

12. .Які закономірності розповсюдження хімічних елементів в земній корі?

13. З яких складових частин складається гідросфера?

 

Модуль IІ.

1. Що таке симетрія та як вона проявляється в природі?

2. Назвіть елементи симетрії та розгляньте можливості їх комбінування.

3. Що таке сингонія ? Які сингонії існують? Їх характеристика та групування.

4. Що таке проста форма, відкрита і закрита? Назвіть прості форми нижчих сингоній.

5. Дайте визначення ізоморфізму іполіморфізму.

6. Які форми мінералів і агрегатів зустрічаються в природі?

7. Назвіть три основних групи на які умовно ділять форми мінералів.

8. Що вивчає наука мінералогія?

9. Відмінність кристалічних форм мінералів від агрегатів.

10. Розкажіть про фізичні властивості мінералів.

11. Дайте характеристику процесів утворення мінералів.

12. Що таке ізоморфізм, поліморфізм, псевдоморфізм та парагенезис.

13.Класифікація мінералів

14. Які мінерали називаються самородними елементами і сульфідами?

15. .Яке практичне значення мають самородні елементи і сульфіди?

16. Які мінерали називають галоїдами і оксидами і гідроксидами?

17. 6Які мінерали з галоїдів і окислів можна назвати породоутворюючими?

18. Карбонати, їх загальні характерні властивості та використання.

19. Склад фосфатів та їх використання.

20. Як утворюються сульфати та де їх використовують?

21. Силікати та органогенні сполуки.

 

Модуль IІІ.

 

1. Що називається гірською породою?

2. Як класифікуються гірські породи?

3. Що таке структура і текстура, чим вони відрізняються?

4. Які породи називають інтрузивними і які ефузивними?Яка між ними різниця?

5. Які породи називаються осадовими і як вони класифікуються ?

6. Які породи називаються метаморфічними ?

7. Які з метаморфічних порід найбільш поширені

8. . Що таке магматизм, магма, які види магматизму проявлені на Землі?

9. Назвіть основні форми залягання магматичних інтрузивних гірських порід.

10. Що таке вулканізм?

11. Назвіть найкрупніші вулкани земної кулі і назвіть підрозділи вулканів в залежності

від способу виливу лави, її складу та характеру виверження.

12 Назвіть продукти виверження вулкану та приведіть характеристику твердих, рідких та

газоподібних продуктів виверження.

13.Найновіші і сучасні тектонічні рухи,що їх відрізняє?

14.Перерахуйте прикмети підняття та опускання місцевості.

15.Розкажіть про методи вивчення сучасних тектонічних рухів.

16.На яких картах і як відображені результати тектонічних рухів ?

17.Перерахуйте найбільш розповсюджені види структур, які виникають при деформації в гірських породах та вкажіть на причини їх виникнення.

Модуль IV.

1. У чому полягає геологічна діяльність вітру?

2. Що таке дефляція і коразія?

3. У чому виявляється транспортна робота вітру?

4. Які форми еолової акумуляції ви знаєте?

5. Що таке еолова трансгресія?

6. Що таке леси та як вони формуються?

7. Назвіть основні типи пустель.

8. Дайте характеристику геологічної діяльності річок.

9. Розкажіть про процеси які приводять до омолодження річок. Що таке дельта та дельтові відклади?

10. Як утворюються розсипні родовища корисних копалин?

11. У чому полягає суть малого і великого гідрогеологічного кругообігу?

12. Які види води виділяють у гірських породах?

13. Як утворюються підземні води?

14. Як поділяють підземні води за умовами залягання?

15. Які води називають артезіанськими?

16. Як поділяють підземні води за загальною мінералізацією?

17. Які води називають мінеральними?

18. Які типи мінеральних вод виявлено в Україні і де вони поширені?

 

Модуль V.

 

1. Охарактеризуйте умови утворення льодовиків.

2. Як відбувається рух льодовиків?

3. Назвіть характерні особливості різних типів льодовиків.

4. У чому полягає руйнівна дія льодовиків?

5. Що таке морена? Які різновиди морен ви знаєте?

6. Які форми рельєфу утворюються внаслідок геологічної діяльності льодовиків?

7. Чим відрізняються власне льодовикові від водно-льодовикових відкладів?

8. Проаналізуйте гіпотези материкових зледенінь.

9. Які планетарні елементи рельєфу виділяються на дні світового океану?

10. Які солі входять до складу морських вод?

11. На які групи поділяються морські організми за умовами життя?

12. Назвіть форми руху морської води.

13. Що називається абразією?

14. За рахунок чого утворюються морські відклади?

15. Які є генетичні типи морських відкладів і як вони утворюються?

16. Які мінеральні ресурси пов’язані з морськими осадками?

 

Модуль VI.

1. Які ви знаєте основні структурні елементи земної кори і літосфери?

2. Що таке серединно-океанічні хребти і чим вони відрізняються від гірських систем материків?

3. Як побудовані океанічні плити?

4. Охарактеризуйте активні та пасивні окраїни континентів.

5. Що таке рухомі геосинклінальні пояси?

6. Проаналізуйте розвиток геосинклінальних поясів.

7. Що таке континентальні платформи?

8. Назвіть найбільші структурні елементи платформ.

9. Що таке епіплатформенні орогени? Наведіть їх приклади.

10. Поясніть механізм формування континентальних рифтів.

11. Що таке глибинний розлом? Як класифікують глибинні розломи?

12. Охарактеризуйте методи визначення відносного віку гірських порід.

13. У чому суть ізотопних методів визначення абсолютного віку гірських порід?

14. Що таке керівні форми?

15. Дайте загальну характеристику типів тварин.

16. Що таке палеотектонічний профіль і палеогеографічна карта?

17. У чому різниця методу потужностей і методу фацій?

18. Які питання вирішують за допомогою палеогеографічних карт?

19. Які методи використовують для вивчення горизонтальних тектонічних рухів?

20. За якими даними будують геологічні карти та які методи побудови використовують?

 

Модуль VIІ.

1. Розкажіть про стратиграфічні підрозділи докембрію та епохи складчастості.

2. Дайте характеристику основних особливостей докембрію.

3. Причини виникнення гідросфери та атмосфери?

4. Розкажіть про проблеми виникнення життя.

5. Дайте характеристику архейського і протерозойського етапів розвитку Землі.

6. Дайте характеристику будови докембрію на Каспійському і Українському щитах.

7. Який клімат характерний для докембрію?

8. Розкажіть про основні види корисних копалин докембрію.

9. Дайте загальну характеристику еволюції земної кори в ранньому палеозої.

10. Розкажіть про кліматичні умови в ранньому палеозої.

11. Назвіть найголовніші події в еволюції біосфери раннього палеозою.

12. Як розвивалась земна кора в пізньому палеозої.

13. Назвіть особливості клімату в пізньому палеозої.

14. Яке відбулося оновлення органічного світу в пізньому палеозої?

15. Дайте характеристику корисним копалинам палеозою.

 

 

Модуль VIΙI.

1. Розкажіть, у чому особливості органічного світу мезозою?

2. У чому причина загибелі динозаврів?

3. Як розвивались платформи і рухомі пояси Землі в мезозої?

4. На яких платформах в мезозої активно проявлявся траповий вулканізм?

5. Які основні стратиграфічні підрозділи мезозою?Які відмінності в розвитку Середземноморського рухомого поясу від Тихоокеанського в мезозої?

6. Які корисні копалини найбільш характерні для платформ і складчастих областей мезозойської ери?

7. Які основні стратиграфічні підрозділи кайнозою?

8. Розкажіть, як відбулась еволюція біосфери в кайнозої ?

9. Як розвивалась у кайнозої Альпійсько-Гімалайська область Середземноморського поясу?

10. Чим зумовлювалось складко- та гороутворення в межах Альпійсько-Гімалайської області?

11. Як ви розумієте процеси епіплатформенного орогенезу?

12. Які причини зміни кліматичних умов у кайнозої?

13. Що ви знаєте про наземні зледеніння антропогену?

14.Які родовища корисних копалин кайнозойського

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти