ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Шляхи подальшого геополітичного сходження ЄС

У постбіполярний період розвитку континенту всі значні геополітичні гравці спрямовують свої зусилля на пошук адек­ватних відповідей на виклики глобалізації та шляхи подаль­шого утвердження в сучасному світі. В останнє десятиліття XX ст. лідерство ЄС як основного торгового союзу світу ні в кого не викликає сумнівів. Адже США, Канада і Мексика, об'єднані в рамках НАФТА, контролювали в 1996 р. частку світової торгівлі, що значно поступалася їх частці у світовому валовому продукті: 17,8 проти 28,2 %. У випадку з ЄС ми ба­чимо зворотну ситуацію — 37,2 проти 24,6 %. З огляду на роль міжнародної торгівлі в забезпеченні стабільного еконо­мічного зростання можна стверджувати, що зовнішньоторго­вельна політика країн Європи приносить їм набагато вагоміші результати порівняно зі США, а європейська економічна інтег­рація має під собою незрівнянно міцніші підвалини, ніж штучно створювана під егідою США конструкція, що назива­ється Всеамериканською зоною вільної торгівлі і покликана об'єднати весь континент.

Слід також підкреслити, що протягом другої половини XX ст. темпи зростання обсягів міжнародної торгівлі втроє пе­ревищували темпи приросту світового валового продукту. У свою чергу, темпи зростання міжнародних інвестиційних потоків у чотири рази перевищували зростання обсягів міжна­родної торгівлі. Так само, як і в міжнародній торгівлі, у пере­тіканні капіталів виявляла закритість західного світу: 1990 р. розвинені індустріальні країни направляли в держави такого ж рівня розвитку 76 % експорту товарів, тоді як п'ять най­більших економік світу — США, Великобританія, Японія, Франція і Німеччина — забезпечували понад 75 % як експор­ту, так і імпорту прямих іноземних інвестицій.

Однак найбільш вражаючі зміни відбулись у 1996 — 1997 рр. Тепер ЄС став єдиним потужним інвестиційним цен­тром сучасного світу. Однак це ще не цілком усвідомлено економістами, геополітиками та політичною елітою. США вперше з 1913 р. поступилися першістю з експорту капіталу вже не Європейському регіону в цілому, а одній з європей­ських країн — Німеччині, цій надпотузі Європи. Таке стано­вище, в свою чергу, істотно змінило всю картину інвестицій­ної активності в 90-ті роки, протягом яких п'ять найбільших європейських інвесторів — Німеччина, Великобританія, Франція, Нідерланди і Швейцарія — забезпечили майже 80 % усього нетто-експорту іноземних капіталовкладень.

Повніше уявлення про масштаби європейської інвестиційної експансії можна скласти, оцінивши успіхи європейців у сфері поглинання іноземних, і в першу чергу американських, конку­рентів. Активізація міжнародних злиттів і поглинань є заслу­гою європейських інвесторів: обсяг ініційованих ними угод зріс у 1993-1995 рр. у 4 рази, а в 1995-1999 рр. — ще в 7 разів. Основними цілями були компанії, що розташовані в США; у 1996-1999 рр. кількість придбаних іноземцями американ­ських фірм зросла з 73 до 566, а вартість угод — з 2,9 до 282 млрддол., тобто майже в 100 разів за чотири роки. Під­креслимо, що 84 % цієї суми припадало на частку європейців.

Назвемо найважливіші угоди. Так, навесні 1998 р. німець­ка "Daimler-Benz" за 41 млрд дол. встановила контроль над компанією "Chrysler". Влітку того ж року найбільший ні­мецький "Deutsche Bank" придбав за 9,2 млрд дол. нью-йорк- ський інвестиційний банк "Bankers Trust". Наприкінці 1998 р. англійська "British Petroleum" купила американську нафтову корпорацію "Атосо". На початку 1999 р. британська "Vodafone Group" поглинула "Airtouch Communications", а в серпні наступного року додала до своєї компанії "Verizon Wireless". 2000 р. швейцарські банки "Credit Suisse" і "UBS" купили американські фінансові компанії "Donald-son, Lufkin & Jenrette" і "Paine Webber" за 12,8 і 12 млрд дол. відповід­но. Влітку 2000 р. "Deutsche Telekom" придбав компанію "Vo­ice Stream Wireless", а французька "Vivendi" купила канад­ську фірму "Seagram", що, у свою чергу, володіла компанією "Universal Pictures". I цей перелік можна продовжувати. Вка­жемо, що при цьому американські фірми практично нічого не змогли протиставити європейському вторгненню: з п'ятдеся­ти найбільших злиттів і поглинань 2000 р. і першої полови­ни 2001 р. 12 складали, власне, придбання європейськими фірмами компаній США і Канади, і лише одна була пов'яза­на з придбанням американськими інвесторами європейської корпорації.

Сформувавши економічний і політичний союз, ЄС з 1999 р. ввів на фінансові ринки й у своїх паралельних розрахунках нову грошову одиницю євро. Остання вже з 1-го січня 2002 р. замінила у всіх 12 країнах єврозони всі наявні і безготівкові розрахунки. Звичайно, що ще потрібен час, для того щоб 300 млн громадян у таких країнах, як Бельгія, Німеччина, Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Голландія, Австрія, Португалія й Іспанія, звикли до нової гро­шової одиниці і нових цін. Власне, до євро мають ще всі звик­нути і поза кордонами єврозони.

Відмітимо, що був час, коли деякі політики поза кордона­ми Європи висловлювалися проти євро. За словами колишньо­го канцлера Німеччини Г. Шмідта, "деякі розумні американці вже давно знали, що нова валюта має велике майбутнє, саме тому вони були проти євро". Г. Шмідт висловлювався в тому сенсі, що через кілька років поруч з доларом євро стане ще од­нією світовою валютою, а також ще однією світовою резер­вною валютою. За оцінками фахівців ще до подій 11 вересня 2001 р., за умови коли Європейський союз і відповідні фінан­сові інститути скористаються своїми майбутніми шансами, во­ни впораються з панівним положенням американських фінан­сових установ. Загальний ринок єврозони перетвориться на ве­лике народне господарство. Тобто в європейців була добра нагода вірити в майбутнє нової загальноєвропейської валюти. Перебіг подій після жахливих терористичних актів 11 верес­ня 2001 р. проти США показав, що прогнози щодо євро ви­правдалися, що євро досить потужно заявив про себе, що будь- які послаблення долара обертаються посиленням нової євро­пейської валюти.

Слід підкреслити, що відтепер євро не тільки символ, а й водночас і могутній двигун подальшої європейської інтеграції. Успішне введення євро стало вже історією, воно є шедевром високоякісної роботи системи європейських центрального і відповідних національних банків. Найбільша грошова рефор­ма в історії континенту пройшла без ускладнень. У довгостро­ковій перспективі відповідна політика, яку буде здійснювати Європейський центральний банк, що розташований у Фран- кфурті-на-Майні, буде мати, за всієї можливої передбачува­ності, відчутний вплив на подальше зростання Євросоюзу, зміцнення його економічних позицій у глобальному вимірі.

Тим самим нова валюта кидає виклик міжнародній валю­ті, якою досі був американський долар. Отже, відтепер важ­ливою проблемою є протистояння долара і євро як нової сві­тової валюти. Відомо, що частка долара у світових товарних трансакціях, що знизилася у 80-ті роки з 64 до 47,6 %, й у 90-ті знову зросла до 59 % (частка п'яти валют країн зони євро в розрахунках коливалася в ці роки в інтервалі 28-33 %). Однак це зростання спирається не на успіх самих США, а на активізацію експорту новими індустріальними країнами, прихильними (як і Японія) до розрахунків у дола­рах. Тим часом внутрішньоєвропейська торгівля, номінована в ЕКЮ в 1982 р. лише на 9 %, сьогодні номінована в євро більш ніж на 67 %.

Також підкреслимо, що важливим індикатором ролі світо­вих валют є їхня частка на ринку міжнародних запозичень і в резервах центральних банків. У цих аспектах позиції євро­пейських країн виглядають сильнішими. В останні роки час­тка долара як валюти, в якій здійснювалися державні і кор­поративні запозичення, значно знизилася. Поряд з цим Євро­па має набагато більше вільних фінансових ресурсів, ніж США: 1998 р. у країнах ЄС і Швейцарії були зосереджені практично 40 % усіх світових банківських депозитів, тоді як на США припадало лише 14,4 %. Подібна динаміка спостері­гається й щодо валютних резервів: частка долара в них знизи­лася, а частка валют країн єврозони зросла.

Таким чином, розглянувши ряд суто економічних проблем, з якими зіштовхуються країни ЄС і США, інші глобальні гео­політичні гравці на сучасному етапі, необхідно відзначити наступне. Впродовж другої половини минулого сторіччя еко- номіко-господарські системи успішно розвиваються, але дещо по-різному. Досить показово, що Європа і, зокрема, Євросоюз домоглися величезних успіхів, поставши з руїн найжахливі- шої в історії людства війни — Другої світової. Європейський союз своїми досягненнями може вважати ті положення, що виходять зі становища сформованого ним нового світового еко­номічного і геополітичного центру.

Тим самим ці матеріали дають інформацію для роздумів щодо справедливості ряду уявлень про європейську економі­ку, що укоренилися серед вітчизняних та й закордонних дос­лідників. У першу чергу це — уявлення про низькі темпи зростання, якими буцімто Європа відрізняється від США й ін­ших регіонів. Навряд чи можна, рухаючись повільніше ліде­ра, наближатися до нього усе ближче і ближче. Наведені ста­тистичні і порівняльні дані, власне, саме про це свідчать.

Сучасний технологічний прогрес, що також зазвичай часто асоціюється головним чином зі Сполученими Штатами Амери­ки, набув останнім часом нових форм. Нині ясно, що далеко не всі його результати можуть досить швидко бути використа­ні ринком. Отже, далеко не завжди і не всі науково-технічні досягнення обумовлюють темпи економічного розвитку. Євро­пейські економіко-господарські системи, залишаючись більш традиційними порівняно з американською, більш стійкі до різного роду спонукальних потреб та проблем, що нав'язують­ся ринком. Саме тому економіки країн ЄС менш сприйнятливі до криз, що супроводжують і будуть супроводжувати розвиток нових господарських секторів, особливо не орієнтованих без­посереднім чином на споживацький ринок. Разом з тим краї­ни Євросоюзу залишаються досить конкурентоспроможними майже по всіх основних товарних позиціях.

Показово, що Європа залишається світовим торговим, ін­вестиційним і фінансовим центром. Країни регіону генерують близько 40 % міжнародних торгових потоків і є найбільшими інвесторами. Проте це не свідчить, як прийнято іноді вважа­ти, про інвестиційну непривабливість самих країн ЄС. На під­твердження цієї тези той факт, що середній рівень іноземних інвестицій на душу населення тут майже в десять разів пере­вищує аналогічний показник так би мовити найпривабливі- ших в інвестиційному відношенні країн Південно-Східної Азії й Америки.

Досить ймовірним може бути вихід Євросоюзу в найближ­чій перспективі на провідні позиції по темпах економічного зростання серед усіх глобальних гравців сучасного геополітич- ного простору. Більш того, адаптувавши введений євро, ЄС здатний буде ще більше зміцнити свої позиції як світова еко- номіко-господарська наддержава.

Однак проблеми і досягнення тієї чи іншої країни та союзу держав не вичерпуються і ніколи не вичерпувалися одними тільки економічними факторами. Слід підкреслити, що Євро- союз нині підтримує дипломатичні відносини більш ніж з 130 країнами світу. Він має статус спостерігача в ООН і в її спеці­алізованих організаціях, бере участь у роботі ОЕСР, що об'єд­нує 30 економічно розвинених країн. У щорічних самітах Великої Вісімки беруть участь найбільші держави — члени ЄС: Великобританія, Італія, ФРН і Франція, а також голова Комісії, що безпосередньо представляє Євросоюз. Від початку

ЄС є активним учасником ОБСЄ. На рубежі тисячоліть Захід­на Європа вийшла на такий рівень інтеграції, що відчуває се­бе і сприймається світом як єдине ціле. Євросоюз — це також ключовий компонент архітектури європейської безпеки, ядро системи європейських цінностей і стандартів.

Дійсно, в рамках ЄС стверджується підхід щодо формуван­ня засад спільної зовнішньої політики та політики безпеки. За баченням Брюсселя, інтеграційні заходи будуть неповноцінни­ми, якщо Євросоюз не зможе уже в найближчому майбутньо­му проводити єдину зовнішню політику та політику безпеки. Саме Франція та ФРН ще на початку 90-х років були ініціато­рами внесення відповідних доповнень у договір про створення Європейського союзу. Вони запропонували сам механізм фор­мування СЗПБ Євросоюзу. Однак Велика Британія та деякі ін­ші держави на противагу французько-німецькому баченню, обстоювали збереження монопольного становища НАТО у фор­муванні політики безпеки. До речі, різні підходи в подальшо­му відбилися на ставленні цих держав до політики США у бо­ротьбі зі світовим тероризмом.

Держави ЄС запровадили створення багатонаціональних військових формувань: з 1989 р. — німецько-французька бри­гада, з 1993 р. — єврокорпус, а з 2003 р. — в рамках і під ко­мандуванням ЄС функціонують сили кризового реагування за­гальною чисельністю в 64000 військових. Звичайно, ще зара­но говорити про значне дистанціювання ЄС від НАТО. Проте порівняння перебігу подій 1999 р. навколо "гуманітарної ка­тастрофи" в Косово, у 2001 р. після нападів терористів на об'єкти США та навколо кризи в Іраку в 2002 — 2003 рр. свід­чать про відповідну трансформацію трансатлантичних відно­син. Франція, Німеччина та деякі інші союзники США по НАТО не підтримують воєнні підходи заокеанського партнера. Ці країни прихильні до розв'язання навіть дуже гострих пи­тань світової політики мирними засобами. Євросоюз обстоює засади превентивної дипломатії, а дистанціювання від заоке­анського партнера при певному перебігу подій може набрати подальшого і глибшого розвитку. Дехто з аналітиків схильний вважати, що нині вже відчутний геостратегічний розкол по­між США та Євросоюзом за формального існування стратегіч­ного і військового партнерства.

Місце, що посідає нині ЄС у сфері міжнародних відносин, йо­го роль у світовій політиці, значні соціально-економічні досяг­нення і стандарти свідчать про ефективність обраної західними європейцями політичної філософії, а також стратегії, механіз­мів і методів інтеграції. Тим самим у соціальних, геополітичних і культурних вимірах успіхи європейських країн уявляються ще більш значущими, ніж навіть їхні економічні досягнення. Саме тому нині відбувається природний процес переосмислення геополітичного статусу Європи загалом і Європейського союзу зокрема. Ставши врівень зі США за багатьма економічними ви­мірами, ЄС не сприймає одноосібної гегемонії з боку США.

Проте не слід сподіватися, що нові контури та прояви влас­ної ваги Євросоюзу будуть проявлятися так настійливо, як з боку Сполучених Штатів. В європейських столицях провідні політики свідомі того, якою ціною і завдяки чому зміг ствер­дитися Європейський союз. Тут здебільшого відсутній радика­лізм, натомість виваженість та конструктивізм беруть гору. З другого боку, навіть гіпотетичне уявлення, що Євросоюз заго­ворить в один голос як геополітичний гравець, змушує і США враховувати тією чи іншою мірою позицію ЄС вже нині.

З огляду на нинішні світогосподарські виклики слід мати на увазі також і наступне. Європейський союз вже кілька ро­ків поспіль демонструє нові підходи до екологічної політики, цілеспрямованої підтримки країн молодої демократії та країн, що розвиваються. Тобто ЄС стає привабливішим полюсом си­ли, ніж інші геополітичні гравці. Зваженість і конструктивізм у світовій політиці вже нині стають більш притаманними оз­наками Євросоюзу як нового геополітичного полюсу. Тож не дивно, що число претендентів на вступ до ЄС зростає.

Також підкреслимо, що, на відміну від США, Європа має тривалі і стійкі соціальні і культурні традиції; світогляд євро­пейців, система мотивів їхньої діяльності істотно відрізняють­ся від тих, що властиві суспільству за океаном. Сучасна Євро­па прагне не стільки підвищення рівня життя, скільки поліп­шення його якості.

Так, країни ЄС уже кілька десятиліть проводять активну соціальну політику, наполегливо борються з безробіттям, до­магаються значного скорочення тривалості робочого часу то­що. Активна соціальна політика Євросоюзу залишається важ­ливим інструментом збереження соціальної стабільності. Ста­тистичні дані переконливо свідчать, що країни — члени Євро­пейського союзу помітно перевершують США не тільки в успі­хах у викорінюванні бідності, але й у якості пропонованих со­ціальних послуг. Середній рівень та час, впродовж якого безробітний одержує в ЄС відповідну допомогу, значно біль­ший за американський. Так, рівень допомоги по безробіттю в країнах ЄС досягає 80 % заробітної плати на останньому міс­ці роботи. Допомога може надаватися впродовж 8,5 місяця після звільнення. Разом з тим відомо, що в США термін вип­лати допомоги по безробіттю рідко перевищує чотири місяці. Тривалість відпустки з утриманням у Європі сягає 32 діб про­ти 18 у США; тривалість відпустки по догляду за дитиною становить у Швеції 72 тижні, а в США — не більше 12, попе­редження про звільнення з роботи в європейських країнах за 6-10 місяців, а в Америці — лише за 60 діб.

Підкреслимо, що впродовж останніх десятиліть значно змі­нилася структура зайнятості населення. У країнах ЄС вона ві­дображає більш високий, ніж у США, рівень життя. Серед єв­ропейців в останню чверть століття частка економічно актив­ного населення в загальній його чисельності знизилася з 65 до 60 %. А в Америці за цей час показник зріс з 65 до 71 %. За останні п'ятнадцять років у США відсоток працюючих жі­нок значно збільшився і сягає нині 61 %, у той час як у кра­їнах — членах ЄС цей показник складає 41 %. У Новому Сві­ті практично значно вища доля працюючих пенсіонерів чоло­вічої і жіночої статі.

Досить красномовним підтвердженням підвищення рівня життя в країнах Євросоюзу є відповідне скорочення тривалості робочого часу працівникам. За період з 1960 до 1990 р. цей по­казник тут знизився з 2150 до 1650 годин на рік. У США — навпаки, середня тривалість робочого часу в останні роки зрос­тає, і це за умови, що збільшується квота безробітних.

У середині 90-х років середньостатистичний американець працював на 11 % довше англійця і француза і на 23 % дов­ше середньостатистичного німця. За підсумками 1995 р. се­редньостатистичний німець проводив на роботі 1542 години на рік, а датчанин лише 1409 годин. Інакше кажучи, тут існує чотиритижнева відпустка, а робочий день при п'ятиденному робочому тижні складає 5 годин 52 хвилини. Ці показники для середньостатистичного американця значно вищі, та й він продовжує працювати 1945 годин на рік.

Тим самим соціальна політика в країнах — членах ЄС сприяє зрештою підвищенню економічної ефективності, разом з тим забезпечуючи поліпшення рівня життя населення. Саме в Європі ми знаходимо передумови становлення не тільки еко­номіки, але й суспільства, що відповідає викликам нового XXI ст., і за таким суспільством майбутнє геополітичне утвер­дження.

З вищенаведеного напрошується висновок про те, що для України постає виправданим як економічно, так і геополітич- но завдання щодо ведення державної лінії на євроінтеграцію. Адже політика на якомога тіснішу співпрацю України з ЄС вже сьогодні виправдана з усіх поглядів. Виходячи з того, що це такий могутній і привабливий соціально-економічний гі­гант, потужний геополітичний гравець — саме таким постає нині Європейський союз. I тут необхідний не разовий порив чи стандартне заклинання, а планомірна і систематична наполег­лива робота. Досить важливою складовою діяльності України на цьому шляху може бути широка структуризація відносин, формування належної суспільної думки, адекватних уявлень про завдання і наслідки розв'язання тих чи інших задач що­до інтеграційних перспектив нашої держави. Саме такий під­хід, послідовна робота будуть мати сенс із позицій національ­них інтересів України і геополітичних глобальних вимірів роз­витку континенту.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Визначте складові прогресу об'єднаної Європи на сучас­ному етапі розвитку.

2. В чому виявляється інноваційний тип розвитку інтег­раційного об'єднання ЄС?

3. Які шляхи подальшого геополітичного сходження спові­дує Європейський союз?

РОЗДІЛ

ГЕОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБ'ЄДНАНОЇ НІМЕЧЧИНИ

Вже понад десять років Європа і світ живуть у новому ви­мірі: існування об'єднаної Німеччини. Сучасна ФРН — про­відна економічно розвинена країна, яка розташована прак­тично в географічному центрі Європейського континенту. Варто з'ясувати нові геополітичні виміри, яких набуває об'єднана Німеччина.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти