ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Національний університет «Львівська політехніка»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології

Кафедра цивільного права та процесу

«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»


Програма курсу

та методичні вказівки до виконання контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030401Правознавство

 

 

Львів – 2013

 

 

Екологічне право. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030401Правознавство/ Попадинець Г.О./ – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2013.

 

Пропоновані методичні вказівки підготовлено відповідно до програми курсу «Екологічне право».

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Екологічне право» призначені для студентів заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» та опановують основи екологічного права, для студентів (слухачів) інших спеціальностей та вузів, які вивчають основи екологічного права. Метою видання даних методичних вказівок є полегшення процесу вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право» та виконання контрольних робіт.

 

Укладено: доц. Г.О.Попадинець

 

Рецензенти: проф.О.І. Остапенко доц. І.М. Паньонко


 

 

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ …………………………………..……………...... 4

ІІ. ПРОГРАМА КУРСУ……………………………………………………………………….5

III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ..16

IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ЗАКОНОДАВСТВА……...……… 25

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

Екологічне право регулює широке коло суспільних відносин, які виникають в процесі взаємодії природи і суспільства, та служить забезпеченню найбільш ефективного, раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища як умови життєдіяльності людини.

Формування екологічного права України, національного законодавства у галузі охорони навколишнього середовища завершується, проте воно постійно вдосконалюється. На базі Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», який є основним законодавчим актом у цій галузі, розроблені Земельний, Лісовий, Водний кодекси, Кодекс про надра, Закони «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про екологічну експертизу» та ряд інших законів і підзаконних нормативно-правових актів.

Методичні вказівки включають програму курсу, плани семінарських занять, рекомендовану літературу і нормативний матеріал до кожної теми і тематичний план самостійної роботи.

При викладанні курсу «Екологічне право» спрямовуючу роль відіграють лекції, у яких відображено зміст, обсяг та спосіб подачі навчального матеріалу. Під час лекцій у студентів виробляються вміння слухати та конспектувати, відокремлювати основні факти від другорядних. Практичні заняття покликані закріпити та поглибити отримані студентами знання. На практичні заняття виносяться проблемні теми курсу. Шляхом підготовки відповідей на питання та написання рефератів, обміну думками, товариської дискусії студенти поглиблюють і узагальнюють знання, набуті на лекціях і в процесі самостійної роботи.

Центральне місце в опануванні навчальним матеріалом посідає самопідготовка, яка передбачає роботу з джерелами права та спеціальною літературою. При цьому студенти ознайомлюються з специфікою роботи в бібліотеці, вчаться користуватися каталогами та опрацьовувати вибрану літературу. Студент повинен підготуватися до кожного питання плану практичного заняття.

Упродовж вивчення курсу студенти заохочуються до виконання індивідуальної дослідницької роботи, результати якої можуть бути оформлені як реферат чи стаття науково-популярного характеру. При цьому тему і план дослідження потрібно узгоджувати з викладачем, який готовий порекомендувати літературу, допомогти при виборі прийомів і методів роботи над темою. Результати індивідуального дослідження студент зможе оприлюднити під час підсумкової науково-практичної конференції чи круглого столу за участю студентів та викладачів.

Під час консультацій студенти можуть отримати рекомендації викладача з приводу тем, які вивчалися раніше, чи тих, які виносяться на наступне практичне заняття. Консультативні заняття покликані також допомогти студентам із слабшою базовою підготовкою зорієнтуватися у навчальному матеріалі.

Комплексне поєднання різноманітних форм навчання під час вивчення курсу «Екологічне право» покликане сприяти ефективному засвоєнню матеріалу, формуванню навичок самостійної роботи з джерелами та літературою, розвивати мислення та розширювати базові знання з юридичних дисциплін.

Готуючись до практичних занять, студентам необхідно ознайомитись з теоретичними питаннями, винесеними для вивчення і обговорення згідно з планом, вивчити рекомендовану літературу і законодавство. Студент повинен вчитися творчо мислити, тому вважається непродуктивним повторення матеріалу, викладеного в лекції або підручнику. Необхідно вивчати додаткову монографічну літературу, формуючи свою власну позицію, особливо зі спірних, дискусійних питань, яких є досить багато в екологічному праві.

II. ПРОГРАМА КУРСУ

Загальна частина.

ТЕМА 1. Предмет, метод, принципи і система екологічного права.

Загальна характеристика екологічних проблем в світі і Україні. Причини екологічної кризи. Екологічна політика України. Напрямки діяльності держави в галузі охорони довкілля. Концепції охорони навколишнього природного середовища.

Форми взаємодії суспільства і природи, їх розвиток і закріплення в праві. Основні напрямки охорони довкілля.

Основні поняття курсу: "охорона природи", "раціональне використання природних ресурсів", "захист і відновлення довкілля", "екологічна безпека".

Розвиток екологічного права як галузі права. Проблеми диференціації і інтеграції природоохоронних норм. Поняття екологічного права. Предмет і метод правового регулювання. Поєднання адміністративного і цивільно-правового методу у регулюванні екологічних відносин. Система екологічного права. Принципи екологічного права. Особливості галузевих принципів екологічного права. Співвідношення земельного і екологічного права. Співвідношення екологічного права і інших галузей права.

ТЕМА 2. Об'єкти екологічного права.

Поняття і види об'єктів екологічного права. Навколишнє природне середовище, як комплексний об'єкт

Природні об'єкти, їх ознаки. Природні ресурси, як об'єкти використання та охорони. Співвідношення природних об'єктів і природних ресурсів. Природні комплекси в системі об'єктів екологічного права. Життя і здоров'я громадян в системі об'єктів охорони довкілля.

ТЕМА 3. Джерела екологічного права.

Поняття джерел екологічного права та їх види. Конституційні засади охорони довкілля.

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" як інтегроване джерело екологічного права. Закони України в системі джерел екологічного права. Галузеві кодифіковані акти, як джерела екологічного права. Місце підзаконних нормативно-правових актів у регулюванні еколого-правових відносин.

Міжнародно-правові норми в системі джерел екологічного права.

Юридична природа роз'яснень вищих судових інстанцій щодо застосування екологічного законодавства.

Розвиток екологічного законодавства. Проблеми кодифікації екологічного законодавства.

Особлива частина.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Практичне заняття № 1

Практичне заняття № 2

У питанні правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій слід праоаналізувати, що розуміє законодавець під зоною надзвичайних екологічних ситуацій, які підстави і порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, її правовий режим та поняття надзвичайного стану.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Практичне заняття № 3.

Практичне заняття № 4.

Практичне заняття № 5.

Практичне заняття № 6.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант 1.

1. Води, як об’єкт використання і охорони. Поняття та склад державного водного фонду.

2. Правове регулювання національної екологічної безпеки.

3. Види екологічних правопорушень та відповідальність за них.

Варіант 2.

1. Передача земельних ділянок у власність і надання у користування.

2. Об’єкти права власності на природні ресурси.

3. Поняття, види користування тваринним світом.

 

Варіант 3.

1. Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму природо-заповідного фонду.

2. Поняття та види екологічних прав громадян України.

3. Міжнародні організації в галузі охорони навколишнього середовища.

 

Варіант 4.

1. Право водокористування та його види.

2. Організайно-правові форми участі громадян в охороні навколишнього природного середовища.

3. Правовий режим природних та біосферних заповідників.

 

Варіант 5.

1. Зміст права власності на природні ресурси.

2. Поняття і предмет міжнародного права навколишнього природного середовища.

3. Правова охорона вод від забруднення, засмічення, виснаження.

Варіант 6.

1. Правова охорона земель.

2. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

3. Поняття надр, як об’єкта використання і правової охорони.

Варіант 7.

1. Право водокористування та його види.

2. Концепція розвитку екологічного права України.

3. Основні функції управління в галузі охорони навколишнього середовища:

 

Варіант 8.

1. Екологічна обстановка в Україні.

2. Система органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

3. Право власності на води.

 

Варіант 9.

1. Повноваження Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

2. Поняття водокористування. Права та обов’язки водокористувачів.

3. Органи, які здійснюються державне управління в галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр.

 

Варіант 10.

1. Ліс як об’єкт правової охорони і використання.

2. Право користування надрами та його види.

3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

 

Варіант 11.

1. Гарантії екологічних прав громадян.

2. Міжнародні організації в галузі охорони навколишнього середовища.

3. Правове регулювання рибальства.

 

Варіант 12.

1. Загальна характеристика права власності на природні ресурси.

2.Відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам втратсільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

3. Види використання природних рослинних ресурсів.

 

Варіант 13.

1. Ознаки безпечного навколишнього природного середовища.

2. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

3. Правові заходи, що забезпечують охорону надр.

 

Варіант 14.

1. Види екологічних правопорушень та відповідальність за них.

2. Правовий режим національних природних парків.

3. Екологічні права громадян України.

 

Варіант 15.

1. Правові форми відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищі.

2. Право користування земельними ділянками.

3. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони і використання.

 

Варіант 16.

1. Гарантії екологічних прав громадян та форми їх захисту.

2. Права і обов’язки користувачів надр.

3. Право водокористування та його види.

 

Варіант 17.

1. Поняття спеціального водокористування. Підстави для його здійснення.

2. Контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

3. Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації та її правовий режим.

 

Варіант 18.

1. Підстави для припинення права спеціального водокористування.

2. Форми власності на природні ресурси. Суб’єкти права власності.

3. Тваринний світ, як об’єкт правової охорони і використання.

 

Варіант 19.

1. Поняття та види джерел екологічного права.

2. Право користування територіями та об’єктами природно-заповідного фонду.

3. Законодавство про зони надзвичайних екологічних ситуацій.

 

Варіант 20.

1. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

2. Законодавство про охорону і використання рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон.

3.Правова охорона рослинного світу. Заходи щодо відтворення, підвищення продуктивності, охорони та захисту лісів.

 

Варіант 21.

1. Органи державного управління природокористування та охороною довкілля спеціальної компетенції.

2. Правова класифікація видів права землекористування.

3. Правове регулювання рибальства і рибного господарства.

 

Варіант 22.

1. 2. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси.

2. Право спеціального використання лісових ресурсів.

3. Міжнародно-правові норми в системі джерел екологічного права.

 

Варіант 23.

1. Поняття, мета та види екологічної експертизи.

2. Правове забезпечення раціонального використання земель.

3. Особливості природокористування в охоронних зонах природно-заповідного фонду.

 

Варіант 24.

1. Підстави та порядок припинення права власності на природні ресурси.

2. Види права водокористування.

3. Правове регулювання стандартизації і нормування в галузі охорони атмосферного повітря.

 

Варіант 25.

1. Атмосферне повітря, як об’єкт правової охорони.

2. Участь громадськості в управлінні природокористуванням і охороні довкілля.

3. Особливості охорони природно-заповідного фонду.

 

Варіант 26.

1. Поняття і особливості права власності на об'єкти природи.

2. Правові форми використання курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон.

3. Правове регулювання використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

 

Варіант 27.

1. Система організаційно-правових заходів охорони атмосферного повітря в процесі реалізації різних видів діяльності.

2. Правовий режим природних і біосферних заповідників.

3.Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля в європейському регіоні.

 

Варіант 28.

1. Закони України в системі джерел екологічного права.

2. Особливості управління в галузі використання, відновлення та охорони земель.

3. Принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища та їх закріплення в міжнародно-правових документах.

 

Варіант 29.

1. Місцеве самоврядування та громадянське управління в галузі охорони довкілля.

2. Законодавство про зони надзвичайних екологічних ситуацій.

3. Правові заходи охорони сільськогосподарського виробництва від шкідливого впливу промисловості, транспорту, хімізації, меліорації і ін.

Варіант 30.

1. Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації та її правовий режим.

2. Правові форми контролю за додержанням законодавства в галузі з охорони і використання надр.

3. Принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища та їх закріплення в міжнародно-правових документах.

 

 

Питання для підсумкового контролю:

 

1. Концепція розвитку екологічного права України.

2. Принципи екологічного права.

3. Поняття та види джерел екологічного права.

4. Закони України в системі джерел екологічного права.

5. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

6. Поняття та види екологічних прав громадян України.

7. Гарантії реалізації екологічних прав громадян та форми їх захисту.

8. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

9. Загальна характеристика права власності на природні ресурси.

10. Зміст права власності на природні ресурси.

11. Форми власності на природні ресурси. Суб’єкти права власності.

12. Поняття і особливості права власності на об'єкти природи.

13. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси.

14. Підстави та порядок припинення права власності на природні ресурси.

15. Реалізація права власності на природні ресурси.

16. Підстави і порядок виникнення права природокористування.

17. Система органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

18. Повноваження Міністерства екології та природних ресурсів України

19. Організайно-правові форми участі громадян в охороні навколишнього природного середовища.

20. Місцеве самоврядування та громадянське управління в галузі охорони довкілля.

21. Основні функції управління в галузі охорони навколишнього середовища.

22. Органи державного управління природокористування та охорони довкілля спеціальної компетенції.

23. Контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

24. Поняття, мета та види екологічної експертизи.

25. Ознаки безпечного навколишнього природного середовища.

26. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

27. Види екологічних правопорушень та відповідальність за них.

28. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

29. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

30. Правові форми відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу.

31. Право користування земельними ділянками.

32. Правова класифікація видів права землекористування.

33. Передача земельних ділянок у власність і надання у користування.

34. Правове забезпечення раціонального використання земель.

35. Особливості управління в галузі використання, відновлення та охорони земель.

36. Поняття надр, як об’єкта використання і правової охорони.

37. Право користування надрами та його види.

38. Органи, які здійснюються державне управління в галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр.

39. Правові заходи, що забезпечують охорону надр.

40. Права і обов’язки користувачів надр.

41. Правові форми контролю за додержанням законодавства в галузі з охорони і використання надр.

42. Води, як об’єкт використання і охорони. Поняття та склад державного водного фонду.

43. Поняття водокористування. Права та обов’язки водокористувачів.

44. Право власності на води.

45. Поняття спеціального водокористування. Підстави для його здійснення.

46. Підстави для припинення права спеціального водокористування.

47. Правова охорона вод від забруднення, засмічення, виснаження.

48. Ліс як об’єкт правової охорони і використання.

49. Право спеціального використання лісових ресурсів.

50. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.

51.Відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

52. Тваринний світ, як об’єкт правової охорони і використання.

53. Поняття, види користування тваринним світом.

54. Загальні засади правового регулюваня ведення мисливського господарства та полюваня.

55. Види використання природних рослинних ресурсів.

56.Правова охорона рослинного світу. Заходи щодо відтворення, підвищення продуктивності, охорони та захисту лісів.

57. Правове регулювання рибальства і рибного господарства.

58. Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму природо-заповідного фонду.

59. Право користування територіями та об’єктами природно-заповідного фонду.

60. Особливості природокористування в охоронних зонах природно-заповідного фонду.

61. Особливості охорони природно-заповідного фонду.

62. Правові форми використання курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон.

63. Законодавство про охорону і використання рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон.

64. Правовий режим природних і біосферних заповідників.

65. Правовий режим національних природних парків.

66. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони і використання.

67. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

68. Правове регулювання стандартизації і нормування в галузі охорони атмосферного повітря.

69. Система організаційно-правових заходів охорони атмосферного повітря в процесі реалізації різних видів діяльності.

70. Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації та її правовий режим.

71. Законодавство про зони надзвичайних екологічних ситуацій.

72. Правовий захист екологічних та інших соціальних прав громадян, потерпілих від надзвичайних ситуацій.

73. Правові заходи охорони сільськогосподарського виробництва від шкідливого впливу промисловості, транспорту, хімізації, меліорації і ін.

74. Правове регулювання використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

75. Правове регулювання національної екологічної безпеки.

76. Поняття і предмет міжнародного права навколишнього природного середовища.

77. Міжнародно-правові норми в системі джерел екологічного права.

78. Міжнародні організації в галузі охорони навколишнього середовища.

79. Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля в європейському регіоні.

80. Принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища та їх закріплення в міжнародно-правових документах.

IV СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ЗАКОНОДАВСТВА.

1. Андрейцев B.I. Екологічне право.-К.:Вентурі, 1996.

2. Андрейцев В.І. Екологічне право України. Особлива частина. За ред. В.І. Андрейцева К.: Істина, 2001.

3. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібник. К.: Знання-Прес. 2002. – 332 с.

4. Андрейцев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. К.: Будівельник, 1990.

5. Баб’як О.С. та ін. Екологічне право України. - К. Атіка, 2000.

6. Басай В.Д. Відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями. Ів.-Франківськ, 1995.

7. Беженарь Б., Бердников В. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. - X., 2001.

8. Бобылев А.И., Балашенко С.А. Вопросы общей теории экологического права. - Минск, 1991.

9. Гетьман А.П. Процесуальні форми і відносини в екологічному праві. X.: Основа, 1994.

10. Голиченко А.К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования. - М.: Изд-во МГУ, 1991.

11. Екологічне право України./за ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. - Х: Право,2001.
12. Екологічне право України (загальна частина). Навчальний посібник/ Попов В.К., Гетьман, П., Чуйков В.П. та ін. - Х., 1996.

13. Екологічне законодавство України у двох книгах /за ред. Погрібного О.О. Одеса: Латсар, 2001.

14. Екологічне право України (загальна частина). Навчальний посібник/ Попов В.К., Шульга М.В., Размстаєв С.В. та ін. - X., 1995.

15. Малишко МІ. Екологічне право України. - К.: Дім "Юр. книги", 2001.

16. Екологічне право України. За редакцією А.П. Гетьмана і М.В. Шульги. - Харків «Право»-2005. - С. 196-216.

17. Екологічне право України. Підручник. За редакцією Ю.С. Шемшученка. - Київ «Юридична думка». - 2005. - С. 428-459.

18. Кравченко С.М., Костицький В.В. Правова охорона тваринного світу. - Львів: Вища школа, 1992.

19. Костицкий В.В. Лесное право. Кратное учебное пособие. - Львов - 1991.

20. Водний Кодекс України від 06.06.1995 із змінами від 21.09.2000, 7.12.2000, 12.12.2001.

21. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” // Відомості Верховної Ради України. 1991. - № 41. - Ст.ст.60, 61.

22. Закон України “Про природно-заповідний фонд України”// Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 34. - Ст.502.

23. Земельний кодекс України.

24. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ст.91.

25. Кримінальний кодекс України. Ст. 252.

26. Кодекс України про надра від 27.07.94 зі змінами від 7.12.2000, 12.07.2001, 20.12.2001.

27. Лісовий Кодекс України від 21.01.1994 із змінами від 13.01.2000, 17.02.2000, 22.02.2000, 11.05.2000, 7.12.2000, 20.12.2001.

28. Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля, затв. наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 18.12.2003 р. № 168.

29. Положення про порядок надання екологічної інформації, затв. Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 18.12.2003 р. № 169.

30. Постанова Кабінету Міністрів України "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству" № 1464 від 5 грудня 1996 року.

31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження санітарних правил в лісах України” № 557 від 27.07.95. // ЗП Уряду України. - 1995. - № 10. - Ст. 253.

32. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку поділу лісів на групи віднесення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду” № 557 від 27.07.1995 р. // ЗП Уряду України. - 1995. - № 10. - Ст. 254.

33. Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні. Затв. Постановою Верховної Ради України № 177/94-ВР від 22.09.94 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 48. - Ст.430.

34. Про охорону навколишнього природного середовища : ЗУ від 25. 06. 1991 р. з наступними змінами та доповненнями.

35. Про Положення про Державний комітет лісового господарства України: Указ Президента України від 14.08. 2000 р.

36. Про Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах: Указ Президента України від 14. 08. 2000 р.

37. Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: постанова ВРУ від 5.03.1998.

38. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки: Закон України від 21.09.2000.

39. Про Положення про Державний комітет України по водному господарству: УП України від 14.07.2000 із змінами від 26.04.2002.

40. Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами: постанова КМУ від 25.03. 1999.

41. Про питну воду та питне водопостачання: ЗУ від 10.01.2002.

42. Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування: постанова КМУ від 13.03.2002.

43. Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування: постанова КМУ від 14.08.1996 із наступними змінами.

44. Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці: Указ Президента України від 16.01.2003. 13.

45. Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію: Постанова КМУ увід 7. 11.2001р.

46. Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів: постанова КМУ від 17.09.1996р. із змінами від 17.11.2001.

47. Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів: постанова КМУ від 28.12.2001.

48. Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасам корисних копалин: постанова КМУ від 10.11.2000.

49. Про затвердження Положення про Державний департамент рибного господарства: постанова КМУ від 04.08.2000.

50. Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля: постанова КМУ від 11.2000.

51. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля: наказ Мінекоресурсів України від 27.02.2002., зареєстрований в Мінюсті України від 20.03.2002.

52. Про екологічну експертизу: ЗУ від 9.02.1995 із змінами від 6.04.2000.

53. Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку: постанова КМУ від 27.07.1995 із змінами від 14.02.2001.

54. Про затвердження Інструкції про здійснення державної екологічної експертизи: наказ Мінекобезпеки України від 7.06.1995, зареєстрований в Мінюсті від 12.07.1995.

55. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення: ЗУ від 13.12.2001.

56. Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи: постанова Пленуму ВСУ від 26.01.1990 із наступними змінами.

57. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: роз'яснення ВАСУ від 27.06.2001.

58. Про державну геологічну службу України : Закон України від 4.11. 1999.

59. Про затвердження Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт геологічному вивченню надр України: постанова КМУ від 30.11.94 зі змінами від 9.01.96.

60. Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення: постанова КМУ від 12.12.94 зі змінами від 27-28.09.2000.

61. Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону: ЗУ від 10.02.2000.

62. Про захист рослин: ЗУ від 14.10.1998.

63. Про рослинний світ: ЗУ від 9.04.1999.

64. Про Положення про Державний комітет лісового господарства України: Указ Президента від 14.08.2000 із змінами від 26.04.2002.

65. Про затвердження Санітарних правил в лісах України: постанова КМУ від 27.07.1995.

66. Про розміри компенсації та добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України: постанова КМУ від 01.06.1993 із змінами від 08.06.1996,16.03.1999.

67. Про Червону книгу України: ЗУ ВІД 07.02.2002.

68. Про охорону атмосферного повітря: ЗУ від 21.06.2001\

69. Про природно-заповідний фонд України: 3-н України від 16.06.1992. із змінами.

70. Про біосферні заповідники в Україні: указ Президента України від 26.11.1993.

71. Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні: постанова ВРУ від 22.09.1994.

72. Про курорти: 3-н України від 5.10.200.

73. Про об'єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001.

74. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: ЗУ від 13.07.2000.

75. Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів: наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.12.2000, зареєстровано в Мінюсті України 24.01.2001.

76. Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій: постанова КМУ від 15.07.1998.

77. Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 р. із змінами, внесеними постановами Пленуму від 4 червня 1993. - № 3. // Збірник постанов пленуму Верхоного Суду України. Частина друга. Київ. - 1995. - С. 232-243.

78. Такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України. № 239 від 3.04.95 // ЗП Уряду України. - 1995. - № 7. - Ст.163 (із змінами і доп. внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 621 від 8.06.96.).

79. Указ Президента України “Про біосферні заповідники в Україні” № 563/93 від 26.11.93. // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т.2. - Чернівці. - 1936. - С.7.

80. Указ Президента України "Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" від 10.02.2004 р. № 176 //Урядовий кур'єр. - 2004. - 18 лютого. - С. 2-5.

81. Указ Президента України "Про Положення про Державний комітет природних ресурсів України" від 10.02.2004 р. № 177/2004 //Урядовий кур'єр. – 2004. - 18 лютого. - С. 5-9.

82. Указ Президента України "Про внесення змін до указів Президента України" від О6.03.20О4 р. № 317/2004 // Екологічний вісник. - 2004. - березень-квітень. - С.18.

83. Ядерне законодавство: збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. Шемчушенка Ю.М. - К.: Ін Юре, 1998.

 


 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Національний університет «Львівська політехніка»

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти