ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .

Написання контрольної роботи – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної дисципліни «Екологічне право» і виробленню навичок практичного їх застосування.

Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння студентами матеріалу курсу «Екологічне право» та вміння застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Під час написання контрольної роботи студенти повинні продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, аргументовано відповідати на основні питання з обраної теми, використовуючи відповідні нормативні акти.

Контрольна робота виконується за варіантом, номер якого відповідає порядковому номеру студента у списку академічної групи.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань.

Приступаючи до виконання як теоретичного так і практичного завдання, студенти повинні:

* визначити, до якої теми курсу «Екологічне право» вона належить;

* опрацювати відповідний розділ підручника, навчального посібника чи теми конспекту лекцій;

* самостійно (на основі вже отриманої та проаналізованої інформації) підібрати спеціальну літературу (монографії, необхідні статті з періодичних видань, необхідні нормативно – правові акти, міжнародні документи та ін. джерела до завдання роботи);

* опрацювати підібрану самостійно літературу;

* зробити самостійний аналіз теоретичного питання за складеним планом з посиланням на відповідну літературу і нормативні акти.

Механічне списування підручника, навчального посібника, монографії чи матеріалу з періодичних видань не допускається, так само, як і плагіат за допомогою мережі Інтернет. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими та проаналізованими.

Цифрові дані, таблиці, зразки документів, проекти договорів та інший матеріал, який стосується аналізованого питання контрольної роботи (за наявності), подавати у додатках до контрольної роботи.

Контрольні роботи в обов’язковому порядку повинні бути виконані власноручно студентом у писаному від руки вигляді.

Загальний обсяг контрольної роботи – 24 аркуші учнівського (шкільного) зошиту. При цьому допускається (у виключних випадках) недотримання вимоги щодо обсягу за умови, що в роботі завдання виконані і представлені у повному об’ємі.

Титульний аркуш роботи рекомендується оформити за вимогами, затвердженими на момент написання контрольної роботи як типові (по встановленій формі). На титульній сторінці роботи необхідно вказати: назву інституту, факультету, варіант завдання, прізвище, ім’я, по батькові, групу, курс, форму навчання студента, а також посаду, прізвище та ініціали керівника роботи, рік і місце її виконання.

До роботи слід обов’язково додати список фактично використаної автором літератури відповідно до встановлених вимог, які пред’являються до оформлення літератури:

1. міжнародні документи (за наявністю);

2. нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою);

3. підручники, посібники (подаються в алфавітному порядку).

4. спеціальна (додаткова) література (подається в алфавітному порядку).

У кінці роботи обов’язково необхідно поставити дату виконання і свій особистий підпис.

У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, допускається можливість консультування з керівником роботи, керівником курсу (навчальної дисципліни).

Контрольна робота, яка не відповідає поставленим вимогам, а також роботи, що дублюються в межах однієї академічної групи повертається для повторного виконання з обов’язковими зауваженнями керівника (в письмовій формі).

Контрольні роботи студенти повинні подати в деканат в установлений строк, в т.ч. і ті, що виконані повторно.

 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант 1.

1. Води, як об’єкт використання і охорони. Поняття та склад державного водного фонду.

2. Правове регулювання національної екологічної безпеки.

3. Види екологічних правопорушень та відповідальність за них.

Варіант 2.

1. Передача земельних ділянок у власність і надання у користування.

2. Об’єкти права власності на природні ресурси.

3. Поняття, види користування тваринним світом.

 

Варіант 3.

1. Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму природо-заповідного фонду.

2. Поняття та види екологічних прав громадян України.

3. Міжнародні організації в галузі охорони навколишнього середовища.

 

Варіант 4.

1. Право водокористування та його види.

2. Організайно-правові форми участі громадян в охороні навколишнього природного середовища.

3. Правовий режим природних та біосферних заповідників.

 

Варіант 5.

1. Зміст права власності на природні ресурси.

2. Поняття і предмет міжнародного права навколишнього природного середовища.

3. Правова охорона вод від забруднення, засмічення, виснаження.

Варіант 6.

1. Правова охорона земель.

2. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

3. Поняття надр, як об’єкта використання і правової охорони.

Варіант 7.

1. Право водокористування та його види.

2. Концепція розвитку екологічного права України.

3. Основні функції управління в галузі охорони навколишнього середовища:

 

Варіант 8.

1. Екологічна обстановка в Україні.

2. Система органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

3. Право власності на води.

 

Варіант 9.

1. Повноваження Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

2. Поняття водокористування. Права та обов’язки водокористувачів.

3. Органи, які здійснюються державне управління в галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр.

 

Варіант 10.

1. Ліс як об’єкт правової охорони і використання.

2. Право користування надрами та його види.

3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

 

Варіант 11.

1. Гарантії екологічних прав громадян.

2. Міжнародні організації в галузі охорони навколишнього середовища.

3. Правове регулювання рибальства.

 

Варіант 12.

1. Загальна характеристика права власності на природні ресурси.

2.Відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам втратсільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

3. Види використання природних рослинних ресурсів.

 

Варіант 13.

1. Ознаки безпечного навколишнього природного середовища.

2. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

3. Правові заходи, що забезпечують охорону надр.

 

Варіант 14.

1. Види екологічних правопорушень та відповідальність за них.

2. Правовий режим національних природних парків.

3. Екологічні права громадян України.

 

Варіант 15.

1. Правові форми відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищі.

2. Право користування земельними ділянками.

3. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони і використання.

 

Варіант 16.

1. Гарантії екологічних прав громадян та форми їх захисту.

2. Права і обов’язки користувачів надр.

3. Право водокористування та його види.

 

Варіант 17.

1. Поняття спеціального водокористування. Підстави для його здійснення.

2. Контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

3. Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації та її правовий режим.

 

Варіант 18.

1. Підстави для припинення права спеціального водокористування.

2. Форми власності на природні ресурси. Суб’єкти права власності.

3. Тваринний світ, як об’єкт правової охорони і використання.

 

Варіант 19.

1. Поняття та види джерел екологічного права.

2. Право користування територіями та об’єктами природно-заповідного фонду.

3. Законодавство про зони надзвичайних екологічних ситуацій.

 

Варіант 20.

1. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

2. Законодавство про охорону і використання рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон.

3.Правова охорона рослинного світу. Заходи щодо відтворення, підвищення продуктивності, охорони та захисту лісів.

 

Варіант 21.

1. Органи державного управління природокористування та охороною довкілля спеціальної компетенції.

2. Правова класифікація видів права землекористування.

3. Правове регулювання рибальства і рибного господарства.

 

Варіант 22.

1. 2. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси.

2. Право спеціального використання лісових ресурсів.

3. Міжнародно-правові норми в системі джерел екологічного права.

 

Варіант 23.

1. Поняття, мета та види екологічної експертизи.

2. Правове забезпечення раціонального використання земель.

3. Особливості природокористування в охоронних зонах природно-заповідного фонду.

 

Варіант 24.

1. Підстави та порядок припинення права власності на природні ресурси.

2. Види права водокористування.

3. Правове регулювання стандартизації і нормування в галузі охорони атмосферного повітря.

 

Варіант 25.

1. Атмосферне повітря, як об’єкт правової охорони.

2. Участь громадськості в управлінні природокористуванням і охороні довкілля.

3. Особливості охорони природно-заповідного фонду.

 

Варіант 26.

1. Поняття і особливості права власності на об'єкти природи.

2. Правові форми використання курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон.

3. Правове регулювання використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

 

Варіант 27.

1. Система організаційно-правових заходів охорони атмосферного повітря в процесі реалізації різних видів діяльності.

2. Правовий режим природних і біосферних заповідників.

3.Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля в європейському регіоні.

 

Варіант 28.

1. Закони України в системі джерел екологічного права.

2. Особливості управління в галузі використання, відновлення та охорони земель.

3. Принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища та їх закріплення в міжнародно-правових документах.

 

Варіант 29.

1. Місцеве самоврядування та громадянське управління в галузі охорони довкілля.

2. Законодавство про зони надзвичайних екологічних ситуацій.

3. Правові заходи охорони сільськогосподарського виробництва від шкідливого впливу промисловості, транспорту, хімізації, меліорації і ін.

Варіант 30.

1. Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації та її правовий режим.

2. Правові форми контролю за додержанням законодавства в галузі з охорони і використання надр.

3. Принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища та їх закріплення в міжнародно-правових документах.

 

 

Питання для підсумкового контролю:

 

1. Концепція розвитку екологічного права України.

2. Принципи екологічного права.

3. Поняття та види джерел екологічного права.

4. Закони України в системі джерел екологічного права.

5. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

6. Поняття та види екологічних прав громадян України.

7. Гарантії реалізації екологічних прав громадян та форми їх захисту.

8. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

9. Загальна характеристика права власності на природні ресурси.

10. Зміст права власності на природні ресурси.

11. Форми власності на природні ресурси. Суб’єкти права власності.

12. Поняття і особливості права власності на об'єкти природи.

13. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси.

14. Підстави та порядок припинення права власності на природні ресурси.

15. Реалізація права власності на природні ресурси.

16. Підстави і порядок виникнення права природокористування.

17. Система органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

18. Повноваження Міністерства екології та природних ресурсів України

19. Організайно-правові форми участі громадян в охороні навколишнього природного середовища.

20. Місцеве самоврядування та громадянське управління в галузі охорони довкілля.

21. Основні функції управління в галузі охорони навколишнього середовища.

22. Органи державного управління природокористування та охорони довкілля спеціальної компетенції.

23. Контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

24. Поняття, мета та види екологічної експертизи.

25. Ознаки безпечного навколишнього природного середовища.

26. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

27. Види екологічних правопорушень та відповідальність за них.

28. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

29. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

30. Правові форми відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу.

31. Право користування земельними ділянками.

32. Правова класифікація видів права землекористування.

33. Передача земельних ділянок у власність і надання у користування.

34. Правове забезпечення раціонального використання земель.

35. Особливості управління в галузі використання, відновлення та охорони земель.

36. Поняття надр, як об’єкта використання і правової охорони.

37. Право користування надрами та його види.

38. Органи, які здійснюються державне управління в галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр.

39. Правові заходи, що забезпечують охорону надр.

40. Права і обов’язки користувачів надр.

41. Правові форми контролю за додержанням законодавства в галузі з охорони і використання надр.

42. Води, як об’єкт використання і охорони. Поняття та склад державного водного фонду.

43. Поняття водокористування. Права та обов’язки водокористувачів.

44. Право власності на води.

45. Поняття спеціального водокористування. Підстави для його здійснення.

46. Підстави для припинення права спеціального водокористування.

47. Правова охорона вод від забруднення, засмічення, виснаження.

48. Ліс як об’єкт правової охорони і використання.

49. Право спеціального використання лісових ресурсів.

50. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.

51.Відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

52. Тваринний світ, як об’єкт правової охорони і використання.

53. Поняття, види користування тваринним світом.

54. Загальні засади правового регулюваня ведення мисливського господарства та полюваня.

55. Види використання природних рослинних ресурсів.

56.Правова охорона рослинного світу. Заходи щодо відтворення, підвищення продуктивності, охорони та захисту лісів.

57. Правове регулювання рибальства і рибного господарства.

58. Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму природо-заповідного фонду.

59. Право користування територіями та об’єктами природно-заповідного фонду.

60. Особливості природокористування в охоронних зонах природно-заповідного фонду.

61. Особливості охорони природно-заповідного фонду.

62. Правові форми використання курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон.

63. Законодавство про охорону і використання рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон.

64. Правовий режим природних і біосферних заповідників.

65. Правовий режим національних природних парків.

66. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони і використання.

67. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

68. Правове регулювання стандартизації і нормування в галузі охорони атмосферного повітря.

69. Система організаційно-правових заходів охорони атмосферного повітря в процесі реалізації різних видів діяльності.

70. Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації та її правовий режим.

71. Законодавство про зони надзвичайних екологічних ситуацій.

72. Правовий захист екологічних та інших соціальних прав громадян, потерпілих від надзвичайних ситуацій.

73. Правові заходи охорони сільськогосподарського виробництва від шкідливого впливу промисловості, транспорту, хімізації, меліорації і ін.

74. Правове регулювання використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

75. Правове регулювання національної екологічної безпеки.

76. Поняття і предмет міжнародного права навколишнього природного середовища.

77. Міжнародно-правові норми в системі джерел екологічного права.

78. Міжнародні організації в галузі охорони навколишнього середовища.

79. Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля в європейському регіоні.

80. Принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища та їх закріплення в міжнародно-правових документах.

IV СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ЗАКОНОДАВСТВА.

1. Андрейцев B.I. Екологічне право.-К.:Вентурі, 1996.

2. Андрейцев В.І. Екологічне право України. Особлива частина. За ред. В.І. Андрейцева К.: Істина, 2001.

3. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібник. К.: Знання-Прес. 2002. – 332 с.

4. Андрейцев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. К.: Будівельник, 1990.

5. Баб’як О.С. та ін. Екологічне право України. - К. Атіка, 2000.

6. Басай В.Д. Відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями. Ів.-Франківськ, 1995.

7. Беженарь Б., Бердников В. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. - X., 2001.

8. Бобылев А.И., Балашенко С.А. Вопросы общей теории экологического права. - Минск, 1991.

9. Гетьман А.П. Процесуальні форми і відносини в екологічному праві. X.: Основа, 1994.

10. Голиченко А.К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования. - М.: Изд-во МГУ, 1991.

11. Екологічне право України./за ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. - Х: Право,2001.
12. Екологічне право України (загальна частина). Навчальний посібник/ Попов В.К., Гетьман, П., Чуйков В.П. та ін. - Х., 1996.

13. Екологічне законодавство України у двох книгах /за ред. Погрібного О.О. Одеса: Латсар, 2001.

14. Екологічне право України (загальна частина). Навчальний посібник/ Попов В.К., Шульга М.В., Размстаєв С.В. та ін. - X., 1995.

15. Малишко МІ. Екологічне право України. - К.: Дім "Юр. книги", 2001.

16. Екологічне право України. За редакцією А.П. Гетьмана і М.В. Шульги. - Харків «Право»-2005. - С. 196-216.

17. Екологічне право України. Підручник. За редакцією Ю.С. Шемшученка. - Київ «Юридична думка». - 2005. - С. 428-459.

18. Кравченко С.М., Костицький В.В. Правова охорона тваринного світу. - Львів: Вища школа, 1992.

19. Костицкий В.В. Лесное право. Кратное учебное пособие. - Львов - 1991.

20. Водний Кодекс України від 06.06.1995 із змінами від 21.09.2000, 7.12.2000, 12.12.2001.

21. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” // Відомості Верховної Ради України. 1991. - № 41. - Ст.ст.60, 61.

22. Закон України “Про природно-заповідний фонд України”// Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 34. - Ст.502.

23. Земельний кодекс України.

24. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ст.91.

25. Кримінальний кодекс України. Ст. 252.

26. Кодекс України про надра від 27.07.94 зі змінами від 7.12.2000, 12.07.2001, 20.12.2001.

27. Лісовий Кодекс України від 21.01.1994 із змінами від 13.01.2000, 17.02.2000, 22.02.2000, 11.05.2000, 7.12.2000, 20.12.2001.

28. Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля, затв. наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 18.12.2003 р. № 168.

29. Положення про порядок надання екологічної інформації, затв. Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 18.12.2003 р. № 169.

30. Постанова Кабінету Міністрів України "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству" № 1464 від 5 грудня 1996 року.

31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження санітарних правил в лісах України” № 557 від 27.07.95. // ЗП Уряду України. - 1995. - № 10. - Ст. 253.

32. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку поділу лісів на групи віднесення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду” № 557 від 27.07.1995 р. // ЗП Уряду України. - 1995. - № 10. - Ст. 254.

33. Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні. Затв. Постановою Верховної Ради України № 177/94-ВР від 22.09.94 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 48. - Ст.430.

34. Про охорону навколишнього природного середовища : ЗУ від 25. 06. 1991 р. з наступними змінами та доповненнями.

35. Про Положення про Державний комітет лісового господарства України: Указ Президента України від 14.08. 2000 р.

36. Про Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах: Указ Президента України від 14. 08. 2000 р.

37. Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: постанова ВРУ від 5.03.1998.

38. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки: Закон України від 21.09.2000.

39. Про Положення про Державний комітет України по водному господарству: УП України від 14.07.2000 із змінами від 26.04.2002.

40. Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами: постанова КМУ від 25.03. 1999.

41. Про питну воду та питне водопостачання: ЗУ від 10.01.2002.

42. Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування: постанова КМУ від 13.03.2002.

43. Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування: постанова КМУ від 14.08.1996 із наступними змінами.

44. Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці: Указ Президента України від 16.01.2003. 13.

45. Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію: Постанова КМУ увід 7. 11.2001р.

46. Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів: постанова КМУ від 17.09.1996р. із змінами від 17.11.2001.

47. Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів: постанова КМУ від 28.12.2001.

48. Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасам корисних копалин: постанова КМУ від 10.11.2000.

49. Про затвердження Положення про Державний департамент рибного господарства: постанова КМУ від 04.08.2000.

50. Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля: постанова КМУ від 11.2000.

51. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля: наказ Мінекоресурсів України від 27.02.2002., зареєстрований в Мінюсті України від 20.03.2002.

52. Про екологічну експертизу: ЗУ від 9.02.1995 із змінами від 6.04.2000.

53. Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку: постанова КМУ від 27.07.1995 із змінами від 14.02.2001.

54. Про затвердження Інструкції про здійснення державної екологічної експертизи: наказ Мінекобезпеки України від 7.06.1995, зареєстрований в Мінюсті від 12.07.1995.

55. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення: ЗУ від 13.12.2001.

56. Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи: постанова Пленуму ВСУ від 26.01.1990 із наступними змінами.

57. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: роз'яснення ВАСУ від 27.06.2001.

58. Про державну геологічну службу України : Закон України від 4.11. 1999.

59. Про затвердження Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт геологічному вивченню надр України: постанова КМУ від 30.11.94 зі змінами від 9.01.96.

60. Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення: постанова КМУ від 12.12.94 зі змінами від 27-28.09.2000.

61. Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону: ЗУ від 10.02.2000.

62. Про захист рослин: ЗУ від 14.10.1998.

63. Про рослинний світ: ЗУ від 9.04.1999.

64. Про Положення про Державний комітет лісового господарства України: Указ Президента від 14.08.2000 із змінами від 26.04.2002.

65. Про затвердження Санітарних правил в лісах України: постанова КМУ від 27.07.1995.

66. Про розміри компенсації та добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України: постанова КМУ від 01.06.1993 із змінами від 08.06.1996,16.03.1999.

67. Про Червону книгу України: ЗУ ВІД 07.02.2002.

68. Про охорону атмосферного повітря: ЗУ від 21.06.2001\

69. Про природно-заповідний фонд України: 3-н України від 16.06.1992. із змінами.

70. Про біосферні заповідники в Україні: указ Президента України від 26.11.1993.

71. Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні: постанова ВРУ від 22.09.1994.

72. Про курорти: 3-н України від 5.10.200.

73. Про об'єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001.

74. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: ЗУ від 13.07.2000.

75. Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів: наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.12.2000, зареєстровано в Мінюсті України 24.01.2001.

76. Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій: постанова КМУ від 15.07.1998.

77. Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 р. із змінами, внесеними постановами Пленуму від 4 червня 1993. - № 3. // Збірник постанов пленуму Верхоного Суду України. Частина друга. Київ. - 1995. - С. 232-243.

78. Такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України. № 239 від 3.04.95 // ЗП Уряду України. - 1995. - № 7. - Ст.163 (із змінами і доп. внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 621 від 8.06.96.).

79. Указ Президента України “Про біосферні заповідники в Україні” № 563/93 від 26.11.93. // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т.2. - Чернівці. - 1936. - С.7.

80. Указ Президента України "Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" від 10.02.2004 р. № 176 //Урядовий кур'єр. - 2004. - 18 лютого. - С. 2-5.

81. Указ Президента України "Про Положення про Державний комітет природних ресурсів України" від 10.02.2004 р. № 177/2004 //Урядовий кур'єр. – 2004. - 18 лютого. - С. 5-9.

82. Указ Президента України "Про внесення змін до указів Президента України" від О6.03.20О4 р. № 317/2004 // Екологічний вісник. - 2004. - березень-квітень. - С.18.

83. Ядерне законодавство: збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. Шемчушенка Ю.М. - К.: Ін Юре, 1998.

 


 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти