ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Складні і складноскорочені силогізми

Складним силогізмом, або полісилогізмом, називається умовивід, який складається з одного або двох силогізмів.

Полісилогізм — це ланцюг силогізмів. Будується він та­ким чином, що висновок попереднього силогізму (просилогіз­му) стає засновком наступного силогізму (епісилогізму) і т. д.

Полісилогізм має таку схему:

АєВ

ВєС - просилогізм

АєС

просилогізм

СєD - епісилогізм.

АєD

ЄП1СИЛОГ13М.

Приклади полісилогізму:

Всі паралелограми — чотирикутники

Всі прямокутники — паралелограми.

Отже, всі прямокутники — чотирикутники.

Всі квадрати — прямокутники.__________

Отже, всі квадрати — чотирикутники.

Перші три судження у своєму взаємозв'язку станов­лять просилогізм. Використавши висновок просилогізму як засновок, додавши до нього ще один засновок («Всі квадрати — прямокутники») і одержавши висновок, ми тим самим побудували наступний простий силогізм — епісилогізм. Разом ці два прості силогізми становлять собою складний силогізм (полісилогізм).

В одних випадках вдаються до простих силогізмів, в інших — до складних. Це залежить від мети автора мірку­вання. Скажімо, спростовуючи твердження, ніби Кант — матеріаліст, оскільки визнає об'єктивність матеріального світу, можна використати простий силогізм:

Всі агностики — ідеалісти,

а Кант —агностик.______

Отже, він ідеаліст.

Коли ж ставлять перед собою іншу мету, скажімо, до­вести, що Кант визнавав творчий характер свідомості, то можуть вдатися до складного силогізму:

Всі агностики — ідеалісти, а Кант—агностик.

Всі ідеалісти визнають творчий характер свідомості:

Отже, він ідеаліст1.__________________________

Отже, Кант визнавав творчий характер свідомості.

1 Оскільки висновком просилогізму тут є одиничне судження, то воно розглядається як менший засновок епісилогізму і відповідно ста­виться на друге місце.

Неважко уявити ситуацію, за якої автору цього мірку­вання довелося б продовжити силогізм, наприклад за спро­би довести, що Кант негативно ставився до матеріалістич­ного розуміння свідомості як відбиття дійсності.

Існує два види полісилогізмів: прогресивні та. регресивні.

Прогресивними (поступальними) називаються такі полісилогізми, у кот­рих висновок попереднього силогізму є більшим засновком наступного(епісилогізму) при цьому міркування відбуваеться від більш загального до менш загального. Прикладом прогресивного полісилогізму є та­кий умовивід:

1. Будь-який злочин кримінально караний.

Будь-яке кримінальне каране діяння — аморально.

Отже, будь-який злочин аморальний.

2. Будь-який злочин аморальний.

Спекуляція — злочин._______

Отже, спекуляція аморальна.

Регресивними(зворотний) називаються такі полісилогізми, у котрихвисновок попереднього силогізму стає меншим засновком наступного(епісилогізму), а думки рухаються від менш загального до більш загального.

Прикладом регресивного полісилогізму є наведене нами міркування про погляди Канта. Правда, щоб визнати, що в цьому (як і в інших подібних) міркуванні думки рухаються від менш загального до більш загального, треба брати до уваги не висновки (проміжні й кінцевий), а ступінь загаль­ності тих положень, які використовуються як додаткові засновки.

Наприклад:

1. Будь-який договір є цивільно-правова угода.

Дарування є договір.___________________

Отже, дарування є цивільно-правова угода.

2. Будь-яка цивільно-правова угода регулюється нормами цивільного права.

Дарування є цивільно-правова угода._________________

Отже, дарування регулюється нормами цивільного права.

У практиці мислення ми рідко маємо справу із повними полісилогізмами, користуючись звичайно скороченими фор­мами. Нолісилогізм, в котрому пропущені деякі засновки, називається сорипгом. "Сорит" — грецьке слово, в перекладі на українську мову означає "купа" засновків.

Сорит (нагромаджений, купа) — складноскорочений силогізм, в якому не висловлюються, а тільки маються на увазі більші або менші засновки і всі висновки, крім останнього.

Є два види соритів: гокленіївський(прогресивний) та аристотелівський(регресивний).

Гокленіївський сорит здобувають із прогресивного по­лісилогізму, випускаючи в ньому всі більші засновки, крім першого, та всі проміжні висновки (більші засновки епісилогізмів), крім останнього.

Традиційний приклад:

Тварина є субстанція.

Чотириноге є тварина.

Кінь є чотириноге.

Буцефал є кінь.

Буцефал є субстанція.

В гокленієвському сориті в першому засновку є термін, який відіграє роль предиката у висновку, а в останньому засновку — термін, який займає місце суб'єкта у висновку.

Якщо відновити цей складноскорочений силогізм, то ми одержимо цілу низку простих силогізмів, поєднаних в один полісилогізм:

1. Тварина є субстанція.

Чотириноге є тварина.

Чотириноге є субстанція.

2.(Чотириноге є субстанція).

Кінь є чотириноге.

Кінь є субстанція.

3.(Кінь є субстанція).

Буцефал є кінь.

Буцефал є субстанція.

Схема гокленіївського сориту:

D є Е

С є D

В є С

А є В

А є Е.

Приклад гокленіївського сориту:

Будь-який злочин є діяння суспільно небезпечне.

Хабар — злочин.

Дія Іваненка є хабарем__________________

Отже, дія Іваненка є суспільно небезпечна.

Аристотелівський сорит — скорочена форма регресив­ного полісилогізму, в котрому випущені всі менші засновки, крім першого і всі висновки, крім останього. Схема цього сориту така:

А є В

В є С

С є D

D є Е

А є Е.

Традиційний приклад:

Буцефал є кінь.

Кінь є чотириноге.

Чотириноге є тварина.

Тварина є субстанція.

Буцефал є субстанція.

В аристотелівському сориті суб'єкт висновку береться з першого засновку, а його предикат — з останнього.

Відновивши цю різновидність складноскороченого си­логізму (аристотелівський сорит), одержимо такі складові полісилогізму:

1. Кінь є чотириноге.

Буцефал є кінь.

Буцефал є чотириноге.

2. Чотириноге є тварина.

(Буцефал є чотириноге).

Буцефал є тварина.

3. Тварина є субстанція.

(Буцефал є тварина).

Буцефал є субстанція.

Приклад аристотелівського сориту:

Смерть потерпілого заподіяна цією кулею.

Ця куля випущена із пістолета зр. 1933 р. (ТТ) № 12437.

Із пістолета зр. 1933 р. (ТТ) № 12437 стріляв тільки Петренко.

Отже, смерть потерпілого заподіяна тільки Петренком.

У категоричному силогізмі ми здобуваємо нове знання в результаті зв'язку двох найближчих класів: роду й виду або окремого предмета цього роду. Проте у процесі пізнання дово­диться пов'язувати якийсь клас предметів або окремий пред­мет не тільки з найближчим, а й найвіддаленішим родом. У таких випадках користуються не категоричним силогізмом, а полі силогізмом, котрий створює можливість завдяки ряду про­міжних класів установити зв'язок того чи іншого класу (або окремого предмета) із найвіддаленішим класом, дає змогу пе­реходити від знання одного явища де знання другого, з ним пов'язаного, від нього — до знання третього явища і т. д.

Ця особливість полісилогізмів є основою для широкого їх використання в пізнанні, і особливо в судовому дослідженні.

У слідчій практиці полісилогізм часто служить формою переходу від факту безпосередньо даного через ряд проміжних фактів до головного, шуканого факту. У наведеному прикладі безпосередньо даним, вихідним є встановлений експертизою факт: "Смерть потерпілому заподіяна цією кулею". Від цьо­го факту зроблено перехід до знання другого факту, пов'я­заного з першим: "Ця куля випущена із пістолета (ТТ) № 12437". Від цього проміжного факту до нового проміжно­го факту: "Із цього пістолета стріляв тільки Петренко", а від нього вже перейшли до головного факту: "Смерть потерпіло­му заподіяна Петренком".

Полісилогізм виступає засобом визначення головної при­чини злочинної події. У таких випадках слідчий, установив­ши безпосередню причину, шляхом умовиводу переходить до причини, котра її викликала, від неї — до причини цієї причини і т. д. Наприклад:

Причиною падежу худоби було виснаження організму тварин. Виснаження організму тварин стало наслідком нестачі кормів. Нестача кормів стала результатом їх розбазарювання. Отже, причиною падежу худоби стало розбазарювання кормів.

Сорит є нерідко формою міркування під час юридичної кваліфікації заподіяного. Наприклад:

У. підробляв лотерейні квитки.

Лотерейні квитки є цінні папери.

Підробка цінних паперів підноситься до категорії державних злочинів.

Отже, дії У. є державним злочином.

До складноскорочених умовиводів відносяться також і епіхейрема. Епіхейремоюназивається такий складноскорочений си­логізм, до складу якого входять два засновки, у котрому, принаймі одон з яких є ентимемою. Приклад епіхейреми:

Скупка і перепродаж легкових автомобілів з метою наживи

кримінально карана, оскільки вона є спекуляцією.

Дії Петренка є скупка і перепродаж легкових автомобілів з метою

наживи, оскільки Петренко скуповує і продає автомобілі систематично.

Отже, дії Петренка кримінально карні.

Наприклад:

Захист прав людини — благородна справа, оскільки він сприяє

утвердженню демократії.

Відстоювання гласності є захистом прав людини, бо воно сприяв

утвердженню демократії._________________________________

Отже, відстоювання гласності — благородна справа.

Перший засновок цієї епіхейреми після її відновлення (розгортання в повний силогізм) набуде такого вигляду:

Все, що сприяє утвердженню демократії, є благородною справою.

Захист прав людини сприяє утвердженню демократії._________

Отже, захист прав людини — благородна справа.

Другий засновок названої епіхейреми розгортається в такий повний силогізм:

Все, що сприяє утвердженню демократії, є захистом прав людини. Відстоювання гласності сприяє утвердженню демократії.______

Отже, відстоювання гласності є захистом прав людини.

Зв'язавши засновки-ентимеми, одержимо такий висно­вок: «Отже, відстоювання гласності — благородна справа». Правда, для того, щоб такий висновок випливав з необхід­ністю, треба до більшого засновку додати слово «будь-який» — «Будь-який захист прав людини...», оскільки більший засновок, згідно з правилом першої фігури, пови­нен бути загальним.

Щоб переконатися в тому, що епіхейрема можескла­датися не лише з ентимем, а й, скажімо, з однієї ентиме-ми і звичайного простого судження-засновку, звернемосядо попереднього прикладу, залишивши від другої ентиме-ми лише одне судження (висновок). Виявиться, що і в та­кому разі ми одержимо той самий висновок:

(Будь-який) захист прав людини — благородна справа, оскільки

він сприяє утвердженню демократії.

Відстоювання гласності є захистом прав людини.____________

Отже, відстоювання гласності — благородна справа.

Як бачимо, висновок в епіхейремі фактично робитьсяздвох простих суджень, які у засновках-ентимемах викону­ють роль висновків:

Будь-який захист прав людини — благородна справа.

Відстоювання гласності є захистом прав людини.

Отже, відстоювання гласності — благородна справа.

Всі останні судження (і наявні, і пропущені) безпосеред­ньо не включені в процес міркування. Виникає запитання: для чого вони? Яку роль вони відіграють? Можливо, вони зайві і лише обтяжують процес міркування? На нашу дум­ку, вони потрібні лише для того, щоб надати достовірності тим судженням, які безпосередньо задіяні в цих міркуван­нях. З іншого боку, кожний повний простий категоричний силогізм можна розгядати як епіхейрему, з котрої вилучили ті судження, що надавали достовірності судженням-заснов-кам. Вилучеш судження можна розглядати як своєрідне «риш­товання», необхідне на певний час у ході побудови мірку­вань із суджень, що потребують обґрунтування.

Якщо врахувати все сказане, то епіхейрема, з одного боку, є скороченою формою умовиводу, а з іншого — чи­мось протилежним, «невиправдано» ускладненою формою простого категоричного силогізму.

Отже, дії Петренка кримінально карані.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти