ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса

Основними завданнями еконо-»-мічної політики є досягнення низь­кого рівня безробіття та низького рівня інфляції.

В короткостроковому періоді між рівнями інфляції та рівнями оез-робіття існує обернена залежність, яка має назву кривої Філіпса (мал. 3.4).

Крива Філіпса стверджує, що рівень інфляції залежить від трьох факторів:

• очікуваної інфляції;

• циклічного безробіття, тобто відхилення фактичного рівня безробіття від його природного значення;


• шокових змін пропозиції.

Три зазначені фактори зводяться воєдино у рівняння кривої Філіпса:

Інфляція= Очікувана інфляція -/3-Циклгчне безробіття+Шоки пропозиції,

де — параметр, який показує, наскільки сильно реаґує інфляція на ди­наміку циклічного безробіття; цей коефіцієнт завжди більший від нуля.

Зазначте, що перед показником циклічного безробіття стоїть знак "мінус": при високому рівні безробіття спостерігається тенденція до зменшення темпів інфляції.

Таким чином, у короткостроковому періоді економічна політика, спря­мована на швидке зниження рівня безробіття, призводитиме до прискорен­ня інфляції. Треба вибрати між:

1) політикою, спрямованою на економічне пожвавлення, з високими тем­пами приросту ВВП, що швидко знизить безробіття, і

2) політикою пожвавлення, з повільним приростом ВВП, що дає змогу сповільнити інфляцію, але за рахунок тривалого безробіття.

Цей вибір залежатиме від очікуваного рівня інфляції: чим більшим буде цей рівень, тим вище розміщуватиметься крива Філіпса. А це значить, що фактичний рівень інфляції буде вищим для будь-якого рівня безробіття.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ


Економічний цикл

Потенційний ВВП

Розрив ВВП

Рівень безробіття

Фрикційне безробіття

Структурне безробіття

Циклічне безробіття

Природний рівень безробіття

Повна зайнятість

Закон Оукена

Інфляція

Дефляція

Дезінфляція

Інфляція попиту


Інфляція витрат

Стагфляція

Номінальна процентна ставка

Реальна процентна ставка ex ante

Реальна процентна ставка ex post

Рівняння Фішера

Ефект Фішера

Непередбачена інфляція

Очікувана інфляція

Помірна інфляція

Галопуюча інфляція

Гіперінфляція

Крива Філіпса


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

і. Природний рівень безробіття завжди постійний.

2. Люди у віці від 16 років і старші належать або до категорії зайнятих, або до категорії безробітних.

3. Якщо реальний ВВП дорівнює потенційному, то в економіці відсутнє безробіття.

4. Якщо ціни на нафту зростають, то реальна зарплата зменшується.

5. Зростання виплат по безробіттю сприяє підвищенню природного рівня безробіття.


6. Коли очікування економічних агентів справджуються, то крива Філіпса стає горизонталь­ною.

Питання для обговорення

7. Дайте оцінку впливу ІІепередбачуваної інфляції на кожну з осіб:

а) колишнього робітника, пенсіонера;

б) службовця універмагу;

в) слюсаря автозаводу, члена профспілки;

г) фермера, який має багато боргів;

д) власника універмагу в маленькому місті.

8. Припустімо, що в день вступу до коледжу Ви дали згоду позичити однокурсникові певну суму грошей. Ви обоє чекаєте, що реальна процентна ставка буде нульовою. Повернення позики має відбутися після закінчення коледжу по фіксованій номінальній ставці процен­та. Якщо за період чотирирічного навчання інфляція виявиться нижчою, ніж Ви обоє чекали, то хто виграє в цій ситуації, а хто програє?

Питання множинного вибору

9. Якщо рівень інфляції знижується з 6 до 4 відсотків і нічого більше не змінюється, тоді, згідно з ефектом Фішера:

а) і номінальна, і реальна процентні ставки знизяться па 2%;

б) ні номінальна, пі реальна процентні ставки не зміняться;

в) номінальна процентна ставка знизиться на 2%, а реальна процентна ставка залишиться незмінною;

г) номінальна процентна ставка не зміниться, а реальна процентна ставка знизиться па 2%.

10. Уявіть, що номінальна процентна ставка дорівнює 9%, рівень очікуваної інфляції - 5%, а фактична інфляція склала 3%. Тоді:

а) ех ante реальна процентна ставка становить 4%;

б) ex post реальна процентна ставка становить 4%;

в) ex ante реальна процентна ставка становить 6%;

г) ex post реальна процентна ставка становить 2%.

11. Протягом періоду непередбаченої інфляції кредитори мають збитки, а позичальники виграють, тому що:

а) реальна процентна ставка ex post перевищує реальну процентну ставку ex ante;

б) реальна процентна ставка ex post менша, ніж реальна процентна ставка ex ante;

в) реальна процентна ставка падає;

г) номінальна процентна ставка падає.

12. Людина, яка сподівається невдовзі отримати роботу:

а) належить до зайнятого населення;

б) ралежить до безробітних;

вУІІс враховується у складі робочої сили;

р) розглядається як неповністю зайнята;

д) розглядається як у відчаї ( така, що втратила надію знайти роботу).

13. Державною політикою, яка сприятиме зростанню фрикційного безробіття, буде:

а) збільшення розмірів допомог по безробіттю;

б) розвиток програм професійної підготовки та перепідготовки;

в) зниження мінімальної заробітної плати;

г) поширення інформації про вакантні робочі місця.

14. Фрикційне безробіття буде мати місце в кожному з наступних випадків, за винятком, коли:

а) відбувається секторальний зсув в економіці; . '

б) фірма стає банкрутом;


в) робітники залишають свою теперішню роботу в пошуках іншої, бажаючи змінити професію;

г) робітники звільняються, бо нсвдоволені зарплатою.

Задачі

15. Використайте наведені дані для того, щоб розрахувати:

а) величину робочої сили;

б) рівень безробіття.

Все населення складає 500 чол., в т.ч.:

• діти до 16 років та особи, які перебувають у психіатричних лікарнях та виправних закладах, - 120 чол.;

• доросле населення, яке вибуло зі складу робочої сили, - 150 чол.;

• безробітні - 23 чол.;

• особи, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу, - 10 чол.

16. Нехай рівень безробіття складає 8%. Наскільки швидким мусить бути економічне зростання (щорічний процент росту), щоб знизити рівень безробіття до 6%:

а) за 1 рік;

б) за 2 роки.

17. Природний рівень безробіття у поточному році складає 5%, а фактичний 9%. Визначте величину відносного відставання реального ВНП від потенційного за умови, коли ко­ефіцієнт чутливості ВНП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,5. Якщо реаль­ний ВНП у цьому ж році становить 500 млрд, дол., то який обсяг продукції було втраче­но через безробіття?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Дорпбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. — К.: Основи, 1996. — Розд. 14, 15.

2. Маккоппелл Кэмпбелл Р., Брю Стэпли Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т. — М.: Республика, 1992. — Т. 1. — Гл. 10.

3. Мэпкыо Н. Грегори. Макроэкономика. — М.: Изд-во МГУ, 1994.

4. СаксД.,ЛарречФ. Макроэкономика. Глобальный подход. — М.: Дело, 1996. — Гл. 15. (Пер. с англ.)

5. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. — К.: Основи, 1995. — Розд. 13-15.

6. Фишер С., Дорпбуш Р., Шмалепзи Р. Экономика. — М.: Дело,,1993. — Гл. 23, 32, 33.


Тема 4

БАЗОВА МОДЕЛЬ "СУКУПНИЙ ПОПИТ -СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ"

ОСНОВНІ ПИТАННЯ

Сукупний попит.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти