ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Процентна ставка, інвестиції і крива IS

Крива IS відбиває взаємозв'язок між процентною ставкою і рівнем дохо­ду, який виникає при рівновазі на товарному ринку. Використаємо функцію попиту на інвестиції і графік "кейнсіанського хреста" для визначення того, яким чином змінюється рівноважний доход при зміні процентної ставки.

Відомо, що процентна ставка являє собою витрати, що виникають при отриманні кредиту для фінансування інвестицій. За інших рівних умов, чим вища ставка процента тим нижчий рівень планових інвестицій (/). Таку залежність відтворює графік інвестиційної функції. Зменшення інвес­тиційних видатків скорочує заплановані сукупні витрати в економіці і зсуває графік планових витрат донизу, що, в свою чергу, скорочує рівно­важний рівень доходу (У). Ця залежність показана на графіку "кейнсіанського хреста". Аналогічним чином зміна процентної ставки впливає і на рівень


споживання: її зростання сприяє зменшенню споживчого попиту і, відповідно, сукупних витрат. Отже, існує сталий зв'язок між процентною ставкою і доходом (У): при підвищенні ставки рівень доходу в економіці зменшується. Крива IS узагальнює цей негативний зв'язок і тому має від'ємний нахил.

Таким чином, крива IS — це графічна інтерпретація залежності міме процентною ставкою і рівнем доходу, яка з'являється в результаті взаємодії функції інвестицій і "кейнсіанського хреста". При заданій ставці процента кожній точці кривої IS відповідає певний рівень доходу. Оскільки "кейнсіанський хрест" визначає рівноважний рівень доходу, при якому за­плановані витрати економічних аґентів дорівнюють їхнім фактичним витратам і, відповідно, встановлюється рівність між плановими й фактичними інве­стиціями та заощадженнями в економіці, то IS є кривою рівноваги на ринку товарів. Товарний ринок може досягти рівноважного стану шляхом зміни або У, або або обох змінних разом. Причому, чим менший доход (У), тим вищою має бути ставка процента щоб досягнути точки рівноваги.

Крива IS будується на основі певних передумов і, зокрема, припускає, що очікуваний використовуваний доход, державні видатки і податки фіксовані. Але зміна державних витрат чи рівня податків впливає на обсяг попиту на товари та послуги в економіці, наслідком чого є зміна рівня доходу. Зростання державних закупок або зменшення податків збільшують сукупний попит в економіці і викликають зсув кривої планових витрат угору. В результаті цього при будь-якій заданій процентній ставці встанов­люється вищий рівноважний рівень доходу. В графічній інтерпретації ско­рочення податків (Т) і збільшення державних видатків (G) пересувають криву IS праворуч вгору. Аналогічним чином зменшення G та зростання Т зсувають криву IS ліворуч вниз. Отже, Т і G є екзогенними змінними, які визначають положення кривої IS.


Зв'язок між процентною ставкою і рівнем доходу виникає і на ринку позичкових коштів. Як відомо, ринок позичкових коштів можна розглянути за допомогою основної макроекономічної тотожності для закритої економіки, що записана у вигляді такого рівняння:

Ліва сторона рівняння описує національні заощадження (5), які являють собою пропозицію позичкових коштів. Права сторона — це інвестиції (/), які формують попит на позичкові кошти. Згідно рівняння, пропозиція позичкових коштів залежить від доходу, рівня податків і державних витрат, попит на позичкові кошти залежить від ставки процента. Зміна процентної ставки врівноважує попит і пропозицію позичкових коштів.

Крива IS вказує на такий зв'язок: вищий рівень доходу означає збільшення пропозиції позичкових коштів, що, в свою чергу, призводить до нижчої рівноважної процентної ставки. Через це крива має від'ємний нахил. Таким чином, криву IS можна розглядати як криву, що показує процентну ставку, яка врівноважує ринок позичкових коштів при кожному даному рівневі доходу. В усіх точках кривої зберігається рівність інвестицій (/) та за­ощаджень (S).

Проста алгебра кривої IS

Крива характеризує всі комбінації доходу (У) та процентної ставки які одночасно відповідають тотожності доходу, функції споживання та функції інвестицій:

Розглянемо окремий випадок, коли функції споживання та інвестицій є лінійними. Тоді їх можна показати так:


де a, b,c,d- позитивні параметри. Нагадаємо, що b - це гранична схильність
до споживання (МРС), яка має значення від нуля до одиниці, d - визначає
чутливість інвестицій до ставки процента. Ввівши наведені функції у
тотожність доходів отримаємо:

Рівняння кривої IS відносно Y має вигляд:

Це рівняння описує криву IS алгебраїчне. Крива IS графічно відображує його для будь-яких комбінацій F іrпри фіксованих значеннях G і Т. Коефіцієнт

характеризує кут нахилу кривої IS, знак "мінус" перед коефіцієнтом засвідчує ; обернену залежність між доходом і процентною ставкою. При високій і чутливості інвестицій до процентної ставки d — велике і доход (F) також : чутливий до коливань процентної ставки (г). У даному випадку невеликі .1 зміниrведуть до значних змін F: крива IS — відносно полога. І навпаки, якщо - мале, доход мало чутливий до змін ставки процента. За такої ситуації значні зміниrсупроводжуються невеликими змінами F: крива IS — відносно крута. Нахил кривої IS визначається також граничною схильністю до споживання Якщо зростає зростає і значення мультиплікатора, тому більшим стає вплив інвестиційних видатків на доход, і пологіший вигляд має крива IS.

Під впливом збільшення державних видатків (G) або зменшення податків (7) крива IS зсувається праворуч. Зсув кривої IS визначають коефіцієнти Нагадаємо, що в моделі "кейнсіанського хреста" це -мультиплікатор державних витрат і податковий мультиплікатор, відповідно. Зростання граничної схильності до споживання збільшує кожний з мультиплікаторів, отже, призводить до більшого зсуву кривої IS внаслідок фіскальних заходів. Результатом цього є вищий рівноважний рівень доходу.

Грошовий ринок і крива LM

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти