ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Доход, попит на гроші і крива LM

Крива LM виводиться на основі моделі грошового ринку і відображує співвідношення між рівнем доходу і процентною ставкою, яке виникає при рівновазі на ринку грошових коштів.

Розглянемо модель грошового ринку (мал. 8.4). Згадаємо, що, згідно з
цією моделлю, пропозиція грошей є екзогенною змінною, яка фіксована на
рівні Оскільки в короткостроковій моделі рівень цін не змінюється,


то пропозицію грошей можна записати як


Частковій рівновазі на ринку грошей, коли

Попит на гроші є спадною функцією ставки процента для да­ного рівня доходу:

відповідає рівноважна процентна

ставка

Відомо, що попит на реальні грошові залишки визначається не лише
процентною ставкою, а й обсягом доходу в економіці. Зростання доходу
викликає зростання попиту на гроші - крива зсувається праворуч
вгору. Щоб урівноважити грошовий ринок, ставка процента також має зро­
сти. Отже, при фіксованій пропозиції грошей вищий доход веде до вищої
процентної ставки, яка забезпечує рівновагу грошового ринку. Цю залеж­
ність між доходом та рівноважною процентною ставкою відображає крива
LM.  


Зв'язок, який встановлюється між рівнем доходу і рівноважною про­центною ставкою при заданій пропозиції грошей, є позитивним. Через це крива LM має позитивний нахил. Отже, крива LM це графічна інтер­претація залежності між доходом (Y) і ставкою процента (г), яка

існує при рівновазі на грошовому ринку. В усіх точках кривої LM попит на гроші дорівнює їхній пропозиції.

На грошовому ринку рівноважна ставка процента залежить як від попиту
на гроші, так і від пропозиції грошей: зменшення пропозиції грошей збільшує
рівноважну процентну ставку при
даній величині доходу. Тому ско­
рочення пропозиції грошей пересу­
ває криву LM ліворуч вгору. Анало­
гічним чином збільшення пропозиції
грошей при будь-якому заданому
рівні доходу призводить до змен­
шення процентної ставки, яка
врівноважує грошовий ринок.
Внаслідок цього крива LM зсу­
вається праворуч вниз. Отже, про­
позиція грошей є екзоген­
ною змінною, яка визначає положен­
ня кривої LM.

Ринок грошей можна розгля­нути й за допомогою кількісної теорії грошей. Відомо, що кількісна теорія грошей описується рівняй-


ням M-V=P-Y. Згідно з цим рівнянням, при постійній швидкості обігу гро­шей (V=const) попит на гроші нечутливий до процентної ставки і залежить лише від доходу (У), а доход для будь-якого рівня цін (Р) визначається лише пропозицією грошей (М). У такому випадку крива LM має вигляд вертикальної прямої (мал. 8.7).

Але, як відомо, попит на гроші залежить і від процентної ставки, підвищення якої збільшує збитки від володіння грішми. На зростання ставки процента економічні агенти реагують перерозподілом портфеля своїх ак­тивів - намагаються зменшити кількість грошових коштів, що призначені для обслуговування операцій. За інших рівних умов це призводить до зро­стання швидкості обігу грошей (V). Звідси випливає: якщо V не постійна, тоді швидкість обігу грошей має позитивну залежність від процентної ставки. Ця залежність дозволяє записати рівняння кількісної теорії грошей таким чином: •'

Крива LM відображає такий зв'язок процентної ставки і доходу: зростан­ня ставки, яке призводить до збільшення швидкості обігу грошей (V), викликає збільшення рівня доходу (У) при кожному даному рівні цін (Р) і пропозиції грошей (М). У підсумку крива LM має позитивний нахил.

Проста алгебра кривої LM

Крива LM відображає можливі комбінації доходу і процентної ставки, які виникають на врівноваженому грошовому ринку. Рівновага на грошовому ринку описується рівнянням:

де k, h — параметри, більші від нуля. Згадаємо, що k визначає чутливість попиту на гроші до доходу, a h — до ставки процента. Рівняння кривої LM можна отримати через рішення рівняння рівноважного грошового ринку відносноrта У.

Рівняння кривої LM має вигляд:

Наведені рівняння описують криву LM алгебраїчне. Рівняння кривої LM відносно ставки процента відображає процентну ставку яка забезпечує рівновагу грошового ринку при будь-яких значеннях У та М/Р. Коефіцієнт k/h визначає кут нахилу кривої LM. Якщо попит на гроші мало чутливий до доходу, тоді k — мале, коли попит на гроші чутливий до динаміки процентної ставки, тоді h — велике. За таких умов зростання попиту на гроші внаслідок


збільшення доходу потребує незначних змін процентної ставки, щоб урівноважити грошовий ринок: крива LM є пологою. У випадку, коли h -мале, a k - велике, крива LM має крутий вигляд.

Коефіцієнт 1/h показує зсув кривої LM. Зміна реальних запасів грошей (М/Р) веде до протилежного зсуву кривої LM: збільшення пропозиції грошей (М) при кожному заданому рівні цін (Р) зсуває криву LM праворуч.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти