ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Рівновага на валютному ринку за умов фіксованого курсу.

Найчастіше фіксований курс встановлюється центральним банком у вигляді максимального (е) й мінімального курсів, у межах яких центральний банк зобов'язується утримувати ринковий курс внутрішньої валюти протягом певного часу.

Центральний банк дозволяє ринковому курсу вільно коливатись під впливом попиту й пропозиції у межах курсового коридору. Але якщо рівноважний курс відхиляється за межі фіксованих курсів, центральний банк здійснює валютні інтервенції або проводить інші операції на відкрито­му ринку, які повертають рівноважний курс у межі курсового коридору.

Якщо рівноважний курс перевищує верхню стелю курсового коридору центральний банк вживає заходів, які збільшують пропозицію внутрішньої валюти або зменшують пропозицію іноземної:

1) купує депозити в іноземній валюті за депозити у внутрішній валюті й тим самим збільшує офіційні валютні резерви (валютна інтервенція);

2) викупає зобов'язання уряду (казначейські векселі, облігації тощо) у комерційних банків, фірм і домогосподарств;

3) знижує облікову ставку та збільшує кредити комерційним банкам;

4) знижує резервні вимоги по поточних депозитах у національній валюті;

5) скасовує прямі обмеження по кредитах в національній валюті;

6) встановлює обмеження по кредитах і депозитах в іноземній валюті.

Якщо рівноважний курс відхи­ляється нижче мінімальної стелі курсового коридору (е < е), цент­ральний банк вживає протилежних заходів, які зменшують пропозицію внутрішньої валюти або збіль­шують пропозицію іноземної.

Основними інструментами регу­лювання валютного курсу є ва-


лютні інтервенції та операції на відкритому ринку з державними цінними паперами.

Валютна інтервенція продаж (купівля) центральним банком на відкритому ринку депозитів в іноземній валюті за внутрішню валюту.

Припустімо, курс гривні зафіксовано в межах курсового коридору з
нижньою стелею та верхньою стелею (мал. 11.3). Початковій рівновазі
в точці А відповідають поточний курс пропозиція гривні та пропо­
зиція доларів Зменшення пропозиції доларів з пересу­
ває криву попиту на гривню ліворуч з При незмінному курсі
обсяг попиту на гривню з боку доларів скоротиться з внаслідок
чого виникне дефіцит доларів і надлишок гривні. При гнучкому курсі рівно­
вага попиту й пропозиції відновиться в точці С за курсу гривні нижчому
від фіксованого мінімального курсу Але центральний банк зобов'язаний
підтримати рівноважний курс на рівні

Для досягнення поставленої мети він може:

1) скоротити пропозицію гривні на валютному ринку з допомогою ва­лютної інтервенції за рахунок продажу іноземних активів у доларах;

2) стерилізувати наслідки валютної інтервенції, здійснивши купівлю цінних паперів на внутрішньому ринку, або ні.

Порівняємо обидва варіанти валютної інтервенції в умовах, коли центральний банк вирішує підтримати рівноважний курс гривні на рівні нижньої стелі курсового коридору

1. Валютна інтервенціяна підтримку завищеного курсу внутрішньої
валюти вимагає продажу валютних резервів (мал. 11.4). Для збереження
рівноважного курсу на рівні І центральний банк має викупити надлишок
гривні BD на валютному ринку.
Для цього він продає депозити в
доларах за депозити в гривнях по
мінімальному курсу е на величину
Пропозиція до­
ларів на валютному ринку збіль­
шується з Продаж
доларів зменшує пропозицію
гривні на валютному ринку з
до Після припинення інтер­
венції пропозиція доларів на рин­
ку гривні скорочується до поперед­
нього рівня з Рівновага
на ринку гривні й долара віднов­
люється в точці D.

Валютна інтервенція змінює пропозицію грошей безпосередньо на валютному ринку і тому впли­ває на валютний курс відразу. Ос-


кільки пропозиція грошей М1 змінюється в секторі міжнародних угод, пропозиція грошей для здійснення внутрішніх угод певний час залишається стабільною. Але збільшення або зменшення пропозиції внутрішньої валюти на валютному

ринку означає відповідну зміну грошової бази: Тому через

деякий час загальна пропозиція грошей змінюється на величину а про­
позиція внутрішньої валюти на валютному ринку — на величину

Оскільки то кінцеві наслідки валютної інтервенції зале­
жатимуть від мультиплікатора грошової маси m і коефіцієнта пропонування
внутрішньої валюти на валютному ринку q.

Якщо добуток то інтервенція в розмірі надлишку або дефіциту
внутрішньої валюти на валютному ринку приведе до більшого, ніж потрібно,
скорочення або, відповідно, збільшення пропозиції грошей на валютному
ринку. Таким чином, розмір інтервенції, достатній для підтримання курсу,
може бути меншим.

Якщо добуток то інтервенція в розмірі надлишку або дефіциту
внутрішньої валюти на валютному ринку буде недостатньою. Обсяг
інтервенції, потрібний для підтримання валютного курсу, виявиться біль­
шим від різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку. Тоді для
підтримання курсу потрібно буде здійснити інтервенцій у розмірі

Продаж валютних резервів скорочує пропозицію грошей для внутрішніх угод, купівля валютних резервів її збільшує. Для запобігання небажаного впливу валютної інтервенції на пропозицію грошей на внутрішньому ринку центральний банк може стерилізувати зміни в грошовій базі, викликані валютною інтервенцією.

2. Стерилізація валютної інтервенціїполягає в тому, що центральний банк поєднує: 1) кожний продаж активів в іноземній валюті на валютному ринку з однаковою за величиною купівлею цінних паперів на внутрішньо­му ринку за національну валюту; 2) кожну купівлю активів в іноземній валюті на валютному ринку з однаковим за обсягом продажем цінних па­перів на внутрішньому ринку за національну валюту. З допомогою сте­рилізації внутрішній грошовий ринок ізолюється від впливу операцій на валютному ринку, а внутрішня грошово-кредитна політика відокремлюєт­ься від політики на валютному ринку. В розглянутому прикладі стерилізація

збільшить грошову базу на таку саму величину , на яку її скоротить

продаж валютних резервів. Але з точки зору регулювання валютного курсу стерилізовані інтервенції менш ефективні, ніж звичайні, оскільки внаслідок відновлення пропозиції грошей відновлюється притік національної валюти на валютний ринок, і чутливість валютного курсу до інтервенцій знижується.. Відповідно, підтримка завищеного валютного курсу вимагає більших інтер­венцій і більшого скорочення валютних резервів.

Альтернативою валютним інтервенціям є регулювання курсу за допомогою внутрішньої грошово-кредитної політики. Зменшення пропозиції грошей


на внутрішньому грошовому ринку, як і продаж резервів, сприяє підвищен­ню курсу національної валюти. Доцільність валютних інтервенцій або регулювання валютного курсу на внутрішньому грошовому ринку залежить від конкретної ситуації. Перевага валютних інтервенцій полягає в тому, що вони впливають на валютний курс відразу і не впливають на процентну ставку, але інтервенції на підтримку валютного курсу вимагають достатніх валютних резервів. Регулювання за межами валютного ринку не вимагає скорочення або збільшення валютних резервів. Але, скажімо, значне обме­ження пропозиції грошей може призвести до підвищення процентної ставки, викликати скорочення інвестицій і рецесію.

Відхилення рівноважного курсу від фіксованого доцільно нейтралізува­ти за допомогою валютних інтервенцій тоді, коли ці відхилення викликані заходами внутрішньої грошово-кредитної політики. Валютні інтервенції можуть доповнюватись регулюванням пропозиції грошей на внутрішньому ринку, якщо відхилення рівноважного курсу обумовлені збільшенням чи зменшенням пропозиції іноземної валюти на валютному ринку або якщо країна не має достатніх валютних резервів для проведення інтервенцій на підтримку курсу своєї валюти.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти