ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


З низькою мобільністю капіталу.


4t>t> ______________________________________________

Наслідки економічної політики за різних режимів валютного реґулювання і різного ступеня рухомості капіталу узагальнені в таблицях 13.1 — 13.3.

Знаючи основні складові механізму дії тої чи іншої економічної політики за різних умов на фінансових ринках, за різних систем валютного обміну можна передбачати наслідки різних варіантів політики, розробляти таку їхню комбінацію, яка б максимально відповідала наміченим цілям економічно­го розвитку конкретної країни.

Деякі підходи до оцінки наслідків економічної політики у великій економіці

Ми розглянули механізми дії економічної політики у невеликій відкритій економіці. Функціонуванню великих відкритих економік (таких, як США, Японія та ін.) притаманні риси, характерні як для малої відкритої, так і закритої економіки. Справа в тому, що великі масштаби цих економік здатні впливати на ситуацію в інших країнах, на рівень світової процентної став­ки. Крім того, перетікання капіталів між країнами не є ідеально мобільним. Враховуючи все це в аналізі економічної політики у великій відкритій економіці, беруть до уваги як висновки, отримані від аналізу поведінки малої відкритої економіки, так і висновки щодо наслідків політики у закритій економіці. Така проміжна модель аналізується у книзі Менк'ю у додатках 7-го та 13-го розділів. Виведені в ній закономірності є комбінацією двох наведених вище випадків.

Щоб зрозуміти механізми та логіку такого аналізу, розглянемо для при­кладу короткострокові наслідки бюджетної експансії у великій країні. Нага­даємо, що в закритій економіці її результатом є зростання сукупних доходів та рівноважної процентної ставки (у зв'язку зі скороченням внутрішніх за­ощаджень). У малій же відкритій економіці за режиму вільного плавання валют стимулювальна бюджетна політика не дає очікуваного підвищення доходів, оскільки її перші позитивні наслідки повністю нейтралізуються значним погіршенням стану торговельного балансу через підвищення об­мінного курсу.

Результати бюджетної експансії у великій відкритій економіці будуть комбінацією розглянутих вище наслідків: як і в закритій економіці, це при­зведе до скорочення національних заощаджень і відповідного зменшення пропозиції позичкового капіталу. Рівноважне значення процентної ставки підніметься, витісняючи інвестиції. Як і в малій відкритій економіці, сти­мулювальна бюджетно-податкова політика викличе приплив капіталу в країну, підвищення реального обмінного курсу і дефіцит поточного рахунку платіжного балансу. Обмінний курс зміниться таким чином, що скорочення чистого експорту товарів і послуг урівноважить цей приплив капіталу. Але, на відміну від малої відкритої економіки, приплив капіталу у велику країну не зможе повернути процентну ставку до попереднього рівня, навпаки, рівень світової процентної ставки дещо підвищиться, і за зарубіжні позики потрібно


буде платити більше (чим більша країна, тим більшого розміру позик вона потребує, тим більшу процентну ставку вимушена платити). У підсумку матимемо значно менший приріст сукупних доходів, ніж мали б за аналогічних умов у закритій економіці, а підвищення внутрішньої процентної ставки вплине на формування середньосвітового процента, змінить загальну ситуацію на міжнародних фінансових ринках.

Реакцію великої відкритої економіки з плаваючим обмінним курсом на ту чи іншу економічну політику можна було б детальніше дослідити за допомогою спеціальної (досить складної) моделі. Але, як показала практика, непогані прогнози дає і просте "правило великого пальця", яке використову­ють саме для з'ясування дії економічної політики на велику відкриту еко­номіку. Воно звучить так:

У великій відкритій економіці поєднуються риси, характерні як для закритої, так і для малої відкритої економіки. Щоб пояснити вплив економічної політики на динаміку якоїсь змінної, необхідно знайти рішення для обох екстремальних випадків і взяти середнє значення.

У світлі цього правила цінність розглянутих вище простих моделей стає ще більшою. Хоча вони й не дають повного відображення чи точної кількісної оцінки економічної діяльності, проте дозволяють добре передбачати основні тенденції, орієнтуватись у можливих наслідках тої чи іншої економічної політики.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Мала відкрита економіка Мобільність капіталу
Модель Мандела-Флемінґа Велика відкрита економіка

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Питання для обговорення

1. Проаналізуйте можливі наслідки зменшення грошової маси в невеликій відкритій еко­номіці з плаваючим обмінним курсом. Як зміниться доход, інвестиції та обмінний курс?

2. Обговоріть, як зміняться чистий експорт, грошова пропозиція і доход у малій відкритій економіці з фіксованим обмінним курсом, якщо уряд запроваджує імпортні квоти.

3. Якщо в малій відкритій економіці з фіксованим обмінним курсом уряд збільшує закупки, то чи вплине цс (і в якому напрямку) па обмінний курс, доход і грошову пропозицію?

4. Які переваги фіксованих і гнучких обмінних курсів Ви знаєте?

5. Які причини можуть призвести до зростання світової норми процента? Використовуючи модель Мандела-Флемінґа, проаналізуйте, як зростання світової норми процента в умо­вах фіксованого обмінного курсу вплине на сукупні доходи, обмінний курс і стан поточ­них рахунків малої країни.

6. Яку комбінацію макроекономічних політик слід вибрати для підвищення конкуренто­спроможності українського сільського господарства та харчової промисловості.

7. Проаналізуйте можливі наслідки деяких варіантів економічної політики у великій відкритій економіці за режиму цілком вільного плавання валют. Розгляньте вказані зміни:

• скорочення обсягів національних заощаджень;

• запровадження імпортних квот;

• збільшення припливу капіталу через політичну нестабільність за кордоном.


8. У зв'язку зі стабілізацією економічної ситуації, розвитком фінансової системи та зняттям деяких регулювальних обмежень значно підвищилась рухомість капіталу в Україні. Вихо­дячи з припущення існування режиму гнучкого плавання обмінного курсу, якими інстру­ментами економічної політики Ви радили б користуватись? Чи варто за таких умов обме­жувати імпорт у країну? Обґрунтуйте свої відповіді.

Питання множинного вибору

9. Модель Мандсла-Флемінґа досліджує:

а) причини коливань сукупного доходу (У);

б) взаємодію між товарними і грошовими ринками під впливом грошово-кредитної і бюджстно-податкової політики;

в) вплив валютного курсу на умови макроекономічної рівноваги;

г) все зазначене;

д) нічого із зазначеного.

10. У моделі Мандела-Флемінґа розглядається номінальний, а не реальний обмінний курс, тому що:

а) номінальний і реальний обмінний курс - це одне й те саме;

б) згідно з моделлю Мандела—Флемінґа, зміни реального обмінного курсу не визнача­ють умов макроекономічпої рівноваги;

в) у моделі Мандела—Флсмінґа ціни вважаються незмінними;

г) рахунок поточних операцій платіжного балансу змінюється в залежності від номі­нального, а не реального обмінного курсу.

11. Для моделі Мандсла-Флемінґа (в координатах реального доходу і обмінного курсу) щодо невеликої економіки всі твердження вірні, окрім:

а) рівень процентної ставки всередині країни встановлюється на рівні світової;

б) крива LM вертикальна, оскільки попит на гроші і пропозиція грошей нечутливі до змін обмінного курсу;

в) крива IS має від'ємний нахил, тому що нижчий обмінний курс стимулює інвестиції

О);

г) перетин кривих IS та LM визначає рівноважний обмінний курс.

12. У невеликій відкритій економіці з плаваючим обмінним курсом фіскальна експансія буде неефективна з точки зору реального випуску, оскільки:

а) грошова політика нейтралізує зростання випуску;

б) обмінний курс залишається незмінним;

в) скорочення чистого експорту нейтралізує ефект розширення сукупного попиту за рахунок зростання урядових витрат;

г) обмінний курс зростає, і випуск скорочується.

13. Введення обмежень на імпорт у невеликій відкритій економіці з плаваючим обмінним курсом призведе до:

а) збільшення чистого експорту при скороченні внутрішнього споживання, але збере­женні обсягу випуску;

б) зростання обмінного курсу і скорочення обсягів не тільки імпорту, але й експорту;

в) зниження інвестицій та скорочення випуску;

г) все зазначене не є вірним.

14. Якщо в малій відкритій економіці з фіксованим обмінним курсом центральний банк прагне збільшити пропозицію грошей, то в новій короткостроковій рівновазі:

а) доход зростає, якщо LM зсувається праворуч;

б) доход не зростає, оскільки IS зсувається праворуч і обмінний курс зростає;

в) пропозиція грошей не може збільшитися, оскільки цьому будуть заважати операції центрального банку на грошовому ринку;

г) курс національної валюти знизиться, а чистий експорт зросте.


15. Використовуючи модель Мандола-Флєміпґа, визначте, як в умовах плаваючого і фік­сованого обмінних курсів зміняться сукупні доходи, обмінний курс і стан поточного рахунку платіжного балансу внаслідок дії таких факторів:

а) У відповідності з очікуваннями, що склалися, населення скорочує витрати і збільшує заощадження.

б) Покращення дизайну та економічності закордонних автомобілів призвело до того, що населення починає віддавати перевагу автомобілям іноземного, а не вітчизняного вироб­ництва.

в) Встановлення бапкоматів (автоматів для видачі готівки на кредитну картку) призво­дить до скорочення потреби в готівкових грошах.


Тема 14 МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

ОСНОВНІ ПИТАННЯ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти