ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Фактори економічного зростання Працезберігаючий технологічний прогрес

Модель зростання Харода-Домара Число ефективних одиниць робочої сили

Модель зростання Р. Солоу "Золоте правило нагромадження"

Рівноважний сталий стан Сучасна теорія економічного зростання

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Питання для обговорення

і. Норма заощадження є одним із визначальних параметрів моделей зростання. За допомо­гою яких інструментів економічної політики держава може впливати па норму заощад­ження?

2. Припустімо, є дві країни з однаковими нормами заощадження, темпами приросту насе­лення і технологічного прогресу, але в одній країні робоча сила високоосвічена, а в іншій - малоосвічсна. Чи будуть у цих країнах, у відповідності з моделлю Солоу, розрізнятися темпи зростання сукупного доходу і темпи зростання доходу на душу населення?

Питання множинного вибору

3. Зміни в потенційному рівні ВВП можуть спричинятися:

а) зміною рівня цін;

б) зміною пропозиції грошей;

в) технологічними шоками;

г) зростанням процентної ставки.

4. Якщо всі фактори виробництва зростають удвічі і внаслідок цього вдвічі зростає випуск продукції, то має місце:

а) економія від масштабу;

б) постійна віддача від масштабу;

в) зростаюча віддача від масштабу;

г) нічого із перерахованого.

5. Що із перерахованого не є фактором виробництва:

а) бульдозер;

б) 500 акцій компанії IBM;

в) тесляр;

г) запас гайок та болтів на складі, вартістю 1000 гри.

6. Функція споживання в моделі Солоу передбачає, що суспільство має:

а) постійну пропорцію розподілу доходу;

б) меншу частку заощаджень у доході, коли суспільство стає багатшим;

в) більшу частку заощаджень у доході, коли суспільство стає багатшим;


г) більшу частку заощаджень у доході, коли про­центна ставка вища.

7. На графіку зображене співвідношення капітал -
праця (рівень капіталооснащення), графіки функції
інвестицій і вибуття капіталу Співвід­
ношення капітал - праця, яке дорівнює не є
рівноважним сталим рівнем капіталооснащення,
оскільки:

а) рівень заощаджень занадто високий;

б) рівень інвестицій занадто високий;

в) загальні інвестиції більші, ніж амортизація;

г) амортизація більша, ніж інвестиції.

8. У рівноважній економіці без зростання населення і за відсутності технологічних змін сталий рівень капіталооснащення зростає. Це можливе за умови, коли:

а) величина інвестицій на одного працюючого зменшується;

б) норма амортизації зростає;

в) норма заощаджень зростає;

г) все зазначене є вірним.

9. При збільшенні темпу приросту населення:

а) збільшується рівноважний рівень капіталооспащеиня праці;

б) зменшується рівноважний рівень капіталооснащення праці;

в) цей рівень не зміниться;

г) цей рівень знизиться при і зросте при

10.Модель економічного зростання Солоу показує, щр країни з високим темпом природного приросту населення будуть мати:

а) нижчий рівноважний рівень продуктивності праці;

б) нижчий рівноважний темп зростання продуктивності праці;

в) вірно а) і б);

г) вищий рівноважний темп зростання продуктивності.

11.Припустімо, що за відсутності зростання населення і технологічного прогресу в еко­номіці збільшується норма амортизації. Виробнича функція та норма заощадження не змінюються. Як це відобразиться на сталому рівні запасу капіталу в розрахунку на одно­го працюючого?

а) Запас капіталу зросте.

б) Запас капіталу скоротиться.

в) Запас капіталу не зміниться.

г) Не можна дати чіткої відповіді.

12. У моделі Солоу в міру зростання народонаселення й технологічного прогресу рівно­важний темп зростання продуктивності праці дорівнює:

а) нулеві;

б) нормі технологічного прогресу

в) нормі зростання народонаселення п плюс нормі НТП

г) нормі заощаджень s.

13. У моделі Солоу причиною підвищення життєвого рівня є:

а) технологічний прогрес, який обумовлює зростання продуктивності праці;

б) висока норма заощаджень, яка обумовлює високий темп зростання;

в) високий темп зростання народонаселення, який обумовлює збільшення трудових ре­сурсів;

г) все зазначене є вірним.

14.Технологічний проґрес стимулюється:

а) патентною системою;

б) податковими пільгами для досліджень і розробок;

в) урядовими субсидіями науці;

г) все зазначене є вірним.


Задачі

15. Припустімо, що виробнича функція має вигляд Y=iO-K°K-L°75, а капітал у середньому має строк служби 50 років. Населення і рівень технології в країні залишаються незмінними при нормі заощаджень s=0,128. Необхідно визначити:

• сталий рівень капіталооснащення праці;

• продуктивність праці;

• споживання та інвестиції на одиницю праці у стані довгострокової рівноваги еко­номіки.

16. Нехай виробнича функція має вигляд

а) Якщо загальний фактор продуктивності зростає на 2% на рік, а запас капіталу і ресур­су праці зросли па 1% кожний, то на скільки відсотків має зрости національний продукт країни?

б) Якщо величина накопиченого капіталу зросла на 2% на рік, то яке буде зростання загального випуску в цьому випадку?

17. Якщо виробнича функція одиниці праці задана як норма заощаджень дорівнює
0,2, а норма амортизації дорівнює 0,1, то рівноважний рівень капіталооснащення праці
дорівнюватиме:

а) 1; б) 2; в) 4; г) 9.


Тема IS

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти