ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


У квадратних дужках надрукована частина термінологічного словосполучення, яка може бути опущена.


Валюта

Валютна інтервенція

Валютні обмеження

Велика відкрита економіка

Вертикальне злиття

Взаємодоповнювані товари

Взаємозамгнювані товари

Вибір

Виграш

Виграш від торгівлі

Використовуваний доход

Вимірювання нерівності у розподілі

доходів Випуск Виробництво Виробнича сітка Виробнича функція Виробнича функція з повним

заміщенням факторів Виробнича функція Коба-Дугласа Виробнича функція Леонтьєва (з

фіксованими пропорціями) Витоки

Від'ємний прибутковий податок Відкрита економіка Відповідний ринок Відтік капіталу Вільне благо

Вільно конвертована валюта Внутрішня (неявна) вартість Внутрішня норма віддачі

(прибутковості)

Встановлення верхньої межі ціни Вторинний (похідний) попит Втрати на масштабі Втрати чистої вигоди Вхідний бар'єр Галузева довгострокова крива

пропозиції Галузева рівновага Галузь Галузь із зростаючою вартістю

виробництва Галузь із незмінною вартістю

виробництва


Currency

Foreign exchange (intervention)

Exchange controls

Large open economy

Vertical merger

Complementary goods

Substitute goods

Choice

Payoff

Gains from trade

Disposable income, DI

Income distribution inequality measur-ment

Outputs

Production

Production gird

Production junction

Inputs perfect substitutes production

Junction

Cobb-Douglas production Junction

Leontieff (fixed-proportions) produc­tion Junction

Leakages

Negative income tax

Open economy

Relevant market

Capital outflow

Free good

Freely convertible currency

Implicit costs

Internal rate of return, IRR

Price ceiling regulation

Derived demand

Diseconomies of scale

Deadweight losses (net benefit losses)

Barrier to entry

Long-run industry supply curve

Industry equilibrium Industry Increasing-costs industry

Constant-costs industry


Гіперінфляція

Гіпотеза раціональної поведінки

споживача

Гнучкий обмінний курс "Голландська хвороба" Горизонтальне злиття Гра

Гра двох осіб Гра з ненульовою сумою Гра з нульовою сумою Грабіжницьке ціноутворення Гравець

Гранична вартість Гранична вартість фактора праці Гранична вигода Гранична виручка Гранична зовнішня вигода Гранична корисність Гранична норма заміщення Гранична норма заміщення доходу

відпочинком Гранична норма технологічного

заміщення (капіталу працею) Гранична норма трансформації Гранична норма часової переваги

Гранична приватна вигода Гранична ставка податку Гранична суспільна вигода Гранична схильність до

заощадження Гранична схильність до споживання

Граничний аналіз Граничний прибуток Граничний продукт Граничний продукт праці

у грошовому вимірі Граничні зовнішні витрати Граничні приватні витрати Граничні суспільні витрати Графік планових витрат Гроші Гроші активної (підвищеної) сили


Hyperinflation

Consumer's rational behavior

hypothesis

Flexible (floating) exchange rate Dutch disease Horizontal merger Game

Two person game Nonzero-sum game Zero-sum game Predatory pricing Player

Marginal cost, MC Marginal factor cost of labor, MFCL Marginal benefit, MB Marginal revenue, MR Marginal external benefit, MEB Marginal utility, MU Marginal rate of substitution, MRS Marginal rate of substitution of leisure

for income, MRSm Marginal rate of technical substitution

(of labor for capital), MRTSLK Marginal rate of transformation, MRT Marginal rate of time preference,

MRTP

Marginal private benefit, MPB Marginal tax rate, MTR Marginal social benefit, MSB Marginal propensity to save, MPS

Marginal propensity to consume,

MFC

Marginal analysis Marginal profit, МП Marginal product, MP Marginal revenue product of labor,

MRPL

Marginal external costs, МЕС Marginal private costs, MPC Marginal social costs, MSC Planned-expenditure schedule Money High-powered money (monetary base)


Гроші в широкому визначенні

Гроші у вузькому визначенні

Грошова база (резервні гроші)

Грошова маса

Грошовий мультиплікатор

Грошові аґреґати

Грошово-кредитна політика

Двосторонній обмінний курс

Двостороння монополія

Девальвація

Дезінфляція

Демпінґ

Депозити

Державний борг

Державний сектор

Державні видатки

Державні закупки товарів і послуг

Державні заощадження

Державні позички

Дефіцит

Дефлятор ВВП

Дефляція

Дилема ув'язнених

"Дисконтне вікно"

Дискреційна фіскальна політика

Диференціація продукції

Діаграма (ящик) Еджворта

Діловий (економічний) цикл

Добровільне обмеження експорту

Довгострокова вартість

Довгострокова гранична вартість

Довгострокова конкурентна рівновага

Довгострокова крива сукупної пропозиції

Довгострокова рівновага монополіста

Довгострокова рівновага монопо­лістична конкурентної фірми

Довгострокова середня вартість

Довгостроковий період

Додана вартість

Домашнє господарство

Домінантна стратегія


Broad money, M2

Narrow money

Monetary base (reserve money)

Money supply (stock)

Money multiplier

Monetary aggregates

Monetary policy

Bilateral exchange rate

Bilateral monopoly

Devaluation

Disinflation

Dumping

Deposits

Public debt

Public sector

Public expenditure

Government purchases

Public saving

Government borrowing

Deficit

GDP deflator

Deflation

Prisoners' dilemma

Discount window

Discretionary fiscal policy

Product differentiation

Edguorth box diagram

Business cycle

Voluntary export restraint

Long-run cost, LRC

Long-run marginal costs, LRMC

Long-run competitive equilibrium

Long-run aggregate supply curve,

LRAS Long-run equilibrium for monopoly

Long-run equilibrium for monopolisti-

cally competitive firm Long-run average costs, LRAC Long run Value added Household Dominant strategy


"Достойні" блага

Дугова еластичність попиту

Дуополія

Егалітарний підхід

Еквімаргінальний принцип

Екзогенна змінна

Економіка обміну

Економічна вартість

Економічна ефективність

Економічна модель

Економічна політика

Економічна рента

Економічна теорія добробуту

Економічне благо

Економічне зростання

Економічний прибуток

Економія на масштабі

Експорт

Експортна субсидія

Еластичний попит

Еластичність

Еластичність попиту в точці

Еластичність попиту за ціною

Еластичність попиту на працю

Еластичність пропозиції

Ембарґо

Ендогенна змінна

Ефект [зміни] доходу

Ефект багатства

Ефект витіснення

Ефект заміщення

Ефект імпортних закупівель

Ефект Пігу

Ефект процентної ставки

Ефект реальних грошових залишків

Ефект реального багатства

Ефект Фішера

Ефективне (оптимальне за Парето)

розміщення

Ефективний обмінний курс Ефективність Ефективність в обміні Ефективність у виробництві Ефективність у споживанні


Merit goods

Arc elasticity of demand

Duopoly

Egalitarian view

Equimarginal principle

Exogenous variable

Exchange economy

Economic cost

Economic efficiency

Economic model

Economic policy

Economic rent

Welfare economics

Economic good

Economic growth

Economic profit

Economies of scale

Export

Export subsidy

Elastic demand

Elasticity

Point elasticity of demand

Price elasticity of demand

Elasticity of demand for labor

Elasticity of supply

Embargo

Endogenous variable

Income effect

Wealth effects

Crowding-out effect

Substitution effect

Foreign purchases effect

Pigou effect

Interest rate effect

Real balances effect

Real welfare effect

Fisher effect

Pareto efficient (optimal) allocation

Effective exchange rate, EER Efficiency

Exchange efficiency Production efficiency Consumer efficiency


Жорстка грошово-кредитна

політика

Жорстке прив'язування Жорсткість цін За інших незмінних умов Загальна межа можливих

корисностей Загальна рівновага Закон Оукена Закон попиту Закон спадної віддачі Закрита економіка Замкнута (неконвертована) валюта Заощадження Запас

Засіб збереження вартості Засіб обігу Засіб платежу Затрати Земля Злиття

Змінна вартість Зниження вартості національної

валюти

Зовнішні ефекти Зовнішні шоки Зовнішній борг Зовнішній лаг

"Золоте правило нагромадження" Золотий стандарт Золото-девізний стандарт Зростаюча віддача від масштабу Ізокванта Ізокоста Імпорт Імпутована (умовно нарахована)

вартість Ін'єкції Інвестиції Інвестиції в товарно-матеріальні

запаси

Інвестиційний попит Інвестиційні видатки Індекс Герфіндаля-ГіриІмана


Tight monetary policy

Tight crawling peg

Price rigidity

Ceteris paribus (лат.)

Grand utility-possibility curve, GUP С

General equilibrium

Okun's law

Law of demand

Law of diminishing returns

Closed economy

Nonconvertible (soft) currency

Saving

Stock

Store of value

Medium of exchange

Legal tender

Inputs

Land

Merger

Variable cost, VC

Depreciation

Externalities

External (foreign) shocks

External debt

Outside lag

Golden rule

Gold standard

Gold-exchange standard

Increasing returns to scale

Isoquant

Isocost line

Import

Imputed value

Injections

Investment

Inventories

Investment demand Investment expenditures Herfindahl-Hirshman index, H


Індекс Лернера

Індекс споживчих цін

Інструменти непрямого регулювання

Інструменти прямого регулювання

Інтерналізація зовнішніх ефектів

Інфляційний податок

Інфляційний розрив

Інфляція

Інфляція витрат

Інфляція попиту

Капітал (капітальні блага)

Капітальні запаси (фонди)

Капітальні трансферти

Карта ізоквант

Карта ізокост

Картель

Квота

Кейнсіанська модель

Кейнсіанський хрест

"Кероване плавання"

Кількісна (кардиналіська) корис­ність

Кінцева продукція

Кінцеві споживчі витрати домогосподарств

Класична дихотомія

Класична модель

Класична утилітаристська

(Бентхама) функція добробуту

Коефіцієнт депонування грошей

Коефіцієнт Джіні

Коефіцієнт концентрації

Компенсаційне мито

Компроміс між справедливістю та ефективністю

Конвертованість валюти

Конгломератне злиття

Конкурентна фірма

Конкурентне оточення

Конкурсний (змагальний) ринок

Контрактна крива для виробництва

Контрактна крива для обміну

Кооперативна гра


Lerner index, L

Consumer price index, CPI

Indirect instruments

Direct instruments

Internalization of externalities

Inflation tax

Inflationary gap

Inflation

Cost-push inflation

Demand-pull inflation

Capital (capital goods)

Capital stock

Capital transfers

Isoquant map

Isocost map

Cartel

Quota

Keynesian model

Keynesian cross

Managed floating

Cardinal utility

Final product

Final consumption expenditure of

households Classical dichotomy Classical model Classical utilitarian (Benthamite)

welfare function Currency-deposit ratio Gini coefficient Concentration ratio Countervailing duty Equity-efficiency trade-off

Currency convertibility Conglomerate merger Competitive firm Competitive fringe Contestable market Production contract curve Consumption contract curve Co-operative game


Корисність

Короткострокова конкурентна

рівновага

Короткострокова крива пропозиції Короткострокова крива сукупної

пропозиції Короткострокова рівновага для

монополії

Короткострокова рівновага моно­полістична конкурентної фірми Короткостроковий період Котировка Крива (межа) виробничих

можливостей Крива (межа) можливих

корисностей, UPC Крива "доход-споживання" Крива "ціна-споживання" Крива IS Крива LM Крива байдужості Крива вартості у довгостроковому періоді Крива вартості у

короткостроковому періоді Крива граничної ефективності

інвестицій

Крива інвестиційного попиту фірми Крива індивідуальної пропозиції

позичкових коштів Крива індивідуальної пропозиції

праці

Крива Лоренца Крива незмінного добробуту

(суспільна крива байдужості) Крива попиту на чисте суспільне

благо Крива пропозиції, що відхилена

назад

Крива реагування Крива ринкового інвестиційного

попиту Крива ринкової пропозиції

позичкових коштів


Utility

Short-run competitive equilibrium

Short-run supply curve

Short-run aggregate supply curve,

SRAS Short-run equilibrium for monopoly

Short-run equilibrium for monopolisti-

catty competitive firm Short run Quotation Production possibility curve (frontier),

PPC Utility possibilities curve (frontier),

UPC

"Income-consumption" curve "Price-consumption" curve IS curve LM curve Indifference curve Long-run cost curves

Short-run cost curves

Marginal efficiency of investment curve

Firm's investment demand curve Loanable funds individual supply curve

Individual labor supply curve

Lorenz curve

Isowelfare line (social indifferent

curve) Demand on pure public good curve

Backward-bending supply curve

Reaction curve

Market investment demand curve

Loanable funds market supply curve


Крива сукупного попиту

Крива сукупної пропозиції

Крива трансформації

Крива Філіпса

Криві індивідуального попиту

Купівельна спроможність грошей

Ліберальний (ринковий) підхід

Лідерство у цінах

Ліквідність

Ліцензування

Лобгювання

Лоґролінґ (взаємна підтримка)

Людський капітал

М'яке прив'язування

Майбутня цінність

Макроекономіка

Макроекономічна модель

Максимінна стратегія

Мала відкрита економіка

Маніпулювання голосами

Матриця виграшів

Межа малозабезпеченості

Митний податок

Міжчасова бюджетна лінія

Міжчасовий вибір

Міжчасові уподобання

Мікроекономіка

Мінімізація вартості виробництва

Множина можливих корисностей

Множинність обмінних курсів

Мобільність капіталу

Модель "доход-відпочинок"

Модель Бертрана

Модель грошового ринку

Модель домінуючої фірми

Модель жорсткої заробітної плати

Модель зростання Р. Солоу

Модель зростання Харода-Домара

Модель IS-LM

Модель Курно

Модель ламаної кривої попиту

Модель Мандела-Флемінґа

Модель представницької демократії

Модель пропозиції грошей


AD curve

AS curve

Transformation curve

Phillips curve

Individual demand curve

Purchasing power of money

Market-oriented view

Price leadership

Liquidity

Licensing

Lobbying

Logrolling

Human capital

Soft crawling peg

Future value, FV

Macroeconomics

Macroeconomic model

Maximin strategy

Small open economy

Manipulation of votes

Payoff matrix

Social assistance intervention line

Customs duty

Intertemporal budget line

Intertemporal choice

Time preference

Microeconomics

Minimising the cost of producing

Utility possibilities set

Multiple exchange rates

Capital mobility

Income-leisure model

Bertrand model

Model for money market

The dominant firm model

Sticky-wage model

Solow growth model

Harrod-Domar growth model

IS-LM modellS-LM model

Coumot model

Kinked demand curve model

Mundell-Fleming model

Democratic representation model

Model for money supply


Модель прямої демократії Модель ринку позичкових коштів Модель сукупного попиту і

сукупної пропозиції Модель циркулюючих потоків Монополістична конкуренція Монополія

Монопольна (ринкова) влада Монопольний економічний прибуток Монопольний ринок Монопсонія

Мультиплікативний ефект Мультиплікатор автономних витрат Мультиплікатор державних

видатків

Надлишкові резерви Надлишок

Надлишок виробника Надлишок споживача Накопичення капіталу Нахил

Національний доход Національні заощадження Невиключеність із споживання Неґативні зовнішні ефекти Недосконалості регламенту "Недостойні" блага (бажані

антиблага) Нееластичний попит Неефективність у розміщенні

ресурсів

"Незалежне плавання" Незворотна вартість, незворотні

витрати

Нейтральність грошей Некооперативна гра Непередбачена інфляція Неповна інформація Неповна конкуренція Нерезидент Несільськогосподарський попит на

землю

Неспроможність державної влади Неспроможність ринку


Direct democracy model Loanable funds market AD-AS model

Circular flows model

Monopolistic competition

Monopoly

Monopoly (market) power

Monopoly economic profit

Monopolistic firm

Monopsony

Multiple effect

Expenditure multiplier

Government (public) expenditure

multiplier Excess reserves Surplus

Producer surplus Consumer surplus Capital accumulation Slope

National income, N1 National saving Nonrivality in consumption Negative externalities Time-limit imperfection Demerit goods (merit bads)

Inelastic demand Allocative inefficiency

Free float Sunk cost

Neutrality of money Noncooperative game Unexpected inflation Asymmetric information Imperfect competition Non-resident Non-agricultural demand on land

Government failure Market failure


Нецінові детермінанти Нецінові фактори сукупного

попиту

Номінальна заробітна плата Номінальна процентна ставка Номінальний ВВП Номінальний обмінний курс Номінальні змінні Норма віддачі (прибутковості)

інвестицій Норма обов'язкового резервування

(резервні вимоги) Норма фактичного резервування

депозитів

Нормальний прибуток Нормальні товари Нормативний аналіз (теорія) Обвідна крива Обернена функція попиту Облікова ставка Обмеження цін Обмін голосами Обов'язкові резерви Обсяг попиту Обсяг пропозиції Одинична цінова еластичність

попиту

Одноразовий податок Олігополія

Операції на відкритому ринку Операційні витрати Орендна плата за землю Особистий доход Очікувана інфляція Павутиноподібна модель Парадокс Леонтьєва Парадокс прибутку Паритет купівельної спроможності Партія (гри)

Передатний механізм грошово-кредитної політики Перерозподіл доходів Перехресна еластичність Підвищення вартості національної

валюти


Non-price determinants

Non-price level determinants of AD

Nominal wage

Nominal interest rate

Nominal GDP

Nominal exchange rate, NER

Nominal variables

Investment rate of return

Required reserve ratio (reserve

requirements) Reserve-deposit ratio

Normal profit

Normal goods

Normative analysis

Envelope curve

Inverse demand function

Discount rate

Price limitation

Exchange on votes

Required reserves

Quantity demanded

Quantity supplied

Unitary price elasticity of demand

Lump-sum tax

Oligopoly

Open market operations

Operation costs

Land rent

Personal income, PI

Expected inflation

Cobweb model

Leontieff paradox

Paradox of profits

Purchasing power parity, PPP

Play (of the game)

Transmission mechanisms

of monetary policy Income redistribution Cross elasticity Appreciation


Платіжний баланс

Повна зайнятість

Повна конкуренція

Повна системна ефективність

Податки непрямі

Податки прямі

Податкова система

Податковий мультиплікатор

Податок

Податок (субсидія) Пігу

Позитивний аналіз (теорія)

Позитивні зовнішні ефекти

Покращення за Парето

Помилки та недогляди

Помірна інфляція

Попит

Попит на гроші

Попит на гроші як на актив

Попит на землю

Порівняльна перевага

Поріг бідності

Портфельні інвестиції '

Порядкова (ординаліська)

корисність Послуги капіталу Постійна віддача від масштабу Потенційний ВВП Потік

Поточна цінність, PV Поточні трансферти Пошук політичної ренти Правило граничного випуску Правило ціноутворення на рівні

середньої вартості Працедавець Працезберігаючий технологічний

прогрес

Праця (послуги праці) Приватні заощадження Принцип компенсації Калдора-Хікса Принцип причини Природна монополія Природний рівень безробіття


Balance of payments

Full employment

Perfect competition

Full system efficiency

Indirect taxes

Direct taxes

Tax system

Tax multiplier

Tax

Pigouvian tax (subsidy)

Positive analysis (theory)

Positive externalities

Pareto improvement

Errors and omissions

Moderate inflation

Demand

Money demand

Asset demand for money

Demand for land

Comparative advantage

Poverty line

Portfolio investment

Ordinal utility

Services of capital

Constant returns to scale

Potential GDP

Flow

Present value, PV

Current transfers

Political rent seeking

Marginal output rule

Average cost (AC) pricing rules

Employer

Labor-augmenting technological

progress Labor

Private saving

Kaldor-Hicks compensation criteria Rule of reason Natural monopoly Natural rate of unemployment,

NAIRY


Резервна валюта

Резервні активи (офіційні резерви)

Резидент

Рента

Ресурс

Рецесійний розрив

Ринкова короткострокова

конкурентна рівновага Ринкова короткострокова

пропозиція

Ринкова пропозиція праці Ринкова структура Ринковий попит Ринковий попит на працю Ринок капіталу Ринок позичкових коштів Ринок праці Ринок фактора Рівень безробіття Рівень цін Рівновага

Рівновага грошового ринку Рівновага за Нешем Рівновага споживача Рівноважна процентна ставка Рівноважна ціна Рівноважний обсяг Рівняння Фішера Рідкісність (обмеженість) ресурсів Робоча сила Розміщення ресурсів Розрив ВВП

Розширене бюджетне обмеження Роулзівська (мінімаксна) функція

добробуту Роулзівський підхід Руйнівне зростання Сеґментований ринок Середній продукт змінного фактора Середня вартість Середня вартість фактора

виробництва Середня виручка Середня змінна вартість


Key (reserve) currency

Reserve assets (official reserves)

Resident

Rent

Resource

Recessionary gap

Market short-run competitive

equilibrium Market short-run supply

Market labor supply

Market structure

Market demand

Market labor demand curve

Capital market

Loan market (money for credit)

Labor market

Factor market

Unemployment rate

Price level

Equilibrium

Equilibrium in money market

Nash equilibrium

Consumer equilibrium

Equilibrium interest rate

Equilibrium price

Equilibrium quantity

Fisher equation

Scarcity of resources

Labor force

Resource allocation

GDP gap

Extended budget constrain

Rawlsian (minimax) social welfare

function Rawlsian view Immiserizing growth Segmented market

Average product of a variable input, AP Average cost, AC Average factor cost of labor, AFCL

Average revenue, AR Average variable cost, AVC


Середня ставка податку

Середня схильність до споживання

Середня фіксована вартість

Символічні (декретні) гроші

Система національних рахунків

Сільськогосподарський попит

Соціальна вартість монополії

Спадна віддача від масштабу

Специфічне мито

Спеціальні права запозичення, СПЗ

"Спільне плавання"

Споживання

Споживчі витрати

Ставка заробітної плати

Стагфляція

Сталий рівень капіталооснащення

Стан загальної рівноваги

Статистичні помилки

Стерилізація

Стимулювальна бюджетно-податкова політика

Стимулювальна грошово-кредитна політика

Стратегічна поведінка

Стратегія

Страхування по безробіттю

Структурне безробіття

Структурний дефіцит

Суб'єкт ринку (економічний агент)

Субсидія

Суверенітет споживача

Сукупна вартість

Сукупна виручка

Сукупна пропозиція

Сукупний (ринковий) надлишок

Сукупний надлишок виробників

Сукупний попит

Сукупний продукт змінного фактора

Супернейтральність грошей

Суспільне благо

Суспільний вибір

Сучасна теорія економічного зростання


Average tax rate, ATR

Average propensity to consume

Average fixed cost, AFC

Token (fiat) money

System of national accounts, SNA

Demand for agricultural use .

Social cost of monopoly

Decreasing returns to scale

Specific duty

Special Drawing Rights, SDR

Joint floating

Consumption

Consumption expenditure

Wage І

Stagflation

Steady state level of capital

General equilibrium position

Statistical discrepancy

Sterilization

Expansionary fiscal policy

Expansionary monetary policy <•

Strategic behavior

Strategy

Unemployment insurance

Structural unemployment

Structural deficit

Economic agent

Subsidy

Consumer sovereignty

Total cost, TC

Total revenue, TR

Aggregate supply, AS

Total (market) surplus, TS

Total producer surplus, PS .*

Aggregate demand, AD »

Total product of a variable input, TP >

Super-neutrality of money

Public good

Public choice

Modern economic growth theory *>*


Схильність до заощаджень Темп економічного зростання Теорема економіки добробуту Теорема Коуза Теорема Рибчинського Теорема Столпера-Семюелсона Теорія дефляції боргу Теорія другого найкращого

(квазіоптимуму) Теорія ігор

Теорія міжчасового вибору Теорія портфельного вибору Теорія Хекшера-Оліна Технічні бар'єри Технологічна ефективність Технологія Тіньова ціна Товар Гіффена Товари для внутрішнього

споживання

Товари для міжнародної торгівлі Товари нижчої якості Товарні запаси

Торгівля правами на забруднення Торговельна політика Торговельний баланс Тотожність грошової системи Тотожність державного бюджету Тотожність платіжного балансу Точка закриття Точка незбитковості Трансакційний попит на гроші Трансакційні (чекові) депозити Трансфертні платежі Умова ефективного розміщення

ресурсів Умова ефективності

(оптимальності за Парето) Умови торгівлі Утилітарний підхід Фактичний дефіцит Фактичні (загальні) резерви Фактор виробництва Фактори економічного зростання


Propensity to save Economic growth rate Theorem of welfare economics Coase theorem Rybchynsky theorem Stolper-Samuelson theorem Debt-deflation theory Second best theory

Theory of games Intertemporal choice theory Theory of portfolio choice Hecksher-Ohlin Theory Technical barriers Technological efficiency Technology Shadow price Giffen good Nontradables

Tradables

Inferior good

Commodity stocks

Trade on rights on pollution

Trade policy

Trade balance

Monetary identity

Fiscal identity

Balance of payments identity

Shut-down point

Break-even point

Transactions demand for money

Transaction (checkable) deposits

Transfer [payments]

Conditions for efficient allocation

Conditions for Pareto efficiency

Terms of trade Utilitarian view Actual deficit Total reserves Factor of production Economic growth factors


Фізичний капітал Фіксація цін Фіксована вартість Фіксований курс Фінансова програма Фінансові посередники Фінансові потоки Фінансові ринки Фірма, підприємство Фірма-монополгст Фрикційне безробіття Функція добробуту із зваженою

сумою корисностей Функція заощадження Функція інвестицій Функція платежів Функція споживання Функція сукупної вартості Функція суспільного добробуту,

ФСД

Функція трансформації Хід

Х-неефективність Циклічне безробіття Циклічний дефіцит Цінність граничного продукту праці

Цінова війна

Цінова дискримінація

Цінова дискримінація другого

ступеня Цінова дискримінація першого

ступеня (повна цінова

дискримінація) Цінова дискримінація третього

ступеня Цінові індекси Цінові фактори Ціноодержувач Ціноутворення за принципом

"вартість плюс" Ціноутворення на рівні граничної

вартості Ціноутворювач


Physical capital

Price fixing

Fixed cost, PC

Fixed exchange rate

Financial program

Financial intermediary

Financial flow

Financial markets

Firm

Firm -monopolist

Frictional unemployment

Weighted-sum-of-utilities welfare

junction Saving function Investment function Payoff Junction Consumption function Total cost function Social welfare function

Transformation function

Move

X-inefficiency

Cyclical unemployment

Cyclical deficit

Value of the marginal product

of labor, VMPL Price war

Price discrimination Second degree price discrimination

First degree price discrimination (perfect price discrimination)

Third degree price discrimination

Price index

Price level determinants Price taker [firm] Cost-plus pricing

Marginal cost (MC) pricing rules Price-maker


Часткова рівновага

Часткове банківське резервування

Число ефективних одиниць робочої

сили

Чиста вигода Чиста монополія Чиста поточна цінність Чисте суспільне благо Чистий внутрішній продукт Чистий економічний добробут Чистий експорт Чисті внутрішні інвестиції Чисті податки Шлях експансії (розвитку)


Partial equilibrium Partial reserve banking Efficiency units of labor

Net benefit

Pure monopoly

Net present value, NPV

Pure public good

Net domestic product, NDP

Net economic welfare, NEW

Net export

Net domestic investment

Net taxes

Expansion path

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти