ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Природні резервуари нафти і газу

В природі середовищем для флюїдів служить колектор, який знаходиться серед слабкопроникних порід. При цьому колектор є немовби посудиною (трубою), в якій проходить переміщення нафти, газу і води. Така система одержала назву природного резервуару.

Природний резервуар — це така сукупність породи–колектора і порід–флюїдоупорів, яка утворює в надрах сприятливе середовище для руху флюїдів.

За характером будови породи–колектора і його співвідношення з флюїдоупорами виділяють три основні типи природних резервуарів:

— пластовий, у якого колектор представлений проникним пластом незначної товщини (до десятків метрів), що обмежений флюїдоупорами в покрівлі і в підошві. При цьому колектор повинен залягати не горизонтально, а під кутом до горизонтальної поверхні. В такому резервуарі товщина і літологічний склад зазвичай зберігаються на значній площі, хоча трапляються окремі лінзовидні прошарки непроникних порід. Найбільш характерним в такому резервуарі є боковий рух флюїдів в пласті–колекторі (по нашаруванню).

— масивний, у якого колектор складений потужною (до кількох сотень метрів) товщею порід однакового або різного літологічного складу і перекритий зверху породою–покришкою. Здебільшого колекторські властивості такої товщі значно коливаються. Найхарактернішим є рух флюїдів по вертикалі, оскільки боковий рух обмежений проникними зонами і флюїди не можуть переміщуватись на великі відстані. Окремим випадком масивного резервуара є викопні рифи, що являють собою поховані під товщею непроникних відкладів рифові споруди.

— літологічно обмежений (або неправильної форми), у якого колектор оточений з усіх боків непроникними породами. Наприклад, лінза піску в товщі глинистих порід.

Пастки нафти і газу

Розглянемо пластовий природний резервуар і механізм уловлювання в ньому вуглеводнів.

В природному резервуарі нафта і газ утворюють скупчення лише в певних, сприятливих для цього місцях. Це такі ділянки природного резервуара, де нафта і газ внаслідок наявності перешкоди (екрану) на шляху руху здатні збиратись значною масою. Такі ділянки носять назву пасток нафти і газу.

Отже,пастка нафти і газу — це частина природного резервуара, в якій існують умови для акумуляції і збереження нафти і газу.

Пастка утворюється там, де структури пластів, їх літологічний склад або інші властивості чи процеси екранують рух флюїдів, створюючи йому протидію.

При цьому основними чинниками, які створюють перешкоди руху нафти і газу в пласті, є такі:

· перегин пластів–колекторів і покришок у формі антиклінальної складки;

· різка зміна колекторських властивостей пласта внаслідок переходу однієї породи в іншу;

· контакт проникного пласта з непроникним по тектонічному порушенню;

· зрізання проникних порід непроникними більш молодого віку;

· вилив зустрічного потоку вод, що чинить протидію переміщенню нафти і газу.

В реальних умовах надр перешкоди руху нафти і газу в пласті створюються одночасно кількома факторами, що діють з різною силою. Це призводить до утворення численних комбінованих пасток.

Отже, складовими частинами пастки є: порода–колектор, покришка, екран.

Найбільш поширеною пасткою нафти і газу є антиклінальна складка, в складі якої серед непроникних пластів міститься пласт–колектор.

Основними елементами такої пастки є:

– крило — бокова частина (схил) складки, де пласти мають односторонній нахил. У складці виділяють два крила.

– замок (склепіння) — зона перегину пластів, в якій крила змикаються. Це найбільш піднята частина пастки.

– перикліналь — ділянка складки, де пласти замикаються й переходять з одного крила на друге.

– кут складки γ — кут, утворений продовженими до перетину крилами;

– осьова поверхня (площина) — це уявна площина, що поділяє кут складки навпіл;

– шарнір — лінія перетину осьової поверхні складки з поверхнею будь–якого із пластів, зібраних в складку.

– вісь складки — це проекція шарніру складки на земну поверхню;

– ядро складки — внутрішня частина складки, що знаходиться між крилами і замком.

Основні параметри, що характеризують розміри і потенційну ємність пастки:

– висота пастки (або ) — відстань по вертикалі між точками покрівлі колектора в найбільш піднятій і опущеній частинах;

– довжина пастки L (довга вісь) — це протяжність осі складки в межах найзануренішої замкнутої ізогіпси;

– ширина пастки B (коротка вісь) вимірюється по перпендикуляру до осі складки в межах найзануренішої замкнутої ізогіпси;

– площа пастки визначається в межах найзануренішої замкнутої ізогіпси;

– товщина колектору відстань між покрівлею і підошвою пласта–колектору.

Класифікації пасток

Складність геологічних процесів зумовлює велику різноманітність пасток нафти і газу.

За наявністю або відсутністю вуглеводнів розрізняють такі пастки:

продуктивні, які вміщують промислову кількість нафти і газу;

непродуктивні або „порожні”.

За механізмом формування, який визначає характер перешкоди руху нафти і газу, пастки поділяють на такі основні типи: склепінні, тектонічні, літологічні, стратиграфічні, комбіновані. Деякі дослідники поділяють пастки на два типи: структурні та неструктурні. При цьому структурними пастками вони вважають склепінні пастки, а решту пасток — неструктурними.

Склепінні(антиклінальні) пастки утворились внаслідок антиклінального перегину пластів-колекторів природного резервуару.

За формою в плані серед антиклінальних пасток розрізняють:

– куполоподібні пастки (куполи), у яких ;

– брахіантикліналі: ;

– лінійні (лінійно витягнуті): і більше.

Пастки склепінного типу найпоширеніші на родовищах нафти і газу.

Тектонічні (розривні, диз’юнктивні, прирозломні) пастки сформувались внаслідок розриву суцільності природного резервуару та зіткнення пласта-колектору в площині порушення з непроникними породами. Такі пастки ще називають тектонічно екранованими. Вони часто пов’язані з тектонічними порушеннями типу скиду та підкиду і можуть бути приурочені до:

– крил антиклінальних складок;

– перикліналей антиклінальних пасток;

– монокліналей.

Літологічні пастки формуються в тих частинах природного резервуару, де відбувається зміна складу або колекторних властивостей одновікових порід.

Серед них виділяють:

літологічно екрановані пастки, які утворились внаслідок виклинювання (зменшення товщини до нуля) колектора вгору за підняттям пласта;

лінзоподібні(неправильної форми) пастки, які сформувались в результаті обмеження проникних тіл непроникними з усіх боків.

Стратиграфічні пастки сформувались внаслідок ерозії (розмиву) колекторів під час перерви в осадконагромадженні та наступного перекриття їх непроникними породами-покришками. Поверхню, яка при цьому відокремлює колектор від покришки, називають поверхнею стратиграфічної незгідності.

Серед цього типу найчастіше трапляються:

стратиграфічно екрановані пастки, у яких моноклінальний пласт-колектор зрізаний і перекритий непроникними породами молодшого віку;

еродовані залишки давнього рельєфу (наприклад, кора вивітрювання фундамента, яка незгідно перекрита непроникними породами).

Утворення тектонічно, літологічно і стратиграфічно екранованих пасток можливе лише при виконанні однієї важливої умови. Вона полягає в тому, що в плані ізогіпса покрівлі колектору повинна замикатись в обидва боки на лінію екрану, утворюючи з ними єдиний замкнутий контур. Така умова виконується в таких випадках:

а) покрівля колектору зазнає поперечної структурної ундуляції (підняття і занурення шарнірів складок);

б) поверхня екрану утворює не плоску, а вигнуту поверхню.

Гідродинамічні пастки формуються переважно в пластових природних резервуарах, в колекторі якого утворюється перешкода рухові нафти і газу шляхом гідродинамічного впливу зустрічного потоку води.

Комбіновані пастки утворюються при спільній дії кількох геологічних факторів. Наприклад: структурно-стратиграфічна; літолого-стратиграфічна.

 

Поклади нафти і газу

Поклад нафти чи газу — це природне концентроване скупчення нафти, газу або цих обох корисних копалин одночасно в породі-колекторі. Нафта і газ в межах покладу утворюють в порожнинному просторі породи суцільну фазу. Поклад закономірно пов'язаний з пасткою нафти і газу.

При заповненні пастки флюїдами їхнє розміщення в колекторі проходить диференційно (роздільно) за густинами відповідно до законів гравітації та капілярних явищ. Газ, що має найменшу густину, займе порожнинні канали в найвищій частині колектору. Під газом в порожнинному просторі колектору розташовується нафта, а під нафтою — вода.

В разі наявності в надрах нафтогазоконденсатного покладу, то в пластових умовах конденсат буде розчиненим в газі, тобто він буде в газоподібному стані й рідкої фази в пастці не утворює.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти