ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Класифікації покладів нафти і газу

Накопичений величезний фактичний матеріал, який з різних боків характеризує виявлені в земній корі поклади нафти і газу, дає можливість систематизувати їх і класифікувати. Знання про можливі різновиди покладів використовують як для обгрунтування раціональної методики проведення пошуково-розвідувального буріння в різноманітних геологічних умовах, так і для вибору ефективних засобів видобування нафти і газу.

За економічним значенням поклади нафти і газу поділяють на:

– промислові, розробка яких на сучасному етапі доцільна й забезпечує економічну рентабельність освоєння покладу (видобування нафти і газу);

– непромислові, розробка яких на теперешній час нерентабільна або технічно неможлива. З часом із досягненнями науково-технічного прогресу в галузі видобування нафти і газу або зміною кон’юнктури нафтогазового ринку непромислові поклади можна буде перекваліфікувати на промислові.

За величиною добувних запасів нафти (в млн т) і газу (в млрд м3) поклади поділяють на:

– унікальні із запасами >300;

– величезні (крупні) — 100–300

– великі 30–100

– середні 10–30

– невеликі 5–10

– дрібні 1–5

– дуже дрібні <1.

За агрегатним станом вуглеводнів розрізняють такі типи покладів:

1) Нафтові. Такі поклади мають різний вміст розчиненого в нафті газу (звичайно до 250 м3/т). Поклад може мати нафтову та водонафтову частини.

2) Газові. Складаються переважно із метану із вмістом більш важких вуглеводнів до 0,2 %.

3) Газоконденсатні — це газові поклади із вмістом важких вуглеводнів в межах 0,2–4 % об’єму покладу, що приблизно відповідає вмісту конденсату в газі 30–250 см33. Характерна особливість газоконденсатних покладів полягає в тому, що газ і конденсат у пластових умовах перебувають у однофазовому газоподібному стані та підпорядковуються законам ретроградної (оберненої) конденсації. Тому газоконденсатні поклади відрізняються як від нафтових, так і від газових, що дає змогу виділити їх у самостійний тип скупчень.

4) Газонафтові або нафтові з газовою шапкою. В таких покладах запаси нафти переважають над запасами газу (в умовних одиницях нафтового еквіваленту).

5) Нафтогазові або газові з нафтовою облямівкою (оторочкою) – запаси газу більше запасів нафти.

6) Газоконденсатнонафтові або нафтові поклади з газоконденсатною шапкою, в яких запаси нафти переважають над сумарними запасами газу та конденсату.

7) Нафтогазоконденсатні або газоконденсатні поклади з нафтовою облямівкою – сумарні запаси газу та конденсату переважають над запасами нафти.

Газогідратні

За типом природного резервуара (за характером породи-колектору) виділяють такі поклади: пластові; масивні; літологічно обмежені (лінзоподібні)

Пластовий поклад нафти і газу може сформуватися при наявності хоча би однієї із таких умов:

– перегину пластового резервуара в антиклінальну складку. При цьому утворюється пластовий склепінний поклад, в якому нафта і газ на крилах складки підпирається водою. Контур нафтоносності (газоносності) на плані має форму замкненого кільця, що проходить паралельно відповідній ізогіпсі покрівлі пласта;

– наявності на шляху міграції вуглеводнів по пластовому резервуарі екрану. При цьому можуть утворитися:

а)пластові тектонічно екрановані поклади;

б) пластові літологічно екрановані поклади;

в) пластові стратиграфічно екрановані поклади

 

Класифікація покладів пластового типу

 

Група Підгрупа Вид Графічне зображення в розрізі та на плані
  Склепінні В куполах Не порушені Слабко пору-шені (не роз-биті на блоки)  
У брахіантикліналях  
У лінійних антикліналях  
  Екрановані   Тектонічно екрановані Блокові  
На монокліналях  
Соляним куполом  
Глинистим діапіром  
    Літологічно екрановані На крилах антикліналі  
На перикліналях  
На монокліналі  
Стратиграфічно екрановані На антикліналях  
На монокліналі  
       
       
       

 

Контур нафтоносності (газоносності) в пластових покладах на плані має форму напівкільця, що «упирається» в екран і разом з ним утворює замкнений контур.

У пластових покладах вода, що залягає під нафтою і газом, немовби підпирає поклад, позбавляючи можливості нафті і газу рухатися в пласті.

Масивні поклади переважно формуються:

а) в структурних виступах;

б) у ерозійних виступах (останці давнього рельєфу);

в) у рифах.

Група Графічне зображення в розрізі та на плані
в структурних виступах  
у ерозійних виступах  
у рифах  

 

Відмінна риса масивних покладів — єдність ВНК (або ГВК) по всьому масиву колектору незалежно від характеру та кількості продуктивних пластів. У такому покладі існує гідродинамічний зв’язок всієї сукупності порід-колекторів, що утворюють масивний резервуар.

Літологічно обмежені зі всіх сторін (лінзоподібні) поклади формуються в природному резервуарі неправильної форми, колектор якого оточений зі всіх сторін непроникними породами. Вони зазвичай мають незначне локальне розповсюдження. При наявності води під покладом він не має джерел поповнення, тобто такий поклад не має гідростатичного напору.

Група Графічне зображення в розрізі та на плані
Лінзоподібні  
Рукавоподібні  

 

 

Родовища нафти і газу

Родовище нафти (або газу) — це ділянка земної кори, в надрах якої містяться поклади нафти (газу), що контролюються єдиним структурним елементом.

При цьому в поняття родовища включається не тільки сукупність покладів, але і вся товща порід, що беруть участь в будові даної території, тобто цілісний об’єм земної кори, що містить поклади нафти і газу. Враховуються не тільки природні резервуари з наявними в них покладами, але й товщі, що їх розділяють і перекривають.

Родовища нафти і газу класифікують за різними ознаками, серед яких найбільш суттєві такі: число покладів, що об’єднуються в родовище (однопокладні і багатопокладні), генезис і морфологія структурних форм, що утворюють родовище, фазовий стан вуглеводнів, запаси нафти і газу.

Тектонічні умови формування того чи іншого структурного елементу, що контролюють утворення родовища, насамперед залежать від того, з яким значним геоструктурним елементом земної кори пов’язано формування цього елементу. Основними геоструктурними елементами земної кори є платформи та геосинкліналі. Тому при розгляді структурних форм, з якими можуть бути пов’язані нафтові і газові родовища, розділяють їх на два основні типи: родовища платформ і родовища геосинкліналей (складчасті). Виділяють також перехідні типи.

Родовища платформ характеризуються такими основними рисами:

– приуроченість до пологих антиклінальних форм (куполів, брахіантикліналей);

– кути падіння крил структур, вимірюються одиницями градусів або десятками мінут;

– значною площею найбільш проникних пасток (сотні кв. км. при висоті пастки десятки і перші сотні м);

– великою чисельністю дрібних пасток, площа яких становить одиниці квадратних кілометрів, а висота — десятки метрів;

– широкий розвиток карбонатних комплексів порід і пов’язаних з ними рифів;

– наявність соляно-ангідрітових екрануючих товщ і зон соляного діапірізму;

– обширні площі ВНК, ГВК;

– відсутність диз’юнктивних порушень або незначні їх амплітуди;

– широке поширення літологічного і структурного екранування;

– широке поширення газових покладів;

Платформні родовища містять 96% запасів нафти і 99% запасів газу в світі. Саме на платформах зосереджено більшість гігантських родовищ в світі, з яких проводиться основний видобуток цих корисних копалин.

Родовищам складчастих (геосинклінальних) областей характерні:

– круті різко виражені структури, склепіння і крила яких ускладнені диз’юнктивними порушеннями (скидами, підкидами, насувами); кути падіння крил – десятки градусів, інколи крила поставлені “на голову“ або підвернуті;

– переважно теригенний розріз;

– переважно невеликі тектонічно екрановані та склепінні порушені пластові поклади;

– низька герметичність екранів, що зумовлена наявністю диз’юнктивних порушень;

– перевага нафтових покладів, іноді з газовими шапками;

– прояви грязьового або соляного діапіризму.

Промислова нафтогазоносність в цих родовищах установлена в переважній більшості по всьому розрізу осадочних порід, які беруть участь у геологічній будові певних регонів, від кембрію до неогену. На деяких родовищах поклади нафти і газу виявлені в метаморфічних і кристалічних породах так званої кори вивітрювання фундаменту.

У географічному розміщенні родовищ і газу спостерігається тенденція приуроченості великих за запасами скупчень переважно до платформних територій.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти