ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 3. Визначення і поділ понять

 

1. Зробіть логічний аналіз наведених нижче визначень, тобто виділіть визначуване і визначальне поняття; у визначальному по­нятті знайдіть рід і видову відзнаку:

а) "Образа, тобто навмисне приниження честі і гідності особи, виражена у непристойній формі";

б) "Громадянською дієздатністю називається здатність грома­дянина своїми діями здобувати громадянські права і створювати для себе громадянські обов'язки";

в) "Угодами визнаються дії громадян і організацій, спрямовані на визначення, зміну чи припинення громадянських прав чи обо­в'язків";

г) "Співучастю визначають зумисну спільну участь двох чи більше осіб у скоєнні злочину".

2. У наведених прикладах установіть вид визначення поняття або вид логічного прийому, схожого із визначенням:

а) "Обвинувачуваний, переданий суду, називається підсудним";

б) "Підготовкою до злочину визначається пошук засобів або знарядь або інше навмисне створення умов для скоєння злочину";

в) "Нічийним вважається майно, яке не має власника або влас­ник його невідомий";

г) "Пропорційним називається збір, стягнений у процентному відношенні до ціни (сума) позову";

д) "Законними представниками у суді виступають рідні, уси-новлювачі, опікуни, піклувальники";

є) "Позивач — особа, котра звертається до суду за захистом суперечного права шляхом пред'явлення позову";

є) "Система — грецьке слово, у перекладі на українську означає ціле, складене з чисел";

ж) "Термін "джерело права" вживається у двох значеннях: ма­теріальному і формальному (юридичному)";

з) "Невідомий був низького зросту, чорноволосий, середніх років, одягнений у чорний військово-морський кітель без погон і каїп-кет-мічманку";

і) "Вчення про додаткову вартість є наріжним каменем еконо­мічної теорії Маркса" (В. І. Ленін);

к) "Причиною називається явище, яке за певних умов з необхі­дністю викликає інше явище, а це інше явище, викликане причи­ною, називається наслідком".

3. Чи правильні такі визначення? Якщо визначення неправиль­не, то яке правило в ньому порушене, яка припущена помилка?

а) Студент — людина, яка навчається;

б) Злочин — суспільно небезпечна дія;

в) Прямий доказ — такий доказ, котрий прямо установлює шу­каний факт;

г) Договір — юридична угода,

д) Злочин — дія, визнана законом злочинною; є) Логіка — наука про умовивід.

4. Порівняйте кожну пару визначень і дайте їм оцінку з точки зору дотримання правил визначення:

а) "Присуд — рішення, винесене судом у судовому засіданні з питання винуватості чи невинуватості обвинувачуваного".

"Присуд — рішення, винесене судом у засіданні з питання ви­нуватості чи невинуватості підсудного і про застосування чи незас-тосування до нього покарання";

б) "Угоди — дії, спрямовані на визначення громадянських пра­вовідносин".

"Угодами визначаються дії громадян і юридичних осіб, спрямо­вані на визначення, зміни або припинення громадянських прав чи обов'язків";

в) "Обмова — ствердження одного з обвинувачуваних, що цей злочин скоїв або в ньому брав участь інший обвинувачуваний".

"Обмова — свідчення обвинувачуваного, які звинувачують об­винувачуваного чи інших осіб";

г) "Співучасть — це участь двох або більше осіб у скоєнні зло­чину".

"Співучастю визначається навмисна спільна участь двох чи більше осіб у скоєнні злочину".

5. Самостійно визначте такі поняття: "екзамен", "право", "нор­ма права", "указ", "юрист", "стіл", "олівець".

6. Наведіть приклади неправильних визначень.

7. У наведених прикладах знайдіть розподілене поняття, члени і основи поділу:

а) За характером правил поведінки правові норми поділяються на норми як такі, що зобов'язують, забороняють і уповноважують;

б) За формою припису правові норми поділяються на катего­ричні, диспозитивні (доповнюючі) і рекомендаційні;

в) Присуд може бути обвинувальним і виправдувальним;

г) Співучасниками злочину, поряд із виконавцями, визнача­ються організатори, підбурювачі і пособники;

д) За характером походження юридичні факти поділяються на події і дії;

є) Розрізняється спільна власність із визначенням часток (па­йова власність) або без визначення часток (спільна власність).

8. Які з наведених прикладів с поділом поняття, а які розчлену­ванням предмета:

а) Угоди можуть бути односторонніми і багатосторонніми (до­говори);

б) Обвинувальний висновок складається із розповідної і резо-люційної частин;

в) Провина може виражатися у двох формах — у формі наміру і необережності;

г) Огляд місця злочину складається із двох стадій: перша — статична; друга — динамічна;

д) Земна куля поділяється на східну і західну півкулі;

є) Судові витрати складаються із державного збору і затрат, по­в'язаних із розглядом справи;

є) Письмові докази бувають різних видів:

1) акти; 2) документи; 3) ділові листи; 4) листи приватного характеру;

ж) За часом прогнози поділяються на короткотермінові, серед-ньо- і довготермінові;

з) Докази бувають початкові і довільні, обвинувачувальні і ви­правдовуючі, прямі і побічні;

і) Майно поділяється на рухоме і нерухоме.

9. Визначте у наведених прикладах вид поділу поняття:

а) Підсудність розподіляється на звичайну і надзвичайну;

б) Юридичні факти державного права поділяються на юридичні події і юридичні дії. Юридичні дії залежно від відповідності вияв­леної волі норм права поділяються на дії правомірні і неправомірні. Правомірні дії поділяються з моменту спрямованості волі на юри­дичні наслідки, на юридичні акти і юридичні вчинки. Юридичні акти поділяються за суб'єктами правових відносин на адміністра­тивні акти, цивільно-кримінальні акти, сімейно-правові та судові акти;

в) Залежно від того, на чому ґрунтується повноваження пред­ставника, розрізняється представництво за законом і договірне пред­ставництво;

г) Залежно від обсягу повноважень розрізняють такі види дору­чення: разове, спеціальне і загальне;

д) Угоди бувають відплатні і безвідплатні; є) Речі бувають ділимі і неділимі.

10. Чи правильно проведено поділ понять у прикладах:

а) Власність буває державною (загальнонародною), власність колгоспу і пайовою власністю;

б) Присуди бувають обвинувальні, винравдовувальні і необгрун­товані;

в) Докази поділяються на прямі, побічні, обвинувачувальні і довільні;

г) Свідками бувають родичі, знайомі і незнайомі;

д) Речові докази бувають громіздкі і не громіздкі;

є) Договори бувають відплатні, безвідплатні, односторонні і здійснені у письмовій формі.

11. Наведіть приклади дихотомічного поділу і класифікації.

 

Розділ 4. Судження

1. Знайдіть суб'єкт, предикат і зв'язок в судженнях:

а) Присуд — вид судового рішення;

б) Справа обвинувачуваного П. буде розглянута наступного тижня;

в) Обвинувачуваний не поиереджуеться про відповідальність за подання неправдивих свідчень;

г) Свідок К. є родичем потерпілого;

д) Право регулює суспільні відносини.

2. Визначте кількість і якість суджень; до якого виду суджень (А, Е, І або О) відноситься кожне:

а) Ніхто із суддів не має права утриматися від голосування;

б) Будь-який договір — угода;

в) Деякі договори — відплатні;

г) Більшість юристів мають вищу освіту;

д) Жодне вікно в будинку не було розбите.

3. Які із суджень є виділяючими, а які — виключаючими:

а) Потерпілий, як правило, допитується раніше від допиту свідків;

б) Правосуддя — діяльність суду і тільки суду;

в) Жоден із почерків, за винятком рахунку на 15000 крб., напи­саного В., не належав товаришам по службі К.

г) Ніхто із співробітників складу, окрім обвинувачуваного, не вмів друкувати на машинці;

д) Шахрайство може бути здійснене тільки навмисно;

є) Тільки обґрунтований присуд є законним.

4. Визначте вид судження щодо кількості і якості (А, Е, І або О), визначте розіюділеність термінів і відтворіть за допомогою кіл відно­шення між 5 і Р:

а) Жоден із установлених слідством фактів не був спростова­ний;

б) Усі свідки попереджаються про відповідальність за подання неправдивих свідчень;

в) Судове рішення не може бути умовним;

г) Кожна кримінальна справа має свій предмет доказу;

д) Багато злочинів скоюється навмисно;

є) Замах на вбивство може бути тільки з прямим наміром.

5. Визначте вид судження за змістом предиката:

а) Особа, що здійснила напад на потерпілу, набагато старша ніж К.;

б) Злочинів, у яких ні на що не посягають, не існує;

в) Висновок експерта є видом доказу;

г) Суб'єктивне право існує;

д) Ніж, яким скоєне вбивство, довший від ножа, знайденого у підозрюваного;

є) Норми права мають примусовий характер.

6. Визначте вид судження за об'єктивною і логічною модальністю:

а) У кожній справі можливо кілька версій;

б) Вбивство, можливо, скоєне Петренком;

в) Крадіжка скоєна вночі;

г) Крадіжка із магазину № 17 могла бути вчинена однією особою;

д) Політ на інші планети можливий;

є) На іншу планету, можливо, полетять через рік; є) Постріл із цієї рушниці можливий;

ж) Постріл зроблено, очевидно, із цієї рушниці;

з) Співучасть із необережності неможлива;

к) Можлива образа словом у відсутності потерпілого.

7. Користуючись правилами логічного квадрата, установіть, яки­ми (істинними чи хибними) будуть судження Е, І, О, якщо істинним є судження:

а) Будь-який злочин суспільно небезпечний;

б) Будь-який злочин підлягає покаранню;

в) Усі договори є угоди;

г) Усі студенти складають екзамени.

 

Розділ 5. Складні судження

1. Визначте, яким є кожне з таких суджень: умовним, єдналь­ним (кон'юнктивним) і запишіть його структуру аристотелівської та математичної логіки:

а) Недійсна угода, яка не відповідає вимогам закону;

б) За обсягом тлумачення може бути обмежувальним і поши­рювальним;

в) Закон не має зворотної сили, якщо в ньому бракує спеціально­го застереження;

г) Потерпілою визнається особа, якій злочином спричинена моральна, фізична чи майнова шкода;

д) Рішення суду має бути законним і обґрунтованим;

є) Насильство під час розбою може бути фізичним аби психіч­ним.

2. Складіть таблиці істинності для суджень:

а) Успадкування здійснюється за законом і за заповітом;

б) Недійсна угода, яка не відповідає вимогам законодавства;

в) Майно може перебувати у власності громадянина, юридичної особи, держави;

г) Присуд може бути обвинувальним або виправдальним;

д) "Крадіжка, скоєна повторно, або за попереднім домовленням групи осіб, або із застосуванням технічних засобів, карається...";

є) "Власнику належать права володіння, користування і розпо­рядження майном у межах, визначених законом";

є) Позичання може бути на певний строк або без визначення строку.

3. Складіть таблиці істинності для суджень:

а) (ЛчВ)->С;

б) (Л->В)чС;

в) (АлВ)->С; г)

д) (Л->

Розділ 6. Основні закони логіки

1. Які закони логіки виражені в таких статтях:

а) "Ніхто не може бути підданий арешту інакше як на підставі судового рішення або за санкцією прокурора";

б) "Підставами скасування рішення суду в касаційному поряд­ку і переданий справи на новий розгляд у суді першої інстанції є: неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи; недо­казовість обставин, які мають значення для справи, котрі суд вва­жає встановленими, невідповідність висновків суду, викладених у рішенні обставин справи...";

в) "Кожна сторона має довести ті обставини, на які вона поси­лається як на підстави своїх вимог і заперечень";

г) "Висновок експерта для особи, котра проводить дізнання, слідчого, прокурора і суду, не обов'язковий, але незгода з ним має бути обґрунтована у відповідних ухвалах, визначенні, присуді".

2. "Свідок М. на початку говорив, що в автобусі був молодик на прізвисько "Мишко-сміх" і що це прізвисько носив Ф. У пізніших свідченнях М. твердив, що молодик, котрий носив це прізвисько, і Ф. — різні люди".

Зробіть логічний аналіз показань свідка М.

3. "Свідок Б. стверджував, що сокиру він відібрав у Р., після вбив­ства потерпілого, а свідок М. — що сокиру було відібрано у Р. до вбив­ства. Суд невмотивовано відкинув свідчення Б. і взяв за основу прису­ду показання М.". Зробіть аналіз показань свідків і висновку суду.

4. Чи застосований до таких двох версій закон виключеного третього:

а) "Недостача, виявлена в магазині № 2, — наслідок крадіжки, скоєної невідомими особами";

б) "Недостача, виявлена в магазині № 2, — наслідок систематич­них крадіжок, скоєних сторожем С".

5. Під час розслідування справи про вбивство Р. слідчий вису­нув такі версії:

а) Р. убита молодиком, з яким вона була увечері на танцмай­данчику;

б) Р. убита шофером, який збирався на ній одружитися і з кот­рим вона посварилася напередодні вбивства.

Оскільки друга версія виявилася хибною, то слідчий дійшов висновку, що вбивство Р. скоїв молодик, з котрим вона була учора на танцмайданчику.

Чи є такий висновок логічно спроможним?

6. "У початкових свідченнях М. стверджувала, що 3. вбив її чоловік на підставі ревнощів, а потім на допитах заявила, що вона сама вбила 3., коли той намагався її обійняти. Про це ж вона писа­ла і в письмовому поясненні. Лише згодом, змінивши свої показан­ня втретє, М. заявила, що 3. убив К., і що вона не свідчила проти нього тому, що кохала К."

Зробіть логічний аналіз цим показанням.

7. Чи можуть бути одночасно хибними такі пари суджень:

1. а) Пожежа в школі виникла унаслідок необережного пово­дження з вогнем тесляра К..

б) Пожежа в школі виникла унаслідок необережного пово­дження з вогнем тесляра С.

2. а) Обвинувачуваний о 7-й ранку був на роботі;

б) Обвинувачуваний о 7-й ранку не був на роботі,

3. а) Обвинувачуваний діяв навмисно; б) Обвинувачуваний діяв необережно.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти