ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних науково-дослідних завдань

Індивідуальні завдання, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів.

З дисципліни «Демографія» передбачено одне індивідуальне науково-дослідне завдання, яке охоплює змістовний модуль 1. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

Індивідуальні завдання формують уміння студентів індивідуально працювати над рекомендованим матеріалом, свідомо висловлювати і захищати власну точку зору, орієнтують студентів на засвоєння та закріплення головного, суттєвого при вивченні тем програми, розвивають самостійне мислення, навички розумової праці.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється на індивідуальних заняттях.

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Демографія», що включається в навчальний процес, передбачає виконання презентації.

Презентація – це слайд-шоу на визначену тему, яка включає огляд відповідних літературних джерел. Презентації, що виконуються студентами, мають носити не інформаційний, а творчий характер. В них повинні відображатися точки зору різних авторів з того чи іншого питання, а також висновки студента щодо теоретичного обґрунтування поглядів авторів на проблему. Презентація повинна мати яскравий, ілюстрований вигляд. Ілюстрації повинні відображати та підкреслювати характер інформації, а не суперечити їй, або бути сторонньою. На першому слайді вказується тема, ПІБ виконавця та викладача дисципліни, його посада та науковий ступінь. На другому – план роботи. На останньому слайді обов’язково має бути перелік використаної літератури.

Результати індивідуальної роботи студентів перевіряються, оцінюються, можуть бути заслухані на наукових семінарах кафедри, загальноакадемічних студентських наукових конференціях, міжвузівських науково-практичних конференціях тощо.


Варіанти індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни

 

1. Історичні типи відтворення населення, характерні для індустріальних країн.

2. Історичні типи відтворення населення, характерні для країн, що розвиваються.

3. Вплив культурних та релігійних особливостей на репродуктивну поведінку населення різних країн.

4. Основні тенденції зміни чисельності населення за період незалежності України.

5. Сутність антропогенної кризи у сучасному світі, причини та наслідки.

6. Позитивні і негативні сторони демографічного старіння населення у сучасному світі (на прикладі окремих країн).

7. Тенденції зміни рівня народжуваності на території України у роки незалежності, причини і наслідки.

8. Причини багатодітності в сучасній культурі.

9. Основні особливості структури смертності населення в Україні у порівнянні з країнами Заходу.

10. Основні риси європейського типу шлюбності.

11. Шлюбність в Україні: основні тенденції.

12. Розлучення в Україні: тенденції, причини, наслідки.

13. Особливості демографічної політики в країнах Західної Європи.

14. Особливості демографічної політики в країнах Східної Європи.

15. Особливості демографічної політики в країнах Сходу.

16. Особливості демографічної політики в країнах Північної Америки.

17. Особливості демографічної політики в країнах Південної Америки.

18. Особливості та основні напрямки демографічної політики в країнах Африки.

19. Основні показники та тенденції міграційного руху в країнах Європи, їх вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію.

20. Основні показники та тенденції міграційного руху в країнах Азії, їх вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію.

21. Основні показники та тенденції міграційного руху в країнах Африки, їх вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію.

22. Тенденції прогнозування рівня народжуваності і смертності в світі, їх вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію.

23. Прогнозування рівня народжуваності і смертності на Україні, їх вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію в країні.

24. Еміграційні процеси в Україні, їх особливості та вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію в країні.

25. Імміграційні процеси в Україні, їх особливості та вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію в країні.

26. Прогнози чисельності населення України з урахуванням сучасних тенденцій відтворення населення.

27. Прогнози чисельності населення світу з урахуванням сучасних тенденцій відтворення населення

28. Діяльність ООН в області прогнозування світового населення.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Загальні методичні вказівки

Студент-заочник повинен виконати одну домашню контрольну роботу у п’ятому семестрі, яка охоплює модуль 1.

Перед виконанням домашньої контрольної роботи студент повинен самостійно опрацювати теми курсу «Демографія» згідно з програмою навчальної дисципліни.

Домашня контрольна робота виконується в окремому зошиті, писати її потрібно грамотно, охайно, без скорочень, залишати поля для можливих зауважень викладача. Необхідно також пронумерувати сторінки зошита. Обов’язково необхідно на першій сторінці вказати варіант домашньої контрольної роботи. На обкладинку зошита слід наклеїти адресний бланк навчального закладу.

Наприкінці домашньої контрольної роботи слід подати перелік вивченої та використаної літератури. Слід враховувати, що при виконанні домашньої контрольної роботи крім підручників слід використовувати першоджерела, додаткову літературу, матеріали періодичних видань.

Відповіді на запитання повинні бути творчими. Не слід перевантажувати роботу цитатами, коли ж вона наводиться, то її необхідно писати дослівно, обов’язково посилаючись на джерело ( прізвище автора, назва твору, місце і рік видання, видавництво, сторінка).

Обсяг виконуваної роботи – шкільний зошит.

 


Варіанти завдань домашньої контрольної роботи

Варіант 1

1. Концепція демографічного переходу.

2. Динаміка народжуваності на території України.

Варіант 2

1. Взаємозв’язок демографії з економікою країни.

2. Історичний екскурс перепису населення на території України.

Варіант 3

1. Параметри відтворення населення.

2. Тенденції рівня народжуваності на заході України.

Варіант 4

1. Репродуктивна поведінка.

2. Тенденції рівня народжуваності в центральній частині України.

Варіант 5

1. Основні фактори народжуваності.

2. Тенденції рівня народжуваності на сході України.

Варіант 6

1. Історичні типи відтворення населення.

2. Тенденції рівня народжуваності на півдні України.

Варіант 7

1. Історичний екскурс перепису населення в світі.

2. Тенденції рівня народжуваності на території України.

Варіант 8

1. Причини багатодітності в сучасній культурі.

2. Тенденції рівня смертності на території України.

Варіант 9

1. Сучасна програма перепису населення.

2.Тенденції постаріння населення України.

Варіант 10

1. Джерела демографічної інформації.

2. Основні тенденції зміни чисельності населення за період незалежності України.

Варіант 11

1. Епідеміологічний перехід.

2. Тривалість життя в Україні.

Варіант 12

1. Демографічний склад населення.

2. Основні особливості структури смертності з причин в Україні.

Варіант 13

1. Статева структура населення.

2. Основні фактори рівня смертності в Україні.

Варіант 14

1. Вікова структура населення.

2. Основні фактори тривалості життя в Україні.

Варіант 15.

1. Старіння населення.

2.Основні тенденції демографічної політики на території України.

Варіант 16

1. Шлюбно-сімейна структура населення.

2. Напрямки демографічної політики в Україні.

Варіант 17

1. Демографічна політика в країнах світу.

2. Типи демографічної політики на території України.

Варіант 18

1. Взаємозв’язок і розбіжність між показниками відтворення населення.

2. Основні методи проведення демографічної політики на території України.

Варіант 19

1. Соціальні наслідки антропогенної кризи.

2. Кризові аспекти демографічної політики на території України.

Варіант 20

1. Основні фактори антропогенної кризи.

2. Основні показники міграційного руху на території України.

Варіант 21

1. Основні показники міграційного руху в світі.

2. Вплив демографічного прогнозування на соціально-економічний розвиток України.

Варіант 22

1. Соціально-економічні наслідки демографічного старіння населення.

2. Еміграційні хвилі в Україні.

Варіант 23

1. Причини демографічного старіння населення.

2. Імміграційні хвилі в Україні.

Варіант 24

1. Основні показники демографічного старіння населення.

2. Тенденції прогнозування рівня народжуваності і смертності на Україні.

Варіант 25

1. Демографічне поняття старіння населення.

2. Прогнози чисельності населення світу й України.


Підсумковий контроль

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти