ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КРЕМЕНЕЦЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ імені АРСЕНА РІЧИНСЬКОГО

Затверджую»

Наказ Міністерства освіти і науки

і науки України

29.03.2012 р.№ 384

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 05.06.2013 р. №683)

Форма NH-3-0.4

 

КРЕМЕНЕЦЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ імені АРСЕНА РІЧИНСЬКОГО

Циклова комісія викладачів

Гуманітарної та соціально-економічної підготовки

“Затверджую”

Заступник директора з

навчальної роботи

__________ О.С.Кралюк

“28” серпня 2013 року

 

Робоча програма навчальної дисципліни

______Основи економічних знань_______

(шифр і назва дисципліни)

напрям підготовки ______1201. Медицина_______________

(шифр і назва підготовки)

спеціальність_______5.12010105. медична сестра_____________

(шифр і назва спеціальності)

відділення______Сестринська справа___________________

 

Розробник__Гетьман Н. Б._________

(автор)

______викладач-методист__________

(педагогічне звання)

__________вища_______________________

(категорія)

викладач суспільних дисциплін_____

(посада) Робоча програма затверджена

на засіданні циклової комісії

викладачів соціально-економічної та

гуманітарної підготовки

Протокол №_1___

від “_27_”_серпня____2013__року

Голова циклової комісії

/_______/ /__Гетьман Н. Б.___/

підпис прізвище та ініціали

/_____/ ___________ 201__ рік

 

 

Примітки:

  1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2. Робоча навчальна програма дисципліни визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця; ал­горитми вивчення навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждис­циплінарних зв’язків, що виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних для різних дисциплін проблем; необхідне методичне забез­печення, складові та технологію оцінювання знань студентів.

3. Робоча навчальна програма, як внутрішній нормативний доку­мент, визначає навчально-методичні засади діяльності викладачів; на її основі розробляються посібники (методичні комплекси) для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що забезпечують успіш­не опанування програмним матеріалом.

4. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється лектором, - розглядається на засіданні підписується головою ЦК і затверджується заступником директора з навчальної роботи закладу.

5. Робоча навчальна програма дисципліни розробляється на термін дії навчального плану і поновлюється у випадку:

- змін у галузевих стандартах освіти;

- впровадженні нової навчальної технології.

6. Поточні зміни до робочої навчальної програми дисципліни вносяться

щорічно до початку нового навчального року у вигляді додатку при зміні або уточненні системи контролю та оцінювання знань, планів лабораторних (практичних, семінарських) занять, тематики лекцій, самостійної роботи, тощо. Зміни затверджуються на засіданні ЦК і додаються до основної програм.

7. Форма бланка А4 (210×297 мм.)

 

Опис навчальної дисципліни

  Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Індивідуальне науково-дослідне завдання: ___________________ ___________________ ____________________ ____________________ Галузь знань: медицина _____________________________________ Напрям підготовки : медицина 1201 Спеціальність, професійне спрямування______________________ Освітньо-кваліфікаційний рівень : молодший спеціаліст   Рік підготовки
1-й 2-й
Семестри
І-й ІІ-й І-й ІІ-й
Лекції
16год. год. год. год.
  Загальна кількість годин: Практичні
год. год. год. год.
Тижневих годин: аудиторних___________ самостійної роботи студентів_____________   Семінарські
16год. год. год. год.
Самостійна робота
Співвідношення кількості годин: аудиторних занять______ самостійної роботи______ індивідуальної роботи___ (__:__:__) 22год. год. год. год.
Індивідуальні завдання
год. год. год. год.
___ ___ ___        
  Вид контролю:____залік ___ (іспит,залік,зріз)

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни: Сформувати у молодих спеціалістів економічне мислення, адекватне до специфіки соціально-економічних перетворень, що дасть змогу з нових світоглядних, концептуальних позицій усвідомити наявні та гіпотетичні суперечності життя й використовувати їх у майбутній практичній діяльності.
Завдання: Допомогти студентам зрозуміти трансформаційні процеси в економіці України, проблеми перехідної економіки, зорієнтуватись у виборі ефективного управлінського рішення, набути первинних навичок раціональної економічної поведінки.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

Знати: - Основний зміст усіх розділів економічної теорії; -Доцільність і можливість застосування отриманих знань у господарській діяльності; -Суть основних економічних явищ і процесів; -Особливості розвитку ринкової економіки в Україні; -Економічні механізми, які визначають суб’єктів господарювання і суб’єктів освіти і медицини; -основи організації фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я; -мати уявлення про фактори, які впливають на розвиток економічних процесів у медицині; -зміст основних категорій, законів і процесів ринкової економіки; Суть циклічного розвитку економіки, економічної кризи та шляхів її подолання; Ключові питання трансформаційних процесів з погляду нових світоглядних, концептуальних і теоретичних підходів економічного життя і науки; Особливості сучасного етапу вітчизняної економіки, реформування відносин власності в галузі охорони здоров’я; Зміст основних пропорцій, процесів і ситуацій на мікрорівні, розбиратися в чинниках макроекономічної рівноваги і макродинаміці, представляти механізм та причини інфляції та безробіття   Вміти: Самостійно аналізувати, розуміти і знаходити напрямки вирішення складних економічних проблем у галузі охорони здоров’я; Оцінювати результати господарчої діяльності підприємств медичного комплексу; Робити обґрунтовані висновки із проведеного аналізу; Використовувати методи економічної науки в своїй професійній та організаційно-соціальній діяльності, виявляти проблеми економічного характеру, пропонувати методи їх вирішення і оцінювати очікуваний результат; Орієнтуватися в питаннях функціонування економіки;орієнтуватись в проблемах розвитку підприємництва, ринкових відносин, фінансово-кредитної та банківської системи господарства; Приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих економічних знань під час виконання своїх професійних обов’язків; Представляти закономірності економічної поведінки ринкових суб’єктів (продавців і покупців, фірм-виробників і споживачів у галузі охорони здоров’я тощо). Володіти категоріальним апаратом мікро- і макроекономіки на рівні розуміння і вільного відтворення; Володіти методикою проведення економічного аналізу; Володіти методами моделювання економічних процесів і явищ у медицині; Основами комп’ютерного моделювання для відображення різних медичних взаємозв’язків і результатів; Володіти особливостями аналізу різних ланок розвитку галузі охорони здоров’я.
Бути проінформованим про: Основні економічні явища, процеси; особливості розвитку ринкової економіки в Україні; основи організації фінансової діяльності закладів охорони здоров’я; основні проблеми розвитку підприємництва, фінансово-кредитної та банківської систем господарства.

 


Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Економічна теорія як наука.
Закон зростання потреб. Суб’єкти економічних відносин, їхні економічні інтереси. Сутність виробництва.
Товарне виробництво. Товар, його сутність і властивості. Двоїстий характер праці, втіленої у товар. Закон вартості та його функції. Теорія попиту і пропозиції.
Поняття ринку. Функції ринку. Види ринків: предметів споживання, засобів виробництва, науково-технічних розробок та інформації, фінансів, валютних, нерухомості, праці, природних ресурсів, тіньовий ринок.
Становлення грошових відносин, основні етапи їх розвитку. Сутність грошей. Гроші як загальний вартісний еквівалент. Функції грошей. Класифікація грошей. Сутність інфляції. Чинники інфляції. Інфляція і безробіття. Антиінфляційна політика в Україні.
Сутність підприємництва. Функції та умови існування підприємництва Суб’єкти, об’єкти і види підприємництва. Права, обов’язки та відповідальність підприємця. Види підприємств за формою, розміром, за сферою і видом господарської діяльності.
Національний доход і його джерела. Обчислення національного продукту. Основні макроекономічні показники. Валовий внутрішній продукт, методи його розрахунку за доходами і витратами.
Світове господарство: його структура та етапи розвитку. Міжнародний поділ праці. Структура та суб’єкти світового ринку. Міжнародні економічні організації.
Всього: 16год.

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Історичний процес розвитку економічної науки та її основні школи. Розвиток економічної думки в Україні
Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Види економічних інтересів, їх взаємодія. Основні форми власності, їх еволюція та роль на сучасному етапі
Ціна в ринковій економіці. Сутність ціни. Методи ціноутворення. Регулювання цін державою
Конкуренція в охороні здоров’я. Функції конкурентоспроможності медичних організацій. Умови формування конкурентного середовища на ринках медичних послуг. Конкурентне середовище виробників медичних послуг.
Сутність інфляції. Форми інфляції. Чинники інфляції. Інфляція попиту. Інфляція витрат. Інфляція і безробіття. Антиінфляційна політика в Україні
Види підприємств за формою, розміром, за сферою і видом господарської діяльності. Підприємство в медицині. Особливості підприємства в Україні
Державний бюджет: принципи побудови, функції, доходи і витрати. Бюджетний дефіцит, джерела його фінансування. Державний борг і його обслуговування.
Місце України у світовій економіці. Роль міжнародних економічних організацій у трансформаційному процесі України. Геополітичні інтереси. Експортно-імпортний потенціал України.  
Всього: 22год

Індивідуальні завдання

№ з/п Оформлення Назва теми Прізвище, ім’я, по-батькові студентів
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Всього год.:    

10.Методи навчання
Направленні на первинні оволодіння знаннями   Направленні на закріплення і вдосконалення знань, як формування вмінь і навичок
         
Інформаційно-розвиваючі   Проблемно-пошукові   репродуктивні   Творчо-відтворюючі
           
Лекція Самостійна робота з книгою     Еврістична бесіда   Робота на тренажері   Пошуково-досліднецькі роботи
Бесіда Дискусія Робота по інструкціях Аналіз виробничих (клінічних) ситуацій
    Відпрацюванні алгоритмів
Виконання вправ по зразку Розв’язання ситуаційних задач
                                           

Інноваційні технології навчання

 


Інформаційні ресурси

№ з/п Джерело інформації Автор Місце, рік, видання
Наказ №384 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження форми документів з підготовки кадрів у ВНЗ І-ІІ р.а.» Департамент вищої освіти України, Інститут інноваційних технології змісту освіти 29.03.2012 Київ. Затверджено в Міністерстві юстиції України. 3.05.2012 №711/21024
Вища освіта України і Болонський процес В.Г.Кремінь Тернопіль 2004 р
Реорганізація вищої освіти в Україні і Болонський процес «Освіта України» №60-61 10.08.2004р.
Рекомендації щодо розроблення навчальних програм МОЗ України НМУ Київ 2009р.
Інтернет джерела   Освітній портал «Вікіпедія»

Затверджую»

Наказ Міністерства освіти і науки

і науки України

29.03.2012 р.№ 384

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 05.06.2013 р. №683)

Форма NH-3-0.4

 

КРЕМЕНЕЦЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ імені АРСЕНА РІЧИНСЬКОГО

Циклова комісія викладачів

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти