ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Гуманітарної та соціально-економічної підготовки

“Затверджую”

Заступник директора з

навчальної роботи

__________ О.С.Кралюк

“28” серпня 2013 року

 

Робоча програма навчальної дисципліни

______Основи економічних знань_______

(шифр і назва дисципліни)

напрям підготовки ______1201. Медицина_______________

(шифр і назва підготовки)

спеціальність_______5.12010105. медична сестра_____________

(шифр і назва спеціальності)

відділення______Сестринська справа___________________

 

Розробник__Гетьман Н. Б._________

(автор)

______викладач-методист__________

(педагогічне звання)

__________вища_______________________

(категорія)

викладач суспільних дисциплін_____

(посада) Робоча програма затверджена

на засіданні циклової комісії

викладачів соціально-економічної та

гуманітарної підготовки

Протокол №_1___

від “_27_”_серпня____2013__року

Голова циклової комісії

/_______/ /__Гетьман Н. Б.___/

підпис прізвище та ініціали

/_____/ ___________ 201__ рік

 

 

Примітки:

  1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2. Робоча навчальна програма дисципліни визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця; ал­горитми вивчення навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждис­циплінарних зв’язків, що виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних для різних дисциплін проблем; необхідне методичне забез­печення, складові та технологію оцінювання знань студентів.

3. Робоча навчальна програма, як внутрішній нормативний доку­мент, визначає навчально-методичні засади діяльності викладачів; на її основі розробляються посібники (методичні комплекси) для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що забезпечують успіш­не опанування програмним матеріалом.

4. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється лектором, - розглядається на засіданні підписується головою ЦК і затверджується заступником директора з навчальної роботи закладу.

5. Робоча навчальна програма дисципліни розробляється на термін дії навчального плану і поновлюється у випадку:

- змін у галузевих стандартах освіти;

- впровадженні нової навчальної технології.

6. Поточні зміни до робочої навчальної програми дисципліни вносяться

щорічно до початку нового навчального року у вигляді додатку при зміні або уточненні системи контролю та оцінювання знань, планів лабораторних (практичних, семінарських) занять, тематики лекцій, самостійної роботи, тощо. Зміни затверджуються на засіданні ЦК і додаються до основної програм.

7. Форма бланка А4 (210×297 мм.)

 

Опис навчальної дисципліни

  Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Індивідуальне науково-дослідне завдання: ___________________ ___________________ ____________________ ____________________ Галузь знань: медицина _____________________________________ Напрям підготовки : медицина 1201 Спеціальність, професійне спрямування______________________ Освітньо-кваліфікаційний рівень : молодший спеціаліст   Рік підготовки
1-й 2-й
Семестри
І-й ІІ-й І-й ІІ-й
Лекції
16год. год. год. год.
  Загальна кількість годин: Практичні
год. год. год. год.
Тижневих годин: аудиторних___________ самостійної роботи студентів_____________   Семінарські
16год. год. год. год.
Самостійна робота
Співвідношення кількості годин: аудиторних занять______ самостійної роботи______ індивідуальної роботи___ (__:__:__) 22год. год. год. год.
Індивідуальні завдання
год. год. год. год.
___ ___ ___        
  Вид контролю:____залік ___ (іспит,залік,зріз)

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни: Сформувати у молодих спеціалістів економічне мислення, адекватне до специфіки соціально-економічних перетворень, що дасть змогу з нових світоглядних, концептуальних позицій усвідомити наявні та гіпотетичні суперечності життя й використовувати їх у майбутній практичній діяльності.
Завдання: Допомогти студентам зрозуміти трансформаційні процеси в економіці України, проблеми перехідної економіки, зорієнтуватись у виборі ефективного управлінського рішення, набути первинних навичок раціональної економічної поведінки.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

Знати: - Основний зміст усіх розділів економічної теорії; -Доцільність і можливість застосування отриманих знань у господарській діяльності; -Суть основних економічних явищ і процесів; -Особливості розвитку ринкової економіки в Україні; -Економічні механізми, які визначають суб’єктів господарювання і суб’єктів освіти і медицини; -основи організації фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я; -мати уявлення про фактори, які впливають на розвиток економічних процесів у медицині; -зміст основних категорій, законів і процесів ринкової економіки; Суть циклічного розвитку економіки, економічної кризи та шляхів її подолання; Ключові питання трансформаційних процесів з погляду нових світоглядних, концептуальних і теоретичних підходів економічного життя і науки; Особливості сучасного етапу вітчизняної економіки, реформування відносин власності в галузі охорони здоров’я; Зміст основних пропорцій, процесів і ситуацій на мікрорівні, розбиратися в чинниках макроекономічної рівноваги і макродинаміці, представляти механізм та причини інфляції та безробіття   Вміти: Самостійно аналізувати, розуміти і знаходити напрямки вирішення складних економічних проблем у галузі охорони здоров’я; Оцінювати результати господарчої діяльності підприємств медичного комплексу; Робити обґрунтовані висновки із проведеного аналізу; Використовувати методи економічної науки в своїй професійній та організаційно-соціальній діяльності, виявляти проблеми економічного характеру, пропонувати методи їх вирішення і оцінювати очікуваний результат; Орієнтуватися в питаннях функціонування економіки;орієнтуватись в проблемах розвитку підприємництва, ринкових відносин, фінансово-кредитної та банківської системи господарства; Приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих економічних знань під час виконання своїх професійних обов’язків; Представляти закономірності економічної поведінки ринкових суб’єктів (продавців і покупців, фірм-виробників і споживачів у галузі охорони здоров’я тощо). Володіти категоріальним апаратом мікро- і макроекономіки на рівні розуміння і вільного відтворення; Володіти методикою проведення економічного аналізу; Володіти методами моделювання економічних процесів і явищ у медицині; Основами комп’ютерного моделювання для відображення різних медичних взаємозв’язків і результатів; Володіти особливостями аналізу різних ланок розвитку галузі охорони здоров’я.
Бути проінформованим про: Основні економічні явища, процеси; особливості розвитку ринкової економіки в Україні; основи організації фінансової діяльності закладів охорони здоров’я; основні проблеми розвитку підприємництва, фінансово-кредитної та банківської систем господарства.

 


Структура навчальної дисципліни

  № Тема Кількість годин
Всього год. Лекція Практ заняття Лабор. робота Самостійна робота Семінарські заняття
  Розділ 1. Загальні основи економічного розвитку            
Економічна теорія: предмет, значення, функції, методи пізнання    
Економічні потреби і виробництво. Економічна система та її зміст. Сутність відносин власності    
  Розділ 2. Ринкова економіка            
Товарне виробництво. Товар      
Ринок в економічній системі суспільств. Інфраструктура ринку    
Сутність і функції грошей. Історія розвитку грошей    
  Розділ 3. Основи підприємництва            
Підприємництво і підприємство (фірма) Капітал. Витрати виробництва. Прибуток. рента    
  Розділ4. Національна економіка            
Виробництво, розподіл і використання національного доходу. Економічне зростання. Фінансова система    
  Розділ 5. Міжнародні економічні відносини            
Держава у ринковій економіці. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин.    
  Підсумковий контроль (засвоєння знань,вмінь, навичок)            
  Всього:      

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти