ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 3. Множинна лінійна регресія

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття вирішення ситуаційних вправ, робота в малих групах.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали:

· індивідуальні завдання – побудова моделі множинної лінійної регресії:

- знаходження оцінок параметрів парної лінійної регресії за МНК;

- регресійний аналіз моделі;

- економічний аналіз моделі;

· методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи.

 

Лабораторна робота виконується у середовищі Microsoft Excel з використанням відповідних вбудованих функцій та надбудови «Пакет анализа».

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формувати та приймати на їх основі відповідні ефективні рішення.

План

1. Економічна постановка задачі.

2. Оцінювання параметрів лінійної регресії.

3. Регресійний аналіз моделі на основі даних, отриманих за допомогою надбудови Microsoft Excel «Пакет анализа».

4. Точковий та інтервальний прогноз на основі побудованої моделі.

5. Економічний аналіз моделі. Розрахунок показників середньої ефективності впливу чинників, граничної ефективність та коефіцієнтів еластичності.

Контроль систематичності та активності роботи на лабораторному занятті: результати виконання лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Підготовка до лабораторного заняття 3. Виконання індивідуальних завдань тощо. 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання виконання лабораторної роботи №2

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

Практичне заняття № 2 (2 год.)

«Економетричні моделі, рівняння яких зводяться до лінійних»

Тема 4. Нелінійні економетричні моделі

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті –

заняття – розв’язання проблемних завдань.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали, слайди тощо:

· різні класи лінійних і нелінійних економетричних моделей (лінійні, поліноміальні, гіперболічні, показникові моделі; виробнича функція Кобба-Дугласа);

· аналіз отриманих результатів.

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач:

· обирати серед різних класів лінійних і нелінійних економетричних моделей (лінійні, поліноміальні, гіперболічні, показникові моделі; виробнича функція Кобба-Дугласа) кращу модель для розрахунку і аналізу прогнозованого значення залежного фактора;

· здійснення аналізу отриманих результатів.

План заняття

1. Нелінійна парна та множинна регресії.

2. Лінеарізація нелінійних моделей.

3. Оцінювання параметрів лінеаризованої моделі.

4. Перетворення Бокса-Кокса.

5. Вибір між лінійною та нелінійною специфікацією моделі.

6. Оцінювання параметрів нелінійної моделі на основі методу максимальної правдоподібності.

7. Приклади застосування нелінійних функцій в економіці.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті.

За вибором викладача передбачається проведення наступних видів робіт:

· виконання самостійної роботи (перші або останні 15 хвилин заняття) – аналіз нелінійних економетричних моделей;

· виконання індивідуальних завдань: побудова кореляційного поля вибірки та оцінка параметрів парної нелінійної регресії, перевірка якості емпіричного рівняння нелінійної регресії (протягом всього заняття).

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Виконання індивідуального домашнього завдання 3. Підготовка до практичних занять 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

Практичне заняття № 3 (2 год.)

«Економетричні моделі з фіктивними змінними»

Тема 4. Фіктивні змінні в економетричних моделях

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – робота в малих творчих групах, заняття вирішення проблемних і ситуаційних вправ

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали, слайди тощо:

· економетричні моделі із фіктивними змінними для врахування якісних факторів (ANOVA, ANCOVA – моделі);

· вибір моделі, що містить фіктивні змінні.

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· побудова економетричних моделей із фіктивними змінними для врахування якісних факторів (ANOVA, ANCOVA – моделі);

· здійснення аналізу отриманих результатів

План заняття

1. Приклади застосування фіктивних змінних в економетричних моделях.

2. Моделі з фіктивними незалежними змінними.

3. Моделі з фіктивними залежними змінними.

4. Застосування тесту Чоу для вибору моделі, що містить фіктивні змінні.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті.

За вибором викладача передбачається проведення наступних видів робіт:

· виконання самостійної роботи (перші або останні 15 хвилин заняття) – аналіз економетричних моделей з фіктивними змінними;

· виконання індивідуальних завдань: побудова економетричних моделей з фіктивними змінними для врахування якісних факторів та їх аналіз (протягом всього заняття).

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Виконання індивідуального домашнього завдання 3. Підготовка до практичних занять 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

 

Практичне заняття № 4 (2 год.)

«Мультиколінеарність незалежних змінних економетричної моделі»

Тема 6. Економетричні моделі з ознакою мультиколінеарності незалежних змінних

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті: заняття - розв’язання проблемних завдань;

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали, слайди тощо:

· алгоритм Фаррара-Глобера;

· способи позбавлення від мультиколінеарності.

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· тестування лінійної регресії на наявність мультиколінеарності в масиві незалежних змінних;

· використання різних методів позбавлення від мультиколінеарності в моделі;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формуванння та прийняття на їх основі відповідних ефективних рішень.

План заняття

1. Ознаки мультиколінеарності.

2. Алгоритм Фаррара-Глобера.

3. Методи позбавлення від мультиколінеарності.

4. Метод головних компонентів.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті.

За вибором викладача передбачається проведення наступних видів робіт:

· виконання самостійної роботи (останні 15 хвилин заняття): перевірка наявності мультиколінеарності в масиві незалежних змінних.

· виконання індивідуальних завдань: тестування наявності мультиколінеарності за допомогою алгоритму Фарара-Глобера; аналіз отриманих результатів; використання методу головних компонентів (протягом всього заняття).

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
Підготовка до аудиторного заняття
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Виконання індивідуального домашнього завдання 3. Підготовка до практичних занять 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

Лабораторна робота № 3 (2 год.)

“ Економетричні моделі з ознакою мультиколінеарності пояснюючих змінних”

Тема 6. Економетричні моделі з ознакою мультиколінеарності незалежних змінних

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття вирішення ситуаційних вправ.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали:

· індивідуальні завдання – перевірка наявності мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара –Глобера;

· методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи.

 

Лабораторна робота виконується у середовищі Microsoft Excel з використанням відповідних вбудованих функцій.

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· тестування лінійної регресії на наявність мультиколінеарності в масиві незалежних змінних;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формування та прийняття на їх основі відповідних ефективних рішень.

План

1. Економічна постановка задачі.

2. Перевірка наявності мультиколінеарності.

3. Визначення змінних, між якими відсутній зв’язок і які можна включити до моделі в якості незалежних.

4. Обчислення оцінок параметрів скоригованої моделі, перевірка достовірності отриманої моделі та її оцінок параметрів.

Контроль систематичності та активності роботи на лабораторному занятті: результати виконання лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Підготовка до лабораторного заняття 3. Виконання індивідуальних завдань тощо. 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування

Шкала оцінювання виконання лабораторної роботи №3

 

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

 

Лабораторна робота № 4 (4 год.)

“Тестування залишків моделі на наявність гетероскедастичності”

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти