ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки

Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – міні-лекція, заняття-розв’язання проблемних завдань, семінар- дискусія.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали, слайди тощо:

· математичні моделі економічного об’єкту;

· класифікація економіко-математичних моделей;

· етапи побудовиекономіко-математичних моделей.

Спеціальні компетентності

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач: парна лінійна регресія; система нормальних рівнянь для оцінювання параметрів парної лінійної регресії;

· здійснення аналізу отриманих результатів.

План заняття

1. Економіка як об’єкт моделювання.

2. Особливості та принципи математичного моделювання

економічних систем і процесів.

3. Випадковість і невизначеність процесів економічних систем.

4. Системні характеристики.

5. Класифікація економіко-математичних моделей.

6. Системи економіко-математичних моделей.

7. Економетрика. Її основні задачі.

8. Етапи побудови економетричної моделі.

9. Кореляційний та регресійний зв’язок між економічними показниками.

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті -за вибором викладача передбачається проведення тестового контролю знань.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо. 2. Підготовка до виконання індивідуального домашнього завдання. 1.1. Усне опитування 1.2. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

Контактне заняття № 2 (2 год.)

“Побудова парної лінійної регресії”

Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття вирішення ситуаційних вправ.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали:

· індивідуальні завдання – оцінка параметрів парної лінійної регресії:

- побудова кореляційного поля вибірки;

- знаходження оцінок параметрів парної лінійної регресії за МНК;

- перевірка якості моделі;

· методичні рекомендації щодо виконання завдання.

 

Спеціальні компетентності

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формувати та приймати на їх основі відповідні ефективні рішення.

План

1. Економічна постановка задачі.

2. Геометричне зображення залежності між досліджуваними показниками.

3. Оцінювання параметрів парної лінійної регресії.

4. Розрахунок коефіцієнта детермінації та парної кореляції. Перевірка достовірності побудови моделі на основі статистичних критеріїв.

5. Визначення стандартних похибок та довірчих інтервалів для оцінок параметрів моделі.

6. Перевірка достовірності оцінок параметрів за t-критерієм.

7. Точковий та інтервальний прогноз на основі побудованої моделі.

Контроль систематичності та активності роботи на занятті -за вибором викладача передбачається проведення наступного виду робіт:

· виконання самостійної роботи (15 хвилин заняття) – знаходження оцінок параметрів парної лінійної регресії за МНК;

· виконання індивідуальних завдань: побудова кореляційного поля вибірки та оцінка параметрів парної лінійної регресії, перевірка якості моделі (протягом всього заняття).

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру 3. Виконання індивідуальних завдань тощо. 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

Контактне заняття № 3(4 год.)

«Множинна лінійна регресія»

Тема 3. Множинна лінійна регресія

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття вирішення ситуаційних вправ.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали: завдання для самостійної роботи - захисту індивідуального завдання:

· оцінка параметрів загальної лінійної регресії:

- знаходження оцінок параметрів парної лінійної регресії за МНК;

- тестування моделі на статистичну значущість.

· аналіз і порівняння різних класів економетричних моделей: лінійних і нелінійних.

· методичні рекомендації щодо виконання завдань.

Спеціальні компетентності

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач;

· здійснення аналізу отриманих результатів.

План заняття

План

1. Економічна постановка задачі.

3. Оцінювання параметрів множинної лінійної регресії.

4. Розрахунок коефіцієнта детермінації та парної кореляції. Перевірка достовірності побудови моделі на основі статистичних критеріїв.

5. Визначення стандартних похибок та довірчих інтервалів для оцінок параметрів моделі.

6. Перевірка достовірності оцінок параметрів за t-критерієм.

7. Точковий та інтервальний прогноз на основі побудованої моделі

Контроль систематичності та активності роботи на контактному занятті:виконання індивідуального домашнього завдання.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
Підготовка до аудиторного заняття
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Виконання індивідуального домашнього завдання 3. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять   1.1. Усне опитування 1.2. Перевірка правильності виконання завдань 1.3. Розв’язання коротких індивідуальних завдань  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

Контактне заняття №4(2 год.)

«Економетричні моделі, рівняння яких зводяться до лінійних»

Тема 4. Нелінійні економетричні моделі

Тема 5. Фіктивні змінні в економетричних моделях

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття-розв’язання проблемних завдань.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали, слайди тощо:

· різні класи лінійних і нелінійних економетричних моделей (лінійні, поліноміальні, гіперболічні, показникові моделі; виробнича функція Кобба-Дугласа);

· економетричні моделі із фіктивними змінними для врахування якісних факторів (ANOVA, ANCOVA – моделі);

· аналіз отриманих результатів.

Спеціальні компетентності

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач:

· обирати серед різних класів лінійних і нелінійних економетричних моделей (лінійні, поліноміальні, гіперболічні, показникові моделі; виробнича функція Кобба-Дугласа) кращу модель для розрахунку і аналізу прогнозованого значення залежного фактора;

· будувати економетричні моделі із фіктивними змінними для врахування якісних факторів (ANOVA, ANCOVA – моделі);

· здійснення аналізу отриманих результатів.

 

План заняття

1. Множинна лінійна та нелінійна регресії.

2. Оператор оцінювання 1МНК.

3. Лінеарізація нелінійних моделей.

4. Оцінювання параметрів лінеаризованої моделі.

5. Моделі з фіктивними незалежними змінними.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті -за вибором викладача передбачається проведення наступного виду робіт:

· виконання самостійної роботи (перші або останні 15 хвилин заняття) – аналіз емпіричної моделі множинної лінійної регресії;

· виконання індивідуальних завдань: побудова кореляційного поля вибірки та оцінка параметрів парної нелінійної регресії, перевірка якості емпіричного рівняння нелінійної регресії, аналіз моделі із фіктивними змінними для врахування якісних факторів – ANOVA, ANCOVA - моделі (протягом всього заняття).

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Підготовка до виконання індивідуального домашнього завдання 4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 5. Аналітичний звіт власних досліджень за відповідною тематикою 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти