ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Контактне заняття №5 (2 год.)

«Мультиколінеарність незалежних змінних економетричної моделі»

Тема 6. Економетричні моделі з ознакою мультиколінеарності незалежних змінних

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті: заняття - розв’язання проблемних завдань;

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали, слайди тощо:

· алгоритм Фаррара-Глобера;

· способи позбавлення від мультиколінеарності.

Спеціальні компетенції

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

· використовування інформаційних технологій на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

· тестування лінійної регресії на наявність мультиколінеарності в масиві незалежних змінних;

· використання різних методів позбавлення від мультиколінеарності в моделі;

· здійснення аналізу отриманих результатів, формуванння та прийняття на їх основі відповідних ефективних рішень.

План заняття

1. Ознаки мультиколінеарності.

2. Алгоритм Фаррара-Глобера.

3. Методи позбавлення від мультиколінеарності.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті.

За вибором викладача передбачається проведення наступних видів робіт:

· виконання самостійної роботи (останні 15 хвилин заняття): перевірка наявності мультиколінеарності в масиві незалежних змінних.

· виконання індивідуальних завдань: тестування наявності мультиколінеарності за допомогою алгоритму Фарара-Глобера; аналіз отриманих результатів; використання методу головних компонентів (протягом всього заняття).

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
Підготовка до аудиторного заняття
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Виконання індивідуального домашнього завдання 3. Підготовка до практичних занять 1. Усне опитування 2. Перевірка правильності виконання завдань 3. Тестування  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

Контактне заняття № 6(2 год.)

«Побудова й аналіз економетричних моделей»

Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія

Тема 3. Множинна регресія

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – заняття вирішення ситуаційних вправ.

Інформаційне забезпечення– роздаткові матеріали: завдання для самостійної роботи - захисту індивідуального завдання:

· оцінка параметрів парної лінійної регресії:

- побудова кореляційного поля вибірки;

- знаходження оцінок параметрів парної лінійної регресії за МНК;

- тестування моделі на статистичну значущість.

· аналіз і порівняння різних класів економетричних моделей;

· методичні рекомендації щодо виконання завдань.

Спеціальні компетентності

· знання концептуальних засад, принципів і підходів до побудови економіко-математичних моделей;

· знання основних класів економетричних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

· вміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

· адекватне використання економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач;

· здійснення аналізу отриманих результатів.

План заняття

Проведення модульної контрольної роботи.

 

Контроль систематичності та активності роботи на контактному занятті:виконання індивідуальних завдань модульної контрольної роботи.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 2. Підготовка до контрольної роботи 1. Усне опитування 2. Тестування 3. Написання контрольної роботи  

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми у межсесійний період

1. У межсесійний період студенти заочної форми навчання виконують можливі види самостійної роботи студентів та вивчають питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

 

2. При формуванні оцінки за індивідуальні завдання запланувати її поділ на дві частини: бали за виконане завдання та бали за захист даного завдання. Більшу частину загальної оцінки за виконання індивідуальних завдань повинен передбачати захист виконаного завдання, який проводиться у «День заочника» згідно відповідного графіка.

 

3. У «День заочника» студенти мають можливість:

· отримати консультацію з наук (дисциплін) навчального плану, що вивчаються у відповідному триместрі;

· відпрацювати пропущені контактні заняття;

· захистити лабораторну роботу або інше індивідуальне завдання, що заплановані робочою навчальною програмою з науки (дисципліни);

· ліквідувати академічну заборгованість;

· ліквідувати академічну різницю в разі поновлення або переведення на заочну форму навчання.

1. Кожен студент виконує двіобов’язкові лабораторні роботи.

Результати виконання цих робіт студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері. Звіт лабораторної роботи повинен включати:

- титульний лист, відповідно до затвердженої форми;

- тему лабораторної роботи;

- мету лабораторної роботи;

- економічну постановку задачі;

- результати виконаної лабораторної роботи, роздруковані на принтері;

- аналіз результатів.

Результат виконання роботи завершуються захистом звіту лабораторної роботи у « День заочника».

Шкала оцінювання виконання лабораторних робіт

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

 

2. Кожен студент може виконувати індивідуальне завдання за дистанційним курсом, розробленим на кафедрі.

Результати виконання цієї роботи студент захищає у « День заочника».

Шкала оцінювання виконання завдання за дистанційним курсом

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

3)Вибіркові види СРС

Студент обирає один з видів запропонованих індивідуальних вибіркових завдань для самостійного опрацювання в міжсесійний період (див. карту самостійної роботи студента).

 

Шкала оцінювання видів робіт для самостійного опрацювання

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента (СРС) є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час.

Можливі види самостійної роботи студентів над навчальною дисципліною «Економетрика» та форми контролю.

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
І. Підготовка до аудиторних занять
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 1.2. Виконання домашніх завдань 1.3. Підготовка до практичних і лабораторних занять 1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю 1.5. Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру. 1.6. Систематика вивченого матеріалу науки (дисципліни) перед написанням модулів та екзаменом 1.7. Виконання індивідуальних завдань тощо. 1.1. Усне опитування 1.2. Перевірка правильності виконання завдань 1.3. Тестування 1.4. Написання контрольної роботи тощо
ІІ. Пошуково-аналітична робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою 2.2. Написання реферату(есе) на задану тему 2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації 2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки.   2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт 2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР 2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 2.4. Розгляд та аналіз підготовлених матеріалів 2.5. Перевірка правильності виконання завдань
ІІІ. Наукова робота
3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Підготовка наукових публікацій 3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету) 3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації 3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

Для організації самостійної роботи студентів відповідно до тематичного плану дисципліни за кожною темою визначені питання для самостійного опрацювання. Для вивчення цих питань студенти повинні користуватись основною та додатковою літературою, список якої наведено у розділі «Список рекомендованої літератури».

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти