ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОНІКА

 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисциплін: “Електротехніка і електрообладнання” для студентів спеціальності

6.100102 „Процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу”;

6.050502 „Інженерна механіка”; 6.070101 „Транспортні технології (за видами транспорту)”; 6.090102 „Харчові технології та інженерія” 6.051801 " Деревооброблювальні технології ”;

 

 

(2 модуль)

 

Студента групи ПМО-091

 

Жученка Василя

 

 

КИЇВ – 2012

 


Лабораторна робота № 1

 

ВИВЧЕННЯ БУДОВИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

МЕТА РОБОТИ

 

1.1. Ознайомитись з призначенням, будовою та принципом роботи трифазного трансформатора.

1.2. Навчитися визначати правильність позначень виводів трансформатора.

1.3. Визначити відношення фазних та лінійних напруг первинної та вторинної обмоток трансформатора при різноманітних схемах з’єднання.

1.4. Зняти робочі характеристики трансформатора.

 

 

ПРОГРАМА РОБОТИ

1. Ознайомитись на робочому місці в лабораторiї з машинним aгpегатом, що складається з трифазного синхронного генератора i двигyна поcтiйного струму в ролі приводу. Зaписати в робочий зошит паспоpтнi дaнi трифазного синхронного генератора.

2. Скласти електричну схему для проведення дослiдiв.

3. Провести перший дослід, одержати доcлiднi дaнi i на їх основі побудувати зовнiшню характеристику синхронного генератора.

4. Провести дрyгий доcлiд, одержати доcлiднi данi i на їх основі побудувати регyлювальну харaктеристику синхронного генератора.

 

Прогpама позаурочної самостійної підготовки

1. На основі конспекту лекцiй i рекомендованої лiтератури вивчити будову i принцип дiї трифазного синхронного генератора.

2. Ознайомитись з методами пyску i регулювання чaстоти обертання вала приводу (електродвигуна постійного струму).

3. Уяснити поняття характеристик трифазноro синхронного генератора, методів їх лабораторногo дослiджeння i побудови.

4. Пiдгoтyвати робочий зошит, в якому має бути:

- назва, мета і програма роботи;

- електрична схема лабораторної yстановки (рис. 2.3), яка мiстить елементи електродвигyнa поcтiйноro струму, синхронного генератора, навантаження, регулюючі реостати і електровимірювальні прилади;

- таблицi 2.1 i 2.2 для внесення доcлiдних даних.

 

Aгальні методичні вказівки

Генератор (електромашинний генератор) - це електрична машина, призначена для перетворення механічної енергії в електричну. Трифазні генератори перетворюють механічну енергію обертального руху в електричну енергію трифазного змінного струму.

Синхронним називається такий трифазний генератор, у якого частота обертання ротора поcтiйна i дорівнює частотi обертання магнітного поля статора.

Трифазні синхронні генератори великої потужноcтi (300...1200 МВт) приводяться в дiю турбiнами теплових, гідравлічних, атомних i iнших електростанцій.

У сільськогосподарському виробництві такі ж за будовою, але значно меншої пoтyжноcтi (до 200 кВт) трифазні синхронні генератори використовують на пересувних i поcтiйних резервних електростанціях для забезпечення електроживлення споживачів при тимчасовому порушеннi центрaлiзованого елeктропостачання.

Трифазний синхронний генератор складається з нерухомої частини – статора, pyxoмої частини - ротора, підшипникових щитiв i може мати електромашинний збудник.

Статор складається з чавунної станини, закрiпленого в нiй стального осердя й обмоток осердя має форму пустотілого циліндра, який роблять з тонких (0.35...0.5 мм) кільце видних листків електротехнічної сталі. Oкpeмi листки ізолюють один від одного тонкою лакованою чи окисною плiвкою на поверxнi листа (для зменшення втрат енергії на нагрівання осердя вихровими стумами, зумовленими процесом перемaгнiчувaння осердя). Після повного складання осердя статора на його внутрiшнiй чacтині утворюються поздовжні нaпівзакриті пуcтoти - пази осердя статора. В ці пази вміщують обмотки статора у вигляді котушок прямокутної форми, навитих з мідного ізольованого дроту. Oкpeмi котушки з'єднують мiж собою у групи, кількість таких груп – три. В найпростішому випадку група може складатись з однієї котушки. Групи чи окремі котушки зсунуті в просторі осердя статора на рівні відстані, що в поперечному перерізі можна відобразити як зміщення на рівні відстані, що в поперечному перерізі можна відобразити як зміщення на рівні кути,. кожен кут - 120 або 2π/3 рaдiан. Котушки чи групи мають початки і кінці, якi позначають відповідно: С1 - С4 – перша, С2 – C5 – друга, С3 – С6 – третя котушка чи група. Окрема котушка чи група одержала назву фаза. Фази статора трифазного синхронного генератора найчастіше з'єднують у трифазну групу з'єднань – зірку.

Ротор синхронного генератора представляє собою тіло обертання, тобто має вал i потовщену частину кpyглy в перерiзi i за діаметром дещо меншу внутрішнього діаметра осердя статора. На потовщенiй частинi ротора утворюють полюси електромагнітів, на яких розмiщyють обмотки збудження. Полюсів може бути тiлъки парне число – 2,4,6 i т.д. Обмотки збудження з'єднyють поcлiдовно. а кiнцi приєднують до двох кілець, що роз розмiщуються на валу ротора. Кiлъця ізольовані вiд вала i одне від одного. На кільця накладають щітки з графіту. При обертaннi ротора щiтки ковзають по поверxнi кілець, зберiгaючи контакт. До щiток пpиєднують виводи джерела поcтiйногo струму, наприклад, збудника чи випрямляча. Ротор генератора обертається в пiдшипниках. якi закрiпленi в пiдшипникових щитах.

Збудником, якщо він входить до складу синхронноro генератора, є генератор поcтiйного струму, тобто перетворювач мехaнiчної в електричну енергiю поcтiйного струму. Пoтyжнiсть збудника складає 0.3...3% потужності синхронного генератора. Якiр збудника i його колектор розмiщyється на подовженнi вала ротора а станина приєднується нерухомо до статора.

Принцип дії синхронного генератора. Перший двигун приводить у дію ротор синхронного генератора. В обмотки рoтора від збудникачи iншого джерела поcтiйногo струму посилається струм збудження, який збуджує магнітне поле ротора. Обертаючись з такою ж чacтотою, як рoтор, силові лiнiї мaгнiтнoгo поля рoтора перетинaють нерухомі проводи обмоток cтaтopa i за законом електромагнітної індукції iндyкyють в обмотках електрорyшiйнy силу (ЕРС). На виводах обмоток статора синхронного генератора виникає напруга, що дорiвнює вeличинi ЕРС. Чacтота ЕРС залeжить вiд чacтоти обертання ротора i кiлькocті магнітних полюсiв.

f = p·n / 60

де: f -чаcrorа ЕРС синхронного генератора, Гц;

р -число пар магнiтних пoлюciв ротора;

n -чacтота обертання рoтора, oб/хв.

 

Якщо до виводiв статорних обмоток синхронного генератора приєднати зовнiшнє електричне коло, під дією ЕРС виникне змінний струм, у колі буде споживатись вироблена синхронним генератором електрична енергія.

Характеристиками генератора є змiни його електричних параметрів призміні зовнішніх умов. Найважливіші - це характеристика холостого ходу, коли навантаження відсутнє, а змінюється струм збудження ЕРС генератора, зовнішня характеристика, коли змінюється зовнішнє навантаження, а струм збудження залишається незмінним; регульована характеристика, коли змінюється і навантаження і струм збудження, але напруга на виводах залишається незмінною; характеристика короткого замикання, коли виводи обмоток статора заморочені, а змінюється струм збудження і струм в обмотках статора.

Для оволодіння методиками досліджень трифазного синхронного генератора передбачається експериментальне визначення двох характеристик – зовнішньої і регульованої.

Зовнішньою характеристикою синхронного генератора називається залежність напруги U на його виводах від струму навантаження І при незмінних величині струму збудження Ізб і частоті f ЕРС (що відповідає частоті n обертання ротора), тобто

U = f(І) при Ізб = const (n = const). (2.2)

Зовнішню характеристику визначають при струмі збудження, який забезпечує номінальну напругу на виводах генератора при відсутності зовнішнього навантаження.

Регульована характеристика трифазного синхронного генератора відображає таку зміну струму збудження Ізб при зміні зовнішнього навантаження (струму І) і незмінній частоті f ЕРС, щоб напруга залишалася сталою, тобто:

 

Ізб = f (І)приUн = const, f = const (n = const). (2.3)

 

Виходячи з вигляду зовнішньої характеристики, можна дійти висновку, що для збільшення напруги при зростанні сили струму навантаження необхідно збільшувати силу струму збудження. Це збільшення приведе до зростання магнітного потоку ротора (потоку збудження), а зростання потоку збудження приведе до збільшення ЕРС і напруги на виводах обмоток статора синхронного генератора.

Виходячи з відношення (2.1), можна зробити висновок: щоб змінити частоту ЕРС трифазного синхронного генератора, треба змінити частоту обертання валів первинного двигуна і ротора синхронного генератора.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти