ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Програма позаурочної самоcтiйної пiдготовки

1. На основі конспекту лекцiй i рекомендованої літератури вивчити призначення, будову і принцип дії однофазного і трифазного трансформатора.

2. Уяснити позначення виводiв обмоток, можливi схеми з'єднань i основні технічні характеристики трифазного трансформатора.

З. Пiдготувати робочий зошит, в який записати:

- назву, мету і програму роботи;

- двi схеми дослiдiв (рис. 3.3) - за завданням викладача;

- таблицю 3.2 доcлiдних даних i результатів обробки.

 

Загальні методичні вказівки

У свiтовiй практиці для здешевлення одиницi електричної енергії (1 кВт*год) її виробляють на потужних електростанціях, які будують в екологічно обґрунтованих місцевостях. При цьому виникає необхідність передачі виробленої електроенергії на значні відстані до найрізноманітніших споживачів.

При передачi необxiдно якнайменше втратити енергії, тому вироблену на електростанціях синхронними генераторами електроенергію перетворюють у більш зручний для передачі вигляд: напругу значно підвищують, а силу струму зменшують. У місцях споживання (на підприємствах, у сільському господарстві, в побуті) виконують обернене перетворення електроенергії - напрyгy зменшують до зручної для споживачів, а силу струму збільшують. Перетворення електроенергії здійснюють трансформатори.

Трансформатором називають нерухомий електромагнітний апарат, призначений для перетворення електричної енергії змінного струму однієї напруги і сили струму в електричну енергію іншої напруги, і сили струму при незмінних частоті змінного струму і потужності.

Існуючі трансформатopи мають рiзне пpизначення i будову. Їх розділяють:

а) за кількістю фаз – однофазні і трифазні;

б)за кількістю обмоток на фазу - двохобмоткові i трьохобмотковi;

в) за типом осердя – стержньові (обмотка трансформатора охоплює стержень осердя) і броневі (стержень має складнішу форму i захищає обмотку з боків);

г) за призначенням – силові (для перетворення електроенергії при передачі і споживанні); вимірювальні (для розширення меж вимірювання електричних величин і безпеки вимірювань), спеціальні (зварювaльнi, роздільні, автотрансформатори);

д) за способом охолодження обмоток – з повітряним або масляним охолодженням.

Найпростіший однофазний трансформатор (рис. 3.1) складається із замкнутого осердя 1, набраного з окремих листів електротехнічної сталі товщиною 0,35 чи 0,55мм. Для зменшення втрат на вихровi струми при перемагнічуванні окремі листи осердя ізолюють один від іншого тонким папером, плiвкою лаку чи плiвкою окислу по поверхні. На бокових стержнях осердя розмiщують двi eлектрично не зв'язaнi мiж собою обмотки з мiдного чи алюмінієвого ізольованого дроту. Обмотку 2, яку приєднують до джерела електричної енергії змінного струму, називають первинною, а обмотку 3, до якої приєднують споживача (чи декілька споживачів) електричної енергії,- вторинною.

 
 

 

 


Рис. 3.1. Однофазний двох обмотковий трансформатор

 

 


 

 

Рис. 3.2 трифазний двох обмотковий три стержневий силовий трансформатор

 

В основу принципу дії всіх трансформаторів покладено явище (і закони) електромагнітної індукції. Коли по первинній обмотці протікає змінний струм, в осерді виникає змінний магнітний потік, який перетинає витки первинної і вторинної обмоток й індукує в первинній обмотці ЕРС самоіндукції Е1, а у вторинній – ЕРС взаємоіндукції Е2. При змінному потоці Ф, який періодично повторюється за величиною і часом, ЕРС у кожній обмотці залежить від числа витків. Чим більше число витків, тим вища ЕРС, тому що ЕРС одного витка однакова, тобто

Е1 = e·W1; Е2 = e·W2 (3.1)

де Е1, Е2 – ЕРС відповідно первинної і вторинної обмоток;

W1, W2 – число витків відповідно первинної і вторинної обмоток;

е – ЕРС одного витка.

Відношення ЕРС первинної обмотки Е1 до ЕРС вторинної обмотки Е2 називається коефіцієнтом трансформації k трансформатора

k = Е1 / Е2 (3.2)

З урахуванням рівнянь (3.1) можна також записати

k = W1 / W2 (3.3)

Числове значення коефіцієнта трансформації може бути визначене, як відношення числа витків первинної і вторинної обмоток.

У режимі роботи без навантаження, коли до вторинної обмотки споживачі не приєднані, а по первинній обмотці протікає дуже малий за значенням струм холостого ходу, можна вольтметром виміряти напруги U1 i U2, причому U1≈ Е1, U2≈ Е2.

Виходячи з цього, для коефіцієнта трансформації трансформатора можна записати:

k = Е1 / Е2 = W1 / W2 ≈ U1 / U2 (3.4)

Якщо первинна обмотка, трансформатора з числом виткiв W1 приєднується до джерела живлення з нaпpугою U1, а вторинна обмотка трансформатора має більшу кількість виткiв (W2 > W1), то напруга U2 буде вища i трансформатор називають підвищувальним. Для такого трансформатора k < 1. Якщо навпаки – W1 > W2, трансформатор називають понижувальним, для нього k > 1.

3 цього випливає, що однофазний двохоборотовий трансформатор має обмотку вищої напруги i обмотку нижчої напруги. Виводи обмотки вищої напруги позначають прописними (великими) буквами латинськоro алфавiту, наприклад: А - початок, Х – кінець; виводи обмоток нижчої напруги позначають строчними (малими) буквами латинського алфавіту, наприклад: а - початок, х - кінець.

Перeтворення енергії трифазного змінного струму здійснюють трифазні трансформатори, якi дещо вiдрiзняються будовою. Трифазні трансформатори мають три стержневий магнітопровід (рис. 3.2.), на кожному стержнi розмiщyють дві обмотки – нижчої 2 і вищої 3 напруг, які належать однiй фазi. Обмотка вищої напрyги (ВН) має бiльшу кількість витків провода відносно малого дiaмeтpа (перерiзу). а обмотка нижчої напруги (НН) - невелику кількість витків провода більшого діаметру (перерiзу). Процеси, якi відбуваються в кожнiй фaзi трифазного трансформатора, не відрізняються від процесів, які вiдбуваютьса в однофазному трансформаторi.

Позначенни початкiв i кiнцiв обмоток або фаз трифазного трансформатора, згiдно iснуючогo Державногo стандарту, наведені в таблиці 3.1.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти