ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ЕЛЕКТРО-МАГНІТНОЮ МУФТОЮ КОВЗАННЯ І ДО-СЛІДЖЕННЯ ЙОГО МЕХАНІЧНИХ ХАРАК-ТЕРИСТИК

 

Мета роботи:вивчити електропривід з електромаг-нітною муфтою ковзання (ЕМК ) і дослідити його механічні характеристики.

 

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Електропривід з електромагнітною муфтою ковзання призначений для плавного регулювання швидкості робочого механізму. Електромагнітна муфта ковзання служить з’єднювальною ланкою між електродвигуном і робочим механізмом. Електромагнітна муфта ковзання (ЕМК) складається (див. рис. 6.1.) із ведучої частини - індуктора (1), з’єднаного з валом асинхронного двигуна М і веденої частини - якоря (3), зв’язаної з робочим механізмом (4). Індуктор виконується у вигляді масивного стакана із феромагнітного матеріалу. Магнітна система (якір) складається із двох зубчастих феромагнітних дисків, між якими знаходиться обмотка збудження (2). Між індуктором і магнітною системою є повітряний прошарок. Індуктор муфти обертається із швидкістю електродвигуна. При протіканні струму збудження в обмотці виникає магнітний потік, який викликає появу індукованих магнітних струмів в індукторі. Взаємодія цих струмів з магнітним потоком обмотки збудження створює обертовий момент, внаслідок чого частина муфти, яка з’єднана з робочим механізмом, приводиться в рух. При відсутності струму в обмотці збудження Iз (рис. 6.1) швидкість обертання веденої частини муфти відсутня, так як відсутнє ковзання. При рівності швидкостей електродвигуна і веденої частини муфти момент дорівнює нулю (оскільки індукована ЕРС буде рівною нулю).

Таким чином, електромагнітна муфта може передавати момент тільки за наявності ковзання між веденою частиною та індуктором.

Для під’єднання обмотки збудження муфти до джерела постійного струму служать струмознімальні кільця (5) з контактами (6).

Рівняння механічної характеристики привода з муфтою ковзання

(6.1)

де - відповідно швидкість веденого валу муфти і вала асинхронного двигуна, об/хв;

М – момент, що передається муфтою, кГм;

ІЗ – струм збудження муфти, А;

К – коефіцієнт пропорційності.

На рисунку 6.3 подана схема випробувань, а на рисунку 6.2 – механічні характеристики привода з електромагнітною муфтою ковзання. Як бачимо, механічні характеристики, що зображені суцільними лініями м’які і їх жорсткість недостатня. Для збільшення стабільності роботи привода під час регулювання швидкості вала РМ необхідно ввести в схему керування привода зворотній зв’язок за швидкістю.

Основною перевагою привода з електромагнітною муфтою ковзання є простота пристрою, легкість обслуговування і великий термін служби.

 

ПРОГРАМА РОБОТИ

2.1 Ознайомитися з обладнанням, зняти паспортні дані.

2.2 Дослідити механічні характеристики електроприводу ЕМК.

2.3 Дослідити регулювальну характеристику електроприводу з ЕМК.

 

Рисунок 6.1 – Електропривід з електромагнітною

Муфтою

 
 

 

 


Рисунок 6.2 – Механічні характеристики приводу з ЕМК

 

ОПИС СХЕМИ УСТАНОВКИ

Схема випробування подана на рисунку 6.3. Вона містить асинхронний двигун М, електромагнітну муфту ковзання ЕМК, електричне гальмо ЕГ, яке виконує функцію робочого механізму. Асинхронний двигун вмикається за допомогою автоматичного вимикача QF1. Обмотки електричного гальма ЕГ живляться від джерела постійної напруги 110 В. Увімкнення ЕГ здіснюється за допомогою автоматичного вимикача QF2.

Зміна навантаження на веденому валу здійснюється за допомогою реостата RR2 і контролюється амперметром РА3. Обмотка збудження електромагнітної муфти LEM живиться від випрямляча VD, приєднаного через трансформатор Т до мережі змінного струму. Регулювання струму та встановлення потрібної величини початкового струму в колі обмотки LEM (амперметр РА2) здійснюється за допомогою регулюючого реостата RR1. Для вимірювання швидкості електродвигуна М і веденого вала ( ) служать тахогенератори М1, М2 і відповідні тахометри.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1 Зібрати схему вказану на рисунку 6.3.

4.2 Перевірити схему керівником роботи.

4.3 Увімкнути автомати QF1 і QF2.

Знімання механічної характеристики двигуна привода з ЕМК

4.4 Встановити номінальний струм збудження муфти EMК за допомогою резистора RR1, контролюючи струм Із за PА2.

4.5 Встановити мінімальний струм в колі ЕГ (за амперметром РА3).

4.6 Змінювати навантаження від нуля (чи мінімального) до номінального значення за допомогою резистора RR2.

 

 

Вимірювати швидкість вихідного вала муфти і швидкість електродвигуна . Струм збудження Iз муфти підтримувати постійним.

Результати записати в таблицю 6.1 ( покази РV1, РV2, РA2, М1, М2, РV3, PА3 та швидкості і ).

4.7 Дослідити механічну характеристику привода при Iз = 0,75Iзном. Струм збудження муфти змінювати за допомогою резистора RR1.

4.8 Для кожної характеристики провести 4-5 вимірів при різних величинах навантаження. Змінювати навантаження за допомогою резистора RR2 і контролювати за показами амперметра РА3 (результати занести в табл. 6.1).

4.9 Після закінчення дослідження схему привести у вихідне положення: зняти навантаження за допомогою резистора RR2, ввести резистор RR1.

Знімання регулювальної характеристики двигуна привода з ЕМК

4.10 Змінюючи струм збудження в обмотці LEM муфти резистором RR1, спостерігати за зміною швидкості вихідного вала муфти .

4.11 Навантаження підтримувати постійним за допомогою резистора RR2, слідкуючи за показами РА3.

4.12 Провести 4-5 вимірювань і результати занести в таблицю 6.1.

4.13 Схему повернути у вихідне положення (див. п.4.9).

4.14 По закінченню досліджень вимкнути QF2 і QF1.

РОЗРАХУНКОВІ ФОРМУЛИ

 

Потужність, що підводиться до електричного гальма (ЕГ):

(6.2)

 

Втрати в обмотці ЕГ:

 

, (6.3)

 

де RГ – опір обмотки ЕГ, рівний 900 Ом;

ІГ – визначається за показами РА3.

Потужність втрат неробочого ходу визначається експериментально при таруванні машин (рис. 6.4).

Сумарна потужнісить втрат в електродвигуні за виключенням втрат в обмотці збудження

 

(6.4)

 

де – потіжність втрат неробочого ходу, = 5-7 Вт.

Потужність на валу ЕМК:

 

 

 

Момент на валу:

 

 

При обчисленні величина додатна. Результати розрахунків зводяться в таблицю 6.1.

 

РОЗРАХУНОК НА ЕОМ

 

6.1 За результатами лабораторних досліджень здійснити розрахунки механічної та регулювальної характеристики двигуна привода з ЕМК за розраунковими формулами.

6.2 Ввести результати досліджень з таблиці 6.1:

- кількість точок характеристики;

- змінна напруга, В;

- напруга на обмотці збудження LEM, В;

- струм в обмотці збудження LEM, А;

- швидкість електродвигуна, об/хв;

- швидкість веденого вала, об/хв;

- напруга, що подається на електричне гальмо, В;

- струм в колі електричного гальма, А,

- втрати неробочого ходу,Вт.

6.3 Результати внести в таблицю 6.1.

6.4 За результатами розрахунків побудувати механічну та регулювальну характеристики двигуна з електромагнітною муфтою ковзання.

ЗМІСТ ЗВІТУ

7.1 Привести дані електродвигуна і електрмагнітної муфти ковзання.

7.2 Навести таблиці з даними спостережень і розрахунків.

7.3 Побудувати механічні характеристики двигуна привода з ЕМК при U~=Uном і різних струмах збудження ІЗ1, ІЗ2, ІЗ3.

7.4 Побудувати природну характеристику двигуна за паспортними даними.

7.5 Графічна частина повинна бути виконана на мілі-метровому папері.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

8.1 Назвіть основні елементи електромагнітної муфти ковзання (ЕМК)?

8.2 Поясніть принцип роботи ЕМК?

8.3 Яким чином здійснюється регулювання швидкості веденого вала?

8.4 Яким чином можна досягнути стабілізації роботи привода при регулюванні швидкості в приводі з ЕМК?

8.5 Яке призначення основних елементів схеми

(рисунок. 6.3)?

 

 

Таблиця 6.1 - Дані дослідів і результати розрахунків     Результати розрахунків МВ, кг* м                  
PВ, Вт                  
DP, Вт                  
ΔP0, Вт                  
ΔPМ, Вт                  
PГ, Вт                  
Результати дослідів I3 A                  
U3 В                  
w2 Об/хв                  
w1 Об/хв                  
I2 A                  
U2 В                  
U1~ В                  
Характе-ристики приводу Механічна характеристика приводу з ЕМ w2 = f(Mв) Регулю-вальна характеристика приводу з ЕМ w2 = f(І2)

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти