ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Площина в прямокутній системі координат

Так як прямокутна система координат (O, , , ) є частковим випадком афінної, то в ній можна використовувати всі отримані раніше рівняння (33)–(37) площини.

Нормальнимвектором площини називається будь-який вектор, перпендикулярний до цієї площини.

У прямокутній системі координат можна отримати ще два рівняння площини: за точкою і нормальним вектором, та нормальне рівняння.

6.Рівняння площини за точкою і нормальним вектором.

Нехай в прямокутній системі координат (O, , , ) площину задано точкою Н0(x0,y0,z0) і нормальним вектором =(А,В,С). Візьмемо на площині довільну точку Н(x,y,z).

Тоді =(x-x0, y-y0, z-z0). Так як вектор перпендикулярний до вектора , то їх скалярний добуток дорівнює нулю, отже, за теоремою 8:

А(x-x0)+В(y-y0)+С(z-z0)=0 (38)

Приклад 33.

Знайти множину точок, рівновіддалених від точок А(2,-1,3) і В(4,5,-3).

Розв’язання:Множина точок рівновіддалених від А і В буде площиною, яка проходить через середину відрізка АВ, перпендекулярно до нього. За формулами ділення відрізка навпіл, знайдемо точку О – середину відрізка [АВ]:

Отже, точка О(3;2;0). За нормальний вектор можна взяти, наприклад, Скористаємося рівнянням (38):

(x – 3) + 3(y – 2) – 3z = 0, або x + 3y – 3z – 9 = 0.

7. Нормальне рівняння площини.

Нехай площина задана в прямокутній системі координат одиничним нормальним вектором і відстанню r від початку координат до площини. Нехай Н – основа перпендикуляра, опущеного із початку координат на площину. Знайдемо координати точки Н. Так як координатами точки назвали координати її радіус-вектора, то знайдемо координати вектора . Отже, координати точки Н (r cosa1, r cosa2, r cosa3). Використавши рівняння (38), отримаємо нормальне рівняння:

cosa1(x-rcosa1)+cosa2(y-rcosa2)+cosa3(z-rcosa3)=0 або

x cosa1+y cosa2+z cosa3 –r =0 (39).

 

 

Відстань від точки до площини

Нехай дана точка М0(x0,y0,z0), а площина задана загальним рівнянням Ax+By+Cz+D=0. Нормальний вектор площини =(А,В,С). Розглянемо такий вектор || , що його початок – точка Н(x,y,z) належить площині. Тоді відстань d від точки М0(x0,y0,z0) до площини буде дорівнювати довжині вектора | |. =(x – x0 , y – y0 , z – z0). Знайдемо скалярний добуток: · =| |·| | cosφ. Так як кут φ між векторами і може бути 0˚, або 180˚, то cosφ= 1. Отже, · = | || |. Звідки

d = | |= = .

Оскільки точка Н належить площині, то її координати задовольняють рівняння (37), тому –Ax–By–Cz=D і

d = (40).

Приклад 34.

На вісі ОY знайти точку, рівновіддалену від двох площин x + 2y – 2z – 1 = 0 і 3x + 5 = 0.

Розв’язання:Точка на вісі ОY має координати М(0;y;0). За умовою задачі, відстань від неї до двох даних площин рівна, отже, Звідки отже, y0 = 3 або y0 = -2.

Відповідь: М1 (0;3;0), М2 (0;-2;0).

Приклад 35.

Скласти рівняння множини точок, що знаходяться на відстані 3 від площини 6x–3y+2z – 14 = 0.

Розв’язання:Нехай шуканій множині належить т. М(x,y,z). За умовою задачі відстань від точки М до площини 6x–3y+2z–14=0 рівна 3. Використаємо формулу (40):

Отже, шукана множина точок, це пара площин, паралельних до даної.

 

Кут між площинами

Нехай дано дві площини α: A1x+B1y+C1z+D1=0 і

β: A2x+B2y+C2z+D2=0. Кут між площинами, це двогранний кут між ними. Він вимірюється відповідним лінійним кутом, який дорівнює куту між нормальними векторами даних площин.

Кутом між площинами називається мінімальний кут між їх нормальними векторами.

За наслідком 10, враховуючи, що кут φ між площинами мінімальний, отримаємо:

сos φ = (41)

 

Пучок і в’язка площин

Пучком паралельних площин називається сукупність усіх площин простору паралельних даній площині. Нехай дана площина має рівняння Ax+By+Cz+D=0. Очевидно, що тоді рівняння пучка паралельних площин має вигляд:

Ax+By+Cz+t=0,

де А, В, С деякі фіксовані числа, а t – довільне дійсне число, яке змінюється.

Пучком площин, що перетинаються, називається сукупність усіх площин простору, які проходять через одну пряму. Такий пучок можна задати двома площинами, що перетинаються:

α: A1x+B1y+C1z+D1=0 і β: A2x+B2y+C2z+D2=0 (їх нормальні вектори неколінеарні). У цьому випадку рівняння пучка площин, що перетинаються, має вигляд:

α(A1x+B1y+C1z+D1)+β(A2x+B2y+C2z+D2)=0,

де α, β – змінні (довільні дійсні числа).

В’язкою називається сукупність усіх площин простору, які проходять через дану точку М0(x0,y0,z0), яка називається центромв’язки. В’язку можна задати центром (точкою М0(x0,y0,z0)). Тоді рівняння в’язки матиме вигляд:

А(x-x0)+В(y-y0)+С(z-z0)=0,

де А, В, і С змінні (довільні дійсні числа).

В’язку можна задати і трьома площинами, які перетинаються в одній точці.

Нехай дано три площини α1: A1x+B1y+C1z+D1=0 ,

α2: A2x+B2y+C2z+D2=0 та α3: A3x+B3y+C3z+D3=0, які мають лише одну спільну точку. У цьому випадку їх нормальні вектори: 1, 2 і 3 не компланарні і рівняння в’язки матиме вигляд:

α(A1x+B1y+C1z+D1)+β(A2x+B2y+C2z+D2)+γ(A3x+B3y+C3z+D3)=0,

де α, β, γ – довільні дійсні числа, які змінюються.

Приклад 36.

Скласти рівняння площини, яка проходить через точку А (3;-5;1), паралельно до площини, що визначається рівнянням x – 2y + 4z = 0.

Розв’язання:Запишемо рівняння пучка площин паралельних до даної: x – 2y + 4z + D = 0. Так як шукана площини проходить через точку А, то підставимо координати точки А в це рівняння і знайдемо вільний член D: 3 + (–2)(–5) + 4 + D = 0 отже, D= – 17.

Відповідь: x – 2y + 4z – 17 = 0.

Приклад 37.

Скласти рівняння пучка площин, які проходять через вісь ОX.

Розв’язання:Так як вісь ОX належить координатним площинам, то можна використати площини (ХOY) і (XOZ). Рівняння площини XOZ: y=0, а ХOY: z=0. Отримаємо: a y+b z=0.

Приклад 38.

Написати рівняння площини, яка проходить через початок координат і через лінію перетину двох площин, заданих рівняннями x + y – 5 = 0 і x – 2z + 1 = 0.

Розв’язання: Шукана площина належить пучку площин, які проходять через лінію перетину даних площин. Рівняння цього пучка площин має вигляд: причому коефіцієнти a і b визначені з точністю до пропорційності. Так як початок координат повинен належати шуканій площині, то координати точки О задовольнятимуть останнє рівняння. Отримаємо: -5a +b = 0.

Покладемо, наприклад, a=1, тоді b=5 і рівняння 6x + y – 10z = 0 є рівнянням шуканої площини.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти