ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


До статті 459 Цивільного кодексу України

1. Поряд з творами літератури, науки та мистецтва правом інтелектуальної власності забезпечується охорона технічних рішень, продуктів та процесів у різних сферах людської життєдіяльності. Суспільні відносини, що виникають у зв'язку зі створенням, використанням результатів технічної творчості, захистом суб'єктивних прав авторів та їх правонаступників, регулюються інститутом патентного права, що охоплює правову охорону винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

На відміну від об'єктів авторського права, охорона яких забезпечується з моменту втілення у формі, придатній для сприйняття оточуючими, правовий режим охорони об'єктів патентного права не обмежується лише вимогами щодо зовнішнього оформлення результатів творчості. Пріоритетне значення надається відповідності внутрішніх ознак створених об'єктів визначеним законом формальним умовам. Патентним правом охороняється не лише форма технічного результату, а насамперед, його зміст, тобто, сукупність тих суттєвих ознак, що забезпечують унікальність створеного продукту чи процесу.

Крім глави 39 ЦК України регулювання відносин у сфері використання винаходів та корисних моделей забезпечується Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.93 р. (в редакції Закону України від 01.06.2000 р.), Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. N 22, Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. N 197 (надалі - Правила), Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 1883 р., Договором про патентну кооперацію 1970 р. та іншими правовими документами.

Суттєвий вплив на розвиток правових відносин з приводу захисту прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок здійснює судова практика. Справи з приводу захисту патентних прав можуть бути предметом розгляду судів загальної юрисдикції, але, як правило, вони розглядаються господарськими судами. Вищим господарським судом України були прийняті рекомендації "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 10.06.2004 р. N 04-5/1107. Крім того, Вищим господарським судом України за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку, видаються оглядові листи, які стосуються практики розгляду спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі спорів щодо прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок. Зокрема, питання захисту патентних прав розглядаються в листах Вищого господарського суду України "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію" від 14.02.2007 N 01-8/78, "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти промислової власності" від 13.07.2005 N 01-8/1234, "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію" 17.04.2006 N 01-8/844 та інші.

2. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (надалі - Закон) визначає винахід та корисну модель як результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Дане визначення видається занадто широким та таким, що не дозволяє розмежувати зазначені об'єкти промислової власності. Більш вдало розкривається правова категорія "винаходу" у Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. N 197, відповідно до яких винаходом є технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності).

Об'єктом правової охорони винахід може стати, якщо не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

3. Для отримання правової охорони винахід має відповідати сукупності юридичних вимог, що забезпечують його характеристику як об'єкта патентного права. До таких умов патентоздатності винаходу належать новизна, винахідницькій рівень та промислова придатність. За відсутності принаймні однієї з зазначених умов заявлене технічне рішення не може бути визнане об'єктом правової охорони.

Новизна винаходу означає, що до дати подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету суть технічного рішення не повинна бути відомою невизначеному колу осіб, тобто винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися. При перевірці новизни до рівня техніки включають також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту, у тому числі міжнародної заявки, у якій зазначена Україна.

Слід підкреслити, що на визнання винаходу патентоздатними не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто явно не випливає з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин.

Промислова придатність винаходу означає можливість його використання в промисловості або в іншій сфері суспільної діяльності. Основна мета перевірки промислової придатності полягає у встановлені можливості за допомогою винаходу досягнути задекларований заявником результат у будь-якій сфері суспільного виробництва.

4. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" відносить до об'єктів винаходу продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

При цьому продукт як об'єкт технології є матеріальним об'єктом - результатом діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина тощо.

Процес як об'єкт технології являє собою дію або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології.

В якості винаходу може бути запатентовано новий спосіб застосування відомого раніше продукту чи процесу або їх застосування за новим призначенням.

5. Закон особливо підкреслює, що правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології як сорти рослин і породи тварин, біологічні процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів, топографії інтегральних мікросхем, результати художнього конструювання.

Не визнаються також винаходами відкриття, наукові теорії та математичні методи, методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності, правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів, проекти та схеми планування споруд, будинків, територій, умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції, комп'ютерні програми, форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів). Зазначені об'єкти як правило підпадають під охорону авторського права та суміжних прав чи інших інститутів інтелектуальної власності.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти