ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Проведення паралельних і перпендикулярних прямих. Побудова кутів

Проведенняпрямих призаданому їх розміщенні. Вико­нання креслень потребує проведення значної кількості пара­лельних і перпендикулярних ліній. Тому ці лінії потрібно вміти проводити не тільки точно, а й швидко. Щоб витрача­ти якомога менше часу на проведення паралельних і перпен­дикулярних ліній, слід користуватися лінійкою і косинцем (бажано рівнобедреним).

Найчастіше паралельні лінії(горизонтальні, вертикальні і похилі) проводять так, як показано на рисунку 15. Відстань між паралельними лініями встановлюють за шкалою на лі­нійці.

Взаємне розміщення лінійки і косинця під час проведен­ня паралельних ліній може бути й іншим.

Рис. 15. Проведення горизонтальних (а), вертикальних (б)і похилих (в) паралельних ліній за допомогою косинця та лінійки

Рис. 16. Проведення ліній, паралельних заданій прямій

Нехай через точ­ку С потрібно провести пряму, паралельну заданій прямій АВ(рис. 16). Для цього суміщують гіпотенузу косинця з заданою прямою АВ, розташувавши вершину прямого кута внизу. Притримуючи однією рукою косинець, другою присувають до одного з катетів лінійку (рис. 16, а). Лінійку в такому поло­женні міцно притискують до креслення, а другою рукою по­сувають косинець угору до точки С так, щоб катет не відста­вав від лінійки. Сумістивши з точкою С гіпотенузу косинця, проводять по ній шукану пряму (рис. 16, б).

Щоб накреслити ще кілька пара­лельних ліній, косинець пересувають вище або нижче точки С, не змінюючи положення лінійки, і проводять пара­лельні лінії (рис. 16, в).

Перпендикулярність ліній визначаєть­ся наявністю прямого кута між ними. То­му найпростіше виконати побудову двох взаємно перпендикулярних відрізківза допомогою косинця й лінійки (рис. 17). Спочатку проводять горизонтальний від­різок, а потім за допомогою косинця про­водять до нього перпендикуляр.

Рис. 17. Побудова вза­ємно перпендикуляр­них відрізків за допо­могою косинця і лінійки

Рис. 18. Побудова перпендикуляра до прямої у заданій на ній точці

Якщо на одній з прямих задано точку, через яку повинен пройти перпендикуляр, то його побудову виконують так. Нехай на прямій АВ є точка С (рис. 18). З даною прямою суміщують гіпотенузу косинця і до одного з його катетів прикладають лінійку (рис. 18, а). Лінійку в такому положенні притискують до креслення, а косинець перевертають і ставлять на лінійку другим кате­том так, щоб його гіпотенуза сумістилася з точкою С. Про­водять шукану пряму лінію, яка буде перпендикуляром до АВ (рис. 18, б). Якщо на прямій АВ ще є точки, через які потрібно провести перпендикуляри, то гіпотенузу косинця знову суміщують з ними і проводять ці перпендикуляри (рис. 18, в).

Рис. 19. Побудова взаємно перпендикулярних відрізків за допомогою косинця і лінійки

На кресленнях паралельні лінії не завжди розміщені гори­зонтально, а перпендикулярні — вертикально. Часто зобра­ження на кресленні займає похиле положення. З рисунка 19 видно, що способи проведення паралельних і перпендикуляр­них ліній від цього не змінюються.

Рис.20.Побудова перпендикуляра в кінці відрізка прямої

Побудувати перпендикуляр в кінці від­різка прямоїможна за допомогою цирку­ля. Для цього з довільної точки 0, розмі­щеної над відрізком АВ (рис. 20), описують коло так, щоб воно пройшло че­рез точку А (кінець відрізка) і перетнуло пряму в точці М. Через точку М і центр кола 0 проводять пряму до зустрічі з про­тилежною стороною кола в точці N. Точку N з'єднують прямою з точкою А. Відрізок AN і буде перпендикуляром до АВ.

Побудова кутів. Як побудувати заданий кут за допомогою транспортира, вам відомо з уроків математики. Маючи у сво­єму розпорядженні косинець з кутами 30°, 60°, 90° та 45°, 45° і 90°, можна без транспортира будувати кути 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 120°, 135°, 150°. Раціональні прийоми побудови цих кутів показано на рисунку 21.

Рис. 21. Прийоми побудови кутів косинцями і лінійкою

ЗАПИТАННЯ

1. Які креслярські інструменти можна застосувати для прове­дення паралельних і перпендикулярних відрізків прямих?

2. Які способи проведення паралельних і перпендикулярних від­різків прямих ви знаєте?

3. За допомогою якого креслярського інструмента можна побу­дувати будь-який кут на кресленні?

4. Які кути можна побудувати за допомогою косинця і лінійки?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти