ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Національний ТЕХНІЧНИЙ університет

Національний ТЕХНІЧНИЙ університет

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра загальної економічної теорії

 

Методичні вказівки
ТА завдання до виконання курсової робОТИ

З дисципліни

«МІКРОекономіка»

 

 

ХАРКІВ


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням студента та складається з таких частин:

Частина 1 – Теоретична частина.

Частина 2 – Індивідуальне розрахунково-графічне завдання «Моделювання поведінки ринкових суб’єктів», що має таку структуру:

· Аналіз попиту та пропозиції.

· Моделювання поведінки споживача.

· Моделювання поведінки фірми на досконало конкурентному ринку.

· Моделювання поведінки фірми в умовах монополії.

Кожна частина індивідуального розрахунково-графічного завдання передбачає виконання розрахунків, побудову відповідних графіків та надання короткої пояснювальної записки з описанням ходу розрахунків і економічного змісту реакцій споживача чи фірми.

 

Варіант курсової роботи обирається за принципом відповідності номеру прізвища студента у журналі обліку групи.

Курсова робота виконується на папері формату А-4, графічні ілюстрації виконуються на міліметровому папері.

Обсяг роботи 35-45 аркушів.

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ

Частини 1 «Теоретична частина»

Варіант 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.

Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Альтернативні витрати.

Предмет мікроекономіки. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні. Нормативна і позитивна мікроекономіки. Основні принципи і методи.

Варіант 2. ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ

Потреба і корисність. Закон спадної граничної корисності. Перший та другий закони Госсена.

Бюджетні обмеження і можливості споживання. Правило максимізації корисності. Рівновага споживача. Вподобання та привабливість.

Варіант 3. ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

Криві байдужості, їх властивості. Карта байдужості. Гранична норма заміщення благ.

Бюджетне обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія, її формула, графічне зображення.

Рівновага споживача з точки зору ординалістської теорії поведінки споживача.

Варіант 4. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід-споживання». Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності. Функції Торнквіста. Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна-споживання». Крива індивідуального попиту. Поняття звичайних благ та благ Гіффена.

Ефект заміни та ефект доходу. Вплив ефектів за Слуцьким та за Хіксом. Взаємодія ефектів заміни та доходу. Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та економічний ризик. Умови схильності та несхильності споживача до ризику. Ризик та ефективність економічних рішень.

 

Варіант 5. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ ЇХ ВЗАЇМОДІЯ

Ринковий попит як сума індивідуальних попитів (означення, побудова графіків). Зміна попиту та зміна обсягу попиту, фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).

Ринкова пропозиція. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз). Взаємодія попиту та пропозиції.

Ринкова ціна та ціна рівноваги, обсяг рівноваги. Механізм встановлення ринкової рівноваги (павутиноподібна модель). Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції.

Поняття надлишку споживача та надлишку виробника. Практичне застосування аналізу рівноваги: встановлення мінімуму заробітної плати, стелі цін, податки, квоти та тарифи, державний та приватний сектор. Нецінове нормування дефіциту. Акцизні податки та максимізація акцизного збору.

 

Варіант 6. ТЕОРІЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ

Поняття «еластичності» для загального випадку. Концепція еластичності взаємозв'язаних показників. Еластичність попиту. Основні властивості еластичності. Оцінка еластичності зростаючої та спадної функції. Еластичність ступеневої функції. Дуговий метод розрахунку еластичності. Еластичність попиту за чинниками впливу: еластичність попиту за власною ціною блага, еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючого блага та за ціною взаємозамінного блага (перехресна еластичність), еластичність попиту за доходом. Зв'язок між еластичністю попиту за власною ціною блага та доходом виробника.

Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції. Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.

 

Варіант 7. ТЕОРІЯ ГРАНИЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ФІРМИ

Фірма як суб'єкт ринку та виробнича ринкова система. Фактори виробництва та їх класифікація. Мотивація поведінки фірми. Економічні періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. Миттєвий, короткотерміновий та довготерміновий періоди функціонування фірми.

Поняття та параметри виробничої функції. Виробнича функція як економічна модель технології, способи побудови виробничої функції (табличний, алгебраїчний, графічний). Основні властивості виробничих функцій.

Сукупний, середній та граничний продукт у короткотерміновому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Закон спадної продуктивності факторів виробництва. Двофакторна виробнича функція. Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант. Гранична норма технічного заміщення. Границі заміщення факторів. Зміна технології, зміна масштабу у довготерміновому періоді. Постійний, спадний та зростаючий ефект від збільшення масштабу виробництва.

 

Варіант 8. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

Поняття і види витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат. Альтернативні витрати. Явні та неявні; внутрішні та зовнішні витрати. «Нормальний прибуток» як елемент витрат. Економічний та бухгалтерський прибуток.

Витрати виробництва у короткотерміновому періоді. Постійні, змінні, сукупні, середні та граничні витрати. Означення, графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни кожного з видів витрат, точки мінімуму та їх взаємне розташування. Закон зростаючих граничних витрат.

Витрати виробництва в довготерміновому періоді. Криві довготермінових витрат та їх види. Поняття ізокости: означення, побудова, властивості. Карта ізокост. Рівновага виробника: вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретації. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.

 

Варіант 9. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки. Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Ринковий попит та крива попиту на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

Сукупний, середній та граничний дохід фірми, їх графічне відображення. Граничний дохід та його співвідношення з лінією попиту на продукцію фірми. Конкурентна стратегія фірми у короткотерміновому періоді. Максимізація прибутку. Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми: графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розміщення кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку фірми – досконалого конкурента. Ринкова ціна та умови: прибутковості, беззбитковості, збитковості, повного згортання виробництва фірми (графічно).

Пропозиція фірми та ринкова пропозиція. Конкурентна стратегія фірми у довготерміновому періоді. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

 

Варіант 13. ПОХІДНИЙ ПОПИТ

Похідний попит. Взаємозв'язок ринку продукту та ринків факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит. Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту та на ринку факторів виробництва. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва.

 

Варіант 14. РИНОК ПРАЦІ

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Обгрунтування рішення про найм. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Обґрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Особливості ринкової пропозиції праці.

Рівновага на ринку праці. Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та, продуктивністю праці. Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати.

 

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ

частини 2 «Індивідуальне розрахунково-графічне завдання

«Моделювання поведінки ринкових суб’єктів»

 

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ

АНАЛІЗ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

Функція попиту на товар задана функцією попиту Qd та функція пропозиції Qs (згідно варіанту).

1. Обчисліть рівноважні ціну (грн.) і обсяг продажу (тис. шт.).

2. Визначте ситуацію, якщо ціна товару буде фіксована на рівні P1 грн. та P2 грн. за одиницю. Подайте графічну ілюстрацію (графік 1.1 – Криві попиту та пропозиції).

3. Припустимо, що уряд встановлює податок з продажу на продавця у розмірах вказаних у вихідних даних. Визначте аналітично нові рівноважні ціни і рівноважні обсязі продажу. Які зміни відбудуться на графіку? Подайте графічну ілюстрацію (графік 1.2 – Зміна рівноваги за відсоткової зміни попиту та графік 1.3 – Вплив потоварного податку на ринкову рівновагу). Визначте частини податку, які платять споживач і виробник. Визначите дохід держави від введення податку.

4. Якими будуть рівноважні ціна і кількість товару, якщо уряд надасть їх виробникам субсидію в розмірі вказаному у вихідних даних на одиницю товару? Які зміни відбудуться на графіку? Подайте графічну ілюстрацію (графік 1.4 – Вплив субсидії на рівновагу ринку). Визначте загальну суму субсидії, наданої виробникам даного товару.

5. Визначите коефіцієнт дугової еластичності попиту на даний товар за умови зміни ціни від P1 до P2.

 

ВИХІДНІ ДАНІ ВАРІАНТІВ

Аналіз попиту та пропозиції

 

№ варіанту Функції попиту та пропозиції Величина фіксованої урядом ціни Податок з продажу Величина субсидії на одиницю товару, грн.
P1, грн. P2, грн. % грн. з од. товару
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Варіант 1. Qd = 2675-p; Qs = 2p-1315.
Варіант 2. Qd = 3654-7p; Qs = 11p-4626.
Варіант 3. Qd = 300-3p; Qs = p-20.
Варіант 4. Qd = 260-4p; Qs = 140+2p.
Варіант 5. Qd = 400-p; Qs = 3p-160.
Варіант 6. Qd = 258-3p; Qs = 7p-192.
Варіант 7. Qd = 44-4p; Qs = 20+2p. 0,5
Варіант 8. Qd = 100-p; Qs = 70+2p.
Варіант 9. Qd = 2564-9p; Qs = 4p-790.
Варіант 10. Qd = 2400-100p; Qs = 1000+250p. 0,4 0,5
Варіант 11. Qd = 2800-160p; Qs = 1600+140p. 1,5 0,5
Варіант 12. Qd = 756-12p; Qs = 15p-459.
Варіант 13. Qd = 4750-350p; Qs = 1600+100p. 9,6 14,6
Варіант 14. Qd = 4000-40p; Qs = -200+10p.
Варіант 15. Qd = 3000-30p; Qs = -400+20p.
Варіант 16. Qd = 2800-160p; Qs = 1600+140p. 2,5 0,5
Варіант 17. Qd = 502-2p; Qs = 340+4p.
Варіант 18. Qd = 40-7p; Qs = -6+16p. 0,4 0,5
Варіант 19. Qd = 782-13p; Qs = 8p-394.
Варіант 20. Qd = 561-7p; Qs = 6p-141.

ВИХІДНІ ДАНІ ВАРІАНТІВ

Таблиця 3.1.

ВИХІДНІ ДАНІ ВАРІАНТІВ

Варіант 1.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 50, 90, 125, 158, 195, 235, 280, 335, 400, 475.

Ціни: 35, 40, 58.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 2.

Постійні витрати = 50.

Змінні витрати: 0, 31, 54, 71, 91, 114, 149, 200, 265, 345, 440.

Ціни: 41, 30, 22.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 3.

Постійні витрати = 80.

Змінні витрати: 0, 63, 103, 138, 170, 208, 254, 307, 368, 436, 514.

Ціни: 68, 52, 48.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 4.

Постійні витрати = 50.

Змінні витрати: 0, 51, 80, 101, 116, 135, 160, 191, 229, 275, 331.

Ціни: 48, 31, 24

 

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 5.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 39, 66, 86, 107, 132, 165, 208, 264, 334, 424.

Ціни: 50, 35, 21.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 6.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 38, 64, 84, 105, 130, 162, 203, 253, 309, 375.

Ціни: 50, 35, 25

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 7.

Постійні витрати = 100.

Змінні витрати: 0, 82, 152, 217, 277, 347, 437, 547, 677, 827, 997.

Ціни: 105, 82, 66.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 8.

Постійні витрати = 60.

Змінні витрати: 0, 32, 56, 74, 94, 118, 148, 188, 237, 296, 365.

Ціни: 55, 29, 20.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 9.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 36, 64, 86, 111, 140, 176, 220, 273, 338, 417.

Ціни: 50, 35, 28.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 10.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 75, 105, 125, 140, 153, 173, 204, 254, 324, 426.

Ціни: 60, 32, 28

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 11.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 66, 90, 107, 114, 127, 146, 177, 226, 299, 402.

Ціни: 60, 30, 24

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 12.

Постійні витрати = 60.

Змінні витрати: 0, 32, 56, 74, 94, 118, 148, 188, 237, 296, 365.

Ціни: 55, 29, 20

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 13.

Постійні витрати = 85.

Змінні витрати: 0, 86, 130, 161, 188, 217, 250, 286, 336, 399, 476.

Ціни: 62, 46, 38.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 14.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 45, 85, 120, 153, 188, 228, 273, 328, 393, 468.

Ціни: 58, 47, 36.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 15.

Постійні витрати = 65.

Змінні витрати: 0, 68, 108, 143, 173, 208, 248, 293, 348, 413, 488.

Ціни: 68, 45, 38.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 16.

Постійні витрати = 70.

Змінні витрати: 0, 78, 100, 108, 114, 127, 146, 177, 226, 299, 402.

Ціни: 52, 32, 25

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 17.

Постійні витрати = 80.

Змінні витрати: 0, 89, 130, 162, 192, 227, 271, 324, 389, 469, 564.

Ціни: 70, 52, 41.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 18.

Постійні витрати = 50.

Змінні витрати: 0, 60, 100, 135, 165, 200, 240, 285, 340, 405, 480.

Ціни: 55, 45, 35.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 19.

Постійні витрати = 85.

Змінні витрати: 0, 34, 56, 72, 90, 112, 140, 178, 229, 294, 375.

Ціни: 55, 36, 20

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Варіант 20.

Постійні витрати = 60.

Змінні витрати: 0, 32, 56, 74, 94, 118, 148, 188, 237, 296, 365.

Ціни: 55, 29, 20.

Обсяг попиту на продукцію галузі
Ринкові ціни в галузі

Таблиця 4.1.

ВИХІДНІ ДАНІ ВАРІАНТІВ

Варіант 1.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 2.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 3.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 4.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 5.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 6.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 7.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 8.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 9.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 10.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 11.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 12.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 13.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 14.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 15.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 16.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 17.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 18.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 19.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

Варіант 20.

Обсяг попиту (тис. од.) на продукцію монополії
Ціни для монополії

КУРСОВОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги.Курсова робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту інституту «Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація. Структура і правила оформлення», розробленого на підставі та у відповідності до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структура і правила оформлення».

Курсова робота виконується у вигляді друкованого тексту з ілюстраціями та таблицями. Роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до 40 рядків на сторінці, 14 кегль. Можна також використати папір формату АЗ, коли це необхідно та міліметровий папір.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: з лівого боку - не менш за 20 мм, з правого - не менш за 10 мм, зверху - не менш за 20 мм, знизу - не менш за 20 мм.

Необхідно використовувати шрифт Times New Roman. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Компактність тексту роботи повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки, і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ЛІТЕРАТУРА», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати двом інтервалам.

Нумерація.Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці (тобто нумеруються сторінки починаючи зі вступу).

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, перелік літератури не нумерують.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка (наприклад, рисунок 1.4 – тобто рисунок четвертий першого розділу).

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці.

Формули нумерують в межах розділу. Номер формули складається з порядкового номера формули в розділі; між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Оформлення ілюстрацій.Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними.

Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Оформлення таблиць.Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць. Приклад побудови таблиці наведено нижче.

Таблиця 6.1 – Назва таблиці

Шапка   Рядки               Заголовки граф   Підзаголовки граф  
         
                   
                   
                   
Боковик (заголовки рядків) Графи (колонки)  

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють. В кінці назви крапка не ставиться.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і із великих, якщо вони є самостійними. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. Наприклад:

Продовження табл. 6.1

         
             
             
             
             

 

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині повторюють її головку, а в другому випадку – боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, то при першому повторенні його замінюють словами «Теж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів - які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Формули.Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення ( ) і ділення (/).

Посилання на інформаційні джерела.При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукувати документи і перевірити достовірність відомостей при цитуванні документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено в останні видання.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1 - 3]» або [1, 2].

Якщо наводиться конкретна інформація чи цитата з джерела, то після її закінчення у тексті без крапки чи іншого розділового знаку ставлять квадратні скобки й вказується номер джерела, а після коми номер сторінки, крапка ставиться після скобок. Наприклад: [1, с. 25], чи [1, с. 25-29].

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Перелік літератури.Згідно з вимогами перелік літературних джерел, що використовувалися при написанні курсової роботи і на якізроблено посилання, можна розміщувати наступними способами:

1) у порядку здійснення посилань по тексту курсової роботи. При цьому розділ роботи, ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ, також оформляється за номерами, які отримали джерела при написанні курсової роботи. Якщо на певне джерело робиться посилання у друге, втретє і т.д., то зберігається номер першого зазначення.

2) передбачає розміщення використаних джерел у такій послідовності:

а) Конституція України;

6) закони України;

в) укази Президента, постанови уряду;

г) директивні матеріали міністерств;

д) монографії, брошури, підручники; статті; інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством, на базі якого виконується дипломна робота, за алфавітом;

3) в хронологічному порядку.

Відомості про літературні джерела, які включено до переліку літератури, слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

 

Додатки.Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додаток тільки один, він оформлюється на окремому аркуші і повинен мати заголовок, надрукованиймалими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток А».

Якщо в роботі кілька додатків, то на окремому аркуші посередині друкується великими буквами слово ДОДАТКИ. На наступних

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти