ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Варіант 10. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК

Модель чистої монополії та її характеристика. Поняття та ознаки. Природні, економічні, адміністративні та правові бар'єри монопольного ринку. Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні. Монопсонія.

Монопольний ринок у короткотерміновому та довготерміновому періодах. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва (графічна, та алгебраїчна інтерпретація). Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція фірми монополіста та особливості її формування. Цінова дискримінація. Рівновага фірми» монополіста у довготерміновому періоді. Економічні наслідки та соціальна ціна монополії.

Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії. Державне регулювання монопольної діяльності, антимонопольна політика.

 

Варіант 11. РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції: ознаки та умови функціонування. Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Максимізація прибутку. Цінова політика фірми. Короткотермінова та довготермінова рівновага фірми (графічне інтерпретація). Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні та негативні наслідки.

Вплив рекламної діяльності на обсяги виробництва та витрати. Економічні доцільність реклами. Суспільна ціна монополістичної конкуренції, порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.

 

Варіант 12. ОЛІГОПОЛІСТИЧНА СТРУКТУРА РИНКУ

Олігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку. Основні причини існування олігополії. Різноманітність олігополістичних структур, загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки підприємства на ринку. Дуополія: суте моделей Курно та Бертрана. Олігополістичне ціноутворення. Моделі олігополістичного ціноутворення: цінова війна та її наслідки; картель та легальні угоди; таємні та мовчазні змови (лідерство у цінах). Модель ламаної кривої попиту. Ціноутворення за принципом: «витрати плюс». Основний зміст нецінової конкуренції.

Олігополія та економічна ефективність. Науково-технічний прогрес за умов олігополії. Економічні наслідки олігополії. Державне регулювання олігополії.

 

Варіант 13. ПОХІДНИЙ ПОПИТ

Похідний попит. Взаємозв'язок ринку продукту та ринків факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит. Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту та на ринку факторів виробництва. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва.

 

Варіант 14. РИНОК ПРАЦІ

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Обгрунтування рішення про найм. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Обґрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Особливості ринкової пропозиції праці.

Рівновага на ринку праці. Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та, продуктивністю праці. Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати.

 

Варіант 15. РИНОК КАПІТАЛУ І ЗЕМЛІ

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу. Попит та пропозиція капіталу. Поняття вибору у часі.

Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. Оптимальний вибір.

Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. Поняття теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.

 

Варіант 16. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДОБРОБУТ

Аналіз ринкової рівноваги. Часткова та загальна рівновага. Ефект зворотного зв'язку. Закон Вальраса. Рівновага в економіці обміну. Поняття загальної рівноваги за Парето. Ефективність та економіка добробуту. Парето-ефективний стан економіки. Теореми суспільного добробуту. Критерії. оцінки добробуту: утилітаристський критерій, критерій Роулза, критерій - Хікса. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту: ефективність та справедливість.

 

Варіант 17. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБМІНУ І РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ У СПОЖИВАННІ ТА ВИРОБНИЦТВІ

Ефективність у споживанні та обміні.

Ефективність у сфері виробництва.

Оптимізація структури економіки. Загальні умови ефективності конкурентної ринкової системи.

 

Варіант 18. ДЕРЖАВА В МІКРОЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ: ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ ТА СУСПІЛЬНІ БЛАГА

Зовнішні ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти. Позитивні зовнішні ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги; заходи щодо корегування (графічна інтерпретація). Негативні зовнішні ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги; заходи щодо керування (графічна інтерпретація). Суспільні та приватні витрата (вигоди). Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.

Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ. Приватні та громадські блага. Попит на громадські блага і ефективний їх обсяг. Особливості формування попиту, пропозиції та ціни рівноваги. Забезпечення громадськими благами: можливість ринку і держави.

Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Теорія суспільного вибору: способи прийняття рішень та проблема ефективності.

 

Варіант 19. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Правові засади ринкового господарства. Поняття ринкових інститутів.

Права власності, їх структура. Форми власності. Інститут прав власності. Права власності. Неоинституциональной теорія. Поняття трансакційних витрат.

Трансакційні витрати і функціонування ринку.

 

Варіант 20. ЕКОНОМІКА ІНФОРМАЦІЇ, НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ

Вибір в умовах невизначеності.

Ринки з асиметричною інформацією. Ризики інвестиційних рішень. Взаємозв’язок прибутку і ризику.


ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ

частини 2 «Індивідуальне розрахунково-графічне завдання

«Моделювання поведінки ринкових суб’єктів»

 

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ

АНАЛІЗ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

Функція попиту на товар задана функцією попиту Qd та функція пропозиції Qs (згідно варіанту).

1. Обчисліть рівноважні ціну (грн.) і обсяг продажу (тис. шт.).

2. Визначте ситуацію, якщо ціна товару буде фіксована на рівні P1 грн. та P2 грн. за одиницю. Подайте графічну ілюстрацію (графік 1.1 – Криві попиту та пропозиції).

3. Припустимо, що уряд встановлює податок з продажу на продавця у розмірах вказаних у вихідних даних. Визначте аналітично нові рівноважні ціни і рівноважні обсязі продажу. Які зміни відбудуться на графіку? Подайте графічну ілюстрацію (графік 1.2 – Зміна рівноваги за відсоткової зміни попиту та графік 1.3 – Вплив потоварного податку на ринкову рівновагу). Визначте частини податку, які платять споживач і виробник. Визначите дохід держави від введення податку.

4. Якими будуть рівноважні ціна і кількість товару, якщо уряд надасть їх виробникам субсидію в розмірі вказаному у вихідних даних на одиницю товару? Які зміни відбудуться на графіку? Подайте графічну ілюстрацію (графік 1.4 – Вплив субсидії на рівновагу ринку). Визначте загальну суму субсидії, наданої виробникам даного товару.

5. Визначите коефіцієнт дугової еластичності попиту на даний товар за умови зміни ціни від P1 до P2.

 

ВИХІДНІ ДАНІ ВАРІАНТІВ

Аналіз попиту та пропозиції

 

№ варіанту Функції попиту та пропозиції Величина фіксованої урядом ціни Податок з продажу Величина субсидії на одиницю товару, грн.
P1, грн. P2, грн. % грн. з од. товару
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Варіант 1. Qd = 2675-p; Qs = 2p-1315.
Варіант 2. Qd = 3654-7p; Qs = 11p-4626.
Варіант 3. Qd = 300-3p; Qs = p-20.
Варіант 4. Qd = 260-4p; Qs = 140+2p.
Варіант 5. Qd = 400-p; Qs = 3p-160.
Варіант 6. Qd = 258-3p; Qs = 7p-192.
Варіант 7. Qd = 44-4p; Qs = 20+2p. 0,5
Варіант 8. Qd = 100-p; Qs = 70+2p.
Варіант 9. Qd = 2564-9p; Qs = 4p-790.
Варіант 10. Qd = 2400-100p; Qs = 1000+250p. 0,4 0,5
Варіант 11. Qd = 2800-160p; Qs = 1600+140p. 1,5 0,5
Варіант 12. Qd = 756-12p; Qs = 15p-459.
Варіант 13. Qd = 4750-350p; Qs = 1600+100p. 9,6 14,6
Варіант 14. Qd = 4000-40p; Qs = -200+10p.
Варіант 15. Qd = 3000-30p; Qs = -400+20p.
Варіант 16. Qd = 2800-160p; Qs = 1600+140p. 2,5 0,5
Варіант 17. Qd = 502-2p; Qs = 340+4p.
Варіант 18. Qd = 40-7p; Qs = -6+16p. 0,4 0,5
Варіант 19. Qd = 782-13p; Qs = 8p-394.
Варіант 20. Qd = 561-7p; Qs = 6p-141.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти