ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Приклад таблиці для описання мінералів за фізичними властивостями

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Лабораторна робота № 1 на тему: ”Визначення і систематика мінералів”

Д а н о: роздатковий матеріал ‒ колекція мінералів, шкала твердості Мооса, бісквіт, лупа 2-5 кратного збільшення, флакон 10% соляної кислоти, музейна колекція взірців мінералів з типовими фізичними властивостями.

Х і д р о б о т и: Загальне ознайомлення з мінералами та їхніми фізичними властивостями здійснюється за даними, наведеними у підрозділі 2.1 підручника. Визначення фізичних властивостей мінералів проводиться в такому порядку:

1. Вивчають форму кристалів і форму мінеральних агрегатів, орієнтуючись на взірці типових форм в музейній колекції.

2. Визначають колір мінералу в куску і в порошку при денному світлі (при штучному освітленні відтінок кольорів може спотворюватись).

3. Визначають блиск мінералу, порівнюючи його з типовими взірцями блиску мінералів в музейній колекції.

4. Визначають прозорість мінералу, розглядаючи його навпроти джерела світла.

5. Визначають спайність і злам. При цьому орієнтуються також на взірці типової спайності і зламу мінералів в музейній колекції.

6. Визначають твердість мінералу, користуючись еталонами різної твердості зі шкали Мооса.

7. Приблизно визначають питому вагу мінералу зважуванням його на руці.

8. Визначають характерні властивості мінералу: для визначення солоності пробують його на смак; для визначення магнітності підносять мінерал до компаса і слідкують за відхиленням магнітної стрілки; реакцію з соляною кислотою перевіряють, капаючи нею на мінерал.

9. Ознайомлюються з основними класами мінералів і типовими представниками кожного класу за музейною і роздатковою колекціями.

10. Визначають мінерали з роздаткової колекції за їхніми фізичними властивостями.

11. Здійснюють контроль визначень, встановлюючи ідентичність заданих мінералів з типовими мінералами музейної колекції. Результати спостережень записують в таблицю 8.1.

З а в д а н н я: 1) визначати такі основні фізичні властивості мінералів як колір в куску, колір в порошку, блиск, прозорість, твердість, злам, спайність, питому вагу, характерні властивості;

2) визначати такi найбiльш поширені мінерали, як ортоклаз, альбіт, лабрадор, авгіт, рогову обманку, мусковіт, біотит, монтморилоніт, каолініт, кварц, лімоніт, кальцит, гіпс, пірит, апатит, галіт, графіт, сірку.

 

Т а б л и ц я 8.1.

Приклад таблиці для описання мінералів за фізичними властивостями

№ з.п. Назва і хім.склад мінералу Клас, група Колір   Блиск Прозо- рість Спай-ність Злам Твер- дість
в куску риски
кальцит CaCO3 карбо-нати моло-чно білий білий скля-ний про-свічує доско-нала в 3 напр. рів-ний 3,0
кварц (моріон) SiO2 оксиди чорний - скля-ний, жир-ний напів-прозо-рий дуже недос-конала рако-вис-тий 7,0

Лабораторна робота № 2 на тему: ”Визначення та систематика гірських порід”

Д а н о: роздатковий матеріал ‒ колекцiї магматичних, осадових і метаморфічних порід.

Х і д р о б о т и: Загальне ознайомлення з гірськими породами здійснюється за даними, наведеними у підрозділі 2.2 підручника. Зразок породи старанно оглядають, визначають його мінеральний склад, характернi властивостi, структуру, текстуру тощо. Характеристики магматичних, осадових і метаморфічних порiд записують у відповідні таблиці 8.2-8.4.

З а в д а н н я: В результатi виконаної роботи потрiбно навчитись визначати такi найбiльш поширенi гірські породи: магматичнi ‒ граніт, діорит, габро, лабрадорит, ліпарит, андезит, базальт, вулканiчний туф; осадові ‒ гальку, щебiнь, гравiй, жорству, пiсок, супiсок, суглинок, лес, конгломерат, пiсковик, глину, гiпс, вапняк, мергель, торф; метаморфічні ‒ кварцити, гнейси, мармури, сланцi.

 

Т а б л и ц я 8.2.

Приклад описання магматичних порiд

№ з.п. Назва породи Мiнеральний склад Умови утво-рення Кислот-нiсть та вмiст SiO2 в породах   Колір   Струк-тура   Тек-стура
Гранiт польовий шпат, кварц, рогова обманка, бiотит iнтру-зивна кисла, понад 65% черво-но-сірий повно-криста-лiчна щiльна

 

Т а б л и ц я 8.3.

Приклад описання осадових порiд

№ з.п. Назва породи Поход-ження Колiр   Струк-тура Тексту-ра Мiнераль-ний склад Харак-тернi власти-востi
крейда писаль-на органiч-не бiлий бiомор-фна пориста кальцит бурхливо реагує з соляно кислотою

 

Т а б л и ц я 8.4.

Форма журналу для визначення коефiцiєнта фiльтрацiї пiскiв

Приладом КФЗ

 

 

№ поз. Час фiльтрацiї, с Об'єм профiль-трованої води, см3 Q =V/t, см3 F, см2 I t, C Коефi-цiєнт фiльтрацiї
вiд t1 до t2 всього t=t2-t1 вiд V1 до V2 всього V=V2-V1 см/с м/добу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         

З а в д а н н я: Визначити коефiцiєнт фiльтpацiї пiску пpи двох гpадiєнтах (сеpедню величину з них вважати за дiйсну).


 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Лабораторна робота № 1 на тему: ”Визначення і систематика мінералів”

Д а н о: роздатковий матеріал ‒ колекція мінералів, шкала твердості Мооса, бісквіт, лупа 2-5 кратного збільшення, флакон 10% соляної кислоти, музейна колекція взірців мінералів з типовими фізичними властивостями.

Х і д р о б о т и: Загальне ознайомлення з мінералами та їхніми фізичними властивостями здійснюється за даними, наведеними у підрозділі 2.1 підручника. Визначення фізичних властивостей мінералів проводиться в такому порядку:

1. Вивчають форму кристалів і форму мінеральних агрегатів, орієнтуючись на взірці типових форм в музейній колекції.

2. Визначають колір мінералу в куску і в порошку при денному світлі (при штучному освітленні відтінок кольорів може спотворюватись).

3. Визначають блиск мінералу, порівнюючи його з типовими взірцями блиску мінералів в музейній колекції.

4. Визначають прозорість мінералу, розглядаючи його навпроти джерела світла.

5. Визначають спайність і злам. При цьому орієнтуються також на взірці типової спайності і зламу мінералів в музейній колекції.

6. Визначають твердість мінералу, користуючись еталонами різної твердості зі шкали Мооса.

7. Приблизно визначають питому вагу мінералу зважуванням його на руці.

8. Визначають характерні властивості мінералу: для визначення солоності пробують його на смак; для визначення магнітності підносять мінерал до компаса і слідкують за відхиленням магнітної стрілки; реакцію з соляною кислотою перевіряють, капаючи нею на мінерал.

9. Ознайомлюються з основними класами мінералів і типовими представниками кожного класу за музейною і роздатковою колекціями.

10. Визначають мінерали з роздаткової колекції за їхніми фізичними властивостями.

11. Здійснюють контроль визначень, встановлюючи ідентичність заданих мінералів з типовими мінералами музейної колекції. Результати спостережень записують в таблицю 8.1.

З а в д а н н я: 1) визначати такі основні фізичні властивості мінералів як колір в куску, колір в порошку, блиск, прозорість, твердість, злам, спайність, питому вагу, характерні властивості;

2) визначати такi найбiльш поширені мінерали, як ортоклаз, альбіт, лабрадор, авгіт, рогову обманку, мусковіт, біотит, монтморилоніт, каолініт, кварц, лімоніт, кальцит, гіпс, пірит, апатит, галіт, графіт, сірку.

 

Т а б л и ц я 8.1.

Приклад таблиці для описання мінералів за фізичними властивостями

№ з.п. Назва і хім.склад мінералу Клас, група Колір   Блиск Прозо- рість Спай-ність Злам Твер- дість
в куску риски
кальцит CaCO3 карбо-нати моло-чно білий білий скля-ний про-свічує доско-нала в 3 напр. рів-ний 3,0
кварц (моріон) SiO2 оксиди чорний - скля-ний, жир-ний напів-прозо-рий дуже недос-конала рако-вис-тий 7,0

Лабораторна робота № 2 на тему: ”Визначення та систематика гірських порід”

Д а н о: роздатковий матеріал ‒ колекцiї магматичних, осадових і метаморфічних порід.

Х і д р о б о т и: Загальне ознайомлення з гірськими породами здійснюється за даними, наведеними у підрозділі 2.2 підручника. Зразок породи старанно оглядають, визначають його мінеральний склад, характернi властивостi, структуру, текстуру тощо. Характеристики магматичних, осадових і метаморфічних порiд записують у відповідні таблиці 8.2-8.4.

З а в д а н н я: В результатi виконаної роботи потрiбно навчитись визначати такi найбiльш поширенi гірські породи: магматичнi ‒ граніт, діорит, габро, лабрадорит, ліпарит, андезит, базальт, вулканiчний туф; осадові ‒ гальку, щебiнь, гравiй, жорству, пiсок, супiсок, суглинок, лес, конгломерат, пiсковик, глину, гiпс, вапняк, мергель, торф; метаморфічні ‒ кварцити, гнейси, мармури, сланцi.

 

Т а б л и ц я 8.2.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти