ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Форма журналу компресійних випробувань ґрунту

Дата Тиск. Р, МПа Показання індикатора Середнє значеня показників індикатора, ∆ħ, мм Деформація приладу, δ Деформація зразка, ∆h = ∆ħ ‒ δ, мм Відносна деформація, ε = ∆ħ/h Коефіцієнт пористості, ei= e0-∆ei ∆ei= ε (1+e0)
лівого, мм правого, мм
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,780 0,00
  0,05 0,72 0,72 0,72 0,03 0,69 0,028 0,736 0,044

 

11. За отриманими даними будують компресійну криву (1) (див. рис. 4.3, а; 4.4), тобто криву залежності коефіцієнта пористості ґрунту від тиску е = f(Р), а також декомпресійну криву 2 – криву розвантаження (див. рис. 4.4).

12. Вираховують з точністю до 0,001 МПа коефіцієнт стисливості ґрунту m0, який дорівнює відношенню приросту коефіцієнта пористості ґрунту до приросту тиску:

 

, МПа, (8.8)

 

де р і рквідповідно, початковий і кінцевий тиски на ґрунт (задається викладачем);

еп і еквідповідно, початковий і кінцевий коефіцієнти пористості ґрунту, що відповідають тискам рп і рк. Визичаються з побудованої компресійної кривої.

За величиною коефіцієнта стисливості ґрунти умовно поділяють на:

а) малостисливі, якщо m0 ≤ 0,05 МПа;

б) середньостисливі, якщо 0,05 < m0 ≤ 0,5 МПа;
в) дуже стисливі, якщо m0 > 0,5 МПа.

13. Обчислюють компресійний модуль деформації з точністю 0,1 МПа за формулою:

 

, МПа, (8.9)

 

де е0, ‒ коефіцієнт пористості ґрунту до початку випробувань;

m0коефіцієнт стисливості ґрунту;

β ‒ коефіцієнт, який враховує відсутність поперечного розширення ґрунту в компресійному приладі і який обчислюють за формулою:

 

, (8.10)

 

де ν ‒ коефіцієнт поперечної деформації, який визначають в приладі трьохосьового стиску ( див. рис. 4.9).

У разі відсутності експериментальних даних допускається приймати такі значення ν:

для піску і супіску 0,3 - 0,35;

для суглинку 0,35 - 0,37;
для глини: якщо ІL<0 0,2 - 0,3,

0≤ ІL ≤ 0,25 0,3 - 0,38,

0,25 < ІL ≤ 1,0 0,38 - 0,45.

При цьому менші значення ν приймають при більшій щільності ґрунту.

Вважається, що значення модулів деформацій, отримані за даними компресійних випробувань, для всіх ґрунтів (за винятком сильностисливих) занижені, тому для розрахунку осідання фундаменту їх рекомендують коректувати за результатами паралельно проведених випробувань того ж ґрунту штампом. Для четвертиннх супісків, суглинків і глин можна приймати коректуючий коефіцієнт тк з таблиці 8.10, але при цьому значення Ек необхідно визначати в інтервалі тисків 0,1- 0,2 МПа..

Модуль деформації Е дорівнюватиме:

 

Е = Еk × mk . (8.11)

Т а б л и ц я 8. 10.

Коефіцієнти mk для алювіальних, делювіальних, озерних і озерно-алювіальних четвертинних ґрунтів з показником текучості IL≤ 0,75

Ґрунт   Значення mk при коефіцієнті пористості, е
0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
Супісок 4,0 4,0 3,5 3,0 2,0 - -
Суглинок 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0
Глина - - 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5

Примітка. Для проміжних значень екоефіцієнтm0 визначається інтерполяцією.

 

Лабораторна робота № 6 на тему: ”Визначення характеристик міцності глинистого ґрунту методом одноплощинного зрізування”

Загальне ознайомлення з поняттями, що характеризують опір ґрунтів зсуву, та приладами для їхнього визначення здійснюється вивченням у підручнику підрозділа 4.2.

В лабораторних умовах опір ґрунтів зрушенню найчастіше визначаютьметодом зрізування зразків ґрунту по одній фіксованій площині в зрізному прилады (див. рис. 4.26) з верхньою рухомою обоймою див. рис. 4.13), або з нижньою рухомою обоймою для випробування пісків. Зразок ґрунту має форму циліндра діаметром не менше 7,0 см і висотою не більше 0,5 і не менше 0,33 діаметра.

Випробовуваннями ґрунтів методом одноплощинного зрізування визначаються характеристики міцності ‒ опір ґрунту зсуву τ, кут внутрішнього тертяґрунту φ та питоме зчеплення ґрунту С. Ці характеристики використовують для визначення розрахункового опору ґрунту для розрахунків стійкості основ, земляних споруд та укосів і схилів, для визначення бічного тиску ґрунту на огороджуючі конструкції і для рішення інших задач.

У даній навчальній лабораторній роботі ґрунт досліджується за методом консолідовано-дренованого зрізування ‒ для пісків та глинистих ґрунтів у стабілізованому стані незалежно від їх ступеня вологості.

Опір ґрунту зсуву τ визначають не менш ніж для трьох різних значень норрисьних напружень σ на зразках ґрунту, взятих з одного однорідного за будовою і складом моноліту, або, в окремих випадках, на зразках, підготовлених в лабораторії.

Д а н о: прилад для зрізування ґрунтів, прилад для попереднього ущільнення ґрунтів, паперові фільтри, індикатори, зразки глинистого ґрунту.

Х і д р о б о т и:

1. Підготовка зразків ґрунту. В прилад попереднього ущільнення вміщують зразки глинистого ґрунту, замочують їх, після чого ущільнюють перший зразок під тиском Р = 0,1 МПа, другий під тиском Р = 0,2 МПа, третій під тиском Р = 0,3 МПа. Нормальний тиск передають ступенями ∆Р = 0,025-0,1 МПа. Кожний ступінь витримують не менше 30 хвилин, а кінцевий ступінь ‒ до умовної стабілізації деформації стиснення. За умовну стабілізацію деформації слід приймати її приріст, який не перевищує 0,01 мм за час, не менший для супісків ‒ 2 год; суглинків з числом пластичності Ір < 12% ‒ 6 год; суглинків з Ір > 12% і глин ‒ 12 год; для просідаючих ґрунтів ‒ 3 години.

(Підготовку зразків і ґрунту виконують в лабораторії заздалегідь).

2. Методика визначення опору ґрунту зсуву.

2.1. Зразок ґрунту в гільзі, підготовлений в приладі попереднього ущільнення, зверху і знизу накривають паперовими фільтрами і вміщують у зрізуючий пристрій (3) приладу для зрізування ґрунтів (див. рис. 4.26). Зрізуючий пристрій (зрізувач) складають так, як це показано на рис. 4.27, після чого приладу надають робочий стан. Для цього обертанням маховика підіймають тяговий циліндр, до утворення поміж верхньою і нижньою обоймами зазора розміром 0,5-1,0 мм, який утворюють настановними гвинтами (4). Докладанням гирь на важіль нормального тиску через коромисло механізму вертикального тиску і штамп створюють на зразок обумовлений нормальний тиск.

2.2. Встановлюють індикатор (5) для замірювання горизонтальних деформацій. Навантаження М на важіль розраховують за формулою:

 

, кг, (8.12)

 

де Р ‒ нормальний тиск, МПа;

А ‒ площа поперечного перерізу зразка (А = 40 см2);

m ‒ маса рухомої частини механізму передачі норрисьного тиску (m = 5,0кг);

n ‒ кратність збільшення навантаження важеля (n = 10).

Для створення нормального тиску 0,1; 0,2; 0,3 МПа треба відповідно покласти гирі загальною масою 3,5; 7,5; 11,5 кг.

2.3. Горизонтальні зрушуючі зусилля створюють докладанням гирь на важіль механізму горизонтального зрізування. Величина ступеня зрушуючих зусиль повинна становити 5% від нормального тиску Р, здійсненого на зразок ґрунту. З метою скорочення тривалості досліду під час навчання дозволяється збільшувати величину ступеня до 12,5%.

Для створення певного значення τ необхідно на важіль механізму горизонтального зрізування покласти гирі загальною масою Ті:

, кг. (8.13)

 

Докладання вантажу кожного наступного ступеня виконують після того, коли деформація зсуву від попереднього ступеня навантаження не буде перевищувати 0,01 мм за 1 хвилину, що вважається умовною стабілізацією деформацій зрушення (зсуву). Після настання стабілізації записують показання індикатора. Дослід слід вважати закінченим, якщо з докладанням чергового ступеня дотичного навантаження відбувається миттєвий зсув однієї частини зразка відносно другої, або загальна деформація зрізання перевищує 5 мм. Після цього випробовують інші зразки з іншими значеннями стискуючого навантаження. В навчальних дослідженнях випробовують три зразки ґрунту.

2.4. Результати значень деформацій зсуву записують в таблицю 8.11.

 

Т а б л и ц я 8. 11.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти