ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


І. Прийменники, що передають відношення мети

Відношення мети виражають прийменники для, з метою, на предмет, задля, заради, ради, в ім 'я. Нейтральний прийменник для є домінантою цього синонімічного ряду, він уживається в усіх стилях мовлення. Прийменник з метою має відтінок книжності і використо­вується в офіційно-діловому та науковому стилях. Для офіційно- ділового мовлення характерний прийменник на предмет. Приймен­ники задля, ради, заради, в ім'я, в інтересах реалізують відтінок при­святи, що обов'язково має враховуватися при їх використанні.

Із словом заходи на позначення мети вживаються прийменники щодо, до, для. Найширше використовуються конструкції з приймен­никами щодо, до: заходи щодо зміцнення дисципліни, заходи до по­ліпшення умов праці. Сполучення іменника заходи з прийменником по {заходи по вихованню, заходи по охороні) не відповідає літературній нормі.

До взаємозамінних належать такі конструкції: берегти на всякий випадок — берегти про всякий випадок, йти по гриби — йти за гриба­ми, склянка для сметани — склянка на сметану.

II. Прийменники, що виражають причинові відношення

Прийменник завдяки містить вказівку на причину, яка сприяє здійсненню чогось, прийменник через (і його досить часто вживаний ненормативний російський мовний із-за) вказує на причину, що за­важає здійсненню чогось. Отже, слід говорити: виконав завдання зав­дяки твоїй допомозі, зробив помилку через неуважність.

Для позначення причинових відношень з обмеженим колом імен­ників уживаються прийменники від, з: кричати від (з) болю, плакати з (від) радості, підскочити від (з) несподіванки тощо.

III. Прийменники, що виражають часові відношення

Паралельно вживаються конструкції: на ту пору — в ту пору, за всіх часів — в усі часи, за давніх часів — у давні часи, під час війни — за часів війни, через два дні — за два дні.

Стилістично розрізняються конструкції: з дня народження — від дня народження, з дня заснування — від дня заснування. Перші з наве­дених конструкцій породжені впливом (інтерференцією) російської мови, а тому їх вживання в науковому та офіційно-діловому стилях не допускається. Як нейтральна і розмовна розрізняються конст­рукції: після вечері — по вечері.

IV. Прийменники, що виражають просторові відношення

Синонімічними зв'язками об'єднуються такі прийменники цієї групи: біля — близько — коло — поряд (з) — поруч (з), край — кінець, обіч — обабіч — збоку — побіч (розм.) — обік (розм.), напроти — на­впроти — проти — супроти — насупроти (розм.), серед — посеред.

Нормативними є конструкції: їхати до міста, йти до школи, заві­тати до музею, мешкати на вулиці Франка, будинок по вулиці Васи- ленка, надсилати на адресу, мешкати за адресою, серед яких, серед села, навпроти будинку.

V. Прийменники, що передають відношення відповідності

Синонімічний ряд утворюють прийменники: відповідно до, згідно з, залежно від, виходячи з, у світлі, у дусі, у розрізі. Всі наведені прий­менники характерні для офіційно-ділового мовлення. Прийменнико­вої сполуки у відповідності до в українській мові немає, вона є каль­кою російського прийменника в соответствии с.

VI. Прийменники, що передають допустові відношення

Розрізняються сферою вживання синоніми незважаючи на і попри. Прийменник попри використовується тільки у розмовному і худож­ньому стилях. Його стилістично нейтральний синонім не має функ­ціональних обмежень. Не відповідає сучасним нормам української мови вживання у ролі прийменника словосполучення не дивлячись на (результат калькування російського прийменника несмотря на). Слово (не) дивлячись (на) функціонує в сучасній українській мові лише як дієприслівник: Учень відповідав, не дивлячись на дошку.

VII. Прийменники, що передають об'єктні відношення

Синоніми стосовно, стосовно до, щодо мають тотожні значення. В усному мовленні, публіцистиці, художніх творах переважно вжи­вається прийменник щодо. Прийменникам стосовно, стосовно до, що вирізняються відтінком книжності, надається перевага у науко­вому й офіційно-діловому мовленні.

§ 37. ПРИЙМЕННИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ УКРАЇНСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ

1. Найчастіше трапляються помилки у перекладах з російської мови конструкцій з прийменником по. В окремих значеннях цей прийменник має в українській мові різні відповідники. При пере­кладі деяких російських словосполучень українською мовою прий­менник випускається. Наведемо російські конструкції з прийменни­ком по та їх українські відповідники:

Позначення шляху руху або місця, де відбувається дія

бегать по стадиону бігати по стадіону

идти по тропинке йти стежкою

подниматься по лестнице підніматися сходами

гулять по городу гуляти по місту

Позначення напрямку


 

 


идти по ветру плыть по течению по почте по дороге

йти за вітром пливти за течією за адресою дорогою


Позначення способу називання

называть по фамилии називати за прізвищем

называть по имени и отчеству називати на ім 'я і по батькові

відпустка через хворобу через помилку через (з) непорозуміння з нагоди з вашої вини через родинні обставини завдяки щасливому випадкові

Позначення причини

отпуск по болезни по ошибке по недоразумению по случаю по вашей вине

по семейным обстоятельствам по счастливой случайности

Позначення часу


 

 


по выходным дням по праздникам по вечерам по целым дням у вихідні дні (вихідними днями) у (на) свята (святами) вечорами

цілими днями (цілі дні)


 

 


Позначення мети, призначення


 

 


вызвать по делам службы комиссия по составлению резолюции

ателье по обслуживанию фотолюбителей мероприятия по улучшению быта

викликати у службових справах комісія для складання резолюції

ательє для обслуговування фотолюбителів заходи щодо (до, для) поліпшення побуту


 

 


Позначення кількості


по чайній ложці по 5 літрів
по чайной ложке по 5 литров

 

 


Позначення понять, що окреслюють певне коло знань, галузь науки, діяльності, спеціальності тощо

агент з постачання інспектор з техніки безпеки

агент по снабжению инспектор по технике безопасности

специалист по микробиологии

фахівець з (у галузі) мікробіо­логії

чемпіон з тенісу

чемпион по теннису

работать по технической части працювати в галузі техніки

дежурный по этажу черговий по поверху

приказ по армии наказ по армії

занятия по психологии заняття з психології

учебник по химии підручник з хімії

экзамен по фонетике екзамен з фонетики

Позначення якості, властивості, відношення

важный по значению важливий за значенням

добрый по натуре добрий за вдачею

(доброї вдачі) большой по объему великий за обсягом

старший по возрасту старший за віком

(старшого віку) необычный по вкусу незвичайний на смак

по единой форме за єдиною формою

по состоянию на 1 января за станом на 1 січня

Позначення часових відношень

по прибытии поезда після прибуття поїзда

по получении телеграммы після одержання телеграми

по истечении срока після закінчення строку

Позначення засобу зв 'язку

послать по почте послати по пошті (поштою)

сообщить по телефону повідомити по телефону

(телефоном )

Позначення об'єкта туги, суму, співчуття

скучать по детям скучати за дітьми

тоска по дому туга за домівкою

грустить по мужу сумувати за чоловіком

Позначення відповідності

по инициативе з ініціативи

по приказу за наказом (згідно з наказом)

по поручению за дорученням

по заказу на замовлення

по состоянию здоровья за станом здоров 'я

2. Труднощі виникають при перекладі конструкцій і з іншими прийменниковими конструкціями. Запам'ятайте такі російсько-ук­раїнські відповідники:
сейчас без четверти семь зараз за чверть сьома
встретимся без четверти семь зустрінемось за чверть
  до сьомої
в алфавитном порядке за абеткою
в девять часов о дев 'ятій годині
в защиту на захист
в наш адрес на нашу адресу
в сущности по суті
ввести в состав ввести до складу
вступать в силу набувати чинності
в те времена у ті часи (за тих часів)
в трех километрах за три кілометри
возводить в степень підносити до степеня
получить в рассрочку одержати на виплат
поставить в пример поставити за приклад
превратить в шутку перетворити на жарт
пьеса в трех действиях п 'сса на три дії
сказать в двух словах сказати двома словами
за дальностью расстояния через далеку відстань
за недостатком сведений через брак відомостей
идти за водой йти по воду
ходить за грибами ходити по гриби (за грибами)
к началу года на початок року
к трем часам на третю годину
говорить на двух языках говорити двома мовами
на следующий день наступного дня
писать на украинском языке писати українською мовою
смеяться над ним сміятися з нього
издеваться над тобой знущатися з тебе
волноваться о тебе хвилюватися за тебе
дом о пяти комнатах будинок на п 'ять кімнат
идти около часа йти близько години (з годину)
при всех обстоятельствах за всіх обставин
при жизни за життя
при исполнении служебных під час (виконання) службових
обязанностей обов'язків

при условии

при сём прилагается

согласно приказу за умови

до цього додається

згідно з наказом, відповідно до

наказу


 

 


§ 38. ВЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ

1. Стилістичне забарвлення сполучників визначає сферу їх функ­ціонування. Більшість з них належить до стилістично нейтральних: і, або, оскільки, якщо, проте, поки, для того щоб та ін. Переважно у книжному мовленні вживаються сполучники: внаслідок того що, зав­дяки тому що, оскільки, зважаючи на те що, з того часу як. Розмовне забарвлення властиве сполучникам: аби, а що, буцім, оскільки, буцім­то, одначе, отож, покіль, раз, себто та ін. Як засіб стилізації у ху­дожніх творах використовуються застарілі сполучники: заки (поки), коби (якби), позаяк (бо), прецінь (але) та ін. Поза художнім мовлен­ням ці слова не вживаються.

2. Урізноманітнює мовлення вживання синонімічних сполучників і, та; але, та, проте, однак, одначе (розм.); або, чи; ніби, наче, неначе, як, мов, мовби, немов; коли, якщо, раз (розм.); бо, тому що, через те що; поки, доки; зважаючи на те що, з огляду на те що; щоб, для того щоб, з тим щоб та ін.

3. Відповідниками російського сполучного слова который в ук­раїнській мові є синоніми який, що, котрий. У науковому та офіцій­но-діловому стилях перевага віддається словам який, що. У складних реченнях з неоднорідними підрядними використовувані сполучні слова слід варіювати, як-от: Звичайно ухвали складаються із вступної частини, в якій констатується стан питання, що розглядається, і по- становчої, яка містить перелік заходів із зазначенням термінів вико­нання та перелік службових осіб, що відповідають за втілення їх у життя; Зайшов до історичного музею, дивився на речі, що якимсь чи­ном не згоріли в часі, на зброю, що якимсь чином не заржавіла, на кни­ги, які випускалися бозна-як давно і які горталися проздовж сторіч но­вими й новими людьми, котрі шукали в них загадки вічного (В. Шев­чук).

4. У складнопідрядному реченні сполучник чи сполучне слово мають узгоджуватися з головною частиною. Неправильним є речен­ня: Зупинка мікроавтобуса здійснюється на обладнаних зупинках і на вимогу пасажирів тільки в місцях, якщо це не заборонено для зупинки дорожніми знаками та правилами дорожнього руху. Від головного речення до підрядного ми ставимо питання "Уяких?". Отже, підряд­не речення повинно приєднуватися означальним сполучником які або що.

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ МОВИ

§ 39. ПОРЯДОК СЛІВ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

В українській мові порядок слів вважається вільним, тобто не існує певного місця у реченні за тим чи іншим його членом. Вільний порядок слів значить, що кожне речення може мати різні варіанти, наприклад: Ця прогулянка розрахована лише на три години. Розрахо­вана ця прогулянка лише на три години. Лише на три години розрахо­вана ця прогулянка.

Існує прямий і непрямий порядок слів, або інверсія. Розглянемо два речення: Спеціальний стаж іноді підтверджується показаннями свідків. Цей навчальний заклад завжди забезпечував високий рівень підготовки фахівців з вищою освітою. Для них характерне таке роз­ташування членів речення: 1) підмет стоїть перед присудком (стаж підтверджується, заклад забезпечував); 2) узгоджене означення пере­дує означуваному слову (спеї^шльнш стаж,уей^на^ заклад, високий рівень); 3) неузгоджене означення стоїть після означуваного слова (показання свідків, фахівців з^освітою); 4) додаток стоїть після слів, від яких залежить (підтверджується потжтнями, забезпечував рівень); 5) обставина часу передує присудкут (іноді підтверджуєть- ся, завжди забезпечував). Порядок слів у наведених реченнях є прямим.

Прямий порядок слів домінує у мові. Він вважається нейтраль­ним і є характерним для офіційно-ділового та наукового стилів.

При інверсії основний зміст речення зберігається, але зміна по­рядку слів дозволяє внести додаткові змістові відтінки, підсилити ви­разність слів. Наприклад, у реченні В Українському домі вітали з п'я­тиріччям Академію муніципального управління комунікативним зав­данням є повідомлення про те, що відбулося. При іншому порядку слів Академію муніципального управління вітали з ювілеєм в Українсь­кому домі підкреслюється місце, де святкувався ювілей. У реченні Академію муніципального управління вітали в Українському домі з юві­леєм повідомляється про характер ювілею — п'ятиріччя. Із цих при­кладів бачимо, що кінець речення — це сильна позиція для будь-яко­го члена речення і найпростішим способом виділення якогось слова чи словосполучення є винесення його на останнє місце у реченні.

Інверсія часто спричинює зміну експресивного забарвлення ре­чення, отже, непрямий порядок слів частіше зустрічається в розмов­ному та художньому стилях.

Наведемо кілька правил, що регулюють порядок членів речення. В офіційно-діловому та науковому стилях переважає передування підмета присудку (прямий порядок слів): Дублікат трудової книжки заповнюється за загальними правилами. Ремонт будівель здійснюва­тиметься без відселення мешканців.

Не виключаються у цих стилях конструкції з інверсією головних членів речення. Йдеться про такі випадки, коли при зміні розташу­вання підмета і присудка зберігається нейтральність висловлювання. Наприклад, нормою є передування присудка підметові у словах ав­тора, які розривають пряму мову або стоять після неї: "Комп'ютери­зація пошти, — розповідає директор Львівської дирекції "Укрпошти " Анатолій Кидисюк,— дала можливість закласти надійну технічну базу для розширення сфери послуг "; "У Володимирі-Волинському пра­цює сьогодні 1200 підприємств", — інформує міський голова Петро Данилович Сагстюк.

Нормативним є передування присудка підметові у реченнях, на початку яких стоять обставинні слова, як-от: Значно зменшує імовірність крадіжки у квартирах встановлення автономної сигналі­зації; ПатшрщіорііїУкрсіїш діють норми безплатної видачі робітни­кам спеціального одягу.

Що стосується узгодженого означення, то нейтральною позицією для нього є передування означуваному слову: Зовнішньо^'коншііщш діяльність є важливим фактором розвитку національної економіки кожної' держави.

Прикметник ставиться після іменника, якщо необхідно виділити ознаку. Такий порядок слів використовується у художньому та пуб­ліцистичному стилях: Тут люд осілий. Тут шанують труд. І рух да­дуть і кругові, і кросну. Кують залізо із місцевих руд. І мають славу дуже розголошу (Л. Костенко); Осики лист каро-зелений тремтить на вітрі і тремтить (В. Стус); Не бажаємо вам легких доріг. Бажа­ємо вам доріг чесних (О. Гончар).

Постпозиція узгодженого означення щодо іменника використо­вується в термінах і назвах товарів при класифікації об'єктів, що входять у загальний клас. Іменник при цьому означає родове понят­тя, а прикметник — видову ознаку: ромашка лікарська, ромашка за­пашна, м'ята перцева, модрина європейська, річкова мінога українська, норка звичайна, підлога паркетна, ванни емальовані чавунні, щітки ма­сажні, білизна постільна. У цих прикладах постпозиція прикметника не має експресивно-стилістичного забарвлення, отже, вони є прик­метою наукового, офіційно-ділового та публіцистичного (з познач­кою "спец.") мовлення.

Поширене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, може стояти як у препозиції, так і в постпозиції до означуваного сло­ва, порівняйте: Арбітражний суд повернув позовну заяву і додаяі^до^ неї документи без розгляду. Арбітражний суд повернув позовну заяву і документи, додані до неї, без розгляду. Зазначену суму необхідно вне­сти у передбачену терміни. Зазначену суму необхідно внести у

терміни, переооачені угооою.

Частіше дієприкметниковий зворот ставиться після означуваного слова. Постпозиція (позиція "після") є єдино можливою для дуже поширених дієприкметникових зворотів, як-от: Суми допомоги,

виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком; Гро­мадяни, які одержують авторські винагороди, повинні вести облік до­ходів і витрат, пов 'язаних зі створенням того чи іншого конкретного твдіуиі^

За наявності кількох означень на першому місці ставляться озна­чення, виражені займенниками: ^^й^шш концерти стають справжнім святом для шанувальників музичної класики; Спосіб одер­жання майнового паю вибирається в кожному конкретному випадку з урахуванням побажань пайовика. Ніхто не має права виселити грома­дянина із службової квартири без надання іншого житлового при­міщення.

Зміна розташування означень з метою їхнього змістового та інто­наційного виділення використовується у художніх і публіцистичних творах: Степан Маркович впевнений, що степовая піраміда була не нижча, ніж єгипетські піраміди... (О. Гончар); Справжнє ім'я і пріз­вище Юрія Клена — Освальд Бургардт. І ім 'я, і прізвище не залишають жодних сумнівів щодо національного походження видатного нашого письменника (Є. Маланюк).

При кількох неоднорідних означеннях, виражених якісним і відносним прикметниками, першим ставиться якісний прикметник, а другим — відносний як такий, що виражає більш суттєву чи пос­тійну ознаку: конкретна моральна шкода, якісний харчовий продукт, свіжий український хліб.

Якщо іменнику передують два відносні прикметники, що є неод­норідними означеннями, то першим ставиться прикметник, що вира­жає більш вузьке поняття: середня заробітна плата, державна вико­навча влада, добровільні протипожежні формування, колективні тру­дові спори, особисте підсобне господарство, дитяче шкіряне взуття, борошняні кондитерські вироби, пересувна дрібнороздрібна торговель­на мережа.

Неузгоджене означення ставиться після означуваного слова: гро­мадяни похлшого^ві^, право пенсія за^віколі, допо­мога надітей.

Додаток звичайно стоїть після слова, що ним керує: власник кімнати, продукти харчування, доставка палива, відшкодувати прсі- утішкам, затверджено постановою.

У конструкціях з кількісними числівниками іменник розташо­вується після числівника: сто грамів, п'ять кілометрів, три години. При зміні порядку слів виражається приблизність: кілограми чотири, кілометрів п 'ять, години дві-три.

Порушення правил розташування членів речення може спричи­нити двозначність висловлювання. Неправильно побудованим є, на­приклад, таке речення: Великий інтерес викликала лекція про нарко­манію у батьків. Можна подумати, що лектор розповідав про батьків-наркоманів. З речення Комісія розглянула два тижні тому висунуті пропозиції незрозуміло, що відбувалося два тижні тому — висунення пропозицій чи їх розгляд комісією. Потрібно було сказа­ти: Великий інтерес у батьків викликала лекція про наркоманію. Два тижні тому комісія розглянула висунуті пропозиції або Комісія розг­лянула всі пропозиції, висунуті два тижні тому.

Порушенням норми вважається розташування поряд двох прий­менників, наприклад: Необхідно ознайомитися з доданими докумен­тами (замість:... з документами, поданими до позовної заяви); Квиток дійсний тільки у цьому рейсі (замість:... на рейс, зазначений у ньому).

§ 40. УЗГОДЖЕННЯ ПІДМЕТА З ПРИСУДКОМ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти