ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


II. Вимоги до тексту документів

Будь-який службовий документ належить до офіційно-ділового стилю. Це означає, що у ньому мають реалізовуватися такі загальні особливості цього стилю, як стислість і нейтральність викладу. Важ­ливими вимогами до тексту документів є також достовірність, повно­та, точність, переконливість.

Стислість документа забезпечується відсутністю у ньому зайвої інформації, зайвих слів тощо. Всі частини тексту мають стосуватися суті справи, що викладається у ньому.

Нейтральність викладу є нормою ділового етикету і означає, що мовні засоби, використовувані у документі, не повинні вказувати на почуття та емоції автора. Нейтральність тексту створюється різними мовними засобами. На рівні лексики ця риса виявляється у викорис­танні нейтральної, або міжстильової, лексики, а також певної термі­нології. Текст документів не повинен містити стилістично знижених або емоційно-експресивних слів (просторіччя, жаргонізми, діалек­тизми, іменники і прикметники із суфіксами суб'єктивної оцінки, ви­гуки тощо). На рівні синтаксису нейтральність стилю створюється використанням розповідних речень, прямого порядку слів. Якщо до­кумент має метою вплинути певним чином на адресата, то для цього повинні використовуватися засоби логічної оцінки фактів, які не по­рушують беземоційності викладу.

Достовірність документа означає, що викладені у ньому факти відповідають дійсності.

Повним є документ, зміст якого вичерпує всі обставини справи.

Точним є такий документ, в якому будь-яка фраза, будь-яке слово чи речення тлумачаться однозначно. Інакше кажучи, точність доку­мента означає бездоганний виклад думки у ньому. Для досягнення точності у документах можуть повторюватися ті самі слова: "У разі непереказування Пайовиком коштів у встановлений договором термін Банк має право зняти кошти з рахунку Пайовика на підставі платіжної вимоги без акцепту з боку Пайовика": "Керівникові на­лежать повноваження і права, які встановлюються нормативними і іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за Керівником адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо зі згаданих актів Статуту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше". У всіх функціональних стилях, крім офі­ційно-ділового, такі повтори лексичних одиниць є неприпустимими.

Переконливим є документ, здатний вплинути певним чином на ад­ресата, — привести до прийняття пропозиції чи запрошення, вико­нання прохання тощо.

Важливою ознакою офіційно-ділового стилю є стереотипність, використання стандартних форм висловлювання. Ця риса, як і нейт­ральність викладу, реалізується на різних мовних рівнях.

Для лексики ділових паперів характерним є вживання стереотип­них формул, штампів на зразок: довести до відома, взяти до уваги, вжити заходів, відшкодувати збитки, згідно з метою забезпечення, схвалювати пропозицію. Високою частотністю у ділових документах відзначаються віддієслівні іменники з абстрактним значенням типу: невиконання, відповідальність, зобов'язання, порушення, замовлення тощо.

Для ділового стилю характерне переважання простих речень, як правило, розповідних, поширених. Із складних речень найчастотні- шими є поширені безсполучникові й складнопідрядні з підрядними з'ясувальними, причиновими, умовними. Серед особливостей діло­вої документації — використання таких синтаксичних одиниць, як:

• пасивні конструкції ("Доручення видане терміном на 2 роки"; "Середній та капітальний ремонт машин здійснюється на підприємстві Виконавця"; "До обслуговування приймаються технічні засоби, що знаходяться в експлуатації у справному стані"; "Виплата провадиться через установи Ощадного банку

• безособові речення ("Договір укладено на 4 роки"; "У разі не­сплати вказаної суми в зазначений термін справу буде переда­но до арбітражу");

• означено-особові речення ("Просимо Вас терміново повідоми­ти про строки відправлення товару"; "Дякуємо за надіслані за­уваження до проекту контракту"; "Прошу надати мені позику в розмірі 500 гри. з виплатою протягом 6 місяців"; "Запевняє­мо Вас у своїй готовності продовжувати співробітництво").

Використання готових словесних формул полегшує як створення, так і сприйняття тексту документа, а отже, дозволяє діловій людині зекономити час. Стандартизація протиставляє діловий стиль усім іншим стилям. Вона не є вадою ділового мовлення, а лише його особливістю. Канцеляризми та штампи, властиві діловодству, не по­винні штучно переноситися на інші сфери — побутове мовлення, публіцистику, художню літературу. Важливо навчитися використову­вати засоби кожного функціонального стилю правильно й доречно.

Будь-який документ складається з окремих елементів, які назива­ються реквізитами. Кількість таких елементів неоднакова у різних до­кументах. До реквізитів належать, наприклад, емблема, код органі­зації, установи чи підприємства, назва виду документа, дата, резолю­ція, візи, печатка тощо. Кожний реквізит має точно визначене місце на бланку або аркуші. Наприклад, назва виду документа, дата, реєст­раційний номер зазначаються вгорі, відомості про укладача розміщу­ються внизу. Обов'язковим елементом кожного документа є текст, який містить основну інформацію. Сукупність розміщених у встанов­леній послідовності реквізитів називається формуляром документа.

§ 45. ДОКУМЕНТАЦІЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Автобіографія

Автобіографія (від грецьк. &ит6<; — сам і ркк; — життя) — доку­мент, що містить опис життя та діяльності особи і складається нею самою. Автобіографія пишеться у довільній формі, проте існують її обов'язкові складові, як-от:

• назва виду документа (Автобіографія);

• прізвище, ім'я, по батькові автора;

• дата народження (число, місяць, рік);

• місце народження;

• відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних зак-

• відомості про трудову діяльність;

• відомості про громадську роботу;

• сімейний стан і склад сім'ї (батьки, дружина/чоловік, діти);

• домашня адреса і номер телефону;

• дата складання;

• підпис.

Усі відомості в автобіографії викладаються від першої особи (я навчався, маю державні нагороди тощо). Займенника, яким звичай­но починається автобіографія, у наступних реченнях може опускати­ся (1976 року переїхав до Вінниці. Наступного року вступив до КДУ). Відомості про навчання і роботу викладаються у хронологічній по­слідовності. Обов'язково вказуються повні найменування навчаль­них закладів, в яких автор здобував освіту, і підприємств чи установ, у яких працював.

Автобіографія є офіційним діловим документом, тому в ній зайві літературні тропи (метафори, епітети тощо), а також діалектна, про­сторічна чи інша нелітературна лексика. У цьому документі викла­дається інформація лише про ті події, які відбулися, і не пишеться про бажання, сподівання, плани автора тощо.

Автобіографії літературно-публіцистичного характеру (це часто автобіографії письменників) можуть містити емоційно-експресивні елементи, вони не належать до офіційно-ділового стилю.

Ось зразок автобіографії.


Автобіографія

Я, Стеценко Михайло Васильович, народився 15 грудня 1963року в селі Дмитрушки Уманського району Черкаської області. У1970 р. пішов до школи. Закінчив школу в 1980 р. із золотою медаллю.

У1980 році вступив на фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства і закінчив його у 1985 році, здобувши спеціальність економіст.

З 1991 по 1992 рік працював у Жовтневому відділенні держбанку м. Києва. З 1993 р. працюю в департаменті бухгалтерського обліку НБУ на посаді головного економіста відділу методології.

У1991 році закінчив трирічні міські курси англійської мови.

Склад сім 7:

мати — Стеценко Стефанія Василівна, пенсіонер;

дружина — Стеценко Марія Степанівна, учитель хімії середньої школи № 45 м. Києва;

дочка — Стеценко Світлана Михайлівна, навчається у 7 класі серед­ньої школи № 88 м. Києва.

Підпис

22 жовтня 2000 р.

Резюме

Резюме — це документ про особисті, освітні та професійні дані, що складається при прийомі на роботу до комерційних підприємств. Особливістю цього документа є стислість (його обсяг, як правило, не перевищує 1 аркуша). У резюме відомості про професійну діяльність та освіту викладаються у зворотному хронологічному порядку. Гра­фа "Додаткові відомості" містить інформацію про навички чи досяг­нення в будь-якій галузі, наприклад відомості про володіння інозем­ними мовами і комп'ютером, вміння керувати автомобілем, участь у наукових конференціях, наявність друкованих праць, громадську діяльність, інтереси претендента тощо. У резюме може зазначатися мета — посада (робота), на яку претендує автор, і бажана заробітна плата.

Отже, основними складовими резюме є такі:

• назва виду документа (Резюме);

• прізвище, ім'я, по батькові;

• адреса;

• телефон;

• дата і місце народження;

• мета;

• професійний досвід;

• освіта;

• сімейний стан;

• додаткові відомості;

• підпис.

Наведемо зразок заповненого резюме.

РЕЗЮМЕ

Прізвище, ім'я, по батькові: Василенко Тетяна Семені єна Адреса: 03065, м. Київ-65, вул. Метробудівська, буд. 5, кв. ЗО Телефон: 483-40-45

Дата і місце народження: 14 січня 1960p., м. Івано-Франківськ Мета: робота перекладачем

Професійний досвід: 1997 2000 — перекладач у канадській нафтога­зовій компанії "Lateral Vector Resources ". Відповідала за зв 'язок з партне­рами, вела кореспонденцію.

1994 1997 — перекладач у київському офісі австрійської компанії NZ Techno, яка спеціалізується на просуванні на ринках Східної Європи медич­ного обладнання для інтенсивної терапії. Вела кореспонденцію, перекладала технічні інструкції для лікарів, здійснювала переклад на семінарах.

1993 1994 — перекладач на студії ICTV. Перекладала науково-попу­лярні фільми;

1983 1988 викладач англійської мови у середній школі № 26 м. Києва. Освіта:

1989 1992 — навчання в аспірантурі при Київському державному уні­верситеті їм. Т. Г. Шевченка. У1993 р. захистила кандидатську дисер­тацію на тему "Композити іншомовного походження у сучасній англій­ській мові".

1977-1982 — навчання на факультеті роман о-германської філології Київського державного університету їм. Т. Г. Шевченка. Набула фаху викладача англійської та німецької мов.

Сімейний стан: заміжня, двоє дітей (15 і 18 років)

Додаткові дані: маю досвід роботи з текстовим і графічним редакто­рами у середовищах DOS і WINDOWS, вільно володію польською мовою (закінчила дворічні курси, пройшла стажування у Варшаві), 5років воджу автомобіль.

Характеристика

Характеристика — це документ, у якому оцінюються ділові та моральні якості особи. Вона подається при вступі до середніх і ви­щих навчальних закладів, при висуванні на виборні посади, при ате­стаціях та в інших випадках. Характеристики видаються адміністра­цією підприємства (організації, навчального закладу) на прохання працівника (студента, практиканта тощо).

Характеристика складається із таких реквізитів:

1. Назва виду документа — Характеристика — угорі аркуша.

2. Анкетні дані особи: прізвище, ім'я, по батькові, посада, учений ступінь і звання, рік народження (у родовому відмінку), осві­та. Ці дані розташовуються у стовпчик справа.

3. Дані про трудову діяльність (фах, посада, тривалість роботи на підприємстві, просування по службі, рівень професійної май­стерності). Студенти зазначають, з якого часу навчаються, за яким фахом.

4. Власне характеристика, у якій зазначають:

• ставлення до роботи (навчання);

• підвищення професійного та наукового рівня;

• стосунки в трудовому (навчальному) колективі;

• нагороди, заохочення (стягнення).

5. Призначення характеристики.

6. Дата складання.

7. Підпис відповідальної службової особи, печатка організації, що видала характеристику.

Текст характеристики викладається від третьої особи. Особливості характеристик покажемо на двох зразках.


 

Петренка Максима Сергійовича, плиточника-облицювальника БМУ-7,

освіта середня спеціальна

Петренко Максим Сергійович працює плиточником-о б лицювальни­ком у БМУ-7 з вересня 1998 року. За час роботи на підприємстві виявив себе як кваліфікований фахівець. У жовтні 1999 р. йому було присвоєно 4 розряд. Роботу виконує якісно, відповідально ставиться до своїх обо­в'язків. Дисциплінований.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Опанував суміжну про­фесію муляра. З вересня 1999 р. навчається на заочному відділенні Київ­ського університету будівництва та архітектури.

Бере участь у житті колективу, входить до складу комісії з охорони праці.

Має шану в колег. Доброзичливий, комунікабельний, увічливий.

Характеристику видано для подання у Печерський РВК м. Києва.

Директор БМУ-7 (підпис) С. С. Салій

Печатка

Дата

ХАРАКТЕРИСТИКА

Півник Ірини Андріївни, доцента кафедри іноземних мов Київського інституту Сухопутних військ, 1960 року народження, освіта вища

Півник Ірина Андріївна працює викладачем іноземних мов у Київсь­кому інституті Сухопутних військ з вересня 1985 року. За час роботи в інституті зарекомендувала себе сумлінним, компетентним і досвідченим викладачем, який проводить заняття на високому науково-методичному рівні, застосовує передові методи навчання, постійно підвищує свій про­фесійний рівень.

Ірина Андріївна вміє викликати у курсантів інтерес до свого предме­та, залучити їх до активної творчої роботи на заняттях. Викладач упро­ваджує у викладання дисципліни елементи ефективного оволодіння іно­земною мовою, на заняттях застосовує методику співробітництва.

Ірина Андріївна постійно займається науковою роботою: бере ак­тивну участь у наукових конференціях, друкує статті у науково-мето- дичних збірниках, випустила 4 навчальні посібники з англійської мови. Протягом 5 років Півник І. А. очолює предметно-методичну комісію, допомагає в роботі молодим викладачам, з увагою ставиться до діяль­ності колег.

Ірина Андріївна — серйозна, доброзичлива і комунікабельна люди­на, вимоглива до себе й інших. Вона користується у колективу кафедри та у курсантів заслуженим авторитетом і повагою.

Характеристика видана для подання до ....

Завідувач кафедри В. М. Сокирко

іноземних мов


ОСОБИСТІ ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Заява

Заява — це документ, що містить прохання або пропозицію. Зая­ва може адресуватися установі чи посадовій особі. При складанні за­яви необхідно дотримуватися такої форми:

• прізвище, ім'я, по батькові і посада особи чи назва організації, яким адресується заява;

• прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса заявника;

• назва виду документа (Заява);

• виклад прохання, пропозиції тощо;

• перелік документів, що додаються до заяви;

• дата;

• підпис. Наприклад:


 

Київ-65, вул. Каблукова 8, кв. ЗО

Заява

Прошу Вас прийняти до 1-го класу мою доньку Губенко Світлану Ми колаївну 1994 року народження.

Додаток: 1. Копія свідоцтва про народження. 2. Медична довідка.

Підпис

15 липня 2001 р.

Директорові ПТУ№ 14 Василенкові В, І,

Півня Віталія Олександровича, який мешкає за адресою: 030124, Київ-124, вул. Гарматна, 25, кв. 46

Заява

Прошу прийняти мене на навчання в училище за спеціальністю елект­розварник. У2000 р. я закінчив середню школу № 105 м. Києва. До заяви додаю:

1) атестат про середню освіту;

2) характеристику зі школи;

3) медичну довідку (форма № 086-У);

4) 4 фотокартки.

Підпис

12 липня 2000 р.

Директорові заводу "Супутник" Краківському В. 77.

технолога цеху №14 Сидоряченка Сергія Сергійовича

Заява

Прошу звільнити мене з посади у зв'язку із вступом на денне відділен­ня юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Підпис

25 серпня 2000 р.

Директорові ЗА Т "Сатурн " Арутіну А. А.

виконроба будівельної дільниці № 2 Михайленка Олексія Івановича

Заява

Прошу надати мені кредит у розмірі 1000 (тисяча) гривень. Зобов'я­зуюсь повернути зазначену суму до 1 червня 2001 р.

Підпис

17 лютого 2001 р.

Доручення

Доручення — це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні дії.

Доручення можуть видаватися на одержання грошових і товар­но-матеріальних цінностей, на представництво в органах суду, на розпорядження майном, здійснення банківських операцій тощо.

Розрізняють офіційні й особисті доручення. Офіційні доручення оформлюються організацією, підприємством тощо. Вони, у свою чергу, поділяються на разові, спеціальні й загальні. Разове доручен­ня видається на виконання одноразової дії, найчастіше на отриман­ня товарно-матеріальних цінностей. Спеціальне доручення уповно­важує службову особу на здійснення (у межах певного періоду часу) однотипних вчинків, як-от: представництво в органах суду, здійснення господарських, транспортних, банківських операцій. За­гальне доручення засвідчує право здійснення операцій, пов'язаних з управлінням майном.

Реквізитами офіційного доручення є:

• назва організації, що видає доручення (позначена на бланку або на штампі, проставленому у верхньому лівому куті арку­ша);

• назва виду документа (Доручення);

• номер доручення і дата видачі;

• посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається дору­чення;

• назва організації, від якої мають бути отримані товарно-мате­ріальні цінності;

• номер і дата супровідного документа (наряду, рознарядки

• термін дії доручення;

• зразок підпису особи, якій видано доручення;

• назва документа, що посвідчує особу одержувача цінностей

• підписи службових осіб, що видали доручення;

• печатка організації, що видала доручення.

Наведемо зразок офіційного доручення.

ДОРУЧЕННЯ

Місто Київ 21 жовтня 2000 р.

Видане Закритим акціонерним товариством "Меридіан " у тому, що юрисконсульту Соболенкові Василю Васильовичу доручається вести у Шевченківському райсуді м. Києва громадянську справу з позову Кравчен­ка Сергія Юрійовича про відшкодування збитків у зв'язку із профзахворю­ванням.

Для виконання представницьких функцій Соболенкові В. В. надаються такі права: визнати позов, заперечити позов, надати докази, отримати копії судових документів.

Доручення дійсне до 21 грудня 2000 р.

Генеральний директор

ЗА Т "Меридіан" Підпис О. Т. Хмара

ДОРУЧЕННЯ

Місто Київ 22 лютого 2001 р.

Видане Бойчуку Олексієві Івановичу, що мешкає за адресою: Київ- 124, вул. Сенченка, буд. 8, кв. 77, у тому, що він уповноважується вести спра­ви від імені TOB "Глорія" в усіх державних, приватних і громадських ус­тановах, підприємствах та організаціях, бути представником у право­охоронних органах, арбітражному суді, органах прокуратури, в органах судів загальної юрисдикції з усіма правами, наданими законом позивачеві, відповідачеві, третій особі та потерпілому.

Для виконання представницьких функцій TOB "Глорія " надає Бойчуку О. І. право подавати від імені товариства заяви, укладати угоди, отриму­вати необхідні довідки та документи, одержувати належне довірителю майно, розписуватися від імені товариства, а також виконувати всі інші дії, пов 'язані з цим дорученням.

Повноваження з цього доручення не можуть передаватися іншим осо­бам.

Доручення дійсне протягом трьох років, а саме до 21 лютого 2004року.

Генеральний директор

TOB "Глорія" Підпис О. П. Гайдук

Особисті доручення передають повноваження однієї особи іншій. Як правило, це доручення на одержання заробітної плати, поштового переказу і т. ін. Ось кілька зразків особистих доручень.

ДОРУЧЕННЯ

Я, Петров Геннадій Васильович, доручаю вести справу з оформлення отримання квартири у кооперативі "Молодіжний " Рижову Вікторові

Підпис

25.02.2001 р.

Підпис Петрова Г. В. засвідчую 25.02.2001 р.

ДОРУЧЕННЯ

Я, Гнатенко Іван Кирилович, доручаю отримати у бухгалтерії заводу належну мені зарплату за січень 2001 р. Любченку Василеві Васильовичу за його паспортом серії МА № 611554, виданим Печерським РУГУ МВС України у м. Києві 26 грудня 1995 р.

Підпис

11.03.2001 р.

Підпис Гнатенка І. К засвідчую

Розписка

Розписка — це документ, який підтверджує отримання доку­ментів, грошей, товарів тощо. Розписка оформлюється за такою формою:

• назва виду документа (Розписка);

• прізвище, ім'я, по батькові і посада того, хто дає розписку;

• прізвище, ім'я, по батькові і посада того, кому дається розпис­ка;

• перелік того, що передається;

• дата;

• підпис отримувача.

Для матеріальних цінностей повинне даватися повне наймену­вання, кількість отриманих предметів. Грошові суми обов'язково вказуються цифрами і прописом. Ось кілька зразків розписки.

РОЗПИСКА

Я, Матвійчук Василь Петрович, староста навчальної групи РА-2 ПТУ № 13 м. Києва, отримав від завскладу туристичної бази "Гірська" Крило- ва Олега Вікторовича 25 (двадцять п 'ять) пар лиж для триденного похо- ду.

Підпис

05.01.2000р.

РОЗПИСКА

Я, Іванисенко Ірина Андріївна, одержала від Пєтушкової Ірини Ада- мівни 250 (двісті п'ятдесят) гривень. Зобов'язуюсь повернути цю суму до 15.09.2001 р.

Підпис

08.04.2000 р.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Службові записки

Службова записка — це документ, який використовується для ви­рішення внутрішніх питань підприємства, установи тощо. Службова записка може містити пропозицію, звернену до керівника, а також інформацію про проведення заходу, про хід виконання якогось зав­дання чи розпорядження керівництва, про будь-які порушення, ви­робничі досягнення тощо. Найпоширенішими видами службових за­писок є доповідна та пояснювальна записки.

Доповідна записка — це документ, в якому викладається інформа­ція про ситуацію, що склалася, про наявні факти, про виконану ро­боту. Вона може містити пропозиції, висновки, прохання автора.

Внутрішні доповідні записки адресуються керівникові установи чи підрозділу, де працює укладач, зовнішні — керівникові вищої організації (установи). Складається цей документ за вказівкою ке­рівника або з ініціативи автора.

Пояснювальна записка — це документ, який з'ясовує зміст окре­мих положень основного документа (плану, звіту, наказу, проекту тощо) або пояснює причини певного вчинку, події.

Службові записки містять такі реквізити:

1) назва структурного підрозділу;

2) посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається запис­ка (у давальному відмінку);

3) посада, прізвище ім'я та по батькові (або ініціали) укладача (у родовому відмінку без прийменника від);

4) заголовок (Службова записка/Пояснювальна записка/Допо­відна записка);

5) дата;

6) текст: описова частина і пропозиції;

7) посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис.

Наведемо зразки службових записок.

Директорові ПТУ№ 14 Кузьменкові В. Г.

викладача української мови і літератури Василишиної Марії Гнатівни

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

10 березня 2001 р.

б березня 2001 р. студенти І курсу Іванчук Олексій, Мар 'яненко Окса­на, Сидоренко Ігор виступили на Шевченківському святі, яке проводилося у Київському педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Прошу відзначити цих студентів на загальних зборах училища за те, що вони підготували змістовні номери і гідно представили наш навчальний заклад на цьому заході.

Підпис

Відділ Заступникові директора ЗА Т "Дніпро "

праці і зарплати Мироненкові С. С.

інженера відділу праці і зарплати МалюгиГ, О.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

02.12.2000 р.

Прошу Вашого розпорядження щодо передплати газети "Праця і зар­плата" на 2001 рік з метою оперативного ознайомлення працівників відділу із законодавчими актами та інформаційними матеріалами.

Підпис Г. О. Малюга

Начальникові БМУ-3 Бездітному В. К.

виконроба Слободянюка Р. Л. СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

14.12.1997р.

Доводжу до Вашого відома, що вже двічі, 9 і 13 грудня 1997р., відправ­лений мною КамАЗ з причепом у робочий час не був завантажений наДЕЗ. Прошу вжити заходів.

Підпис Р. Л. Слободнюк

Дільниця № 2 Заступникові директора

В А Т "Деметра " Срмакову В. М.

начальника дільниці № 2 Світличного П. В.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

20.04.2001 р.

Прошу виділити на 22 квітня 2001 р. самоскид і автонавантажувач для вивезення відходів виробництва з території дільниці № 2 на звалище. Вивезення має бути здійснене терміново зважаючи на вимогу санепідем­станції Дніпровського району.

Підпис П. В. Світличний

Директорові ЗА Т "Сокіл " Ясулайтісу В. А.

начальника дільниці № 5 Перетятька В. Ю.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

27.02.2001 р.

25 лютого 2001 року о 22 годині я здійснював перевірку охорони діль­ниці № 5. У ході перевірки було виявлено, що охоронець Березюк Петро Семенович перебував на вахті разом зі сторонньою особою, обоє були на­підпитку. На зроблені Березюкові П. С. зауваження щодо невиконання ним службових обов'язків, він відповів мені брутальною лайкою. Вважаю, що охоронець Березюк 77. С. грубо порушив вимоги інструкції з охорони об'єкта і заслуговує на суворе покарання.

Начальник дільниці № 5 Підпис В. Ю. Перетятько

Служба головного Директорові В О "Рекорд"

інженера Клименку О. Я.

заступника головного інженера Соколова Петра Петровича

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

13.03.2001 р.

На підставі Вашого розпорядження № 17 від 5 березня 2001 р. очолю­ваною мною комісією 11 березня 2001 р. перевірено зберігання матеріаль­них цінностей на складі № 2.

При перевірці виявлено:

1) приміщення складу № 2 не відповідає вимогам до зберігання виробів: у двох відсіках спостерігається підвищена вологість, відсутня належна вентиляція;

2) частина швейних виробів (ЗО спортивних костюмів і 12 курток- штормівок) втратила товарний вигляд;

3) один із трьох відсіків, призначених для зберігання швейних виробів, заповнений малоцінним інвентарем;

4) документація з обліку товарів ведеться задовільно.

Дільниця № 5

Підпис 77. 77. Соколов

Директорові ВО "Рекорд " Клименкові О. Я,

завідувача складу № 2 Гуски Надії Василівни

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

12.03.2001 р.

11 березня 2001 р. комісією, що перевіряла умови зберігання матеріаль­них цінностей на складі № 2, було виявлено зіпсовані матеріальні цінно­сті — ЗО спортивних костюмів і 12 курток-штормівок. Причиною по­шкодження зазначеного товару стало протікання даху. Я неодноразово зверталася до керівництва підприємства з проханням полагодити дах, але й досі він перебуває в незадовільному стані.

Підпис Н. В. Гуска

Директорові Центру здоров 'я Голосіївського району м. Києва Іванову О. І.

лікаря Карпенка М. Ю. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

20.04.2001 р.

20 квітня 2001 р. я запізнився на роботу на 1 годину у зв 'язку з тим, що на трамвайній лінії маршруту № 1 трапилася аварія і було припинено рух трамваїв. Іншого транспорту, що дублює цей маршрут, у моєму районі немає. Прошу причину запізнення вважати поважною.

Підпис М. Ю. Карпенко

Оголошення

Дуже часто в офіційно-діловій сфері використовується оголошен­ня — документ, що містить інформацію про будь-який масовий захід. Основними реквізитами оголошення є такі:

1) заголовок (Оголошення);

Склад № 2

2) дата;

3) час і місце проведення заходу, його назва;

4) короткий виклад змісту заходу;

5) адреса та телефон організації, що проводить захід. Додатково може вказуватись, як проїхати до місця заходу, умови

його відвідування (Вхід вільний / Вхід за запрошеннями) тощо.

Особливістю оголошень є стислість формулювань і компактність. Оголошення повинно привернути увагу тих, до кого воно звернене, тому значна увага приділяється його оформленню — використанню різних шрифтів, кольорів, малюнків.

Розрізняють організаційні та рекламні оголошення. Організаційні оголошення містять інформацію про масовий захід. Як правило, вони відрізняються нейтральністю викладу інформації.

Рекламні оголошення пропонують певні послуги. У них часто ви­користовується оцінна лексика, окличні речення тощо.

Покажемо особливості оголошень на кількох прикладах.

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо співробітників Академії на новорічний бал-маскарад, який відбудеться 28 грудня 2000 року о 17.00 у Міжнародному освітньо-куль- турному центрі.

У програмі:

виступ колективів Академії, новорічні конкурси, дискотека-карнавал, фуршет.

Вхід за запрошеннями, які можна придбати у 901 кімнаті

(корпус № 5)

ОГОЛОШЕННЯ

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, Український державний центр соціальних служб для молоді, Фонд соціальної роботи, Ліга соціальних працівників України

2-3 листопада 2000 р. проводять Всеукраїнський ярмарок соціальних проектів, послуг та технологій.

У програмі ярмарку:

презентація соціальних проектів, послуг і технологій, які реалізуються центрами соціальних служб для молоді та громадськими організаціями;

робота Всеукраїнської школи волонтерів;

презентація діяльності молодіжних театрів вуличного дійства;

концертна програма майстрів мистецтв і художніх колективів для ви хованців дитячих будинків.

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Ярмарок працює з 10.00 до 17.00

Запрошення

Запрошення містить коротке повідомлення про якийсь захід і про позицію взяти у ньому участь, як-от:

ЗАПРОШЕННЯ

Шановний пане Коломієць В. С.! Запрошуємо Вас взяти участь у голосуванні по виборах

Київського міського голови

по виборчій дільниці № 4/38 у приміщенні за адресою: вул. Чумака, буд. 10 сі з 7.00 до 22.00 ЗО травня 1999 року.

Дільнична виборча комісія

Під патронатом Київської міської державної адміністрації Асоціація діячів естрадного мистецтва України

ШАНОВНИЙ ДОБРОДІЮ!

Запрошуємо Вас на авторський вечір-бенефіс поета-академіка, лауреата премій ім. Г. Сковороди, В. Вернадського, М. Островського, міжнародної премії "Дружба "

МИКОЛИ ЛУКІВ А

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ДОБРОДІЮ!

Маємо за честь запросити Вас на велике пісенне дійство "Хай святиться ім'я твоє" або "Десять Господніх заповідей", яким провідні митці України зустрічають нове тисячоліття.

Дійство відбудеться 9 листопада 2000року в Національному палаці "Україна" о 19 годині.

Ваш ряд 8 місце 35 Оргкомітет

Службова телеграма

Службова телеграма — це документ, переданий телеграфом. Те­леграми використовуються для термінової передачі інформації.

Відзначимо основні особливості оформлення телеграм:

1. Текст телеграм відрізняється особливим лаконізмом.

2. Телеграма пишеться суцільним текстом без переносів і абзаців.

3. Кількість і дати відтворюються у телеграмах цифрами, літера­ми передаються лише однослівні числівники. Знаки № (номер), % (відсоток), + (плюс) тощо пишуться словами.

4. Розділові знаки звичайно не ставляться. Якщо зміст тексту без розділових знаків спотворюється, замість них використову­ються такі скорочення: крпк (крапка), км (кома), лпк (лапки), дек (двокрапка).

5. У реченнях можуть випускатися присудки: "Подробиці лис­том" (Подробиці повідомимо листом); "Відвантаження 4 січ­ня" (Відвантаження буде здійснено 4 січня).

6. У телеграмах звичайно випускаються елементи, без яких мож­на зрозуміти інформацію, — сполучники, прийменники, зай­менники: "Просимо взяти участь [у] з'їзді професорів Петрен­ка [і] Ганича", "Надішліть переказ [Вашої] заборгованості [на] суму 10 тисяч гривень", "Повідомляємо [Вам] [про] анулюван­ня [свого] замовлення". Здійснюючи скорочення тексту теле­грами, автор повинен переконатися у зрозумілості і недвознач­ності інформації, що передається.

7. У текстах телеграм не використовуються складні речення, зво­роти, вставні конструкції тощо. Інформація передається про­стими реченнями.

Телеграми пишуть з лицьового боку бланка (телеграфного чи фірмового) або чистого аркуша паперу.


Розрізняють ініціативні телеграми і телеграми-відповіді. Основними складовими телеграми є такі:

• назва виду документа (ТЕЛЕГРАМА);

• категорія телеграми (термінова, міжнародна, урядова);

• адреса і назва підприємства — одержувача телеграми;

• текст;

• скорочена назва підприємства, що надсилає телеграму;

• посада і прізвище особи, що підписала телеграму (ставиться окремим рядком);

• поштова адреса та назва підприємства — відправника телегра­ми (пишеться після горизонтальної лінії);

• назва посади особи, яка підписує документ, її особистий підпис і розшифрування;

• дата підписання телеграми;

• відбиток печатки підприємства-відправника. Наведемо зразки службових телеграм.

ТЕЛЕГРАМА ТЕРМІНОВА ОДЕСА ЗЛАГОДА КРУКІВСЬКОМУ

ЗРАЗКИ ОТРИМАНО ПРОСИМО ПІДТВЕРДИТИ УЧАСТЬ ВИ­СТАВЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ ФІРМИ ОРГКОМІТЕТ ТАРАНЕЦЬ

Харків 50, вул. Слов'янська 14, Науково-дослідний інститут "Меридіан"

Голова оргкомітету виставки (підпис) В. І. Таранець 17.05.01

ТЕЛЕГРАМА

ТЕРМІНОВА ЯЛТА ВУЛ СИМИРЕНКА 5 НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗМІНА КУЛИКУ

УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ КІЛЬКОСТІ 5 ПРИБУДУТЬ 12 ЛИС­ТОПАДА 9 ГОДИНІ ПОЇЗДОМ 012 КИЇВ СІМФЕРОПОЛЬ ВАГОН 10 ПРОХАННЯ ЗУСТРІТИ МУСІЄЦЬ

Обухів вул. Краківська 5 Промислово-економічний коледж

ТЕЛЕГРАМА

КИЇВ 164 ВУЛ САНІНА 57 ТРЕСТ УКРПРОМБУД

ПІДТВЕРДЖУЄМО ЗГОДУ КОЛЕКТИВУ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬ­НИЦІ ТЕРНОПІЛЬПРОМБУД НАДАЛІ ЛИШАТИСЯ СТРУКТУР­НИМ ПІДРОЗДІЛОМ ТРЕСТУ УКРПРОМБУД НАЧАЛЬНИК КО- ЛОУСОВ ЧЛЕН РАДИ ТРЕСТУ САЙКО

Тернопіль вул. Стеценка 7 Спеціалізована будівельна дільниця Тернопільукрбуд

Начальник Підпис С. С. Колоусов

12.03.2000 р.

Телефонограма

Телефонограма — термінове повідомлення, передане адресатові телефоном. Як правило, телефонограми інформують про засідання, наради тощо, про скасування чи перенесення якихось заходів, про підготовку інформації. Текст телефонограми відрізняється стислі­стю (може включати не більше ніж 50 слів), у ньому бажано уникати складних конструкцій, а також слів, які важко вимовляються. Звичайні реквізити телефонограми:

1) назва виду документа (Телефонограма);

2) номер і дата;

3) назва організації — відправника телефонограми;

4) прізвище й номер телефону особи, яка передала телефоно­граму;

5) посада й прізвище особи, якій адресована телефонограма;

6) посада й прізвище службової особи, яка прийняла телефоно­граму;

7) час отримання;

8) текст;

9) підпис службової особи — керівника організації або його зас­тупника.

Наведемо взірець телефонограми.

Телефонограма № 12 від "14" квітня 2000 р.

Від кого Шевченківський райвиконком м. Києва Телефон 446-59-03

Передав інструктор Кузьмук І. С.

Кому керівникові підприємства Лісовському С. С.

Прийняв секретар Ковінька Ю. Л.

Год. І0_хв. 20

Направити представника на засідання

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти