ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДОКУМЕНТИ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Протокол

Протокол — документ колегіальних органів, у якому фіксуються місце, час і хід засідань, нарад, зборів, конференцій тощо, склад при­сутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів та ухвали з обговорених питань. Протокол ведеться під час засідання колегіального органу.

За способом і повнотою запису протоколи поділяються на такі групи:

1. Стислі, у яких фіксуються лише ухвали.

2. Повні, які містять виступи і ухвали.

3. Стенографічні, у яких усі виступи записано дослівно. Реквізитами протоколу є такі:

1. Назва виду документа (Протокол).

2. Порядковий номер протоколу.

3. Назва зібрання із зазначенням його характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада тощо).

4. Назва підприємства, організації.

5. Дата, місце проведення зібрання.

6. Склад учасників. Якщо учасників багато, то вказується лише кількість присутніх і додається до протоколу реєстраційний лист.

7. Посади, прізвища, ініціали керівників зібрання (голови, секре­таря, членів президії).

8. Порядок денний.

9. Текст.

10. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сто­рінок.

11. Підписи керівників зібрання (голови і секретаря). Питання порядку денного повинні формулюватися в одному від­мінку. Найчастіше використовується називний відмінок.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність ВАТ "Будмеханізація" за 1999 рік.

2. Звіт ревізійної комісії.

3. Внесення змін і доповнень до нормативних документів ВАТ.

Можливе формулювання питань порядку денного у знахідному відмінку (із прийменником про):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін у персональному складі ради товариства.

2. Про роботу голови правління та правління товариства.

3. Про внесення змін до установчого договору товариства.

4. Про передачу реєстру власників іменних цінних паперів незалежно­му реєстратору.

Основну частину тексту протоколу поділяють на розділи, що відповідають пунктам порядку денного. У кожному з розділів є такі підрозділи: "Слухали", "Виступили", "Ухвалили".

Текст протоколу, який фіксує виступи, має бути точним, стислим, зрозумілим. Оформлення виступів у протоколі здійснюється як у вигляді прямої мови, так і непрямої, порівняйте:

Виступили: 1. Майстер Лавров Р. О.: Детальна програма виробничої практики в основному виконана успішно. Проте кілька учнів (Матвій- чук О. Л., Непийвода П. П., Сидоряченко Л. Д.) з деякими завданнями не впорались. Дуже прикро, що під час практики був випадок порушен­ня техніки безпеки з боку студентів Іванова М. Т. і Єгорова О. О., який міг призвести до травмування студентів. Завдяки правильним діям сту­дента Редька С. С. це порушення не мало трагічних наслідків. Керівниц­тво цеху № 5 оголосило подяку Редькові Сергію за виявлену пильність і правильні дії під час інциденту.

Виступили:

1. Заступник декана Рибакова О. Л. доповіла про результати успіш­ності групи з фахових предметів. У своєму виступі вона відзначила, що переважна більшість студентів успішно склала сесію, лише студенти Ли- марчук О. Ю., Савченко Р. Р. мають заборгованості з окремих дис­циплін. Рибакова О. Л. рекомендувала боржникам якнайшвидше (про­тягом тижня) ліквідувати заборгованість.

2. Студент Лимарчук О. Ю. пояснив, що заборгованість має у зв'язку із сімейними обставинами, і пообіцяв у рекомендований Рибаковою О. Л. термін перескласти іспити.

Зафіксований у протоколі зміст виступів може містити деякі ско­рочення, пропуски. Відтворюючи слова промовців, секретар пови­нен неупереджено передати основний зміст виступу. Якщо засідання стенографувалось чи записувалось на магнітофонну плівку, то тек­сти виступів можуть бути передані дослівно. Якщо наявний текст до­повіді, то це позначається виноскою "текст доповіді додається". Наведемо зразок протоколу.

Протокол № З зборів колективу санітарно-технічної дільниці Відкритого акціонерного товариства "Будівельник" від 10 березня 2000 р.

Голова Шевченко І. А.

Секретар Калина В. П.

Присутні: 22 працівники дільниці, заступник голови профкому підприємства.

Відсутні: 3 працівники.

Порядок денний

1. Обговорення проекту плану роботи на II квартал 2000 р.

2. Надання 2 квартир у будинку по вул. Стеценка, 5 працівникам дільниці.

І. Слухали:

Начальник дільниці Коваленко П. П. ознайомив присутніх із проек­том плану роботи на II квартал 2000 р.

Виступили:

Слюсар-сантехнік Марченко О. О. відзначив необхідність своєчас­ного забезпечення запланованих робіт матеріалами.

Майстер Капустін М. Л. наголосив на необхідності забезпечення ро­біт технічною документацією.

Ухвалили:

1. Прийняти план роботи дільниці на II квартал 2000 р.

2. Зобов'язати начальника дільниці Коваленка П. П. своєчасно за­безпечити передбачені планом роботи необхідними матеріалами і технічною документацією.

Заступник голови профкому підприємства Клочко С. С. повідомив про виділення для робітників дільниці двох квартир (двокімнатної і три­кімнатної) у будинку по вул. Стеценка, 5 і запропонував надати їх пра­цівникам дільниці згідно із загальним списком квартирного обліку під­приємства. Згідно зі списком за чергою квартири мають отримати Пет- риківський В. М. (двокімнатна квартира) і Лисенко Р. Г. (трикімнатна). Виступили:

а) Іванченко Р. Ю., Степанков Д. Б. підтримали пропозицію Клоч­ка С. С.

б) слюсар Демчук В. А. запропонував виділити трикімнатну кварти­ру робітнику дільниці Крилову К. Ю., у якого 15 січня 2000 р. народи­лася трійня.

в) начальник дільниці Коваленко П. П. повідомив, що Крилову К. Ю. має бути надана квартира з міського житлового фонду.

Ухвалили:

Надати у будинку по вул. Стеценка, 5 двокімнатну квартиру Петри- ківському Володимиру Миколайовичу, трикімнатну квартиру — Лисен- кові Роману Григоровичу.

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу — це копія частини протоколу. Як правило, у ньому відображається одне із розглянутих на засіданні (зборах) пи­тань і відповідне рішення.

Реквізитами витягу з протоколу є такі:

• назва виду документа (Витяг з протоколу);

• номер відповідного документа;

• назва органу, засідання, наради;

• дата (переноситься з оригіналу протоколу);

• питання і текст з нього;

• підпис (переносять реквізит з оригіналу, але голова і секретар не підписуються);

• позначка про завірення (у правому верхньому куті аркуша). Ось два зразки витягів з протоколу.

Відкритого акціонерного товариства "Будівельник від 10 березня 2000 р.

СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови профкому підприємства Клочка С. С. про виділення для робітників дільниці двох квартир (дво­кімнатної і трикімнатної) у будинку по вул. Стеценка, 5.

УХВАЛИЛИ: надати у будинку по вул. Стеценка, 5 двокімнатну квартиру Петриківському Володимиру Миколайовичу, трикімнатну квартиру — Лисенку Роману Григоровичу.

Оригінал підписали:

Витяг з протоколу № 11 засідання профспілкового комітету фабрики "Смарагд" від 17 листопада 2000 р.

СЛУХАЛИ: заяву робітниці цеху № 3 Василишиної О. Л. про те, що начальник цеху Цибуля О. О. відмовив їй у наданні відпустки у літній період.

УХВАЛИЛИ: виходячи з того, що Василишиній О. Л. необхідно оз­доровити дитину шкільного віку, хвору на астму, що підтверджується довідкою лікувального закладу, зобов'язати начальника цеху № 3 Цибу­лю О. О. надати Василишиній О. Л. відпустку у літній період.

Оригінал підписали:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти