ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛОВИХ ЛИСТІВ

Лист — це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією. Службові листи належать до основних засобів вста­новлення та підтримання офіційних, службових контактів між під­приємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами.

За тематичною ознакою (досить умовно) поділяють кореспонден­цію на:

• ділову;

• комерційну.

Комерційні листи фіксують укладення і виконання комерційної угоди. У них вирішуються питання збуту продукції (послуг) і поста­чання. До чисто комерційних видів ділової кореспонденції належать:

• листи-запити;

• пропозиції;

• листи-рекламації;

• відповіді на ці види листів.

Ділові листи вирішують організаційні питання, правові пробле­ми, а також питання економічних відносин кореспондентів. Ділові листи відрізняються різноманітністю форм: це може бути розписка, повідомлення, запрошення або протокол, рекламний проект, що викладаються на багатьох сторінках.

Ділова кореспонденція завжди має офіційний характер.

За функціональною ознакою ділові листи поділяються на ініціа­тивні листи і листи-відповіді:

1) листи, що потребують відповіді:

• листи-прохання;

• листи-звернення;

• листи-пропозиції;

• листи-запити;

• листи-вимоги.

2) листи, що не потребують відповіді:

• листи-підтвердження;

• листи-нагадування;

• листи-попередження;

• листи-повідомлення;

• супровідні листи.

За ознакою адресата ділові листи поділяються на звичайні та циркулярні. Звичайний лист надсилається на одну адресу, циркуляр­ний лист направляється з одного джерела на кілька адрес, як прави­ло, підпорядкованих інстанцій (організацій).

Діловий лист може відправлятися традиційною чи електронною поштою, факсимільним, телеграфним зв'язком тощо.

За структурними ознаками ділові листи поділяються на регламен­товані (стандартні) і нерегламентовані (нестандартні). Регламенто­вані листи вирішують типові питання регулярних економіко-право- вих ситуацій. При їх складанні використовуються стандартні фрази, конструкції, стандартний формат паперу, реквізити тощо. Регламен­товані листи мають чітко визначену структуру — вступ — мотива­цію і основну частину.

Нерегламентований діловий лист являє собою авторський текст. Такий лист, порівняно з регламентованим, є менш формалізованим, може містити експресивні мовні елементи. У нерегламентованих ді­лових листах також використовуються шаблони, але зловживати ними не варто. У цьому жанрі офіційно-ділового стилю автор може продемонструвати своє вміння користуватися виразними засобами мови і неординарність викладу думок.

За композиційними особливостями ділові листи поділяються на одноаспектні й багатоаспектні. Одноаспектний лист розглядає одну проблему, питання, а багатоаспектний — кілька. Багатоаспектний лист може містити пропозицію, прохання й нагадування одночасно.

Обов'язковими реквізитами ділових листів є такі:

1) назва організації;
2) довідкові відомості про організацію;
3) дата документа;
4) реєстраційний номер документа;
5) посилання на номер і дату вхідного документа;
6) адресат;
7) текст документа;
8) підпис;
9) відмітка про виконавця.

 

Реквізит "Назва організації" вказує адресанта. Це може бути ор­ганізація, її структурний підрозділ. Довідкові відомості про орга­нізацію включають її адресу, номери телефонів, факсів, електронної пошти. Ці два реквізити ставляться у верхньому лівому куті аркуша.

Нижче ліворуч пишуть дату документа, яка позначається араб­ськими цифрами (02.09.2001 р.) або словесно-цифровим способом (17 березня 2000 р.). Дата проставляється у день підписання доку­мента. Реєстраційний номер документа — це його порядковий но­мер. Він ставиться під датою.

Посилання на номер і дату вхідного документа роблять у листах- відповідях.

Адресатом ділової кореспонденції можуть бути організації, їх структурні підрозділи, посадові і фізичні особи. Цей реквізит розта­шовується у правому верхньому куті листа. Назва організації та її структурного підрозділу має форму називного відмінка:

Харківська міська держадміністрація

ЗАТ "Будівельник", бухгалтерія

Посаду, ім'я особи, якій адресовано документ, зазначають у да­вальному відмінку:

Директорові меблевої фабрики "Смерека" Клименкові В. В.

Якщо лист адресований не керівникові підприємства, а іншій по­садовій особі, то її посаду і прізвище пишуть після назви підприєм­ства:

ВАТ "Еврика", начальникові планово-економічного відділу

Петровій О. М.

Діловий лист відзначається стислістю, звичайно його обсяг не пе­ревищує 1-2 аркушів. Текст ділового листа обов'язково включає звертання до адресата і комплімент — засвідчення ввічливості.

Під текстом ставиться реквізит "Підпис", до якого входять назва посади особи, яка підписала документ, її особистий підпис і його розшифрування.

Нижче ліворуч зазначається прізвище виконавця (укладача лис­та) та його телефон.


З усіма реквізитами діловий лист має такий вигляд

Україна


 

 


ЖОВТНЕВА РАЙОННА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

252057, м. Київ, пр. Перемоги, 41 а.

Керівникові ВАТ "Будмеханізація

вул. Разіна, 4 252044, Київ


 

 


На № від

 

У зв'язку з підготовкою виконкомом телефонного довідника прошу Вас до 15.04.97 надіслати такі дані:

1. Повна назва підприємства з вказівкою поштового індексу і адреси.

2. Прізвище, ім'я, по батькові, домашній і службовий телефон таких посадових осіб:

• керівника та його заступників;

• головного інженера;

• головного бухгалтера;

• начальника відділу кадрів;

• чергового.

Харківський РВК м. Києва

Інформація надсилається українською мовою.

Вик. Сокирко Н. Г. 4461257

ТОВ "Спецкооперація 02068, м. Київ

вул. Вербицького, 8

22.07.99 р. № 243 На № 2/1120 від 12.07.99 р.

На Ваш вих. № 2/1120 від 12.07.99 повідомляємо, що серед праців ників підприємства юнаків 1983 року немає.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти