ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Галузь знань - 0305 ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

Напрям - 6.030508 ФІНАНСИ І КРЕДИТ, 6.030509 ОБЛІК І АУДИТ

 

курс - 1

 

 

Донецьк – 2012

Укладач: Болгов В.Є., викладач вищої категорії кафедри економіки та права

 

Рецензент:

 

 

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри економіки та права

Протокол № 1 від “31” серпня 2012 р.

Зав. кафедрою _______ к.е.н. Васильєва В.В.


ЗМІСТ

 

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 6

1.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 6

1.2. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 7

1.3. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 8

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 9

2.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.. 9

2.2. НУМЕРАЦІЯ.. 10

2.3. ТАБЛИЦІ 10

2.4. ІЛЮСТРАЦІЇ 12

2.5. ФОРМУЛИ.. 13

2.6. ПРИМІТКИ.. 13

2.7. ПОСИЛАННЯ.. 13

2.8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 14

2.9. ДОДАТКИ.. 14

3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 15

ВИСНОВКИ.. 17

ДОДАТКИ.. 18


ВСТУП

 

Виконання курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» є важливою частиною навчального процесу, від якості та рівня якої значною мірою залежить виконання головного завдання навчання - підготовки всебічно освічених і висококваліфікованих фахівців.

Реформування національної економіки вимагає підготовки спеціалістів, здатних на високому професійному рівні працювати в умовах ринкових відносин.

Цьому сприятиме вивчення студентами курсу «Мікроекономіка».

Мікроекономіка, як складова економічної теорії, вивчає поведінку та механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами, які прагнуть досягти мети за наявних ресурсів і для яких до того ж можна знайти альтернативне використання.

У центрі уваги мікроекономіки перебуває поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит та пропозиція, ціноутворення у різних типах ринкових структур, та на ринках ресурсів, часткова і загальна рівновага тощо.

Найбільш точно характер взаємодії змінних величин на мікрорівнях, які випливають з аналізу логіки прийняття господарських рішень, відбивають математичні залежності, що виражаються визначеними формулами.

Рішення економічних задач дозволяє студентам швидко та у повному обсязі опанувати методикою дії в стандартних ситуаціях, навичками правильного прийняття господарських рішень з позицій сучасної мікроекономіки. Більш того, достатня математична формалізація глибоко закріплює раціональний зміст економічних показників у свідомості студентів, дозволяє виробити в них економічне мислення.

Методичний посібник включає тематику і зміст завдань 30 варіантів курсових робіт, методичні вказівки до виконання курсової роботи, методичні пояснення до виконання теоретичної та розрахункової частин курсових робіт.

Підготовка і захист курсових робіт - важливий фактор удосконалення теоретичної та професійної підготовки майбутніх фахівців, розширення їх світогляду, формування навичок дослідження.

Підготовка і захист курсової роботи є заключним етапом засвоєння студентами дисципліни «Мікроекономіка», результат самостійного конкретного теоретичного, науково-практичного дослідження.

Метою курсової роботи є:

закріплення теоретичних знань щодо економічних законів і закономірностей що діють на мікрорівні;

розкриття можливостей використання цих закономірностей у практичній частині курсової роботи;

вивчення суті і характерних ознак ринкових категорій та механізмів, їх ролі і місця в економічній системі, визначення механізму реалізації сфер і ланок їх взаємодії;

узагальнення сукупності заходів щодо захисту ринкових структур від різних форм впливу.

Для успішного виконання курсовой роботи з дисципліни «Мікроекономіка» студент повинен:

а) знати:

– термінологічний апарат курсу «Мікроекономіка», теоретичні основи функціонування ринкового механізму;

– класифікаційні ознаки та види основних форм організації ринкового господарства, їх суть, функції і роль, загальні тенденції їхнього розвитку в Україні в сучасних економічних умовах;

– можливості цілеспрямованого використання фінансів за допомогою розробки і реалізації фінансової політики держави;

– основи організації витрат на виробництві;

– основні засади в класифікації та графічному зображенні витрат виробництва;

– принципи формування максимального прибутку на підприємстві;

– основи формування і використання доходу та прибутку на підприємствах в різних умовах формування ринкових відносин;

– принципи оптимізації поведінки споживача;

б) уміти:

– застосовувати знання з курсу «Мікроекономіка» в процесі фахової практичної діяльності;

– об’єктивно оцінювати та правильно застосовувати методи визначення максимального прибутку;

– правильно визначати форми організації ринкового господарства;

– використовувати економічні інструменти в процесі розрахунку витрат виробництва;

– передбачати структурні зміни ринкової рівноваги під впливом різних факторів;

Курсова робота є важливою складовою підготовки до державної атестації фахівців, визначення їх відповідності кваліфікаційним вимогам бакалавра.


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Майбутні бакалаври мають право на підставі переліку тем курсових робіт, так званої теоретичної частини (див. дод.1), розроблених і затверджених на засіданні кафедри, самостійно, з урахуванням своїх наукових інтересів, обрати тему своєї роботи. Тематика робіт має відповідати змісту навчальної програми з дисципліни «Мікроекономіка». Зміст роботи повинен відображати особливості організації ринкових відносин на національному та міжнародному рівнях, формування ринкового механізму та факторів впливу на нього, функціонування домогосподарств з метою створення оптимального вибору, підприємств, що діють в різних формах організації ринку, наслідки перетворення однієї організаційної форми ринку в іншу.

Обрані теми курсових робіт погоджуються з керівниками, закріплюються за студентами та затверджуються завідувачем кафедри.

До обов’язкового виконання курсової роботи також входить і приктична частина (див. дод. 2). Практична частина оберається за номером затвердженної теоретичної частини.

Виконання курсової роботи передбачає накопичення теоретичних знань з дисципліни «Мікроекономіка», а також набутих підчас вивчення «Політичної економії» з актуальних проблем у сфері організації економічних відносин на мікро рівні.

Курсова робота повинна мати практичне і науково-теоретичне значення, бути виконана на високому теоретичному рівні з використанням сучасної комп’ютерної техніки.

На підставі теоретичних та практичних досліджень, наведених у роботі, необхідно зробити обґрунтовані висновки та рекомендації щодо можливостей використання відповідних наукових досягнень.

Науковий керівник курсової роботи видає завдання студенту і погоджує з ним план роботи та термін написання окремих її розділів.

Структура курсової роботи має складатися з таких частин:

- титульний аркуш (дод. 3);

- завдання на виконання курсової роботи (дод. 4);

- зміст (дод. 5);

- вступ;

- теоретична частина;

- практична частина;

- висновки;

- список використаних джерел (дод. 6);

- додатки.

 

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Зміст курсової роботи повинен включати назви всіх розділів та підрозділів роботи з вказівкою номера сторінок, на яких розміщується початок відповідного матеріалу (див. дод. 5).

Загальний обсяг курсової роботи повинен становити 30-40 сторінок друкованого тексту.

Обсяг вступу курсової роботи - 2-3 сторінки друкованого тексту.

У вступі курсової роботи необхідно розкрити:

1) актуальність теми, що досліджується в умовах формування ринкових відносин;

2) основні особливості порушення і вирішення питань теми стосовно до суб'єкта і об'єктів дослідження;

3) мету і завдання дослідження;

4) методи, що використовуються для виконання завдання дослідження;

5) матеріали, що використовуються для її написання;

6) практичне значення.

Теоретична частина повинна розкривати теоретичну сутність обраної для досліджування економічної категорії, її місце і роль у розвитку ринкових відносин. З цією метою треба уточнити джерело даної економічної категорії, навести і проаналізувати в роботі погляди різних економістів з досліджуваної проблеми, дати їх аналіз, викласти застосовані засоби, рекомендації, положення, інструкції відповідно до поставленої у завданні проблеми.

Мета написання цієї частини - показати уміння бакалавра самостійно аналізувати теоретичні і практичні підходи до суттєвості проблеми, визначати шляхи її анлізу, вивчення і розв'язання.

При написанні першого розділу необхідно використовувати законодавчі акти України, рішення і постанови Кабінету Міністрів України з питань організації економічної діяльності; монографії, матеріали наукових конференцій, статті журналів з актуальних проблем реалізації фінансової політики держави, формування ринкових відносин суб’єктів господарювання, розвитку ринкового механізму. Теоретична частина повинна включати два - три розділи, які в свою чергу містять по два – три підрозділи. У першому розділі необхідно уточнити поняття відповідно до поставленої проблеми, визначити її сутність на основі аналізу поглядів українських та зарубіжних вчених – економістів, методологічного та інструктивного матеріалу.

Другий розділ повинен містити аналіз змісту теми, що досліджується і можливі шляхи вирішення на основі джерел, що аналізують літературний і методичний матеріал із зазначенням висновків автора і служать канвою для формування та обґрунтовання висновків, які оформлюються в кінці курсової роботи, після практичної частини.

Теоретичний матеріал потрібно викладати в тісному зв'язку з практикою ринкових відносин.

Конкретні цифри, факти, з одного боку, повинні служити підтвердженням думок, висловлених автором роботи, і іншого - аналіз їх може послужити основою для нових висновків і підсумків. Тому, коли студент приступає до виконання курсової роботи, йому потрібно потурбуватися про підбір цифрових даних, практичного матеріалу, необхідних для глибокого висвітлення теми. Таким чином, курсова робота повинна мати елементи аналізу, дослідження, мати науковий характер.

Обсяг теореричної частини курсової роботи не повинен перевищувати 20 - 25 сторінок друкованого тексту.

Практична частина курсової роботи присвячується засвоєнню математичного та графічного мтеріалу, що використовується як доказова та аналітична база в розгляді економічних явищ, що відбуваються на мікро рівні економічних відносин.

При виконанні розрахунків в практичній частині курсової роботи необхідно повною мірою опанувати інструментарій економічного аналізу, і, насамперед, використовувати основні формули для розрахунків з точним розшифруванням кожного показника, що використовується в розрахункових формулах.

Обсяг практичної частини має складати від 3 до 5 сторінок друкованого тексту.

Висновки являють собою стисле узагальнення зроблених автором висновків і розроблених рекомендацій щодо удосконалення економічних відносин і проблем ринкової поведінки суб'єкта господарювання.

У цій частині роботи автор має зробити висновки про те, що він піддає критиці, що пропонує натомість, інакше кажучи, що виносить на захист. Окрім цього, тут необхідно відзначити практичну значущість розроблених студентом рекомендацій.

Отже, висновки курсової роботи можуть служити частиною виступу студента під час її захисту комісії.

Обсяг висновків курсової роботи – 3 - 4 сторінки друкованого тексту.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти