ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Строк подання курсової роботи на рецензування визначає кафедра. Роботу рецензує викладач - керівник курсової роботи. У рецензії (див. дод. 7) відзначаються позитивні сторони і недоліки роботи, вказується, допущена чи не допущена вона до захисту. Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробленню протягом терміну, встановленого кафедрою.

За результатами виконання курсової роботи студент отримує попередню оцінку за стобальною шкалою, передбаченою кредитно-модульною системою навчання, та шкалою балів, еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») (див. табл. 1).

Таблиця 1

Загальна шкала оцінювання виконання курсової роботи відповідно оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Підсумкова кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS   Визначення
  90 -100   5 (відмінно)   А (відмінно) Найвищу оцінкуотримує студент, у якого акуратно і правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти, а також недоліки і пропозиції щодо удосконалення об’єкту дослідження.
  85 – 89   4 (добре)   В (дуже добре) Оцінку вище середнього стандарту одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.
75 – 84 С (добре) Загалом добрі знання та навички. Але мають місце помилки у розрахунках, недостатньо повно сформульовані висновки.
65 -74 3 (задовільно) D (задовільно) Пристойно, але із значними недоліками при формулюванні основних положень та проведенні розрахунків.
60-64 E (достатньо) Відповідає мінімальним вимогам, в загалі питання роботи розкриті поверхово, більшість з них потребує уточнення.
35-59 2 (незадовільно)з можливістю доопрацювання та повторного захисту FX Недостатньо: курсова робота не відповідає встановленим вимогам, необхідно її доопрацювати і повторно захистити
    1-34 2 (незадовільно) з можливістю повторного виконання та захисту F Курсова робота за змістом і формою не відповідає встановленим вимогам, необхідно повторно виконати роботу.
Не виконано Не виконано Курсова робота не пред’явлена зо захисту.

 

Для визначення об’єктивності оцінки роботи студента рекомендовано дотримуватися шкали розподілу балів за основними елементами структури роботи (див. табл. 2):

Таблиця 2

Шкала розподілу балів за виконання основних структурних елементів курсової роботи

№ з/п Основні структурні елементи курсової роботи Кількість балів
Вступ 1 – 12
Теоретична частина 1 – 35
Практична частина 1 – 30
Висновки 1 – 15
Список літератури 1 – 5
Додатки 1 – 3

 

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту, який проводиться членами комісії у відповідності з графіком, затвердженим завідувачем кафедри.

До початку захисту курсова робота зберігається на кафедрі. Студент може користуватися своєю роботою тільки в межах кафедри з дозволу лаборанта або наукового керівника.

На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання викладача.

Попередня оцінка, надана у рецензії керівником курсової роботи студента ураховується членами комісії під час захисту, але може бути змінена (тобто покращена або погіршена) на підставі його відповідей на поставлені питання.

Відповіді на питання оцінюються за балами, наведеними у таблиці 3:

Таблиця 3

Оцінювання відповідей студентів під час захисту курсової роботи

Оцінка, +; - Обґрунтування відповідей студентів
10 – 9 Правильні і вичерпні відповіді на поставлені питання, високий рівень теоретичної та практичної підготовки, володіння понятійним апаратом, знання нормативних та законодавчих актів та інших першоджерел, вміння оцінювати та аналізувати проблемні ситуації.
8 – 7 В цілому відповіді вірні, але недостатньо переконливо аргументовані, допущені помилки у використанні понятійного апарату, недостатній рівень знань нормативних та законодавчих актів та інших першоджерел.
6 – 5 Не впевнені відповіді на поставлені питання, обмежені представленням тільки необхідного понятійного апарату, допущені помилки при посиланні на нормативні та законодавчі акти.
4 – 3 Невірні відповіді на питання, ухилення від їх аргументації, незадовільні знання понятійного апарату, нормативно - законодавчих актів та першоджерел.
2 – 1 Відмовлення від відповідей на поставлені питання.

 

На кафедрі щорічно проводиться аналіз результатів захисту курсових робіт, в результаті якого вживаються конкретні заходи щодо удосконалення навчального процесу та написання курсових робіт.

 

ВИСНОВКИ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи бакалавра містять інформацію щодо структури, порядку виконання, оформлення курсової роботи.

Використання цих вказівок дозволять студенту вибрати тему курсової роботи, що відповідає найбільш актуальним проблемам теорії і практики фінансів.

Методичні вказівки дозволяють:

- систематизувати теоретичний матеріал, що викладається в науковій літературі і навчально-методичних рекомендаціях із загальноекономічних питань мікро рівня;

- виявити основні напрямки аналізу діяльності домогосподарств, підприємств різних сфер економічної діяльності та поведінки загальноринкових механізмів;

- розвинути уміння студентів обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення ринкових відносин у державі на мікро рівні та підвищення ефективності управління економічними ресурсами підприємств або домогосподарств.


ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДУЄМИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 – ГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» ТА 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

1. Гроші: виникнення, суть, функції.

2. Попит на економічні ресурси відповідно до теорії граничної продуктивності.

3. Грошовий обіг та його закони. Інфляція.

4. Ринковий попит і його фактори. Функція попиту.

5. Домогосподарства, підприємства та держава в кругообігу продуктів, ресурсів та доходів.

6. Предмет мікроекономіки та передумови мікроекономічного аналізу.

7. Власність: суть, структура, об’єкти та суб’єкти.

8. Обмеженість економічних ресурсів та економічний вибір.

9. Товар і його властивості. Теорії вартості.

10. Економічні ресурси та фактори виробництва. Сутність та класифікація.

11. Національне багатство, його структура та проблеми відтворення.

12. Корисність блага і споживацький вибір.

13. Диференціація доходів населення, проблема бідних та багатих.

14. Сутність кардиналістської та ординалістської теорій споживацької поведінки.

15. Економічні цикли та економічні кризи.

16. Ринкова пропозиція та її фактори. Функція пропозиції.

17. Методологічні аспекти системи національних рахунків.

18. Взаємодія попиту і пропозиції та рівновага на ринку.

19. Економічне відтворення: суть, види , умови розподілу.

20. Еластичність попиту та пропозиції.

21. Світові господарські зв’язки та їх форми.

22. Ознаки ринку досконалої конкуренції.

23. Міжнародний рух капіталів. Міжнародний кредит.

24. Модель ринку чистої монополії.

25. Економічна криза: суть, форми вияву та шляхи подолання.

26. Підприємство як мікроекономічна модель. Мета виробництва.

27. Зайнятість населення та відтворення робочої сили.

28. Витрати виробництва: види, структура.

29. Міжнародний поділ праці та міжнародні економічні відносини.

30. Виробнича функція і витрати виробництва.

31. Нецінова конкуренція в умовах ринку монополістичної конкуренції.

32. Головні особливості ринку олігополії.

33. Ціноутворення в умовах олігополії.

34. Антимонопольне законодавство.

35. Підприємство: умови рівноваги.

36. Ціноутворення в умовах чистої монополії.

37. Міжнародна торгівля та її економічна основа.

38. Ознаки монополістичної конкуренції.

39. Грошово- кредитне регулювання економіки.

40. Ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції.

41. Земля як фактор виробництва. Ринок землі.

42. Ринкова інфраструктура та її характеристики.

43. Моделі загальної економічної рівноваги.

44. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

45. Теорія суспільного вибору.

46. Розвиток малого бізнесу в Україні.

47. Ринок факторів виробництва.

48. Функціонування ринку праці.

49. Підприємницький доход та економічний прибуток.

50. Суб’єкти ринку капіталу. Дисконтування.


ДОДАТОК 2

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти