ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра економіки підприємства

МІКРОЕКОНОМІКА

Контрольні завдання для самостійної роботи

з дисципліни „Мікроекономіка” галузь знань 0305 - „Економіка та підприємництво”
напрями підготовки : 6.030508„Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030507„Маркетинг”, 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030505„Управління персоналом та економіка праці”
освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”
денної та заочної форм навчання
1, 3і - го курсу

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

економіки підприємства

протокол № 1

від 28.08.2012р.

 

 

 

 

Донецьк 2012


Контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Мікроекономіка” для студентів напрямів підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030507„Маркетинг”, 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” освітньо-кваліфікаційного рівня - «бакалавр» денної форми навчання 1, 3і-го курсу – ЖидченкоВ.Д., Кошеленко В.В. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 60 с.

 

Розроблено у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти „Освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”.

 

 

Укладачі:

проф., к.е.н. Жидченко В.Д.

ст. викладач Кошеленко В.В.

 

 

Зав. кафедри,

проф., к.е.н. В.Д.Жидченко

 


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ. ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ.

 

Змістовий модуль 1. Предмет і метод мікроекономіки

Мета цього змістового модуля полягає в з’ясуванні особливостей того об’єкта, який є предметом вивчення цього розділу економічної теорії, проблем які досліджує мікроекономіка, а також можливих шляхів їх вирішення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

1. Надати визначення наступним поняттям: обмеженість ресурсів та альтернативність використання ресурсів, суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні, методи мікроекономічного аналізу, нормативна і позитивна мікроекономіка.

2. Обґрунтувати сутність і мету мікроекономічного теоретичного аналізу, його концептуальні основи; місце мікроекономіки у загальній теоретичній економіці, роль цієї галузі знань у формуванні методологічної, термінологічної та інструментальної бази прикладної економіки.

3. Пояснити зв’язок мікроекономіки з іншими дисциплінами теоретичної економіки; визначити основні проблеми мікроекономіки та основні методи їх дослідження.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ОІІРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Вивчення цього модуля логічно починається з розгляду мікроекономіки як складової частини економічної теорії [4, с.11-18], [5, с. 6-14].

Далі слід приділити увагу вивченню суб’єктам та об’єктам мікроекономіки та тим особливостям взаємовідносин, що встановлюються між економічними суб’єктами [6, с.7-33], [8, с.13-33].

Досягнення цілей мікроекономіки пов’язане з використанням певних методів пізнання економічних явищ і процесів. Тому, наступним кроком вивчення модуля є знайомство з методологією мікроекономічного аналізу [4, с.11-18], [7, с.13-17].

Доступне викладення окремих питань теми можна знайти в [1, с. 8-46], [2, с.9-21,46-58].

РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248с.

2. Косік А.Ф., Гронтовська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

3. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 714с.

4. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 192 с.

5. Мікроекономіка. Навчальний посібник / Під редакцією канд. екон. наук, доц. Іванової Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2002. – 284стр.

6. Рудий М.М. Мікроекономіка: Навч. посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, Піча Ю.В., 2010. – 360 с.

7. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник/ За ред. О.Я. Базілінської. Вид-ня 2-ге, перероб. та доп. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2005. – 352 с.

8. Фомина М.В. Микроэкономика: основы теории и практикум: Учебное пособие. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2005. – 280 с.

9. Мікроекономіка. Практикум для самостійного вивчення дисципліни / Під редакцією канд.екон. наук, проф. Жидченко В.Д., канд.екон.доц. Цибулько Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2004. – 183с.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 

Мікроекономіка— розділ економічної теорії, що вивчає поведінку окремих суб’єктів господарювання (домогосподарство, підприємство, інші учасники ринкових операцій) за умов рідкісності (обмеженості) ресурсів та альтернативності напрямів їх використання.

Основні проблеми мікроекономіки— розміщення споживчих благ і виробничих ресурсів за умов досконалої та недосконалої конкуренції, ціноутворення на різних ринках і ринкова координація.

Основні методи мікроекономіки— метод абстракції (використовується при побудові мікроекономічних моделей), методи граничного аналізу, табличного та графічного аналізу. Широко застосовується математичний інструментарій.

Раціональність— принцип поведінки суб’єктів господарювання, відповідно до якого суб’єкт завжди намагається отримати за даних умов екстремальний, найкращий для себе результат. Вважається, що всі економічні суб’єкти діють раціонально як при визначенні мети своєї діяльності, так і при виборі способів її досягнення.

Ринкові структури— певні типи взаємозв’язку між попитом і пропозицією, які зумовлюють механізми встановлення ціни та досягнення ринкової рівноваги.

 

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

1. Визначте, які з наступних тверджень відносяться до мікроекономіки, а які – до макроекономіки.

а) Національний банк знизив облікову ставку з метою розширення доступу інвесторів до кредитів.

б) Кондитерська фабрика прийняла рішення про звільнення частини робітників.

в) Несподівані зливи та шквали призвели до втрати частини урожаю зернових і зростання цін на борошно, хліб та крупи.

г) Індекс цін споживчих товарів у 2009 році зріс порівняно з 2008 роком на 25%.

д) Попит на автомобілі скоротився внаслідок значного підвищення ціни бензину.

е) Зростання цін енергоносіїв підвищило витрати виробництва фірми.

ж) Зростання цін енергоносіїв сприяло посиленню інфляції витрат.

з) Валовий внутрішній продукт України у минулому році зріс на 5%.

к)Споживачі намагаються витрачати свої доходи раціонально з метою отримання найбільшої вигоди для себе.

л) Фактичний рівень безробіття за минулий рік зріс на 3%.

м) За минулий місяць прибуток фірми «АВК» зріс на 5 %.

н) Метою діяльності фірми є максимізація економічного прибутку.

п) Якщо ціни на бензин зростуть, його споживання зменшиться.

р) Зі зміною доходу видатки споживачів на товари першої необхідності змінюються незначно.

2. Визначте, які з наступних тверджень є позитивними, а які – нормативними:

а) Нормування продажу бензину – це політика, внаслідок якої рівень життя більшості людей радше погіршується, аніж поліпшується.

б) Торік інфляція суттєво знизила добробут населення, і урядова політика повинна бути спрямована на зниження її рівня.

в) Уряд повинен підвищити рівень митних тарифів, щоб захистити вітчизняного виробника від іноземної конкуренції.

г) Уряд повинен надавати матеріальну допомогу бідним.

д) Бюджетний дефіцит слід скоротити за рахунок підвищення податків і зменшення урядових видатків.

е) Війна в Іраку спричинила підвищення цін світового ринку на нафту, що призвело до скорочення споживання бензину.

ж) Зростання витрат виробництва за інших рівних умов призводить до зменшення прибутку фірми.

з) Підвищення доходів збільшує попит на абсолютну більшість благ.

и) Зростання попиту споживачів на комп'ютери за інших рівних умов призведе до підвищення цін на них.

к) Студенти, які склали іспит з «Мікроекономіки» на «відмінно», матимуть успіх у бізнесі, на відміну від тих, хто отримав нижчі оцінки.

л) Люди з низьким рівнем доходів не повинні сплачувати податки.

м) За минулий місяць загальний рівень цін зріс на 2%.

н) Рівень доходів на душу населення у США вищий, ніж в Україні.

о) Американці більш щасливі, ніж українці.

п) Оскільки паління шкідливе для здоров'я, уряд повинен підвищити податок на продаж тютюнових виробів, що сприятиме зменшенню числа курців.

р) Якщо Україна підвищить митні тарифи на імпортні товари, вони подорожчають для українських споживачів.

3. Проблема доцільності запровадження податку на тютюнові вироби з метою зниження захворюваності людей – це проблема:

а) позитивної мікроекономіки;

б) нормативної мікроекономіки;

в) не економіки, а охорони здоров'я;

г) яка не стосується мікроекономіки.

Аргументуйте вашу думку.

4. Охарактеризуйте методологію мікроекономічного аналізу.

5. Дайте характеристику економічних моделей.

6. Визначте: правильні чи неправильні наступні твердження.

а) Головна мета вивчення мікроекономіки полягає у забезпеченні успішної майбутньої підприємницької діяльності студентів.

б) Об'єктом вивчення мікроекономіки є поведінка мікроекономічних суб'єктів.

в) Основними методами мікроекономічних досліджень є граничний аналіз та економічне моделювання.

г) У мікроекономіці переважає причинно-наслідковий та якісний аналіз.

д) Альтернативна вартість – це вартість втрачених можливостей.

е) Уряд може зробити альтернативні витрати суспільства на товар нульови­ми, прийнявши закон про встановлення нульової ціни товару.

ж) Суб'єкт, який міг би отримувати заробітну плату 25 грн. за годину, мав би альтернативну вартість години відпочинку 25 грн.

з) Підручники університетської бібліотеки, якими студенти користуються безоплатно, не відносяться до економічних благ.

и) Припущення «за інших рівних умов» потрібне для того, щоб відокремити сторонні чинники при вивченні певного явища.

к) Економіка використовує ресурси ефективно, якщо є змога збільшити виробництво усіх видів благ.

л) Для мікроекономіки характерний функціональний, переважно кількісний аналіз та суб'єктивний підхід до вивчення економічних процесів.

м) Центральними суб'єктами мікроекономіки є споживач і фірма.

н) Проблема вибору в умовах обмеженості ресурсів полягає у визначенні, від якої кількості одного блага потрібно відмовитись, щоб отримати додаткову одиницю іншого блага.

о) Причиною широкого використання моделей у мікроекономіці є недоступність об'єкта – оригінала або небезпечність його безпосереднього дослідження.

п) Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних економічних суб'єктів у різних ринкових структурах.

р) Мікроекономіка оперує такими величинами як загальний обсяг продукції, загальний рівень цін, загальний рівень зайнятості.

с) Будь-які економічні рішення ґрунтуються на порівнянні витрат і вигод.

т) Перевага моделювання порівняно з іншими методами полягає в отриманні висновків в межах зроблених припущень.

у) Якщо ви збиралися провести вечір перед телевізором, а друзі запросили вас на вечірку, ваш вибір не є економічним, оскільки будь-який варіант рішення для вас не пов'язаний з грошовими витратами.

ф) Ринкова економіка більш ефективна, ніж планова, тому що урядовці держав з ринковою економікою краще знають економічну теорію і проводять кращу економічну політику.

Змістовий модуль 2. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

 

Завдання даного модуля – дослідити, як формується обсяг попиту і пропозиції, які фактори на них впливають, як визначається рівноважна ціна товару, опанувати методику розрахунку показників еластичності, що показують силу впливу різних факторів на зміну обсягів попиту і пропозиції.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти