ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248с.

2. Косік А.Ф., Гронтовська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

10.Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 714с.

11.Мікроекономіка. Практикум для самостійного вивчення дисципліни / Під редакцією канд.екон. наук, проф. Жидченко В.Д., канд.екон.доц. Цибулько Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2004. – 183с.

3. Мікроекономіка. Навчальний посібник / Під редакцією канд. екон. наук, доц. Іванової Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2002. – 284стр.

12.Краснікова Л.І., Лук’яненко І.Г. Практикум з мікроекономіки: Тести, проблем.ситуації, вправи: Навч.посіб. – К.: Вид.дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 317с.

13.Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка./Пер. з англ.-К.: Основи, 1996.-646 с.

14.Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1997.- 864 с.

15.Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов.- 2-е изд., изм.- М.: Норма, 2000. - 576 с.

16.Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. - 2008. – 418 с.

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 

Підприємство (виробниче) – мікросистема, яка перетворює фактор виробництва на товарну продукцію.

Виробництво- процес перетворення виробничих ресурсів (факторів) на економічні блага (продукти).

Виробнича функція — співвідношення між будь-якою комбінацією фак­торів виробництва і максимально можливим обсягом продукції.

Сукупний продукт змінного фактора виробництва — обсяг випуску продукції, що припадає на певну кількість даного фактора виробництва.

Середній продукт – обсяг випуску продукції, що припадає на одиницю змінного фактора виробництва.

Граничний продукт— приріст загального обсягу випуску продукції, здобутий завдяки збільшенню використання змінною фактора виробництва на одну додаткову одиницю за незмінної величини всіх інших факторів виробництва.

Витрати виробництва — вартість усіх факторів виробництва, що витрачаються для виготовлення та реалізації певної кількості продукції, а також для підримки у працездатному стані існуючих виробничих потужностей.

Сукупні витрати — витрати на виробництво певного обсягу продукції.

Середні сукупні витрати – кількість сукупних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.

Граничні витрати – приріст сукупних витрат, пов'язаний із виробництвом додаткової (як правило, останньої) одиниці продукції.

Виторг (сукупній виторг) підприємства — сума коштів, одержана підприємством від реалізації своїх товарів за певний час.

Ефективність виробництва - характеризує зв'язок між обсягом виробле­них економічних благ і кількістю застосовуваних ресурсів.

Ефективність виробництва економічна — випуск даного обсягу про­дукції з мінімальними середніми витратами або випуск максимального обсягу продукції за даного обсягу виробничих ресурсів.

Ефективність виробництва технологічна - процес є технологічно ефективним, якщо не існує жодного іншого способу, при якому для виробництва даного обсягу продукції витрачається менша кількість хоча б одно­го з ресурсів за умови незбільшення інших видів ресурсів.

Сукупний прибуток — різниця між виторгом підприємства та його витратами.

Бухгалтерський прибуток — різниця між виторгом підприємства та явними витратами.

Економічний прибуток— різниця між виторгом підприємства та аль­тернативними витратами ресурсів, застосовуваних у виробничому процесі (економічними витратами).

Нормальний прибуток — мінімальна (нормальна) винагорода, необ­хідна для того, щоб залучити та утримати ресурси в межах даного напряму діяльності. Згідно з економічною теорією до нормального прибутку нале­жить сукупність усіх тих мінімальних виторгів, які являють собою витрати невикористаних можливостей.

Продукт: сукупний, середній, граничний.

Сукупний продукт змінного фактора виробництва — обсяг випуску продукції, що припадає на певну кількість даного фактора виробництва.

Середній про­дукт — обсяг випуску продукції, що припадає на одиницю змінного фак­тора виробництва.

Граничний продукт— приріст загального обсягу ви­пуску продукції, здобутий завдяки збільшенню використання змінною фактора виробництва на одну додаткову одиницю за незмінної величини всіх інших факторів виробництва.

 

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Охарактеризуйте підприємство як суб'єкт ринку та як виробничо- ринкову мікросистему.

2. Які фактори виробництва (ресурси) споживаються у процесі виробництва?

3. У чому полягає різниця між короткостроковим і довгостроковим періодами в діяльності підприємства?

4. Дайте визначення виробничої функції.

5. Дайте визначення сукупного, середнього та граничного продукту змінного фактора виробництва.

6. Які показники показують вплив зміни обсягів використання одного з факторів виробництва на результат виробництва?

7. Фірма збільшує обсяги виробництва продукції у короткостроковому періоді. Заповніть пропуски у наведеній таблиці 1, обчисливши величини всіх видів продуктів.

Таблиця 1

Кількість робітників, L Сукупний продукт, ТРL Граничний продукт, МРL Середній продукт, APL
   
   
   
    5,75
   
   

 

Пояснить логіку та методику обчислень.

8. Заповніть пропуски в таблиці 2.

Таблиця 2

Обсяг змінного ресурсу Загальний випуск продукції Граничний продукт змінного ресурсу Середній продукт змінного ресурсу
   
   
   
   

 

9. Використовуючи дані Державного комітету статистики України за 2000-2009 роки (електронний ресурс // http://www.ukrstat.gov.ua), провести статистичний аналіз:

а) індексів продуктивності праці по галузях промисловості;

б) індексів продуктивності праці у промисловості по регіонах.

 

Змістовий модуль 4. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

 

Основне завдання цього модуля – поглиблений аналіз виробничих функцій. В мікроекономіці процес виробництва розглядається суто функціонально, тобто як процес перетворення вхідного потоку факторів (ресурсів, витрат) на вихідний потік – готову продукцію з використанням певної технології виробництва, та визначається за допомогою виробничої функції.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ОІІРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Вивчення модулю треба починати з розгляду частинної варіації факторів виробництва, закону спадної продуктивності (віддачі) змінного фактора виробництва [1, с.72-87], [8, с. 53-56; с. 155-160]. Наступним кроком вивчення модулю є дослідження ізокванти та ізокости та її властивості [10, с.78-81]. Аналіз ефектів масштабу виробництва добре розкрит у [4, с.74-77], [10, с.78-81].

Доступне викладення окремих питань теми можна знайти в [3, с.214-226], [5, с. 123-143].

РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248с.

2. Косік А.Ф., Гронтовська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

3. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 714с.

4. Мікроекономіка. Навчальний посібник / Під редакцією канд. екон. наук, доц. Іванової Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2002. – 284стр.

5. Рудий М.М. Мікроекономіка: Навч. посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, Піча Ю.В., 2010. – 360 с.

6. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник/ За ред. О.Я. Базілінської. Вид-ня 2-ге, перероб. та доп. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2005. – 352 с.

7. Фомина М.В. Микроэкономика: основы теории и практикум: Учебное пособие. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2005. – 280 с.

8. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

9. Кушнір В.С. Мікро- та макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Фірма «ІНКОС», Цент навчальної літератури, 2006. – 256 с.

10.Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 176 с.: іл.

11.Мікроекономіка. Практикум для самостійного вивчення дисципліни/ Під редакцією канд.екон. наук, проф. Жидченко В.Д., канд.екон.доц. Цибулько Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2004. – 183с.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Закон спадної віддачі (продуктивності) змінного фактора виробництва: залучення до процесу виробництва все більшої додаткової кількості змінного ресурсу призводить з рештою до того, що віддача кожної наступної одиниці змінного ресурсу буде менша за віддачу попередньої одиниці цього ресурсу.

Ізокванта – крива, на якій показані усі комбінації виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції.

Карта ізоквант – низка ізоквант, що характеризують максимально можливий випуск продукції за будь-якого набору виробничих факторів.

Гранична норма технологічного взаємозаміщення (MRTS) показує, від якої кількості одного ресурсу треба відмовитись, якщо для даного технічно ефективного обсягу випуску використати додаткову одиницю іншого ресурсу.

Ізокоста – лінія, кожна точка якої відображає однакову суму витрат за різних варіантів поєднання двох ресурсів у виробничому процесі.

Оптимум (рівновага) виробника – стан, коли виробник намагається досягти такої комбінації використовуваних ресурсів для виробництва означеного обсягу продукції, за якої величина витрат буде мінімальною.

Правило найменших витрат – стан, коли відношення граничних продуктів факторів виробництва (MPK, MPL) до кожної грошової одиниці (PK, PL) рівні між собою:

Ефект масштабу – зміна обсягу випуску внаслідок зміни обсягу всіх виробничих ресурсів в однаковій пропорції.

Спадний ефект віддачі масштабу виробництва – такий ефект масштабу, за яким обсяг випуску продукції збільшується у меншій пропорції, ніж зростає обсяг ресурсів.

Зростаючий ефект віддачі масштабу виробництва – такий ефект масштабу, за яким обсяг випуску збільшується у більшій пропорції, ніж зростає обсяг ресурсів.

Постійний ефект віддачі масштабу виробництва – такий ефект масштабу, за яким обсяг випуску продукції та обсяг використання ресурсів змінюються в однаковій пропорції.

 

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

1. Дайте визначення частинної варіації факторів виробництва. Наведіть приклади.

2. Охарактеризуйте залежність показників сукупного, середнього та граничного продуктів від змінного фактора на прикладі їх графіків.

3. Розкрийте економічний зміст граничної норми технологічного заміщення факторів виробництва.

4. Охарактеризуйте ізокванту та карту ізоквант.

5. Фермерське господарство має намір виростити і зібрати 500 т картоплі за сезон. Йому запропоновані декілька технологічних проектів виробництва бажаної кількості (табл.1).

Таблиця 1

Проекти Кількість техніки, од. Кількість робітників, чол. Кількість добрив, тонн Кількість землі, га
А
Б
В
Г

 

Визначте економічно ефективний спосіб виробництва (проект), якщо ціна одиниці праці становить 10 грн., одиниці техніки - 50 грн., одиниці добрив - 3 грн., одиниця землі - 20 грн.

6. На основі даних таблиці 2 про співвідношення ресурсів за різних технологій виробництва вкажіть, яку з технологій вибере підприємство?

Таблиця 2

  Ресурси Ціна одиниці ресурсу, грн. Технологія виробництва, одиниць ресурсів
І ІI ІII
Праця
Земля
Капітал
Підприємницькі здібності

 

На ринку праці збільшення пропозиції робочої сили викликало зниження її ціни до 10 грн. Як ця ситуація вплине на вибір підприємства?

7. Для випуску 346 виробів за робочий день фірма може застосувати такі варіанти технологічно ефективних способів виробництва:

Таблиця 3

Варіанти технології А В С D
Кількість праці, одиниць
Кількість капіталу, одиниць

 

Ціна одиниці праці 2 грн., ціна одиниці капіталу 3 грн.

Визначте економічно ефективний спосіб виробництва.

Чи зміниться вибір фірмою технології, якщо ціна одиниці капіталу знизиться до 1 грн. ? Яку саме комбінацію праці і капіталу вибере фірма?

8. Використовуючи статистичні дані конкретного підприємства (електронний ресурс // http://www.smida.gov.ua), самостійно визначить функцію виробництва:

а) у короткостроковому періоді Q = f (L);

б) у довгостроковому періоді Q = f (K,L).

 

Змістовий модуль 5. Витрати виробництва

 

Основне завдання цього модуля – аналіз взаємозв’язку виробничої функції та функції витрат. У ринкових умовах, коли виробництво носить товарний характер, витрати факторів виробництва отримують вартісне вираження. При цьому витрати факторів виробництва трансформуються у витрати виробництва. Тому насамперед потрібно з’ясувати суть і засоби виміру витрат виробництва.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти