ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 8. ОЛІГОПОЛІЯ ТА МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ

 

Найскладнішою для прогнозування є поведінка виробника на олігополістичному ринку. Введення у модель нових змінних, насамперед реакції конкурентів на певні дії виробника та їх відповідна корекція, збільшують імовірність ірраціональності у діях економічних суб'єктів. Тому висновки, які будуть отримані при аналізі олігополістичного ринку, потребують додаткових обмежень для практичного використання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ОІІРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Найзмістовніше теорія олігополістичного ринку і ринку монополістичної конкуренції викладена в [2, розділ 12, с.235-249, розділ 13, стр. 251-271], [5, гл. 9, с.231-224]. Уявлення про основні ознаки олігополістичного ринку і ринку монополістичної конкуренції можна набути вивчивши [4, с.95-100], [9, стр.232-248, 249-259].

Доступне викладення окремих питань теми можна знайти в [3, с. 227-253, 254-274], [7, с. 483-520], [10, с. 241-246, 256-260].

РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248с.

2. Косік А.Ф., Гронтовська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

3. Рудий М.М. Мікроекономіка: Навч. посіб. 2-е вид. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2010. – 360 с.

4. Мікроекономіка. Практикум для самостійного вивчення дисципліни / Під редакцією канд.екон. наук, проф. Жидченко В.Д., канд.екон.доц. Цибулько Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2004. – 183с.

5. Мікроекономіка. Навчальний посібник / Під редакцією канд. екон. наук, доц. Іванової Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2002. – 284стр.

6. Краснікова Л.І., Лук’яненко І.Г. Практикум з мікроекономіки: Тести, проблем.ситуації, вправи: Навч.посіб. – К.: Вид.дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 317с.

7. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка./Пер. з англ.-К.: Основи, 1996.-646 с.

8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1997.- 864 с.

9. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов.- 2-е изд., изм.- М.: Норма, 2000. - 576 с.

10. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. - 2008. – 418 с.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Олігополія – ринкова структура, в якій домінує декілька підприємств, а входження нових виробників у ринок ускладнене.

Дуополія – ситуація на ринку, коли пропозиція представлена лише двома постачальниками.

Цінова війна – циклічне, послідовне зниження ціни продукту з метою витиснення конкурентів з олігополістичного ринку.

Змова – явна, таємна чи мовчазна домовленість між підприємствами у галузі з метою встановлення фіксованих цін та обсягів випуску.

Картель – організаційне об’єднання олігополістів за змовою відносно цін та обсягу виробництва з метою максимізації сукупного прибутку картелю.

Лідерство в цінах – модель ціноутворення, в якій підприємство-лідер встановлює ціну, а інші нею керуються.

Монополістична конкуренція – вид конкуренції у галузі без суттєвих бар’єрів для вступу до неї, з великою кількістю продавців, кожен з яких продає диференційований товар.

Диференціація продукту – надання продуктові специфічних властивостей, що відрізняють його від аналогічних і перетворюють на недосконалий замінник.

 

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Охарактеризуйте ринок монополістичної конкуренції.

2. Як встановлюється короткострокова рівновага в умовах монополістичної конкуренції? Які з процесів, що відбуваються при цьому, ідентичні з досконалою конкуренцією, а які – з монополією?

3. Як встановлюється довгострокова рівновага?

4. Які витрати монополістичної конкуренції і чим вони обумовлені?

5. Охарактеризуйте олігополістичний ринок. У чому полягає його специфіка?

6. Приведіть класифікацію моделей олігополії.

7. Охарактеризуйте різні моделі олігополії. Які сторони олігополістичної конкуренції відображає кожна з них?

8. Що таке цінова дискримінація?

9. Поясніть суть нецінової конкуренції.

10. Попит на продукцію підприємства, що функціонує в умовах монополістичної конкуренції, описується функцією: Qd=12-0,5P. Функція валових витрат підприємства в короткостроковому періоді має вигляд: TC=2Q2-4Q+10, де Q – обсяг випуску, тис. од. При якому обсязі виробництва підприємство буде максимізувати прибуток? За якою ціною підприємство буде реалізувати продукцію? Обчисліть величину прибутку.

11. Фірма виготовляє спортивні костюми (тис. одиниць на рік) і діє на рику монополістичної конкуренції. Граничні витрати фірми описуються рівнянням: MR=20-Q, граничні витрати: MC=3Q-10.

Визначте величину надлишкових виробничих потужностей фірми в одиницях річного випуску, якщо мінімальні довгострокові середні витрати становлять 11 грн.

12. В моделі дуополії Курно обернена функція попиту задана як Р=120-Q. Граничні витрати обох фірм на виробництво товару в умовах постійної віддачі від масштабу однакові і дорівнюють 9.

Визначте випуск кожної фірми, галузі в цілому і ринкову ціну на продукцію фірми, а також прибуток, якщо вони діють самостійно.

13. Використовуючи дані сайту Донецької області (електронний ресурс http://donetsk.ukrgold.net/) ознайомтесь з ведучими підприємствами області і вкажіть, які з них працюють на ринку монополістичної конкуренції і олігополії.

14. Використовуючи дані Управління статистики Донецької області (електронний ресурс http://donetskstat.gov.ua/) та дані Державного комітету статистики України за 2000-2009 роки (електронний ресурс http://www.ukrstat.gov.ua), провести статистичний аналіз:

а) обсягів виробництва продукції підприємств, що працюють в галузі монополістичної конкуренції і олігополії;

б) індекси продуктивності підприємств за видами продукції.

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 3. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

Змістовий модуль 9. РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

 

Загальною рисою попиту на будь-який ресурс є його похідний характер. Але залежно від самого ресурсу та типу ринку процес ціноутворення має деякі особливості. Тому завдання даного змістового модуля: дослідити ті фактори, що впливають на попит на економічні ресурси. Метою даного змістового модуля є також визначення ренти та формування ціни землі та розгляд кількох варіантів ринків праці залежно від стану конкуренції на них.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ОІІРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Найзмістовніше ринок факторів виробництва викладений в [1, с.143-165], [2, с.142-187], [3, с.456-513], [5, с.226-276], [6, с.275-349].

РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Косік А.Ф., Гронтовська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

2. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. : - М.: Республика, Т. 2. - 1993. – 400с.

3. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Пер. с англ.- М.-, 1996.- 496 с.

4. Мікроекономіка. Практикум для самостійного вивчення дисципліни / Під редакцією канд.екон. наук, проф. Жидченко В.Д., канд.екон.доц. Цибулько Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2004. – 183с.

5. Мікроекономіка. Навчальний посібник / Під редакцією канд. екон. наук, доц. Іванової Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2002. – 284стр.

6. Рудий М.М. Мікроекономіка: Навч. посіб. 2-е вид. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2010. – 360 с.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Похідний попит – попит на фактори виробництва, який залежить від попиту на кінцеві продукти, що виробляються на основі цих факторів.

Виторг від граничного продукту певного фактора – додатковий виторг, який підприємець отримує від застосування додаткової одиниці певного фактора виробництва, якщо всі інші фактори залишаються сталими. Визначається як граничний продукт фактора, перемножений на граничний виторг, отриманий від продажу додаткової одиниці продукції.

Граничні факторні витрати – додаткові витрати на придбання додаткової одиниці фактора.

Ефект заміщення внаслідок зміни ціни на ресурс – прагнення підприємця замінювати більш дешевим ресурсом відносно дорожчий ресурс.

Ефект випуску внаслідок зміни ціни на ресурс – полягає у тому, що підприємство збільшує випуск продукції, якщо ціна на ресурс знижується, і зменшує його, якщо ціна на ресурс підвищується.

Галузевий попит на виробничий ресурс – сума обсягів послуг виробничого ресурсу, необхідних для окремих підприємців у галузі за різних цін на ці послуги.

Ринковий попит на виробничий ресурс – сума обсягів послуг ресурсу, необхідних усім галузям, що використовують цей ресурс за різних можливих цін на ці послуги.

Еластичність попиту на працю за заробітньою платнею – процентна зміна величини необхідних послуг праці внаслідок кожної однопроцентної зміни заробітньої платні.

Заробітня платня – ціна, що виплачується за використання праці найманого працівника. Вживається у розумінні “ставка заробітньої платні”.

Номінальна заробітня платня – сума грошей, яку отримує найманий працівник.

Реальна заробітня платня – купівельна спроможність заробітньої платні, виражена кількостями товарів і послуг, які можна придбати за отриману суму.

Ефект заміщення дозвілля працею виявляється у скороченні вільного часу і зростанні заробітньої платні за підвищення ставки заробітньої платні.

Ефект доходу виявляється у зменшенні бажання працювати і підвищенні цінності вільного часу для працівника, за умови досягнення певного рівня доходу, незважаючи на підвищення ставки заробітньої платні.

Монопсонія на ринку праці – ситуація, коли підприємство є фактично єдиним покупцем праці (наприклад, у невеликому місті).

Профспілка - об’єднання працівників, що має повноваження на проведення переговорів з підприємцями від імені і за дорученням своїх членів.

Двостороння монополія на ринку праці– ситуація, коли профспілка-монополіст протистоїть підприємству-монополісту.

Капітал – ресурс тривалого використання, створений з метою виробництва додаткових товарів і послуг.

Процентна ставка – ціна, що сплачується власником капіталу за використання взятих у позику його засобів протягом певного періоду часу; ставка (норма) процента виражається у процентах.

Номінальна процентна ставка – ставка процента за поточним курсом без поправки на інфляцію.

Реальна процентна ставка – ставка процента, очищена від впливу інфляції.

Дисконтування – приведення економічних показників, наприклад, грошового потоку, майбутніх років до сьогоднішньої (поточної) вартості.

Поточна (дисконтна) вартість – величина позикових фондів, які необхідно було б позичити за поточної процентної ставки, щоб забезпечити регулярне отримання заданого чистого доходу.

Земля – фактор виробництва, що включає землю, яка використовується у сільськогосподарському або промисловому виробництві, а також у використанні природних ресурсів землі.

Економічна рента – плата за ресурс, пропозиція якого жорстко обмежена.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Охарактеризуйте суть та поняття похідного попиту.

2. Які фактори впливають на попит на ресурс?

3. Від яких факторів залежить цінова еластичність попиту на ресурси?

4. При яких умовах прибуток набуває максимального значення?

5. Дайте визначення показників: “граничний продукт у грошовому вираженні” (MRP) та “граничні витрати на ресурси” (MRC).

6. Сформулюйте правило мінімізації витрат ресурсів.

7. Які основні характеристики конкурентного ринку праці?

8. Охарактеризуйте пропозицію та попит на працю для окремої фірми на конкурентному ринку.

9.Поясніть формування відсоткової ставки, як рівноважної ціни капіталу.

10.Дайте визначення показників теперішньої та майбутньої вартості.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти