ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра економіки підприємства

Кафедра економіки підприємства

МІКРОЕКОНОМІКА

Контрольні завдання для семінарських занять

з дисципліни „Мікроекономіка” галузь знань 0305 - „Економіка та підприємництво”
напрями підготовки : 6.030508„Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030507„Маркетинг”, 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030505„Управління персоналом та економіка праці”
освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”
денної та заочної форм навчання
1, 3і - го курсу

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

економіки підприємства

протокол № 1

від 28.08.2012р.

 

 

 

 

 

Донецьк 2012

 

 

Контрольні завдання для семінарських занять з дисципліни “Мікроекономіка” для студентів напрямів підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030507„Маркетинг”, 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030505„Управління персоналом та економіка праці” освітньо-кваліфікаційного рівня - «бакалавр» денної та заочної форм навчання 1, 3і -го курсу – Жидченко В.Д. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 53 с.

 

Розроблено у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти „Освітньо - професійних програм підготовки бакалаврів”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”.

 

 

Укладачі:

проф., к.е.н. В.Д.Жидченко

 

 

 


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ. ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ.

Змістовий модуль 1. Предмет і метод мікроекономіки

Короткий зміст

 

 

Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки. Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність дій суб'єктів ринкових відносин.

Предмет мікроекономіки. Суб'єкти й об'єкти економічних відносин на мікрорівні.

Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі. Нормативна й позитивна мікроекономіка.

Мета й завдання модуля. Взаємозв'язок з іншими дисциплінами.

 

Навчальні завдання й питання

1.Що вивчає мікроекономіка? Навіщо менеджеру вивчати мікроекономіку? На основі, яких вивчених дисциплін, базується вивчення цієї дисципліни?

2.Яка історія виникнення й еволюції мікроекономіки?

3.Перелічте, і коротко охарактеризуйте, основні відомі Вам сучасні школи й напрямки в економічній науці. Покажіть особливості предмета й метода кожної з них.

4.Якими прикладами Ви змогли б підтвердити зв'язок між економікою й сумісними науками - політологією, соціологією, психологією й т.д.?

5. Надайте характеристику основним проблемам мікроекономіки.

6. Які проблеми, що виникають перед економічною теорією, краще досліджувати на мікрорівні, а які - на макрорівні? Чому?

7. У чому подібність і відмінність позитивного й нормативного підходів до економіки? У яких випадках переважає перший, а в яких - другий?

8. Чи можливо створення єдиного, універсального методу мікроекономіки? Якщо так, то які його характерні риси? Якщо ні, то чому?

9.Які ресурси виступали найбільш рідкими в доіндустріальній економіці, індустріальному й постіндустріальному суспільстві?

10. Обмеженість яких ресурсів стримує можливості економічного розвитку України? Як, на Вашу думку, варто вирішувати проблему рідкості цих ресурсів?

11.Кожному з наведених нижче положень, відзначених цифрами, знайдіть відповідний термін або поняття.

а. Вийнятковість

б. Предмет теоретичної економіки

в. Нормативна економіка

г. Позитивна економіка

д. Мікроекономіка

е. Макроекономіка

ж. Індукція

з. Дедукція

й. Гіпотеза

к. Принципи (закони)

л. Кореляція

м. Логічно помилкова побудова "post hoc, ergo proter hoc"

н. Допущення "за інших рівних умов"

о. Економічне мислення

 

1. Метод міркувань, за допомогою якого гіпотеза перевіряється реальними економічними фактами.

2. Допущення, відповідно до якого інші факти, за винятком використовуваних в аналізі, розглядаються як постійні.

3. Метод умовиводів, заснований на узагальненні фактів.

4. Обмеженість ресурсів, необхідних для задоволення безмежних матеріальних потреб суспільства.

5. Вивчення ефективного використання обмежених виробничих ресурсів, необхідних для задоволення потреб суспільства.

6. Узагальнення, що характеризують мотиви й практику поводження індивідів й інститутів.

7. Частина теоретичної економіки, що досліджує економіку як цілісну систему, формує цілі економічної політики й визначає інструменти, необхідні для її реалізації.

8. Напрямок в економічній науці, заснований на оцінюваних судженнях щодо того, якою повинна бути економіка, цілі економічного розвитку й економічна політика.

9. Прийняття раціональних рішень на основі зіставлення витрат і вигід.

10. Частина теоретичної економіки, що досліджує, по-перше, відособлені економічні одиниці (фірми, галузі, сімейні господарства); по-друге, окремі ринки, конкретні ціни; вона формулює принципи ефективної поведінки продавців і покупців.

11. Аналіз факторів (даних), на основі яких формуються принципи економічної поведінки.

12. Некоректний хід міркувань, відповідно до якого одна подія, що передує іншій, розглядається як його причина.

13. Систематичний й обумовлений зв'язок між двома видами явищ.

14. Наукове припущення, висунуте для пояснення якого-небудь явища, що вимагає й перевірки на досвіді, і теоретичного обґрунтування для того, щоб стати достовірною теорією.

12. Обґрунтуйте свої відповіді на кожний із цих пунктів.

1. Проблема "що виробляти" виникає тільки при обмеженості ресурсів і характерна для приватного бізнесу.

2. Проблема "як виробляти" не характерна для суспільства з більшою кількістю працездатного населення.

3. Проблема "для кого виробляти" не є актуальною для суспільства із централізованим плануванням.

 

Рекомендована література1, с. 8-19; 2,с.10-25; 3, с. 5-49; 5, 9-17; 6, с. 21-30; 9, с. 5-17; 10, с. 6-14.

 

Змістовий модуль 2. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

Короткий зміст

Ринковий попит як сума індивідуального попиту всіх споживачів певного товару. Функція попиту.

Закон попиту і його пояснення є базовими положеннями теорії поведінки споживача. Цінові й нецінові детермінанти попиту.

Пропозиція й закон пропозиції. Функція пропозиції. Цінові й нецінові детермінанти пропозиції. Різниця понять "зміна величини пропозиції" й "зміна в пропозиції". Зсув кривої пропозиції під впливом нецінових факторів.

Взаємозв'язок попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. Вплив зміни попиту та пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну й рівноважну кількість товару на ринку.

Фактори цінової еластичності попиту, особливості їхнього впливу. Поняття абсолютно еластичного й абсолютно нееластичного попиту. Взаємозв'язок між ціною й валовим виторгом при різній еластичності.

Методика розрахунку коефіцієнта еластичності попиту по доходу. Поняття "перехресної" еластичності попиту. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції.

 

Навчальні завдання й питання

1. На динаміку попиту впливають як цінові, так і нецінові фактори. Назвіть цінові фактори. Чим нецінові фактори відрізняються від цінових?

2. Закон попиту може бути представлений за допомогою кривої попиту, що має негативний нахил. Поясніть, чому?

3. Закон пропозиції - це один із законів конкурентного ринкового ціноутворення, що може бути зображений на графіку у вигляді кривої з позитивним нахилом. Що означає такий вид кривої пропозиції?

4.Нецінові фактори призводять до таких змін пропозиції товарів на ринку, які можна зобразити на графіку, зміщуючи криву:

а) вправо, якщо пропозиція росте або скорочується?

б) уліво, якщо пропозиція росте або скорочується?

Поясніть свою відповідь.

5. Поясніть ефект взаємодії попиту та пропозиції.

6. У кожному з наступних прикладів визначте, чи відбувається "зміна в попиті" або "зміна величини попиту":

а) доходи споживачів зростають, а в результаті цього збільшується збут ювелірних виробів;

б) вугільні шахти Донбасу підвищують ціни на вугілля, і число бажаючих придбати донецькі вугілля скорочується;

в) ціна на автомобілі "Жигулі" збільшується, внаслідок цього є зміна обсягу продажів автомобілів "Таврія".

7. Як впливають перераховані в табл.1 зміни, на попит та пропозицію? Охарактеризуйте їхній вплив за допомогою кривих попиту та пропозиції (поставте знак "+" у колонках, назва яких характеризує ефект зміни).

Таблиця 1

Зміна (за інших рівних умов) Зсув кривої попиту Рух уздовж кривої попиту Зсув кривої пропозиції Рух уздовж кривої пропозиції
Зміна цін конкуруючих товарів        
Впровадження нової технології        
Зміна моди на товар        
Зміна споживчих доходів        
Зміна цін на сировину        
Зміна числа покупців        

 

8.Припустимо, функція попиту дорівнює Qd = 100 - P, а функція пропозиції Qs = 2P - 50, де Р - це ціна в грн., а величина попиту Qd і пропозиції Qs у тисячах штук.

а) Визначте рівноважну ціну й рівноважну кількість.

б) Якщо уряд вирішить знизити ціну до 40 грн., прагнучи стимулювати споживача, до чого це призведе?

Визначте величини попиту та пропозиції, чи спостерігається надлишкова пропозиція (надвиробництво, затоварення) або надлишковий попит (дефіцит), який обсяг споживання?

9. Крива попиту на товар описується наступним рівнянням:

Qd = 600-2Р, а крива пропозиції: Qs = 300 + 4P, де Qd - обсяг попиту за місяць, Qs - обсяг пропозиції за місяць, Р - ціна товару. Які рівноважна ціна й обсяг товару?

Припустимо, що ціна товару складе 10 грн. Підрахуйте дефіцит, що виникне в цьому випадку.

10. Припустимо, що Ви є керівником групи, що займається розробкою проекту (для подання його у Верховну Раду), метою якого є законопроект – одержання додаткових доходів у бюджет шляхом введення акцизних податків. На скільки важливим для Вас було би урахування фактора еластичності попиту при визначенні конкретної продукції, на продаж якої варто накласти акциз? Поясніть.

11. Визначте еластичність попиту, використовуючи дані таблиці 2. Перевірте відповіді, отримані за формулою Еd (коефіцієнт еластичності попиту) і за допомогою показника загального виторгу.

 

Таблиця 2

Ціна продукції, грн. Кількість запитуваної продукції, од. Загальний виторг, грн. Коефіцієнт еластичності попиту Еd
   
   
   
   
   

 

12. Чому виявляється невірним судження про еластичність попиту винятково по зовнішньому вигляді кривої попиту на графіку?

13. "Якщо попит на продукцію сільського господарства вирізняється значною ціновою нееластичністю, незвичайно великий урожай може призвести до скорочення доходів фермерів". Поясніть це твердження й проілюструйте його на графіку.

14. За ціною телевізора рівній 800 гривень магазин продає за місяць 50 штук. Якщо ціна знизиться до 700 гривень, обсяг продажів збільшиться до 100 штук на місяць. Визначте коефіцієнт еластичності попиту в інтервалі між двома цінами й поясніть, чи має сенс у цьому випадку міняти ціну?

15. Наведені нижче дані о цінах й кількості продукції характеризують криву попиту, що має вид прямої лінії. Використайте або коефіцієнт еластичності, або показник сукупного доходу для визначення еластичності попиту стосовно до кожної можливої зміни ціни. Яким буде Ваш висновок щодо взаємозв'язку, який існує між нахилом кривої попиту і його еластичністю?

Таблиця 3

Ціна продукту, грн. Кількість запитуваної продукції, од.

 

Позначте на графіку показники загального виторгу й сформулюйте, яке співвідношення між ціновою еластичністю й загальним виторгом.

16. Поясніть, чим визначається характер залежності між змінами ціни й змінами виторгу від реалізації?

17. Визначте вид еластичності й розрахуйте коефіцієнти еластичності:

а) ціна на автомобіль певної марки зросла на 10%, кількість проданих автомобілів зменшилася на 4%;

б) дохід збільшився на 6%, а попит на деякі товари підвищеної потреби виріс на 12%;

в) ціна на бензин підвищилася на 20%, а попит на автомобілі виріс на 30%;

г) ціна на паливо підвищилася на 15%, а попит на нього не змінився.

18. У табл. 4 надані дані про обсяги пропозиції на ринку товару Х.

 

 

Таблиця 4

Коефіцієнти цінової еластичності пропозиції Обсяг пропозиції, од. Ціна, грн.
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) Розрахуйте коефіцієнти цінової еластичності пропозиції й заповните перший стовпчик таблиці.

б) Що Ви можете сказати із приводу знака коефіцієнта цінової еластичності пропозиції?

19. "Пригоди Шерлока Холмса" А. Конан Дойля й "Багатство народів" А. Сміта мають коефіцієнт перехресної еластичності близький до 0. Поясніть чому.

 

Рекомендована література

1, с.20-46; 2, с.26-65; 3, с.50-91; 5, 46-55; 6, с.31-58; 9, с.5-17; 10, с.14-43.

Короткий зміст

Підприємство як суб'єкт ринку й виробничо-ринкова система. Спрощена схема ринково-виробничої системи. Фактори виробництва.

Мотивація діяльності підприємства. Головні види вибору підприємства: що виробляти (продукція, роботи, послуги), як виробляти (технологія, фактори виробництва), для кого виробляти (ринки, споживачі, ціни). Фактор часу й періоди функціонування підприємства.

Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Поняття й параметри виробничої функції. Сукупний, середній і граничний продукт.

Питання й навчальні завдання

1.Яким чином можна розв'язати конфлікт між обмеженими ресурсами й безмежними потребами?

2. Охарактеризуйте виробництво як систему.

3.Що таке виробнича функція? Яким чином вона виражає зв'язок між структурою витрат і випуском продукції? Чому не можна ухвалювати рішення щодо подальшої діяльності фірми, ґрунтуючись тільки на даних одержаних при дослідженні виробничої функції?

4.Виробнича функція цеху має вигляд Q = 5K0,5L0,5, де K - кількість годин роботи машин, L - кількість годин витрат праці. Представимо, що в день витрачається 9 годин роботи машин й 9 годин праці. Яким може бути максимальний обсяг випущеної продукції?

5.У результаті застосування нового обладнання кількість робітників, зайнятих виготовленням даного продукту, скоротилася в 1,5 рази, а продуктивність їхньої праці збільшилася втроє. Визначте, як змінився фізичний обсяг виробництва?

6. Що таке середній продукт праці, граничний продукт праці.

7. Використовуючи дані табл. 1, розрахуйте середній і граничний продукт праці.

 

Таблиця 1

Сукупний продукт Витрати праці Середній продукт Граничний продукт
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Побудуйте графіки:

а) сукупного продукту праці;

б) середнього й граничного продукту праці.

Поясніть, яку інформацію дають виробникові крапки перетинання кривих середнього й граничного продукту й кривої граничного продукту з віссю абсцис.

8. Знайдіть величини граничного продукту праці за даними табл. 2.

 

Таблиця 2

Витрати робочого часу, година.
Сукупний продукт, шт. 1,0 3,5 15,0 19,0 21,0 22,5
Граничний продукт праці              

 

а) Накресліть графік залежності граничного продукту від витрат робочого часу.

б) Визначте з його допомогою, при якій тривалості робочого дня праця буде використовуватися з максимальною ефективністю.

9. Заповніть пропуски в табл. 3.

 

Таблиця 3

Обсяг застосування змінного ресурсу (Х) Загальний випуск продукції (Q) Граничний продукт змінного ресурсу (МР) Середній продукт змінного ресурсу (АР)
19,5

10. У короткостроковому періоді фірма може варіювати застосуванням трудових ресурсів, але не може вплинути на величину використовуваного капіталу. Табл. 4. показує, як змінюється випуск продукції внаслідок зміни обсягів застосовуваної праці.

Таблиця 4

Витрати праці за тиждень (чол.) Обсяг продукту за тиждень, шт. Граничний продукт праці Середній продукт праці
   
   
   
   
   
   
   

 

а) Визначите граничний продукт праці (МР) і середній продукт праці (АР).

б) Побудуйте криві МР та АР.

в) Визначте, при якому приблизно рівні використання праці крива МР перетне криву АР.

г) Вплине зміна у витратах капіталу на положення кривої МР?

Рекомендована література

1, с.66-71, 74-77; 2, с.125-140; 3, с.210-217; 4, Т.2, с.45-47, 50-57, 61-64; 6, с.159-178; 8, 135-141; 9, с.29-37; 10, с.61-76; 14, с.58-65; 18, с.64, 73-82.

 

Короткий зміст

Часткова варіація факторів виробництва. Виробнича функція з одним змінним фактором й її графічне зображення. Феномен "вгасання" виробничої функції. Правило спадаючої віддачі змінного фактора виробництва. Еластичність виробництва.

Ізоквантна варіація факторів виробництва. Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива рівного випуску продукції - ізокванта. Карта ізоквант. Заміщення факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення.

Пропорційна варіація факторів виробництва. Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна, спадаюча й зростаюча віддача від масштабу.

Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат або максимізації випуску. Лінія однакових витрат - ізокоста; карта ізокост. Зміна цін на ресурси.

Питання й навчальні завдання

1.Які фактори виробництва (вхідні ресурси) використовуються в процесі виробництва?

2.Що таке ізокванта?

3. Що таке гранична норма технологічного заміщення?

4. На основі даних табл. 1 про співвідношення ресурсів по різних технологіях виробництва вкажіть, яку технологію обере підприємство?

 

Таблиця 1

Ресурси Ціна од. ресурсу, грн. Технологія виробництва, од. ресурсу
І ІІ ІІІ
Праця
Земля
Капітал
Підприємницькі здатності

 

На ринку праці збільшення пропозиції робочої сили викликало зниження її ціни до 20 грн. Як ця ситуація вплине на вибір підприємства?

5. Підприємство обирає одну із трьох технологій, які відрізняються співвідношенням капіталу (К) і праці (L). Якщо РL - 100 грн., а РК=300 грн., то визначте:

 

 

Таблиця 2

Обсяг виробництва продукції Технології
І ІІ ІІІ
L К L К L К

 

1. Чому будуть рівні витрати виробництва за кожного обсягу випуску продукції?

2. Яку технологію обере фірма за кожного обсягу виробництва продукції?

6. 100 т деякого виробу можуть бути зроблені за чотирма комбінаціями факторів (А, Б, В, Г), наданих у табл. 3.

Таблиця 3

Витрати А Б В Г
Праці (першого фактора)
Капіталу (другого фактора)

 

а) Ціна одиниці першого фактора становить 100 гривень, другого - 60 гривень. Яка комбінація цих двох факторів найкраща?

б) Якщо ціна одиниці першого фактора (праці) зростає з 100 до 110 гривень. Яка комбінація факторів виробництва тепер найкраща?

7.Ви знаєте, що на зміну кількості використаних у виробничому процесі ресурсів витрачаються різний час? Розкрийте зміст короткострокового й довгострокового періоду.

8. Які з наступних змін відносяться до короткострокового, а які до довгострокового періоду.

а) Об'єднання "Донецьквугілля" будує нову збагачувальну фабрику.

б) Шахта ім. Засядько найняла ще 200 робітників.

в) Фермер збільшує кількість застосовуваних на його ділянці добрив.

г) На макаронній фабриці м. Донецька вводиться 3-я зміна.

9. Чому в короткостроковому періоді всі витрати можна охарактеризувати як постійні й змінні? До якої категорії витрат відносяться наступні види витрат:

а) реклама;

б) придбання палива для виробництва;

в) оплата % по випущеним фірмою облігаціям;

г) плата за перевезення морським шляхом;

д) виплата податку на ремонт автодоріг;

е) жалування керуючому персоналу;

ж) страхові внески;

з) витрати на заробітну плату робітників-верстатників;

і) амортизаційні відрахування;

к) податок із продажів;

л) плата за орендоване фірмою конторське встаткування;

м) витрати на сировину для виробництва.

10. Вірно / невірно.

а) Тільки капітал і працю варто враховувати при прийнятті рішень.

б) Закон спадаючої продуктивності полягає в тім, що по мірі збільшення обсягу змінного ресурсу, що приєднується до фіксованого ресурсу, починаючи з певного рівня, загальний обсяг виробленої продукції скорочується.

в) Якщо граничний продукт стає величиною негативною, загальний обсяг виробництва скорочується.

11. Гранична норма технологічного заміщення праці капіталом дорівнює 2. Як необхідно збільшити використання капіталу, для того щоб забезпечити попередній обсяг виробництва продукції при скороченні використання праці на 4 одиниці?

12. Чому в Африці канали й греблі будують із більшим використанням трудових ресурсів, а в Україні - з більшим використанням машин і механізмів? Який метод будівництва ефективніше? Чи можуть застосовуватися до них однакові критерії технічної й економічної ефективності?

13. Чи згодні Ви з наступним твердженням: "Максимальній середній продуктивності постійного фактора відповідає нульова гранична продуктивність змінного фактора"?

14.Професор Іванченко - найвідоміший і найбільш високооплачуваний викладач теорії менеджменту в Донецьку. Погодинна оплата його праці у два рази вище, ніж у колег. Крім цього, він швидко набирає тексти своїх статей на комп'ютері, друкуючи 300 знаків у хвилину. Чи має сенс йому наймати секретаря, якщо кращий секретар, якого він може найняти, друкує не більше 200 знаків у хвилину?

15. Використовуючи дані табл. 4 про витрати праці L, капіталу К и обсягу випуску Q дайте відповіді на питання.

 

Таблиця 4

Фактори обсягу виробництва Варіант L K Q
А
Б
В
Г

 

а) Визначте характер економії від масштабу при переході від А к Б, від Б к В, від В к Г.

б) Чи випадково вповільнення темпів використання ресурсів у виробництві чи ні? Проілюструйте свою відповідь графічно.

16. АВСД – ламана ізокванта. Чи є комбінація факторів на відрізку АВ технічно ефективною?

           
 
L
 
 
 
O
   
K
 
 

 

 


Рекомендована література:

1, с.72-110; 2, с.141-176; 3, с.187-226; 4, с.45-64, 142-155; 5, с.59-73; 6, с.133-162; 9, с.29-37; 10, с.61-76;16, с.158-171.

Короткий зміст

 

Витрати виробництва в короткостроковому періоді. Часткова варіація факторів виробництва й функція витрат. Постійні й змінні витрати (загальні й середні). Типовий характер зміни витрат у короткостроковому періоді. Закон росту граничних витрат (зниження прибутковості).

Витрати на довгострокових інтервалах. Криві довгострокових витрат (загальних і середніх). Види кривих довгострокових середніх витрат. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору підприємства в процесі розробки довгострокової стратегії розвитку. Оптимальна виробнича потужність (оптимальні обсяги випуску). Мінімально-ефективний розмір виробництва й структура ринку.

Питання та навчальні завдання

1. Поясніть поняття "економічні" й "бухгалтерські витрати" з погляду економістів.

2. Чому економісти вважають нормальний прибуток елементом витрат?

3. Чи відноситься до витрат економічний прибуток? Чи може економічний прибуток приймати негативне значення?

4. Перелічіть постійні й змінні витрати, пов'язані з експлуатацією власного автомобіля підприємця.

5. а) Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1

Загальний обсяг виробництва, шт. Сума постійних витрат, грн. Сума змінних витрат, грн. Загальні витрати, грн. Середні постійні витрати грн. Середні змінні витрати грн. Середні загальні витрати грн. Граничні витрати, грн.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

б) Накресліть криві постійних, змінних і загальних витрат. Поясніть яким чином закон спадаючої віддачі впливає на форму кривих змінних і загальних витрат.

в) Накресліть криві середніх постійних, середніх змінних, середніх загальних і граничних витрат. Поясніть форму кожної із чотирьох кривих, а також характер їхньої взаємодії.

г) Поясніть, чому крива граничних витрат перетинає криві середніх змінних і середніх загальних витрат у крапках їхнього мінімуму.

д) Як зміниться розташування кожної із цих чотирьох кривих:

а) якщо сума постійних витрат складе 100 грн.;

б) якщо сума змінних витрат буде на 10 грн. менше при кожному обсязі виробництва.

6. У короткостроковому періоді фірма виробляє 3000 одиниць продукції. Загальні витрати становлять 180000 грн. Середні змінні витрати рівні 50 грн. Які середні постійні витрати?

7. Загальні витрати фірми виміряються за формулою: ТС = 100Q - 2Q2 + 0,05Q3. Визначте величину граничних витрат за виробництвом 10-ти одиниць продукції.

8. Функція загальних витрат фірми має вигляд: ТС = 200 + 14Q - 0,5Q2. Визначте:

1. постійні витрати (FC);

2. змінні витрати (VC);

3. середні загальні витрати (АТС);

4. середні постійні витрати (AFC);

5. середні змінні витрати (AVC);

6. граничні витрати (МС).

9. Зовнішні витрати фірми становлять 50 тис. грн., бухгалтерський прибуток - 100 тис. грн., внутрішні витрати - 75 тис. грн. Знайдіть економічний прибуток, загальний доход фірми?

10. Ви збираєтесь відкрити мале підприємство. Придбання встаткування обійдеться Вам в 200 тис. грн. власних засобів, які при альтернативному їхньому використанні могли б щорічно приносити 20 тис. грн. доходу. Місячний фонд оплати праці робітників буде становити 13 тис. грн., оренда виробничого приміщення - 10 тис. грн. за рік, а на сировину, матеріали й електроенергію буде витрачено 45 тис. грн. щорічно. Річний доход підприємства після сплати податків буде становити 121 тис. грн. На іншому підприємстві Вам пропонують посаду менеджера з річною оплатою 48 тис. грн. Знайдіть розміри бухгалтерського й економічного доходу підприємства й визначте, чи вигідно на таких умовах відкривати мале підприємство. Визначте доход від альтернативного варіанта.

11. На підставі даних табл. 2 побудуйте криві довгострокових середніх витрат, довгострокових граничних витрат і дайте відповіді на наступні питання:

а) при яких обсягах випуску продукції фірма випробовує позитивний ефект від збільшення масштабу виробництва? Негативний ефект?

б) яким виявиться мінімальний ефективний масштаб виробництва в даній фірмі?

12. Скористайтеся концепцією позитивного й негативного ефекту масштабів виробництва для пояснення форми кривої довгострокових середніх загальних витрат. У чому суть концепції мінімального ефективного розміру підприємства? Який вплив або інша форма кривої довгострокових середніх загальних витрат може зробити на структуру галузі?

13. У табл. 2 наведені дані про загальні витрати фірми в довгостроковому періоді.

 

Таблиця 2

Загальний обсяг виробництва (шт. у тиждень) Сума загальних витрат, грн. Середні загальні витрати, грн. Граничні витрати, грн.
   
   
   
   
   
   
   

 

Заповніть таблицю й визначте, при якому обсязі виробництва довгострокові середні витрати виявляться мінімальними? При якому обсязі виробництва довгострокові граничні витрати будуть рівні довгостроковим середнім витратам?

 

Рекомендована література:

1, с.72-110; 2, с.135-153; 3, с.187-226; 4, с.45-55; 5, 74-85; 6, с.133-162; 7, 189-223; 8, 119-148;9, с.38-52; 10, с.77-108.

 

 

Короткий зміст

Ознаки й умови досконалої конкуренції. Ринковий попит на продукцію фірми за умови досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту, середнього, граничного й сукупного доходу підприємства.

Максимізаційно-мінімізаційні цілі підприємства в короткостроковому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умови зміни ринкової ситуації. Пропозиція фірми в короткостроковому періоді.

Рівновага фірми й галузі в короткостроковому періоді. Довгострокова рівновага підприємства, галузі, ринку й механізм його підтримки. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

 

Питання й навчальні завдання

1. Коротко вкажіть основні ознаки досконалої конкуренції, чистої монополії, чистої монополістичної конкуренції й олігополії. Під яку із цих класифікацій ринку найбільш точно підходить кожне з наступних визначень:

а) універсальний магазин, розташований у місті Донецьку;

б) сталеливарна промисловість;

в) сільськогосподарська ферма;

г) Комерційний банк, у якому ваша родина має рахунок;

д) автомобільна промисловість.

У кожному випадку обґрунтуйте вашу думку.

2. Чому рівність граничного доходу й граничних витрат є істотним для максимізації прибутку у всіх ринкових структурах? Поясніть, чому у правилі MR = MC ціна може бути замінена на граничний доход, коли галузь є чисто конкурентною.

3. Використовуючи дані попиту яблук табл.1, визначте валові й граничні доходи КСП для кожного можливого рівня продажів яблук.

 

Таблиця 1

Ціна яблук, грн./кг. Необхідна кількість, кг. Валовий доход, грн. Граничний доход, грн.
   
   
   
   
   
   

 

а) Який висновок Ви можете зробити про характеристику ринку, на якому це КСП діє? Поясніть.

б) Зобразіть графічно криві попиту, валового доходу й граничного доходу для цього КСП.

в) Чому криві попиту й граничного доходу збігаються?

г) "Граничний доход є зміною у валовому доході". Ви згодні? Поясніть усно й графічно, використовуючи дані таблиці.

4. Приймемо наступні дані про витрати на одиницю продукції для діючого в умовах чистої конкуренції виробника:

Таблиця 2

Загальна кількість продукції, од. Середні постійні витрати, грн. Середні змінні витрати, грн. Середні валові витрати, грн. Граничні витрати, грн.
       
60,00 45,00 105,00
30,00 45,50 75,50
20,00 40,00 60,00

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти